Eger - hetilap, 1884

1884-12-11 / 50. szám

464 számlákat akarták a pénzügyőrök megbírságolni, de felebbezés folytán a pénzügyminiszter másként intézkedett. (B—d.) — Közigazgatási Nemzeti kalendárium jelent meg. irodai és hiva­tali használatra 1885-re, szerkesztette Szántó József ügyvéd a jogász­naptár szerkesztője, kiadta a Tettey-féle könyvkiadó hivatal Bu­dapesten. Ötödik évfolyam. E naptár a legteljesebb hazai és kö­zös intézményi czimtárt tartalmazza, szakszerit beosztásban a legújabb adatok felhasználásával. A naptár nyolcz részre oszlik a következő tartalommmal. T. Atalánus czimtár. II. Egyházi czim- tár. III. Katonai czimtár. IV. Közoktatási és közművelődési czim­tár. V. Pénzügyi és közgazd. czimtár. VI. Igazságügyi czimtár. VII. Közegészségügyi czimtár. VIII. Törvényhatóságok és városok czimtára és számos hasznos tudnivaló. Postai és távirdai szabá­lyok. Sorsjegyek huzási napjai stb. stb. Végül betűrendes tar­talomjegyzék. E naptár ára 80 kr. — Az igazságügyi palota, melynek végleges terve és részle­tes költségvetése elkészítésével az igazságügyminiszter Hauszmann Alajos műegyetemi tanárt és műépítészt a napokban megbízta, a főváros egyik legmonumentálisabb épülete lesz. A minisztei ium által már átvizsgált és jóváhagyott átalános tervezet szerint az épület a vámpalota mögötti sóháztérre jön s három emeletes lesz. Helyiségei pedig úgy vannak kiszabva, hogy az igazságügymi- niszterium összes hivatalain kívül még a királyi tábla, a buda­pesti királyi törvényszék, a kereskedelmi és váltó törvényszék, a IV.—X. kerületi büntető járásbíróság és a VIII.— X. kerületi já­rásbíróságok szintén az uj palotában legyenek elhelyezhetők. Az építési költségekre egy millió százezer forintot irányzott elő a minisztérium, mely a hivatalos helyiségekért eddig fizetett óriási bérösszegek tőkésítése által szereztetik be. — Gyöngyösön phylloxera jelenléte constatáltatott a szőlők­ben, ennélfogva az ottani szőlők a törvényszabta módon zár alá helyeztettek. — Szakolczán az ottani evang. iskola tanítója Triszlin Mi­hály osztályában Kuba János ideigl. iskolalátogató egy. a hazai iskolák használatából kitiltott faliabroszt talált az iskola hivata­los meglátogatása alkalmával. Az iskolalátogató jelentése folytán a faliabrosz elkoboztatok és Triszlin Mihály tanító e tiltott tan­eszköz használatáért a kir. tábla mint másodfokú bíróság által 50 fit bírságra és 7 napi fogságra ítéltetett. — Megjelent s közvetlenül szerzőnél megrendelhető: ,.Ró­mai Perjag“: irta Dr. Bozóky Alajos, a nagyváradi kir. jog- akademia igazgatója s ugyanott a római jog ny. r. tanára. Máso­dik javított kiadás. Szerző sajátja. A csinos kiállítású mű ára 2 forint o. é.. melynek előleges beküldése mellett szerző a müvet bérmentve küldi a t. ez. megrendelőknek. — „Magyar szalon-könyvtár.“ Oly ez inni vállalatot indítanak meg a Eévai-testvérek Budapesten. A „Magyar Szalon-könyv­tár“ egyelőre 80-100 füzetre van tervezve olyképen, hogy hetenkint rendesen egy füzet fog megjelenni. Mindig két mű fog egyszerre egymással párhuzamosan indulni. Minden füzet 3 ivet tartalmaz, csinos borítékba fűzve és egy-egy füzet ára csak 20 kr. Itt közöljük ama müvek jegyzékét, melyek első sorban fognak a „Magyar Szalon-könyvtárban“ megjelenni: Jókai Mór, A czigánybáró. Regény. Véka Lajos. Pali bácsi, Regény. Szath- máry Károly, A honboldogitók. Regény. Beniczky-Bajza Lenke. Tévesztett utak. Tolnai Lajos, A nemes vér. Petelei István, Elbe­szélések. Abonyi Lajos, Az özvegy tehénkéje. Jókai Mór, Egy játékos, aki nyer. Wohl Stefánia. Egy szerelem életrajza. Degré Alajos, Bőkezű uzsorás. Kazár Emil, Ősök és unokák. Bodon Jó­zsef, Az életből. Elbeszélések. Teleki Sándor gróf, Újabb emlékei. Kvassay Ede. A vármegye szava. Rákosi Jenő, A legnagyobb bolond. Jókai Mór, Minden poklokon keresztül stb. stb. — Miskolczon a fogyasztási adóügy vezetésével megbízott bizottság más bortermelő városok példájára elrendelte: hogy bor­készletét kivétel nélkül minden pincze-birtokos vagy bérlő köteles Egyen bejelenteni, még az esetben is, ha közte és a fogyasztást bérlő város közt kiegyezésen alapszik a fogyasztási adófizetés. Ezen bejelentésnél a kiegyezettek nincsenek kötelezve, hogy ma­radék boraik mennyiségét az utolsó literig jelentsék be, miután a czél ezeknél nem az ellenőrzés, hanem csakis constatálása annak: hogy körülbelül mennyi ó és uj bor van a város pinezéiben le­raktározva, tehát pusztán statistical adatszerzés végett. Soprony- ban. Verseczen, Fehértemplomban, Kolozsvárt már ez régen igy van. — Érdekes körlevél. Veszprémmegye köztiszteletben álló alis­pánja e megyebeli községi jegyzőkhöz az alábbi körlevelet intéz­te : Több alkalommal és hangsúlyozva jelentettem ki, hogy a vár­megyei jó közigazgatás egyik életfeltételének a községi jó kormány­zatot tekintem. Ezen meggyőződésem alapján oda iparkodtam és folyvást oda iparkodom, hogy a községi hivatalos élet javuljon, ki­növései orvosoltassanak, hiányai pótoltassanak s a mi fő, a köz­ségi elűljáróság hivatalos tekintélye folyvást izmosodjék. A most jelzett intézkedéseim sikeres foganatosításához azonban feltétlenül megkivántatik, hogy a községi kormányzatot minden izében, a köz­ségi életet minden sajátságaival együtt ismerjem, s hogy a köz­ségi kormányzat minden ágáról folyvást tartó nyilvántartásom le­gyen. Ezen okból a községi és körjegyzőket, hivatalos eljárásom közben legközvetlenebb módon igénybe kell vennem és igénybe is veszem. Szerzett tapasztalataim azonban arról győztek meg. hogy . a községi jegyző urak közül többen a bekivánt adatok összeszedése, egybeállítása és hozzám való beterjesztése körül részint késedel- mezők, részint nagyon pongyolák. Határozottan kijelentem, hogy sem a késedelmezést, sem a pongyolaságot jövőre elnézni nem fo­gom. Nagyon tudom méltányolni a községi és körjegyző urak hi­vatalos elfoglaltságát, de másrészt a vármegyém t. közönsége előtt első sorban reám nehezedő fe’elősség tudatában a hivatalos pon­tosságot a legnagyobb szigorral követelem. A folyó év hátralevő részében igen sokszor és sokféle irányban fogom a t. községi és körjegyző urak gondos közreműködését felhasználni. Ezen okból jelen körlevelem utján felhívom a t. községi és körjegyző urakat, hogy kibocsátandó minden rendeletéin pontos, a kitűzött határidő alatt leendő teljesítését mulaszthatlan kötelességüknek ismerjék. A bekivánandó adatok összegyűjtésénél legyenek gondosak, szigo­rúak és szorgalmasak. Ne riadjanak vissza a sokszor aprólékos részletekre is kiterjedő és igy körülményes jelentések tételétől. Szóval legyenek Önök a szó valódi és nemes értelmében azok, a kiknek én Önöket tekinteni kívánom : a községi kormányzat teljesen meg­bízható tényezői és igy nekem, a nemes feladatom sikeres megol­dása körül: hű munkásaim; munkásaim, a kiknek folyton tartó becsületes közreműködése Veszprém vármegye jó közigazgatásá­nak hatalmas épületét már a legközelebb jövőben megépíteni ké­pes legyen. Veszprém. 188L évi novemberhó 5-én. Véghely Dezső, alispán. — Nagyértékü nyeremény-tárgyak. Budapesten a magyaror­szági hirlapirók nyugdijintézete saját alapja javára sorsjátékot rendez, melynek nyereményei már ki vannak állítva. Egy sorsjegy ára csak 2o kr. Főnyeremény: egy értékes gyémánt ékszer. Második nyeremény: egy thea- és kávé-service, harmadik nyeremény: evő készlet 12 személy számára. E három nyeremény a nyerő kivo­natára haladéktalanul visszaváltatik 5000, illetőleg 1000 és 500 írtért, készpénzfizetés mellett minden levonás nélkül. Ezeken kí­vül 1700 különféle nyeremény van, u. m.: műtárgyak, háztartási eszközök, könyvek stb. A sorsolás 1885. jan. 2-án lesz. — A kenyér ára. A búza olcsósága folytán a párizsi városi közgyűlés elhatározta, hogy a kenyér árát hivatalosan szabályoz­za. E végből Budapest fővárosát is megkereste, kérdezvén, hogy ott mi az átlagos ára a kenyérnek, szabályozták-e stb? A. fővá­ros erre azt felelte, hogy 2 kgr. kenyér ára 26 kr. — Közokirat-e az adókönyv? K. J. hajdu-szoboszlói lakos, a. reá rótt adót sokalta, s e miatt az adóívnek valódi tartalmát ak­ként hamisította meg, hogy a lerovás rovatában irt 17 fit 94 kr ál­lamtartozást 47 fit 94 krra változtatta át. A debreczeni törvény­szék vádlottat a bkvt. 391. §-ában meghatározott közokirathami- sitás bűntettében mondotta ki bűnösnek s 6 havi börtönre és 3 évi hivatalvesztésre Ítélte. A budapesti kir. tábla vádlottat fel­mentette, indokul azt hozván fel, hogy az adótartozások fizetése nem adóivek, hanem csakis adóhivatali nyugták által igazolható, a megjelölt hamisításból a kincstárra vagy más valakire esetleg kár, jogsérelem nem háramolhatott és igy a cselekmény a btkv. 391. §-a alá nem vonható. A. m. kir. Curia következőkép határo­zott : A budapesti kir. tábla ítéletének megváltoztatásával az el­járt törvényszék ítéletét annak indokaiból annyival inkább hagy­juk helyben, mert vádlottnak a vád alóli felmentésére másodbiró- ságilag felhozott azon érvelés, mely szerint az adótartozások fize­tése csakis adóhivatali nyugták által volna igazolható: a minden­napi gyakorlat és tapasztalattal össze nem fér, miután az állam nevében annak illetékes közegei által kiadott és igy közokiratot képező adóíveken kitüntetett és az illető hivatalnok aláírásával tel­jesítettnek elismert fizetések vagy részbeni törlesztések rendelteté­süknél fogva teljes erejű igazolványt képeznek olyannyira, hogy azokon kívül külön adóhivatali nyugták rendesen és közönségesen sem nem követeltetnek, sem ki nem adatnak. — A hirdetés újabb módja. A közlekedési miniszter, mint pár jól értesült lap Írja, elhatározta volna, hogy oly levelező la­pokat bocsát forgalomba, amelyen egyes ezégek hirdetései lesz­nek kinyomatva, természetesen jó pénzért, ami az államnak nem

Next

/
Oldalképek
Tartalom