Eger - hetilap, 1885

1885-05-19 / 21. szám

Uj magyar irodalmi termékek. Kaphatók SZOLCSÁNYI GYULA könyvárus által EGERBEN. Ezeregy éjszaka. Arab regék Galland, Habicht, Vö­rösmarty és többek kiadásai után rendezte Nán­dor Gy. Képekkel I. II. köt. .... Mikszáth K. A tekintetes vármegye. Igaz történetek Maszlaghy F. Mai jellemek. Beszélyek Braddon M. E. Az arany borjú. Regény. 3 köt. Ossib Schubin. Becsület. Regény Jókai M. Enyim, tied, övé. 6 köt. (6 frt helyett) — „ — Arany ember. 5 köt. (5 frt helyett) . — „ — És mégis mozog a föld. 6 köt. (6 frt hely.) — „ — A véres kenyér. A szegénység útja . — „ — Föld felett és viz alatt — „ — Az élet komédiásai. 7 köt. (7 frt helyett) — „ — Szép Mikhál. 3 köt. (3 frt. helyett) . — „ — Egy hirhedett kalandor. 3 köt. (3 frt h.) Jókai M. Szabadság a hó alatt. 4 köt. (4 frt helyett) — „ — Egész az északi pólusig 2 köt. (2 frt h.) — „ — Görög tűz. Elbeszélések. 3 köt. (3 frt h.) — „ — Egy az Isten. 5 köt. (6 frt helyett) . Dante A. Divina commediája. A tisztitóhely 1-ső fűz. Benedek E. Székely tündérország. Népmesék és bal­ladák........................................................................... Werner Gy. Az ő regénye. Verses mű Arnóthi. Az erki pap. Egy m. Abraham a Sancta Clara élete ........ Adam E né. A magyarok hazája . . . . Duruy V. Világtörténelem............................................ Soayus E. A magyarok egyetemes története. Jutá­nyos kiadás. 2 köt. (5 frt helyett) Id. Görgey István. 1848. és 1849-ből. Élmények és benyomások ............................................................. D r. Bozóky A. Római világ. Művelődéstört. rajzok I. kötet.............................................................. W ertheimer E. Ausztria és Magyarország a XIX. század első tizedében. I. köt. 1. 2. fele Csuday Jenő. Zrínyiek a magyar történelemben. 1566—1074 ............................................................. B ihary P. Általános és hazai művelődéstörténet. 2 kötet ......... Thierry A. Elbeszélések a római történetből az V. században. Ford. dr. Öreg János . . . . Brassey. Utazás a „Napsugáron“ . Verner Gy. Kéraban a vasfejű................................... U jfalvy-Bourdon M. Utazása Páristól Samarkandig. 117 képpel.............................................................. Stanley H. M. Utazásom Közép-Afrikában. 78 fa­metszettel és térképpel. 2 köt................................. 4 4 0 3 — 1 50 2 50 1 — 2 40 2 80 3 50 — 70 — 90 3 50 1 50 1 50 2 60 1 — 1 70 3 — 1 — 3 — 1 — — 50 1 3 60 3 — 2 40 2 40 4 20 4 — 8 — 2 40 2 40 2 — 7 _ 10 1884-ik évi törvények zsebkiadása. 2.20 ki', bekötve Egyházi ügyekre vonatkozó m. országos törvények, királyi és kormányrendeletek, m. kir. curiai dönt­vények tára. 1715—1884. Összeállit. Tokody Ö, II. kiadás..................................................... Népoktatási törvények, tantervek és vizsgálati sza bályrendeletek............................................ Népoktatási törvények és rendeletek tára. Szerkesz tette Tóth József ............................................ G rünwald B. A törvényhatósági közigazgatás kézi könyve. II. bővit. és javít, kiadás. I. II. köt. A m. törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye Összegyűjt, és jegyzetekkel ellátták Dr. Kolozs vári S. és Dr. Óvári K. I. köt. . Dr. Szolcsányi Hugó. Európa államainak statisztikája kiváló tekintettel Magyarországra Concha Gy. Újkori alkotmányok Knorr A. Önügyvéd. 350 iromány példával. III. kiac Dr. Nagy Fér. A magyar kereskedelmi jog kézikönyve Dr. Timon A. A párbér Magyarországon . R. Trux H. Magyar örökösödési eljárás biróságol előtt ............................................................. D r. Kiss István. Európai nemzetközi jog . Grünwald B. Kossuth és a megye Secchi Angelo. A teremtés nagysága. Két felolvasás Fordít. Szmida Viktor ..... Dr. Platz B. Az ember eredése, faji egysége és kor Mayer Miki. A rózsatenyésztés .... Jäger H. A kertészet általános kézikönyve. Fordii Concha K. 256 ábrával. Bekötve . Galgóczy K. A kertészet kézikönyve Farkas M. Magyar kertészkönyv Lavergne L. Az angol mezőgazdaság Molnár I. A szőlőművelés és borászat kézikönyve 159 ábrával ..................................................... Sz. Hilaire J. Képes budapesti szakácskönyv. IV. ja vit. és bővit. kiadás. 1 frt 40 kr.; bekötve. Gonda B. Építési tanácsadó .... Zlamál V. Részletes állatkor- s gyógytan. Dr. Rodiczky J. A takarmánytermelés kézikönyve Freeskay J. Mesterségek könyvtára I. köt.: A butoi asztalosság. Száznál több ábrával — „ — Mesterségek könyvtára II. köt.: Az épü let-asztalosság. 142 ábrával — „ — Mesteiségek könyvtára III. köt.: A kádái ság. 60 ábrával ................................... 3 — 3 - 1 20 3 50 5 80 3 2 7 ■ 5 4 1 3 50 40 80 40 60 50 4 — - 80 2 — 2 40 3 — 80 50 1 50 Ezeken kivüi minden, bárki által hirdetett munka, ha raktáron nem találtatnék, általam árfölemelés nélkül szereztetik meg. (37) 6-io

Next

/
Oldalképek
Tartalom