Eger - hetilap, 1885

1885-08-03 / 32. szám

266 Uj magyar irodalmi termékek. Kaphatók SZOLCSÁNYI GYULA könyvárus által EGERBEN. Tolnay L. A polgármester úr. Regény. 2 köt Ebers Gy. Szerapisz-Regény .... Gr. Tolsztoj L. Háború és béke. Tört. regény. 1. fűz Pálffy A. Egy mérnök regénye, 2 köt. Verne Gy. Dél csillaga. A gyémántok hazája. Regény Besant Walter. Forster Dóra. Angol regény Bartók L. Kárpáti emlékek. Költemények. Jókai NI. A czigánybáró. Regény Beniczkyné. Nem ismerem a múlt történetét Ohnet Gy. a liámoros. Regény. 2 köt. Beniczkyné. A porban született. Regény. 2 köt. Büttner Julia. Örvény a révben. Regény . Gelléri M. Budapest a kiállítás alatt. A főváros és a kiállítás színes térképeivel és számtalan képpel Bekötve ................................................................................. Dr. Szontágh NI. Képes kalauz a tátraalji fürdőkbe és a magas Tátra hegyvidékére. 19 képpel s 1 tér képpel. Bekötve.......................................................... Dr. Jármay L. Tátrafüred klímát, gyógyhely és környéke Dr. Masch A. Az időjárástan alapvonalai. 2. kiadás 1885. XXIII. törvény a vizjogról. “1885. XI. törvény az állami tisztviselők nyugdíjazásán) Réthy L. Magyar styl Pasteiner Gy. A művészetek története a legrégibb időktől napjainkig. 352 ábrával Csiky G. Görög-római mythologia. A szöveg közé nyomott képekkel ...... Pesty Fr. Száz politikai és történeti levél horvátor szágból ........ Földes B. Magyarország statisztikája összehasonlítva egyéb államokkal, külön, tekintettel Ausztriára Kossuth L. Iratai összevont népies kiadásban. Szerk Helfy J. 1. 2. füzet. (20—25 füzetből álland. Egy-egy Tompa NI. Összes költeményei. Teljes kiadás. Sajtó alá rendezte Lévay József 1. 2. fűz. (26—28 fü zetből álland.) Egy-egy .............................................. M agyarország iparosainak és kereskedőinek czim- és lakjegyzéke. Szerk. Dr. Jekelfalussy Józs. 2 kötet Benedek E. Székely tündérország. Népmesék és bal ládák....................................................................................... Werne Gy. Az ő regénye. Verses mű Arnóthi. Az erki pap. Egy m. Abraham a Sancta Clara élete . Adam E-né. A magyarok Duruy V. Világtörténelem Sayous E. A magyarok egyetemes története. Jutá nyos kiadás. 2 köt. (5 frt helyett) 2 50 2 — — 60 3 — 1 60 2 — 2 — 1 — 1 20 2 50 2 — 1 50 — 60 2 — 80 1 50 — 50 — 40 — 60 6 — 1 20 3 — 4 — — 30 — 35 15 — 1 — 50 1 60 3 — 3 és 1819-ből. Élmények és Művelődéstört. rajzok világ. es Magyarország a XIX. I. köt. 1. 2. fele a magyar történelemben. Id. Görgey István. 1848. benyomások . Dr. Bozóky A. Római I. kötet. Wertheimer E. Ausztria század első tizedében. Csuday Jenő. Zrínyiek 1566—1074 ................................................................................ Biha ry P. Általános és hazai művelődéstörténet. 2 kötet ......... Thierry A. Elbeszélések a római történetből az V. században. Ford. dr. Öreg János .... Brassey. Utazás a „Napsugáron“ .... Verne Gy. Kéraban a vasfejü.............................................. U jfalvy-Bourdon NI. Utazása Páristól Samarkandig. 117 képpel................................................................................. Stanley H. NI. Utazásom Közép-Afrikában. 78 fa­metszettel és térképpel. 2 köt............................................ 1884-ik évi törvények zsebkiadása. 2.20 kr, bekötve Egyházi ügyekre vonatkozó m. országos törvények, királyi és kormányrendeletek, m. kir. curiai dönt­vények tára. 1715 — 1884. Összeállít. Tokody Ö. II. kiadás . .......................................................... N époktatási törvények, tantervek és vizsgálati sza­bályrendeletek ..................................................................... N époktatási törvények és rendeletek tára. Szerkesz­tette Tóth József..................................................................... G rünwald B. A törvényhatósági közigazgatás kézi­könyve. II. bővít, és javít, kiadás. I. II. köt. Dr. Szolcsányi Hugó. Európa államainak statisztikája kiváló tekintettel Magyarországra Concha Gy. Újkori alkotmányok .... Knorr A. Önügyvéd. 350 iromány példával. IIT. kiad. Dr. Nagy Fér. A magyar kereskedelmi jog kézikönyve. Dr. Timon A. A párbér Magyarországon . R. Trux H. Magyar örökösödési eljárás bíróságok előtt ............................................................................................ Dr. Kiss István. Európai nemzetközi jog . Secchi Angelo. A teremtés nagysága. Két felolvasás. Fordít. Szmida Viktor ..... Dr. Platz B. Az ember eredése, faji egysége és kora Mayer Miki. A rózsatenyésztés Jäger H. A kertészet általános kézikönyve. Fordít. Concha K. 256 ábrával. Bekötve . Galgóczy K. A kertészet kézikönyve Farkas M; Magyar kertészkönyv Lavergne L. Az angol mezőgazdaság Molnár I. A szőlőművelés és borászat kézikönyve. 159 ábrával . Sz. Hilaire J. Képes budapesti szakácskönyv. IV. ja­vít. és bővít, kiadás. 1 frt 40 kr.; bekötve. Gonda B. Építési tanácsadó .... Dr. Rodiczky J. A takarmánytermelés kézikönyve 7 — 3 50 2 40 3 — Ezeken kivü! minden, bárki által hirdetett munka, ha raktáron nem találtatnék, általam árfölemelés nélkül szereztetik meg. (37) 10-10 Kiadó-tulajdonos az egri érsek-lyceumi nyomda. Éger, 1885. Nyomatott az érsek-lyceumi nyomdában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom