Eger - hetilap, 1886

1886-07-20 / 29. szám

233 kacs Victor solymosi káplán Fegyvernekre, Ambrus László uj áldozár Sólymosra, Kalocsay Gusztáv uj áldozár Szeme­rére, Fű lek y Lajos uj áldozár Domoszlóra, Nagy Ferencz uj áldozár Hev.-Bátliorba, Szepessy János érs. irodai tollnok Baliára, Bozóky János érs. irodai tollnok kisegítőül Mező- Tárkányba. Mezey Illés végzett theologus tollnoki minőség­ben az érseki irodába rendeltetett. Investiturát kapott Koncz Menyhért jászberényi lelkész. — Csávolszky Lajos, orsz. képviselő, az „Egyetértés“ szer­szerkesztője, az utóbbi napokban városunk vendége volt. — Hymen. Őszinte örömmel közöljük a kedves hirt, hogy az egri hölgykoszorú egy szeretetre méltó müveit tagja, Kliegel Pannika kisasszony, múlt szombaton, f. hó 18-án jegyet váltott az egri arany fiatalság egyik kiváló műveltségű tagja-, lapunk kedvelt munkatársa, dr. Tarnay Gyula kir. jbiróval. — „Egri athletikai klub“ czim alatt sportegylet van alaku­lóban városunkban. A tagok beiratkozása már is serényen foly. Az alakulóban levő egylet már szerzett is egy — b y c i k 1 i t, s a legközelebbi napokban Budapestről városunkba érkezik Ka­szás István, derék kerékpárbajnok barátunk, az „egri hölgyek dijá-“nak győztes lovagja, hogy itteni sportsman-einknek a vas- paripa-lovaglásban oktatást adjon. — „Az egri hölgyek dija,“ melyet az egri dalkör mulatsága alkalmából, a bpesti „Hungária velőcip éd- kl ub“ tagjai által rendezett kerékpár-versenyen Kaszás István vasparipás bajnok nyert, — e napokban megérkezett, s Zander N. czukrász Széchenyi-utczai kirakatában néhány napig közszemlére volt ki­téve. Az értékes versenydij egy sport-salonba való, aranyozott fémből készült, kengyelvasakon nyugvó, patkó alakú fali-fo­gast ábrázol, egyéb sport-jelvényekkel díszítve, s igen jó Íz­léssel kiállitva. — Párádról Írják lapunknak: „A múlt szombat és vasár­nap, f. hó 17—18-án szokatlan élénkséget hozott fürdői évadunk­nak néhány derék egri család: nevezetesen özv. Francz Ala- josné, özv. Erdélyi Józsefné, bájos-kedves leánykáikkal, dr. Kösz tier J., Bó day Aurél kir. tszéki vizsgáló biró, Kemény J. kir. adófelügyelő, kedves nejeikkel, valamint néhány fiatal ember: Koller K. kir. jbiró, Simonyi Károly, Szabó Béla jogakad. polgárok, Francz Gyula stb. megérkezése. — Az igen érdekesnek, s az elébbi évekénél fényesebbnek ígérkező „Anna- bálra“ is erősen folynak a készülődések. — A mátraivasut lázas gyorsasággal épül. A síneket már rakják Párád felé, s a recski pályaház is rövid időn teljesen elkészül. — Hymen. Sonnenschein Maliid k. a., Sonnenschein Vilmos egri kereskedő, szorgalmas r. terménytudósitónk szere­mind a párkányokat, mind pedig a toronykereszteket élesen be­láthatni. Az egyik b) végpont a közös iskolául szolgáló Simonyi- féle ház északnyugoti sarkától északra néhány ölnyire választa­tott ki, honnan azután a magassági szögek mérése megejtetvén, természetes, hogy a tornyok magasságának méretei ezen végpont niveaujától számmittatnak. A méretek a következők : Alapvonal ab a 131.0 öl. A déli torony tengelyét d-vel, az északiét pedig e vei jelöl­vén, a fekmentes szögek a következők: ang. bad- 40° 51’ — 0” „ dba 86° 50’ 15” „ bda -­52° 18’- 45” 180° 0’ — 0” továbbá: ang. eab = 37» 53’ 45” „ eba = 91° 48’ — 0” „ bea = 50° 18’ — 15” 180" 0’ — 5” A b) pontnál pedig a magassági szögek a következők: A déli torony párkánya ang. « = 3° 51’ 0 „ „ keresztje „ « — 9° 23’ 0 Az északi torony párkánya ang. ß — 3° 59’ 0 „ „ keresztje „ ß' = 9° 42’ 0 A fekmentes oldalak, vagyis b—d és b—e vonalak kiszámítása: b—d= a. sin. a tetre méltó leánya, múlt vasárnap, f. hó 18-án tartotta esküvő­jét Schwartz Soma sátai fiatal gazdászszal. — Velocipéd-bajnok barátaink, kik Egerből múlt kedden, f. hó 13-án Miskolcz-felé indultak, — mint ottani barátaink tudósí­tásából értesülünk, — 81/4 óra körűi Miskolczra szerencsésen megérkeztek. Fogadásukra néhány sportkedvelő miskolczi fiatal ember eléjök ment, kikkel aztán a derék viadorok igen kedélyes estét töltöttek a „Koronán.“ ügy látszik, hogy velocipedista barátaink útközben is versenyre kéltek, amennyiben Miskolczra Vándory érkezett be elsőnek, kit Kaszás 7—8 perez múlva követett, mig Kaszás után mintegy 5 perez múlva Vuits jött meg utolsónak. A kerékpárbajnokok más nap délután voltak elindulan- dók Miskolczról Rimaszombat felé. — Aradi Gerö színtársulata, mely úgy az Operette-, mint a drámai szakra kiváló vidéki erőkből van szervezve, számos tag­ból áll, és saját zenekarral rendelkezik, — színkörünkben jövő szombaton, f. hó 24-én kezdi meg előadásait. A helyárak szokottak. Páholy 4 frt., kispáholy 3 frt., I. r. támlásszék 1 frt., II. r. támlásszék 80 kr. emeleti zártszék 60 kr. emeleti állóhely 30 kr. földszinti állóhely 40 kr., karzati ülőhely 30 kr., karzati álló­hely 20 kr. Az igazgató 12 válogtott előadásra bérle­tet nyit, melynek gyűjtésével Szabó Antal és Veszprémi Jenő társ. tagok vannak megbízva. A bérlet a bemutató előadás után mindjárt kezdetét veszi, s nagyobbrészt újdonságokból fog állani. ügy a társulat, valamint szinpártoló közönségünk jó hír­neve érdekében is, a bérlet ügyét a legmelegebben ajánljuk t. olvasóink pártoló figyelmébe. — Frankloff amerikai czirkusza, f. hó 13. és 14-én két előadást tartott városunkban, a nagy vásártéren yankee-gyorsa- sággal felállított ponyvasátorban. A társulat megérkezését a megelőző napokban csuda-dolgokat ígérő, hangzatos és czifránál czifrább óriási plakátok hirdették, s a nagy közönség csakugyan lépre is ment nekik. Daczára a társulat gyarló erőihez mért igen magas áraknak, mindkét este zsúfolásig megtölté a nagy sátort az ilyesmikben gyönyörködni szerető egri publikum, — s a tár­sulat a nem remélt nagy bevételnek annyira megörült, hogy en­nek dicsőségére egynémelyik tagja az „egri bikavérből“ kelleté­nél többet talált magába venni izomerősitőül, minek az lett a kö­vetkezése, hogy egy hatalmasan „berúgott pojáczát“ ki­nek, mutatványai közben a lábai teljesen felmondták a szolgála­tot, s a boszankodó publikum botrányosan komikus mulatságára, hatalmas füttyök közt folyvást lepotyogott, — szégyenszemre ki kellett, utasittatni a körből. — Figyelmeztetés. Azon szülők, kik gyermekeiket a jövő tanévben a budapesti állami közép-ipartanodába kívánják adni, log. a = 2.1172713 log. sin. a = - 9.8156315 11.9329028 log. sin. d 9.9983724 log. b—d: 2.0345304 tehát b—d= 108.28’ ügy szinte: b -e— a. sin a sin e log. a = 2.1172713 log. sin. a —: 9.7883295 11.9056008 log. sin. e = 9.8861781 log. b—e — 2.0194227 tehát b—e = 104.57° Tehát a déli torony magasságára nézve a kiszámított alap vonal b—d 108.28°; az északira nézve pedig b—e 104.57° A magasságok kiszámítása. Legyen a déli torony magassága a párkányig: x’ a kereszt tetejéig pedig: x Hasonlókép az északi torony magassága: a párkányig : y a kereszt tetejéig: y’ Lesz e szerint: x x’ — sin. d b—d. tg. a b—d. tg. «’

Next

/
Oldalképek
Tartalom