Eger - hetente kétszer, 1913

1913-10-15 / 83. szám

2 EGER. (83. sz.l 1913. október 15. el, ha felsoroljuk, hogy Maczky Valér dr. hét lusztrumnál tovább tanárkodott a tudós és hazafias ciszterci rend gimnáziumaiban és e mun­kálkodásából 28 év esik Egerre; hogy 34 éve tölti be az egri érseki jogakadémia egyik kated­ráját éppen oly buzgósággal, mint amilyen si­kerrel ; hogy az országos hirű Egri Dalkörnek évtizedek óta ügyvivő elnöke, lendítő kereke volt, s leghathatósabb tényezője gazdag sike­reinek; hogy egyik tevékeny és nagyértékü intézője az Orsz. Magyar Dalos-Szövetség ügyeinek; hogy Eger város és Hevesvármegye kulturális életében egyáltalán nem lankadó, buzgósággal szolgál, sőt gyakran irányít minden igaz, szép, nemes ügyet; hogy élőszóval és tollal éppen úgy, mint tettel arra törekszik az ő kultura-szomjas lelke, hogy másokban kielégítse, vagy fölébressze ezt a kultura-szomjat. Maczky Valér dr. egész életében szántott és vetett, hogy öreg korában arathasson. És ara­tott, mert a vasárnapi ünnepen a valódi tisz­teletnek és elismerésnek oly dús kévéit rakták eléje tisztelői, amilyenekben kevés embernek lehet része. A ciszterci konvent templomát a 8 órai diákmisére teljesen megtöltötte a díszes kö­zönség, mely gyönyörködve hallgatta a sokszor kipróbált főgimnáziumi énekkar áhítatot keltő, művészi énekét. 729-kor vonult be a közönség az ízlésesen díszített tornaterembe s az első sorokban ott láttuk sok közéleti kitűnőségünket. Ott voltak a többek között: Majzik Viktor al­ispán, Jankovics Dezső kir. tanácsos, polgár- mester, Négyesy László dr. egyetemi tanár, a M. Tud. Akadémia tagja, Ambrus István dr. és Venczell Ede t. kanonokok,- Isaák Gyula vár­megyei és Hanák Gyula városi főjegyző, Turtsányi Gyula dr. kir. tanácsos, várm. t. főorvos, Stészel Sándor irgalmasrendi perjel, Légmán Imre, az államépítészeti hivatal főnöke, Jilek Károly Máv. főellenőr, állomásfőnök, Vass János dr. várm. tb. főjegyző, Maczky Emil országgy. képviselő és Maczky Gyula erdőtelki közs. jegyző (az ün­nepelt fivérei), a jogakadémiai tanárok, az Egri Dal­kör s az Ónk. Tűzoltó és Mentőegyesület testületileg, a Polgári Dalkör, a föreáliskolai tanárok küldöttsége és még számosán azok, akiket a tisztelet és hála kötelékei fűznek az ünneplő főgimnázium­hoz s az ünnepelthez. s/t9 órakor küldöttség ment az ünnepeltért, kit a terembe léptekor lelkes éljenzés fogadott. És miután az Egri Dalkörrel erősített ifjúsági énekkar elénekelte a Himnuszt, Kassuba Domokos c. főigazgató felolvasta a kitüntetésre vonat­kozó főispáni iratot, majd meleg, közvetetlen hangon szólott az ünneplőkhöz, röviden vázolva Maczky Valér dr. érdemeit. Hivatkozott a ta­nári pályán áldásosán eltöltött hosszú időre, a tudományok széles mezején és az ismeretek mindenféle ágában való tudására és arra a lelkesedésre, mellyel a közéletet nem lankadó buzgósággal szolgálja. Majd midőn feltüzte Maczky Valér dr. mellére az érdemkeresztet, avval folytatta magas színvonalú ünnepi be­szédét, hogy erre a kitüntetésre nem az ün­nepeknek volt szüksége, (aki ezt soha nem várta, nem kereste,) hanem szüksége volt a közéletnek, mely látja, hogy önzetlen mun­kásainak érdemeit nemcsak a polgárok veszik észre, hanem a Korona is méltányolja. Len­dületes befejezésül Pindaros egyik gyönyörű ódájából idézte az öregek, a férfiak és a gyer­mekek karának szavait, amelyeknek buzdító tartalmával lelkesített, hogy az elődök nagy tetteit a következő nemzedék mindenkor ipar­kodjék felülmúlni. Az éljenzéssel többször megszakított és lelkes tapssal honorált szép beszéd elhangzása után a jogakadémia tanári kara nevében Csu­toráé László dr., az Egri Dalkör nevében pedig Barsy István dr. alelnök üdvözölték szép be­szédben; az első beszéd nagy tudásán kívül izzó hazafiságát, emez pedig nyílt magyar jel­lemét és a dal iránt való szeretetét hang­súlyozta különösen. Jankovics Dezső kir. tanácsos, polgármester Eger város közéletében való mun­kásságáért és mint az Önk. Tűzoltó- és Mentő­egyesület elnöke köszöntötte, tolmácsolván ez egyesületnek háláját. Végül Károly János elnök hozta el a Polgári Dalkör köszöntését, mely egyesületnek díszelnöke az ünnepelt. Maczky Valér dr. a nála megszokott inven­cióval, meghatottan válaszolt az üdvözlésekre, kifejtvén, hogy a kötelességteljesítést érdemnek kell tartanunk már csak a keresztény erkölcstan tanítása szerint is, mert a kötelességek telje­sítésének mértéke szabad akaratunktól függ. A reá halmozott elismeréseket, azt hiszi, való­jában ki nem érdemelte, de kitüntetését abból a szempontból tartja jónak, hogy az utánunk következők iparkodjanak megtetőzni s a ma­gyar kultúra és közélet munkásai mindig újabb magassági rekordokat érjenek el e nemzet bol­dogulása, nagysága érdekében. A Szózat eléneklése után szeretettel vették körül Maczky Valér dr.-t tisztelői és barátai, kik a maradandó becsű ünnepségről meghatot­tan távoztak. Délben a ciszterci rendház ünnepi ebédet adott, amelyre hivatalosak voltak az ünnepek­nek hozzátartozói, közéletünk vezető férfiai és azoknak az intézményeknek képviselői, amelyek munkatársukat vagy éppen vezetőjüket ünne­pelték a Maczky Valér dr. személyében. Az első pohárköszöntőben Őfelségét éltette Kassuba Do­mokos perjel, aki azután Kállay Zoltán dr. fő­ispánra és Békefl Eemig dr. zirczi apátra emelt poharat, — mint akik e kitüntetés kieszköz­lésében részesek voltak — egyszersmind is­mételten nagy szeretettel üdvözölte az ünne­peltet, kinek kitüntetése a rendre is fényt áraszt. Majzik Viktor alispán, mint volt tanít­vány éltette lelkes szép beszédben az ünnepeltet és a hazafias ciszterci rendet, Négyesy László dr. pedig mint a 2500 tagot számláló Országos Középiskolai Tanáregyesület elnöke emelt po­harat a nagyérdemű tanárra. Maczky Valér könnyekig meghatva köszönte meg az iránta megnyilvánult mélységes szeretetet minden té­nyezőnek, de különösen a ház perjelének ; Maczky Emil országgy. képviselő pedig a család há­láját rótta le a ciszterci rend iránt. Az ebéd­ről a jelenvoltak üdvözlő telegrammot küldtek a zirczi apátnak. Este ll,8 órakor a tűzoltók lampionos me­netben kisérték föl a ciszt. rendházhoz az Egri Dalkört, mely szerenádot adott munkás ügy­vezetőjének tiszteletére. A félóráig tartó és előkelő művészi színvonalú szerenádnak sok hallgatója volt. Az ünnepség végső akkordjaként társas­vacsorára gyűlt a Kaszinóban az Egri Dalkör és a Polgári Dalkör, valamint nagyobb számú közönség. Itt Kösztler József dr. mondott tar­talmas pohárköszöntőt, majd Négyesy László dr. üdvözölte hangulatos szép beszédben az ő egy­kori mesterét. Maczky Valér dr. — válasza sze­rint — a szántás-vetésének dús aratását látja abban, hogy egyik tanítványa az ország intel­ligenciájának, a magyar középiskolai tanárság­nak vezetője lett. A Dalkörök felvirágzására emelt poharat. A két dalkör külön-külön és együttesen is sok szép éneket adott elő s az ünneplő társaság sokáig maradt együtt ke­délyes hangulatban. * Azokon kívül, akik személyesen tehették, részben levélben, részben táviratban több szá­zan keresték föl Maczky Valér dr.-t jókivána- taikkal. A sok közül csak nehány nevet emlí­tünk fel: Kállay Zoltán dr., v. b. t. t., főispán, Békefi Rémig dr. zirczi apát, Lányi József fel­szentelt püspök Nagyvárad, Babies József udv. tanácsos Zsombolya, Greksa Kázmér udv. ta­nácsos, egyetemi tanár Zágráb, Foltin János prépost kanonok, Debreczeni János apát-kano­nok, Demkó György dr. prépost-kanonok, Fáik Zsigmond a Pesti Könyvnyomda r. t. vezér- igazgatója Budapest, Bárczy István polgármes­ter Budapest, Spitkó Lajos főigazgató Budapest, Bozóky Eudre kir. tan., az Orsz. Közoktatási Tanács titkára, Budapest, Kozma Endre Ítélő­táblái biró Budapest, a zirczi konvent, a bajai, székesfehérvári, pécsi és budapesti Sz. Imre- főgimnázium tanári kara, a ciszterci rend bu­dapesti tanárképző intézete, az egri áll. főreál­iskola tanári kara, Gárdonyi Géza író Eger, az Országos Középiskolai Tanáregyesület, a Dalosszövetség elnöksége, id. Lányi Ernő Sza­badka, Rátvay Géza dr. jogtanár Kassa, az irgal- masok egri konventje, Scipiades Elemér egyet, m. tanár Budapest, Siposs Antal zeneművész Budapest, Lakatos Vince prem. kanonok Keszt­hely, Kelemen Ernő táblabiró Debreczen, Go- reczky Zsigmond székesfővárosi elüljáró, Ax- mann Béla a Máv. vasgyárak főorvosa Budapest, Szabó Károly ny. tanfelügyelő Nyúl, Szapár József kir. ügyész Szeged, Andor Endre mi­niszteri osztálytanácsos Budapest, Csuhay Sán­dor rendőrkapitány Gyöngyös, Hoppe Dezső a Magyar Dal szerkesztője stb. stb. Városi ügyek. — Eger város közgyűlése. — Eger város képviselőtestülete kedden, ok­tóber hó 14-én, délelőtt 10 órakor közgyűlést tartott Jankovics Dezső kir. tanácsos, polgármes­ter elnöklete alatt. A közgyűlés iránt, a képviselőtestület ré­széről nem valami nagy volt az érdeklődés, mert nagyon is mérsékelt számban jelentek meg a képviselők. Egyébként az a kevés vá­rosatya sem érezte jól magát az ülésteremben, aki mégis némi érdeklődést mutat a közügyek iránt, mert a gyűlésterem fütetlen volt és igen sokan időközben elpárologtak a különben eléggé fölpaprikázott és puskaporos levegőjű közgyű­lésből. Hiába, a paprikás falatok sem esnek jól a — hidegben. A közgyűlésről tudósítónk a következőket jelenti: Délelőtt. Park a föszékesegyház körül. A közgyűlés na­pirend előtt való bejelentéssel kezdődött. A városi tanács ugyanis javasolta, hogy miután az érsek és a főkáptalan a főszékesegyház kör­nyékét parkírozni óhajtja, a város engedje át az erre a célra szükséges közterületeket. A közgyűlés ezt a javaslatot elfogadta. Panamáé szelek. Ezután ugyancsak napirend előtt panamás szelek kezdtek fujdogálni, ami kissé fölmelegítette a kedélyeket a fütetlen, hideg közgyűlési teremben. Mélypataki Ignác vá­rosi képviselő ugyanis interpellációt intézett a polgármesterhez az ujonan épült városi köz- utaknak átvétele ügyében. Sok a panasz az uj utakra. A vállalkozó nem teljesítette jól és kielégítően vállalt kötelezettségét. Vannak utak, ahol az alapozás nem megfelelő, azután több úttesten a kavics-réteg csak a fele annak, amit a város a vállalati szerződésben magának biz­tosított. Több helyen megmérte a kavics-réteg vastagságát és az előírt 12 cm. helyett csak 6 cm. vastagságú kőréteget talált. A kavics beborítására szolgáló sank is botrányosan kevés, úgy, hogy a város ezreket fizet ki olyan tel­

Next

/
Oldalképek
Tartalom