Eger - hetilap, 1883

1883-06-28 / 26. szám

259 IE^IIESIE^TTZjÉIES. — Érsek ur ő excellentiája a múlt hét végén visszatért Egerbe s itt egy hetet töltött, mely idő. alatt többeknek feladta a papirendet. — Ordinatio. Érsek ur ő Excellentiája által, e hó 24-étől 27-éig a házi kápolnában tartott szokásos szertartások közben, a következők ordináltattak: Bozóky János, Csoltkó Pál, Kliindí Pál, Mózer Béla, s Truszka István, áldozó papokká, Sir Lajos subdiaconus diaconussá, és Hattyár András subdiaconussá. — Házszentelés : az irgalmas nénikéknél. A Györgyényi Ig- nácz prépost-kanonok úr által vett telken, a begyült egyházi s pol­gári pénzalapból emelt beteg-ápoldát, fent nevezett prépost-kano­nok úr vezetése mellett folyó hó 24-ikén szentelték fel. Magát a felszentelést ünnepi nagy mise előzte meg, az egri dalkör közre­működése mellett. Valóban nagy dicsőségére válik derék karmes­terének, a dalkörnek e nehéz, Bethoveni darabokban is praecziz fellépte; dicsőségére az elnököknek, hogy ezt a kezdet nehézsé­geit már átélt valóban hézag-pótló egyletet összetartani, s oly ügye­sen vezetni tudják. Mise után Györgyényi kanonok úr tartott emelkedett, átérzett beszédet a keresztény felebaráti szerétéiről. Majd ennek végeztével nagyszámú, intelligens közönség jelenlété­ben az egri dalkör énekelte el az egyletnek ez alkalomra egy tagja által s Györgyéni Ignácz prépost-kanonok úr tiszteletére irt s fentebb a „Tárcza“ rovatban olvasható „ünnepi hangok“ czimű költe­ményt, melyet derék karmestere kiváló szépen zenésitett. Babies Já­nos kanonok úr ő nagysága megköszönte a választmány nevében, a közönség szives részvételét, s méltatta egyszersmind a dalkört is, mint a zene művészetének egyik terjesztőjét, népszerűsítőjét. Ugyan­csak Babies János kanonok urnái nagy diszebéd volt Györgyényi Ignácz prépost-kanonok úr tiszteletére, hol az ünnepeltre szelle­mes toasztok mondattak. . . Fontos a dalkör jövőjére, hogy min­dig ily szép teret választ fellépése indokáúl. A kaszinó ünnepé­lyén a hazaszeretet, itt a felebaráti szeretet méltatása. Az egy­let czéljai, törekvései valóban egyként tiszteletre méltók. , *** Györgyényi Ignácz prépost-kanonok ur ő nagysága, azon alkalomból, hogy az általa vett telken épült betegápoló-intézet f. hó 24-én történt ünnepélyes megáldásánál az egri dalkör köz­tetszést nyert mise-énekeivel és hatásos alkalmi dalával közremű­ködni szíveskedett, a most említett egyesület magasz­tos czéljainak előmozdítására, Kapácsy Dezső egyleti társelnöknek 100 osztrák értékű íorintot adott át. A mélyen tisz­telt prépost-kanonok ur ezen, valamint ehhez hasonló számta­lan nemes adománya — önmagán viselvén a dicséret és hálás elismerés hervadhatlan koszorúját, — magasztaló szavakra nem szőrül. — Az egri tűzoltó egyletnek holnap pénteken az érsekkert­ben rendezendő mulatságára a t. közönség pártoló részvéte kéretik. — Tűzoltóink mulatságára a vidékről is többen készülnek. Mint halljuk, Hevesről nyolez tűzoltó jön. — Az egri kath. főgymnasiumban, f. 1883-ki junius 29-én tartandó zárünnepélynek következő részletei lesznek: 1. Regg. 8 órakor az intézet templomában, az ifjúság énekkarának közre­működésével, hálaadó istentisztelet tartatik. Ennek végével a t. vendégközönséget a főgymnasium másod-emeleti nagyobb ter­mébe várja az igazgatóság, hol a közelebb múlt éviek folytatá­sáéi 2. Értekező beszéd: „A házi nevelésről.“ Tartja az igaz­gató. 3. Jelentés az intézet lefolyt évi állapotairól. A tanárszéki jegyző által. 4. Az új ösztöndíjasok s jutal- mazottak neveinek kihirdetése s az ösztöndíjak és jutal­mak kiosztása. — Rezső trónörökös családjában augusztus hó második felé­ben várandó öröm-eseményre nézve, junius 8-áról keltezett leg­felsőbb határozattal, ugyanazon intézkedések rendeltettek el, me­lyek annak idején ő felségeik gyermekeinek születésénél érvény­ben voltak. Ugyanis julius 15-étől kezdve a szerencsés szülésért szokásos imádság fel fog vétetni az általános egyházi imákba; a szülés megtörténte után, mi Budapesten ágyuszóval fog tudtul adatni, ünnepélyes Te Deum fog mondatni és pedig este 6 órakor ha 9—3 óra között lesz az ágyujelzés hallható, különben pedig másnap reggel. Az ujonszülött keresztelése 3 nappal később — — a születés napját be nem számítva — fog megtörténni. — Gyászjelentés. „Az egri honvéd-egylet, valamint a heves­megyei jegyzői kar, különösen pedig Neszvadba Gyula, Neszvadba Ignácz, Neszvadba Ágoston, Neszvadba Anna férjezett Simon Mi- hályné, és néhai Neszvadba Károly gyermekei, ugyszinte Han Elek, Han Pál, Han Matild férjezett Fehér Mihályné, Han Mária, és mindezeknek gyermekeik, szomorodott szívvel jelentik: szabad­ság harezos bajtársuk, hivatali kartársuk és szeretett elnökük, felejthetetlen hón szeretett édes atyja, kedves fivérük, illetőleg sógoruk és nagybátyjuk Neszvadba Sándor, kerecsendi érdemtel­jes községi jegyző-, 48—49-iki honvéd tiszt, a hevesmegyei jegy­zői egylet elnöke- és megyebizottsági tagnak, élte 61-ik évében, a haldoklók szentségének felvételével folyó hó 27-én rövid szen­vedés után történt gyászos kimultát. Hiilt tetemei folyó hó 28-án délutáni 5 órakor fognak a kerecsendi köztemetőben nyugalomra tétetui; az engesztelő szent miseáldozat pedig ugyan e napon délelőtt 9 órakor a kerecsendi templomban a Mindenhatónak be- mutattatni. Kelt Kerecsenden, 1883. évi junius 27.“ — E gyászje­lentéshez megjegyezzük, hogy értesülésünk szerint egy kiszabadult fegyencz késszurása okozta a ritka jelességü jegyzőnek halálát! — Nyári mulatság. F. hő 23-án több család nyári mulatsá­got rendezett, melynek az eredeti terv szerint a szépasszony- völgyben fekvő disznófónek, az ez alkalomra kiválóan feldíszített, s a tárkányival méltán versenyre kelő tánezterén kellett volna le­folynia. Azonban az őszies időjárás s a permetező eső kénysze­rré a társaságot e helyről eltávozni, mely csakhamar az „Arany szőlő“ helyiségeit, mint e czélra legalkalmatosabbakat, igyekezett elfoglalni, hol szakadatlan jó kedv s szűnni nem akaró vidám hangulat, s Palócz Kálmánnak kitűnő zenéje mellett hajnalig mu­latott ki a táncznál, ki a poharak mellett. A megjelent hölgyek között láttuk: dr. Akantisz Jusztinná, Bernekkel- Ferenczné, Bley Ferenczné, Endrey Autalné (H. M. Vásárhelyről), dr. Fekete Ferenczné, Fenyvesi Sándorné, Hutter Károly né, Horánszky Jó- zsefné, Marsó Ignáczné, Megóné Lydi, Mező Ignáczné. Selmeczy Viktorné, Simaczius Andorné, Simonides Jánosné, Szolcsányi Gyu- láné, dr. Szolcsányi Hugóné, Szúrnák Rezsőné és Vass Lajosné úrnőket, — s Bene Annuska, Endrey Ildiké, Horánszky Irma, Marsó Mariska és Jolán, Mező Erzsiké és Mariska és Vass Ilonka kisasszonyokat. Mulatság végével a résztvevők azon általános óhajjal oszoltak szét, hogy bár minden nyári vigalom ily osztatlan jókedv s kedélyes, feszt nem ismerő hangulat mellett folyna le, s oly kedves órákban részesítené a megjelenteket. — Folyó hó 24-ikén a nőegyletnek az érsekkertben tartott juniálisa sikerültnek mondható, főleg ha tekintetbe vesszük, hogy borongós idő volt. Nagyszámú intelligens sétáló közönség gyö­nyörködött a fiatal paraszt menyecskék s leányok kopogós csár­dásaiban. Palócz Kálmán zenekara működött közre. — A tisztviselők majálisa az érsekkertben f. hó 26-án tar­tatott meg. E mulatságot minden tekintetben nagyon sikerültnek mondhatjuk. Ott láttuk Eger elegáns közönségét s nem hiányzott a mulatságot fűszerező jókedv és kedélyesség sem, megteremték azt Palócz Kálmán talp alá való csárdásai, habár nem nagyon bővelkedtünk bennök. A 2-ik négyest 24 pár tánczolta. A mennyi­re kivehettük, ott voltak: Bogyai Gábriellé, Bubna Ella, Elek nővérek, Farkas Szeréna, Frantz Piroska, Fülöp nővérek, Galam­bos Margit, Gariup Ilka, Horánszky Irma, Ivády Jolán, Lőrinczfy Janka, Marsó nővérek, Petravich Ilka, Ringelhann Mariska, Szé­kely Mariska, Simáczius Piroska, Szuhányi nővérek, Staud nővé­rek s Vass Ilka leányok: Simáczius Andorné, Szolcsányi Gyuláné, Szolcsányi Hugóné és Vályi Bertalanné menyecskék. Ott láttuk még a sétálók sorában Fekete Jánosnét, Hieronymi Bélánét, Majzik Viktornét, Kováts Józsefnét, Lenk Gyulánét. — Az izraeliták magyarosodása érdekében. Eger tősgyöke­res magyar város, s mint ilyenben évek óta örömmel tapasz­taljuk, hogy izraelita polgártársaink nem- és korkülönbség nél­kül utczáinkon magyarul társalognak. Ennek épen ellenkezőjét ta­pasztaljuk szombat napokon az érseki kert hüs sétányain, hol 5—6 csoporttal találkozunk, melyeknek tagjai e nyilvános helyen érthetetlen nyelven társalognak, miből aztán a városunkban meg­forduló idegenek furcsa képet alkotnak maguknak városunk ma­gyarságáról. Hiszen tudnak ám ezek magyarul, tehát legalább a nyilvános helyeken beszéljenek hazánk nyelvén. — Kereskedőinket és iparosainkat kérjük, hogy ezég- és hir­detési tábláikat olvastassák el olyanokkal, kik helyesen tudnak magyarul Írni, akkor bizonyára kijavíttatják a J ó s ef, ál vá ny, sejem stb szavakat. Még a legújabb czégtáblákon is számos helyesírási hibát látunk. Vegyék figyelembe, a kiket illet. Bizo­nyos idő elmúltával szemelvényeket fogunk közölni az ily ezégek furcsa felirataiból. — A szent-Istvdn-társulat júniusi választmányi ülésén: Dr. Tárkányi Béla apátkanonok előterjesztő, hogy a társulattól nyert megbízatás folytán szerkesztett és az áprilhavi ülésen bemutatott föliratban f. é. május 2-án tolmácsolta XIII. Leo pápa ö szent­sége előtt a társulat mély fájdalmát feledhetlen elnöke Mailáth

Next

/
Oldalképek
Tartalom