Eger - hetente kétszer, 1913

1913-01-01 / 1. szám

előfizetési árak : Es^ész évre __10 ko*‘a­F él évre _ _ 5 Negyed évre _ 2f * Egyes szám ára > fillér. Szerkesztőség: Lyceum, 26-ik szám, hová a lap szellemi részét illető közlemények - ...........= intézendők. — : K iadóhivatal: Lyeeumi nyomda, hová az előfize­tések és hirdetések küldendők BETEKINT szerdán és szombaton megjelenő politikai és társadalmi lap. 1913. — ( szám. =^== XXXYI. ÉVFOLYAM. ----- - Szerda, január 1. J j esztendőben. Háia Istennek ez is felvirradt. Kívánjuk: hozzon minden jót mind- annyiunknak, akik e széles földkerek­ségen vagyunk! A legtöbb ember igen borzad ettől az évtől. A lelkekből végképen soha ki nem irtható babona eredményezi ezt Félnek az újévtől, mert benne van az a gyűlöletes, balsejtelmekkel teli 13-as szám. Pedig a józan, okos és (tegyük hozzá, hogy) vallásos ember nem ront­hatja meg az újévi lelki nyugalmát csak azért, mert az újévet jelző számból kihasítható a babona száma. Nem a szám, hanem az emberi cselekedet az, ami szerencséssé vagy szerencsétlenné, jóvá avagy rosszá teszi a 365 nap láncolatából álló s esztendőnek neve­zett idő-összességet. — Cselekedeteinkre Yéfjűk tehát a jó Isten áldását Ha ez megvan, boldogulunk még akkor is, ha az év minden napja péntek és egyúttal 13-ika lenne! Ilyen gondolatokkal, ilyen lélekkel lépjünk tehát be újév országába. Bár­hogy titkoljuk, ez az első lépés elfo- gódottá, merengésre hajlóvá teszi a lelket. A kezdet fenséges pillanatában ugyanis az előlünk bölcsen eltakart végre kiváncsi a lélek s akaratlanul is arra gondol, hogy mit hoz ez a most felvirradó esztendő!? Ez a kérdés érdekli ma az em­beriséget, szóbeszédben, írásban egy­aránt. A lapok telítve ily irányú al­kalmi cikkekkel. E szokásnak rabja minden újság. Beismerjük ezt nyíltan s e kötelességünknek eleget is teszünk. Hirtelenében bizony azt sem tudjuk, hogy mikép kezdjünk hozzá? Talán az elmúlt évből merítsük a tanulságot? Bármily érdekes is az, oly közel van még hozzánk, hogy talán nem is mond­hatnánk róla elfogulatlan bírálatot. Po­litikai képet rajzoljunk? Ennél falra- hánytabb borsó nincsen. Úgyis csömört kaptunk már a magyar politikától; — de meg különben elvégzik ezt azok, akiknek ez túlságosan, vagy sehogysem gyakorolt hivatásuk. Sokkal üdvösebb lesz nekünk a magunk körében maradni. Háládatosabb beszéd-tárgy e napon lelkűnkbe tekin­teni s azzal foglalkozni, hogy mi az egyén, az ember, a kisvilág a bennem rejlő erőknél fogva; mit kell, vagy kellene, hogy tegyek arra nézve, hogy tőlem telhetőén a legjobban intézzem ezt az uj esztendőt? A legelső, amit tennünk lehet, sőt kell is, hogy a reánk virradó esztendő­ben is a keresztény világnézet alapján állva feleljünk meg rendeltetésszerű hivatásunknak. Ilyen világnézet hatása alatt, a hogyan-élés kérdésénél, menten eszünkbe jut, hogy véges lényünk itt a földön kettős életet él: úgymint testi és lelki életet. Ezt a kettőt szol­gáljuk mindannyian azért, hogy azután e kettővel szolgálhassuk hitünket és hazánkat. Tehát boldogulásunk nyitja ez uj esztendőben testi és lelki élet­rendünk helyessége. Testi életrendünk. Ez alatt nem kizárólagosan a szo­ros értelemben vett test, illetve egészség­ápolás értendő. Bár föltétlenül áll az ép testben ép lélek .elve. Testi élet­rendünk alatt kell értenünk a test fentartására irányuló összes tevékeny­ségünket, mindennémü anyagi szük­ségletünk kielégítését. Hogy ez milyen fontos boldogulásunkra, azt talán mon­danunk sem kell. Aki anyagi világát rosszul rendezi be az uj esztendőben, az vagy egészségének árt, vagy gaz­daságilag bukik, vagyoni helyzetét teszi zilálttá, vagy ziláltabbá. Míg aki e téren helyesen cselekszik, az okvetlenül anya­gilag, egészségileg fejlődik, virul. Ebből megint a munkabírás, a verseny- és fejlődésképesség növekedése következik, ami végeredményben — ha az anyagi javak megfelelő lelki értékekkel társul­nak — a boldogság alapja. Igen helyén való tehát újév napján számotvetni, hogy milyen testi élet­rendet kövessünk, hogy jól, helyesen éljünk? Önfegyelmezettség, igényeink mérséklése. Ezzel megmondottunk min­dent. Aki ezzel él, annak nem kell tartania, hogy az évet rosszul zárja a — 13 miatt. Lelki életrendünk. r Ep testi életrendünknek ez a ki­egészítő része, koronája. Ide tartozik a tudomány, az önművelés, a vallás! ' Ismerjük azt viftKaét mikor két ekét vett a gazda. Amelyiket használta éveken át, az oly fényes volt, hogy a gazda, mint tükörben, nézhette meg benne piros­pozsgás arcát. A másik eke pedig, ami tartalékképen, munkátlanul a félszerben hevert, rozsda martaléka lett. Ilyen a lélek is. Használni kell, hogy annál fényesebb legyen. Fénye az eszesség, bölcsesség, vallásosság. Ha nem használjuk, akkor az eszes-állat fogalmából — bárhogy tiltakozzanak sokan — csak az állat marad meg. Lelki életrendünk tehát megköve­teli, hogy műveljük azt, de nem tán azért, mert az iskola kényszerít erre, tehát nemcsak a diák, a tanuló, hanem mindenki, mint a jó pap, aki holtig tanul; kötelessége ez a jó laikusnak, a népnek is. De a tanult lélek csak akkor mond­hatja el, hogy lelki életének művelésé­ben megtette kötelességét, ha belátja, hogy bármeunyit tanul is, bármily he­lyesen élt is az eszével, ez mind semmi ahhoz a mérhetetlen bölcseséghez, amely a Magasból az emberiséget kormá­nyozza. Vagyis csak a jó Isten előtt, az oltárnál leboruló tudás az igazi tudás, amelyik hiszi és vallja, hogy a hit, a vallás az, ami minket emberré, igaz katolikussá s igy jó hazafivá tesz, a hittel párosult tudás az, ami lelki har­móniát teremt. Ez uj esztendőben tehát újra csak erre kell törekednünk, ha azt akarjuk, hogy jól éljünk. Ne csak testi, hanem lelki tekintetben is. Mert — mint mon­dánk — a testi és lelki élet összhangja teszi az emberi életet. Ha ezeket a néző pontokat állan­dóan szemünk előtt tartjuk, akkor okvetetlenül azzal a nyugodt lélekkel zárhatjuk majd ezt az uj esztendőt: amit tehettünk s amit tennünk kellett, — azt megtettük. Patak László dr. Csodálatos, hogy még megvagyunk, hogy még ét a katolicizmus. Hiszen a világ 270 milliónyi katoliku­sának csak két százaléka, vagyis mintegy öt és féi millió ember olvas katolikus lapokat! És milyen könnyű lenne ezt a számot megdup­lázni, majd megnégyszerezni, megsokszorozni I... Csak egy kis jóakarat, csak egy kis türelmes apostolkodás kellene hozzá.

Next

/
Oldalképek
Tartalom