Eger - hetilap, 1884

1884-05-22 / 21. szám

189 iki honvédek fölött tart emlékbeszédet, utóbb nevezett pedig, Il­lyés Bálintnak „Koszorút a hősök sírhalmára!“ czimü, remek al­kalmi költeményét fogja elszavalni. Az ünnepély emelésére — hal­lomás szerint — úgy az egri, mint a gyöngyösi dalkör is közre fognak működni. Az ünnepélyt követő bankettre Csiky Sándor ur­nái, mint a hevesmegyei 1848/49-iki honvéd-egylet elnökénél, to­vábbá : Kapácsy Dezső, szoborgondozó-bizottsági-tag urnái és Spák József houvédegyleti eljárónál lehet előjegyzést eszközölni. E helyütt, újból fölkérjük hazafias érzelmű közönségünket a men­tői tömegesebb megjelenésre. — A gyöngyösi kath. egyházi énnekkar folyó hó 24-én Ká­polnán a honvédemlék ünnepélye emelése végett, Koczián György, kántor vezetése alatt közre fog működni. — Az egri érseki lyceum theologiai karánál a vizsgák folyó évi máj. 24-én kezdődnek s június 18-án végződnek. Az ünnepé­lyes Te-Deum pedig — a jog- és államtudományi karnak is le­endő részvétele mellett — június 20-án fog megtartatni. — Az Egri Dalkör által a miskolczi országos dalversenyen megjelenhetése czéljából, uti-k'óltségeinek előállítása végett az Ersekkertben rendezendő „rózsaünnepély“ — hiteles értesü­lésünk szerint — jövő júniushó 10. és 20-ka közt fog megtartat­ni. Az ünnepély sajátképi napját, lapunk jövő, vagy ezt követő számában tudatjuk, valamint a részletezőbb programme! is azon számban közöljük. — Az Egri Dalkör, f. hó 15-én, kitűnő karigazgatója, P o- korny János, névnapja alkalmából, Mistéth Antal, állomásfő­nök, szives meghívására, a vasútnál társas összejövetelt rendezett. A dalkör tagjai majdnem mindnyájan, ezenkívül a pártoló tagok közül is többen vettek részt az összejövetben. Ugyanez alkalom­mal volt itt . a kuglizó megnyitása is. Később a váróteremben fel- terített asztaloknál foglaltak a vacsorához helyet a megjelentek, hol párolgó jóizü paprikás és túrós csusza után megeredt a toasz- tok árja. Mindenek előtt kellemes meglepetést szerzett a karigaz­gatónak az állomásfőnök úr kedves kis lánya, ki a legjobb kivá- natok kíséretében szép virágcsokorral lepte meg őt, mint neki is ének-tanitóját. Az első felköszöntőt, a karigazgatóra, dr. Da­nilovich Pál, a dalkör elnöke mondotta, humoros kitételekben bő­velkedő toasztjával többször hangos derültséget keltve. Utánna Szabó Ignácz emelt poharat, a zenészeti műszavak ügyes játéká­val, ugyancsak a karigazgatóra, Babocsay Sándor a dalkörre, Da­nilovich Kapácsy Dezsőre és Rudassy Jánosra, Gáspárdy Gyula a házi gazdára, Eliássy Fereucz a házi asszonyra stb. Közben- közben a dalkör is' énekelt néhány darabot. A mulatság itt 1 óráig tartott. — Az Egerben tervezett nyári színház ügyében — miután a kibocsátandó 250 db részvény már jegyezve van —e hó 15-én tartotta a törzskaszinó nagytermében a sziuház-épitő társaság nagygyűlését. Határozatba ment, hogy Wind és társa vállalkozó­val szerződés köttessék, a színkörnek folyó évi június végére le­endő elkészíttetése iránt. (Fog-e az menni oly rögtön? kérdés.) — Térzene. A helybeli katonai tisztelt parancsnokságnak a közönség iránt eddig is tanúsított jó indulata, legújabban azon elhatározásban nyilvánul, hogy ezután — további netán eltérő in­tézkedésig, — az érsekkertben minden csütörtökön térzenét tar­tat. Kezdete délutáni 6 órakor lesz. Kedvezőtlen idő esetén a térzene másnap — pénteken — tartatik. — A térzenéhez. Múlt csütörtökön a katonai zenekart igen nagyszámú és intelligens közönség hallgatta az Ersekkertben. — A vasúti menetrend Eger és Füzesabony között, kedd vagyis e hó 20-a óta, több tekintetben előnyösen lett megváltoz­tatva. Egerből indulás: délelőtt 9 óra 45 perez, déli 12 óra, dél­után 4 óra 40 perez, és éjjel 11 óra 30 perczkor. Füzesabonyból érkezik a vonat Egerbe: délelőtt 11 óra 59 perez, délután 4 óra 11 perc/, este 6 óra 56 perez, és reggel 4 óra és 17 perczkor. — Az egri érseki egyházmegye növendékpapjai közé felvé­tetni kívánó ifjak csödvizsgájatának ideje ez évben juliushő 3-ik napjára tűzetett ki. A pályázni óhajtó VI. VII. és Vili. gymn. osztályú ifjaknak keresztleveleikkel és ez évi iskolai bizonyítvá­nyaikkal ellátva Egerben, az egyházmegyei hivatal irodájában fo­lyó évi juliushő 2-án a délutáni órákban kell jelentkezniük. Kelt Egerben, 1884. évi májuslió 10-én. Érseki iroda. — Kineveztettek: Dander er Ferencz jászberényi hitok­tató ládbessenyői lelkészszé, Halász János jászberényi káplán nyirbaktai lelkészszé, Horváth Jenő miskolczi káplán jászberé­nyi hitoktatóvá, Kovács István pásztói káplán jászberényi, Hamza József fénszarui káplán pásztói, Vágássy Gyula dó­sai káplán fénszarui, Reintz Vilmos boczonádi káplán miskol­czi, Móz er Béla sátai káplán boczonádi, Dobóczky János detki káplán egyeki, Bozóky János harsányi káplán detki, Sz a- lay Gyula keresztespüspöki káplán harsányi, Huszár János püs­pökladányi káplán keresztespüspöki, T ó t h Gyula szenterzsébethi káplán püspökladányi, Fülöp Elek ládbessenyői ideigl. lelkész­helyettes szenterzsébethi káplánokká. Mátyás István nyirbak­tai ideigl. lelkészhelyettes régi kápláni állomását foglalta el Do- moszlón. Az egri érseki joglyceum hallgatóit segítő egyesület ja­vára, az 1883—4-ik tanév második felében adakozni kegyesked­tek: Lévay Jánosné 3 frt. Párvy Sándor 5 frt. Ignics Boldizsár, Szmrecsányi Alajos 3—3 frt. Czövek Frigyes, Dutkay Pál, Eisen- man Oszkár, Káposztássy N. 2—2 frt. Bartalos Gyula, dr. Ber­ger Máté, Böhm János, Csaudáry Pál, Kassuba Domonkos, Ke­mény Alajos, Rázga József, Traupmann N. 1—1 frt. Összesen: 30 irtot. Midőn alólirott — mint az egyesület elnöke — ez ada­kozásokat tisztelettel nyugtázza, mulaszthatlan kötelességének is­meri, hogy a fent tisztelt adakozók irányában az egyesület mé­lyen érzett hálás köszönetének adjon kifejezést. — Egerben, 1884. május hó 22. Az egyesület megbízásából : Kelemen Ernő, s. e. elnök. — Folyó hó 17-én este a főgymnasiumi énekkar, a cziszter- cziek diszkertjében, néhány vegyes quartettel lepte meg ftő Hor­váth Zsigmond tanár urat, a mennyiben f. hó 1-én a kedve­zőtlen idő miatt — névnapja alkalmából — ezt nem tehette. — Kettös-esküvö. Folyó hó 17-én délután a székesegyház­ban díszes kettős-esküvőnek voltunk szemtanúi; ugyanis Mező Ignácz, ügyvéd és ajt. alapítványi pénztári ellenőr, szép és ked­ves két lánya, éspedig: Erzsiké, Lassitz Pál, közigazgatási pénzügyi bírósági segéd-fogalmazóval, és Mariska, Faix Kornél, az országos statisztikai hivatal számtisztjével tartotta esküvőjét. Az esketést ftdő Szele Gábor kanonok és kis-prépost ur ő nagy­sága teljesítette. Koszorú-lányok Nékám Erzsiké és Sajóssy Mar­git kisasszonyok voltak. A ritka esküvőt igen nagyszámú közön­ség nézte. — Szele Gábor prépost-kanonok ur közelebb Jászberényben időzött édes anyja s rokonai körében. A dalárda, hogy iránta, mint disztagja iránt hódolatát kifejezze, kedden este szerenáddal s Bart a Kálmán által mondott szép üdvözlő szózattal lepte meg. — Ö nagysága meglátogatta a Riszner-növeidét és a legény-egye­sületet ötven forinttal ajándékozta meg. *** Kiss Alajos festész, kinek még a müncheni akadémiában — 3, 4 év alatt — készített valóban szép müvei közül Barna Manó ur üzlet-helyiségének kirakatában többön volt alkalmunk gyönyörködhetni s kitől azóta városunk közönségéből többen szá­mos, kiválóan sikerült arczképet is bírnak — Egerben teleped­vén meg, melegen ajánljuk őt mint megyénk hát közönségünk szi­ves pártfogolásába. Lakása, illetőleg: műterme: özv. Vrabélyiné úrnő, ő nagysága, ispotályutezai házában van. — Hangverseny. Pünkösd másodnapján a helybeli vöröske­reszt-egylet hangversenyt rendez, melyre az elnökség gr. Zichy Gézát is megnyerte közreműködésre. — Felsö-Tárkány község Borsodmegyéből f. hó 20 ától He­vesmegyébe kebeleztetett át, melynek átvételére megyénk alispán­ja, Kaszap Bertalan árvaszéki elnök, Imre Miklós megyei főügyszé és Almásy Géza szolgabiró urak küldettek ki, kik e végett f. hó 19-én Miskolczra utaztak. — Székesfehérvárott, néhai Horvát István kitűnő magyar tudós születésének helye emléktáblával lett megjelölve, mely al­kalommal e hó 11-én szép hazafias szellemű ünnepély rendezte- tett. Nagyhatást keltett Komócsy Józsefnek alkalmi ódája, melyet a költő maga szavalt el az ünnepélyen. — Udvari normanapok. A király rendelete értelmében néh. Má­ria Anna királyné emlékére, minden év május 3-án és 4-én isteni- tisztelet tartatik, miért is ezentúl május 3-a, a halálozás előes­téje, uj udvari normanap lesz. Egyúttal elrendeltetett, hogy az I. Ferencz király és Karolina Augusta királyné emlékére tartott istenitiszteletek ■ezentúl megszűnnek és elmaradnak a márczius 1 :■ febr. 8-iki normanapok is. Eszerint most már csak két udvari normanap lesz, t. i. május 18. Ferdinánd király, és május 3. Má­ria Anna királyné emlékére. — Gyászhir. Király Sándor nyugalmazott egri egyházmegyei áldozár folyó 12-én elhunyt. Béke poraira! — Gyászhir. Benkő Flóris, 1848/9-iki vitéz honvéd, e hó 14-én meghalt Egerben. Béke poraira! — Gyászhir. Lőrincz Pál, Heves m. — Kompolt község szeretett kántortanitója f. hó 12-én jobb létre szenderűlt. 0 58 éven keresztül tett az egyháznak és hazának a népnevelés terén szol­gálatot, — Kompolton 35 éven keresztül gyakorolta ezen nemes

Next

/
Oldalképek
Tartalom