Eger - hetilap, 1875

1875-08-12 / 32. szám

255 urak tanulóiknak az, ismétlő iskolába járatása körül tanúsítanak. Mind a négy osztályba beírva volt 114 tanuló, s ezek közül a vizs­gálaton csak 53 volt jelen. Ezen tény eléggé tanúskodik a mesterek közönyéről s talán még a szorgalmazás jogával felruházott közegek hanyagságáról; miért az általános ipartársulat csak dicséretet ér­demel, midőn az ipartanulók iskoláztatása iránt oly melegen érdek­lődik, mit nemcsak számos tagjainak jelenléte, hanem a jutalmul kiosztott 16 drb. 1 frtos ezüst adományozása által is tanúsított. Szeretjük hinni, miként a jövő évben az illető végrehajtó közegek megkisérlenek minden intézkedést, hogy ezen fontos iskola kellő számú s rendesen járó tanulókkal birjoo. Egy jelenvolt. * (Verpdélen) — Írják lapunknak — f. hó 3-án s ez úttal már negyedszer ez évben, — d. e. 10 órakor ismét felriadtunk a haran­gok tűzvészt jelző hangjaira, mely alkalomra »1 két zsellér-ház lett a lángok martalékává. A tűz — a szorgos mezei munkára távozott szülök otthon magokra hagyott gyermekei játékából eredt, kik a szalmával teli félszerben sár-bogácsát sütöttek. A korán segélyre jött két vizi fecskendővel sikerült azonban a tűz tovaterjedését megakadályozni. Az igazság érdekében ki kell jelentenem, miszerint e vész körül működött több nemesszivü lakos közül különösen lekö­telezett mindenkit ft. Dankó Mihály plébános ur, ki a tett kéz detétöl annak végéig legszebb jelét adta mindenha tapasztalt lan­kadatlan buzgalmának és ügyes intézkedéseinek , — valamint Leebner Ferenc jegyző úr, ki a vizi fecskendő ügyes kezelése által több gyűlni kezdett házat megmentett. Miért is fogadják a szenvedők ajkairól kelt hálás köszönetét. Egy jelen volt. * (A hevesmegyei árvaházat) gondozó nőegylet évi rendes köz­gyűlését ez idén augusztus bó 29-nek d. e. 10 óráján tartandja, Ná- nány-Csernyus Amália egyleti I. alelnök lakásán (Eger Széchenyi útea), melybeni szives részvételre az egylet alapitó és pártoló tagja- tisztelettel felkéretnek. — Ugyanezen árvaház növendékei általi minden év augusztus hóban letenni szokott vizsgálat, ez idén, bizo­nyos okoknál fogva október hónapra halasztatott, melyről az érdek­kel birók tisztelettel értesitetnek. Nánásy-Csernyus Amália, egyleti I. alelnök. * (Rövid hírek.) Az országgyűlés e hó 28-án fog megnyittatni. A megnyitáson, király ö felsége oldala mellett, Rudolf föhg korona­örökös is jelen íeend. — A trónbeszéd szövegének megállapítása, a jövö évi költségvetés, az ülésszak elejéo elterjesztendő törvény- javaslatok sorrendje, s végül a caöinet-kérdés megoldása a jövő hét elején B csben tartandó magyar minister-tanácsban fognak megál- lapittatni.— P erezel Béla igazság-Ugyér, újabb hírek szerint, állomásán megmarad. — Barina Vendel, tápió-györgyei plébános, K u t h e n név alatt ismert költő s egyházi iró, f. bó 3-án elhunyt. * (Feliilfizetések.) Az egri érseki kertbeD tartott e hó 11-én, a tűzoltók mulatságán felttlfizettek. (Vége.): Özv. Farkas Ferenené 1 frt. Bugyi Pálné 80 kr. Tausig N. 80 kr. N. N. 10 kr. Bncher Te­réz 40 kr. Hard Ede 4 frt 20 kr. Úry József 80 kr. Kuburcsik 3 frt 40 kr. Greiner Miksa 60 kr. N. N. 20 kr. Offenbach kapitány 80 kr. Özv. Csontosoé 60 kr. Hebron Alajos 30 kr. Stremmelvöger N. 60 kr. Flilöp Lörine 30 kr. Giinsberg József 80 kr. Gariup Péter 80 kr. Simonyi Károly 60 kr. Bueber Gusztáv 60 kr. Hausner N. 80 kr. Adám N. 30 kr. Lázár N. 40 kr. Kápolnay N. 40 kr. Bucher N. 80 kr. Völgyi Lajos 80 kr. Bozóky N. 80 kr. N. N. 20 kr. N. N. 30 kr. N. N. 80 kr. Spieler Ferenc 50 kr. Sajósy Alajos 1 frt. N. N. 20 kr. Braun Károly 5 frt. * (A hevesmegyei nöegylet) árvaháza részére f. évi julius hóban kegyesen adakoztak : Weisz Kornélia 1 frt, Sehier Ferenené 2 frt, Bideskúti Amália 3 frt 20 kr, Benyiczky Zsigmondné 2 frt 40 kr, Bokrányi Amália 2 frt 40 kr, Kapácsy Ferenené 2 frt, Sir Józsefné 1 frt 40 kr, Kligl Imrey Magda 1 frt, Barchetti Anna 1 frt, Deák Lajosné 1 frt, Kliegl Pannika 1 frt, Lupotiua Anna 1 frt 30 kr, Ri- bárné 1 frt, Sir Antainé 2 frt 20 kr, Szokolayné 2 frt, Volt" Károlyné 1 frt, Weisz Kornélia, Szuhányi Jánosné, Szentkirályi Kázmérné, Okoliesányi Józsefné és Adám Józsefné élelmi szereket, Skopeczné ruba-kelmét. Fogadják ezen úrhölgyek hálás köszönetünket. Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő: Szabd Ignác. Pályázat-hirdetmény. Az egri „Maklár“ külvárosi megürült községi tanítói állomásra pályázat nyittatik. Járandósága: 350 frt, 6 köböl kétszer búza, szabadlakás, vagy esetleg 100 frt lakbér. A felszerelt kérvények alólirt iskolaszéki elnök­höz f. évi szeptember hó 11-ig küldendők be. Kelt Egerben, 1875. aug. 6 án. Fülöp József, (228) l* iskolaszéki elnök. I I t I I 4* Aï alapítványi bérház I JHP* első emeleti 2-ik számú lakosztálya, mely 1 elő és 5 lakszobából, konyha, éléskamra, elkülönített pad- és pinceosztályból áll, istálló és kocsiszínnel kibérelhető. A bérleti feltételekről tudomást lehet szerezni az egyházmegyei alapítványi hivatalban. Eger, augusztus 10, 18 7 5. (230) 1-3. TTT V I V I I I ■ ■ W Vf W Az egri kir. tkkönvvi törvényszék által közhírré tétetik, miként Stankovits István részére 190 frt és já­rulékait tevő követelése erejéig Kovács Amália Sár- közy Ferenené marasztalt alperestől lefoglalt és meg­becsült kővetkező ingatlanság u, m. a tisza igari 230 sz. tjkben A j- 1 — 3. hrszám alatt felvett ingatlanokból nevezett végrehajtást szenvedönöt illetett 706 frt 84,/V krra becsült már egy ízben eiárverelt s BriiH Móric mint állítólag Policzer Mósic megbízottja s legtöbbet igérö részére 707 frt vételárban leütött i/j résznyi bir­tok jntalék illetve az azon aránybani közös tulajdonjog bírói elárverezése elrendeltetett, melynek végrehajtás ntjáni elárverezésére miután a vételári részletek beli zetése elmulasztatott a polg. törv. rend. 459. §-a értel­mében a mulasztó vevő ellenében és pedig Tisza-lgar község házához határidőül 1875-ik évi szeptember bó 9 ik napjának d. e. 9 órája azzal tűzetik ki, hogy a javak e második árverésen becsárou alólis eladatnak j oly föltétellel, hogy az árverezők által a becsár 10/ioo-a bánatpénzül leteendő s ennek betudásával a vételár '/3 része azonnal a végrehajtó bíró kezéhez l/s része az árveréstől 3 hó 1/3 rész 6 hó alatt a telek-törvényszékhez lesznek 6»/e kamatokkal befizetendök. Vevő a birtokba azonnal belép, tulajdonjoga pedig a vételár kielé­gítése után kebeleztetik be. Vevő, ha a föltételeknek eleget nem tesz, s bánatpénzt elveszti, s veszélyére s költségére uj árverés fog tartatni. A vétel Bzázalélc ve­vőt terheleudi. Kelt, Egerben 1875 évi julim bó 3-ik napján tartott telekkönyvi ülésből. Egri kir. törvényszéki elnök: [220] 1-3 VAVKIK BÉLA. Az egri kir. tlkk. törvényszék részéről közhírré tétetik miként Tavassy Kálmán részére 25 frt s járulékait tevő követelése erejéig, Molnár (tingó) József mint néhai Molnár (fingó) Mátyás örökössé marasztalt alperesektől lefoglalt és megbecsült következő ingatlanság u. m. a bátri 188. sz. tjkben A. I. 1 — 23. r. sz. a. felvett, 482 frt 50 krra becsült 3/s telek birói elárverezése elren­deltetett melyeknek végrehajtás utjáni elárverezésére Bátor község házához első határnapul 1875. évi augusz­tus 18. napjának d. e. 10 órája, s ha a fentebbi birtok ezer. első határidőben becsáron fölül el nem kelne, má­sod.k határnapul 1875-ik évi szeptember bó 23-ik nap­jának d. e. 10 órája azzal tűzetik ki, bogy a javak e második árverésen becsáron alól is elada'nak oly föl­tétellel hogy az árverezők áltál a becsár "dioo-a bánat­pénzül leteendő, s ennek betudásával a vételár V3 része azonnal a végrehajtó bíró kezéhez, másik </3 ré­sze azonnal a végrehajtó bíró kezéhns ló része pedig az árverési naptól számítandó 3 hó, 6 hó alatt a telek- ktörvényszékhez lesz 6% kamatokkal befizetendő. Vevő j a birtokba azonnal belép tulajdonjoga pedig a vételár í kielégitése után kebeieztetik be. Vevő, ha a föltéte­leknek eleget nem tesz a bánatpénzt elveszti, s vészé- | lyére, költségére uj árverés fog tartatni. A vételi szá­zalékot vevő viseli. Föl szólhatnak a jelzálogos hitelezők, hogy akik nem a telekkönyvi hatóság helyén vagy annak köze­lében laknak, a vételár fölosztása alkalmával leendő képviseltetésök végett, a hatóság székhelyén megbí­zottat rendeljenek, s azok neveit s lakását az eladá sig bejelentsék ; ellenkező esetben a kinevezett gond­nok által fognak képviseltetni Végre igénylők, kik az árverezendő ingé és in­gatan javak iránt tulajdoni vagy egyéb igényt és el­sőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, igénykereset­eiket a hirdetmény közzétételének utolsó napjától szá­mítandó 15 nap alatt elsőbbségi bejelentvényeiket ha bár külön értesítést nem nyertek is nyújtsák be. Kü­lönben azon végrehajtás folyamát nem gátolván egyedül a vételár feleslegére fognak utasittatni. Kelt Egerben, 1875, évi június 26 ik napján tartott telekkönyvi ülésből. Egri kir. törvényszéki elnök (214) '3-3 VAVRIK BÉLA. Hirdetmény. Tófalu község képviselő testületének múlt hó 8-án VI—8 szám alatt kelt végzésé­ből kifolyólag ezennel közhírré tétetik, misze­rint a vadászati jog e község határában, mely 2522 k. holdból áll, f. évi September hó 1-töl 3 évre nyílt árverezés utján a községházánál f. hó 28-án d. u. 2 órakor bérbe fog adatni ; a feltételek a jegyzői irodában a hivatalós órák alatt bár mikor megtekinthetők. Kelt Tófaluban 1875 augusztus bó 4-én. Jezierski László. (226) 1* jegyzA

Next

/
Oldalképek
Tartalom