Eger - hetente kétszer, 1911

1911-01-04 / 1. szám

1910. január 4. EGER. (1. sz.) 3 Miskolcon mérkőzött a dicsőségért, szeptember 18-án pedig a budapesti Vivő és Atbletikai Club labdarúgó csapatával versenyezett Eger­ben. Fölemlítjük még a Keresztény Szociális Egyesület zászlószentelé>ét, az Egri Főegy- házmugyei rk. Tauító-egyesület közgyűlését, a budapestvidéki tankerület középiskolai igaz­gatóinak konferenciáját, a megyebizottsági tag­választást, az ifjúsági céllövő tanfolyamok szer­vezését, a Tótli-testvérek nem sikerült repü­lési kísérletét, és Kiss Józsefnek annál sikerül­tebb fénykép-kiállítását. A hazafhág oltártüzét nem egy magasz­tosan szép ünnepséggel táplálta Eger város közönsége; március 15-én, a magyar szabad­ság 62-ik évfordulóján hagyományos lelkese­déssel ünnepelt; április 8-án Széchenyi István gróf halálának 50 éves évfordulója alkalmából együtt ünnepelt, a jogakadémia ifjúságával; május 1-én Szvorényi Józsefnek, a híres nyelv­tudós, író és tanár, az egri főgimnázium volt igazgatójának emlékét ünnepelte abból az al­kalomból, hogy pompásan sikerűit relíf-mell- szobrát a főgimnáziumi előcsarnokban leleplez­ték; junius 6-án kizarándokolt a kápolnai csata- sikon nyugvó névtelen hősök sírjához és meg­koszorúzta emléköket; október 6-án az aradi vértanukért bemutatott szentmisén vett részt, majd a Knezich-emléknél tette le a kegyelet koszorúját a nemzeti eszme mártírjai előtt; október 23-án pedig a hazafias tollú szerzetes­író, Szaic Leó emlékét ünnepelte méltó ke­gyelettel, az emlékét megörökítő márványtábla leleplezése alkalmából. Az év eseményeinek mérlegét összeállítva, meg kell emlékeznünk arról a nyereség és veszteség-számláról is, mely a közéletet al­kotó elemeiben, az egyénekben érinti. A nyereségszámlán kezdjük. Társadalmi életünk nevezetesebb alakjai közül őfelsége, a király Hersics Rafielát, a Paulai szent Vincé­ről nevezett irgalmas nővérek egri fónöknőjét és dr. Ury Józsefné Kapácsy Amáliát, a Heves­megyei és Egervidéki jótékony Nőegylet el­nökét, a közjótékonyság terén szerzett érde­meik elismeréséül a koronás arany érdemke­reszttel tüntette ki, míg Kánitz Dezsőnek, az egri Agrár-Takarékpénztár vezérigazgatójának a magyar nemességet Nagyecséri előnévvel, szendrői Kovách Kálmán kir. műszaki főtaná­csosnak pedig az udvari tanácsosi méltóságot adományozta. Dómé József h. pénzügyigazgató kir. tanácsos lett, Okolicsányi Lajos és Kovács József pénzügyi tanácsosokká neveztetek ki, míg Rudassy Jánost az Egri Dalkör ünnepelte lelkesen kántorságának 50 éves jubileuma alkalmából. Sok régi ember uj működési kört, sok uj ember uj otthont talált társadalmunkban. így az egri főkáptalan Ridárcsik Imrében és Michalek Manóban uj kanonokokat kapott; a biboruok- érsek Dutkay Pál apát-kanonokot oldal-kanonok- jává. Ridárcsik Imre kanonokot érseki iroda­igazgatóvá, Kriston Endrét érseki titkárrá, Kron­berger Józsefet másod-titkárrá nevezte ki. Az államépítészeti hivatal uj főnöke Légmán Imre lett, a kir. járásbírósághoz járásbiróvá Janka Jenő, a munkásbiztositási választott biróság elnökévé Dobrányi Lajos járásbíró, helyettes elnökévé Bitskey Andor járásbiró neveztettek ki. A kir. törvényszéknél Bálint Sándor dr. jegyző; a kir. számvevőségnél Fejér Miklós számellenőr, Kozsár József számtiszt; az adóhivatalnál Körössy József adótárnok, Csórja Ignác adóellenőr, Horváth Ernő adóhivatali segéd és Horváth Ferenc adó­főtiszt lett. Az Egri Dalkör elnökévé Kösztler József dr. választatott meg. Az egri érs. jog­akadémiához fass János dr. vármegyei tb. fő­jegyző az államtudományi államvizsgálati bi­zottság kültagjává, Kalo Miklós kir. törvényszéki biró a jogtudományi államvizsgálati bizottság kültagjává, Dambrovszky Imre dr. a közigazgatási jog és statisztika tanszékére nyilv. rendkívüli tanárrá, a hittudományi karon Barsy Artur dr. és Kele István dr. teológiai h. tanárok nyilv. rendes tanárokká neveztettek ki. A főgimnázi­umhoz Kovács Piusz és Czakó Ambrus dr. helyez­tettek Egerbe, míg az állami polgári leány­iskolánál Szétsényiné Gyürky Ilona igazgató és Gál Piroska tanítónő lett. Az állami elemi is­kolához Tóth Károly és Jánné Ficzere Irma he­lyeztettek át. Kalovics Alajos dr. állami tanító a kir. tanfelngyelőséghez szolgálattételre ren­deltetett be, Kolacskovszky János pedig ugyanott igazgató-tanítóvá lépett elő. A gazdasági is­métlő iskolánál Marnó Gyula mint hitoktató és Resch Jenő mint szaktanító nyert alkalmazást, a rk. elemi iskolához pedig Mentusz József ta­nítót választotta meg a rk. iskolaszék. Az uj em­berek sorában látjuk továbbá Horváth Mihály drt, aki uj ügyvédi irodát nyitott, Kotzmann Géza m. kir. erdőgondnokot, Eckardt János szőlészeti és borászati felügyelőt, Maczky György szolga- birót, Lukács Gyula főkáptalani uradalmi fel­ügyelőt és az irgalmasok rendházában Látrányi Sándor dr. orvost és Kókai Ferenc lelkészt. Régi ismerőseink közül uj álláshoz jutottak: Barchetti Károly dr. a Hevesmegyei Takarék- pénztárnál ügyész, Simcsó József képezdei tanár a Kát. Legényegyletnél titkár, Barsy István dr. ügyvéd bíbornok-érseki jogtanácsos és a fő­káptalannál ügyész, Ott Péter dr. ügyvéd a papnevelő-intézetnél lett ügyész. Ámde közéletünk veszteségszámlája is jelentékeny. Igen sok kiváló egyéniséget szó­lított el városunkból a kötelesség, hogy másutt érvényesítsék tehetségüket és munkaerejüket. Ilyenek: Fekete Árpád kir. törvényszéki jegyző, Keresztes Jenő dr. orvos, Küzdj Aurél főgim- náziumi tanár, Korilly Szilveszter főgimnázíumi tanár, Csellágh Gyula főmérnök, az állam­építészeti hivatal főnöke, Bozóky Géza dr. jog­tanár, Etek István m. kir. erdőmérnök, az egri erdögondnokság vezetője, Tatár György szőlészeti és borászati felügyelő, Valló István pénzügyi tanácsos, Dobóczky Dezső szolgabiró, Loser Henrik dohánygyári igazgató, Surányi Viktor pénzügyi számtanácsos, Krivoss Árpád adóellen­őr, Török Zoltán adófőtiszt. Hosszú éveken át tartó fárasztó munkás­ság után nyugalomba vonultak: Kosa Kálmán ítélőtáblái bírói címmel és jelleggel felruházott kir. járásbiró, Fleischhammer Károly adótárnok Fógel Ágoston kereskedő és Szentimrey Imre fokáptalani uradalmi felügyelő; legyen jutal­muk a csendes magánéletben a közvélemény elismerése. Veszteségszámlánkat betetőzik a lefolyt év legsötétebb eseményei, a halálozások. A kegyetlen halál kiragadta sorainkból Okolicsányi Lajosné szül. altorjai Altorjay Ilonát, Skol Mária Felicitas irgalmas nővért, Parentézy Fe­renc pénzügyi számtanácsost, Kiss A lajosné Tárkányi Magdolnát, Jents Margit angolkisasz- szonyt, Bánhidy Gyula állami igazgató-tanítót, Polánkay János birtokost, Hubert János dr. nyu­galmazott jogtanárt, Nagy Bernát városi hus- biztost, Ceiier Antal érseki szakácsot, Kapácsy József nyug. törvényszéki tisztviselőt, Nánásy Dezső nyug. honvéd őrnagyot, szendrői Kovách Kálmánnét, sz. Várnay Etelkát, Pásztor Ber­talan dr. ügyvédet, a függetlenségi párt el­nökét, Petro József ügyvédet, a munkapárt elnökét, stb. stb. kiket nagy részvéttel gyászolt, meg a társadalom. HÍREK. Eger, 1911. január 3-án Tájékoztató. Jan. 5. Katonai utóállítás Egerben. „ 5. 6. Országos vásár Tiszafüreden. „ 6. Vízkereszt. „ 7. Az Egri Dalkör művészestólye. „ 9. Kendkívüli megyegyülés. „ 9, 10. Országos vásár Egerben. „ 10. A népszámlálás befejezése. „ 14. Az Egri Club táneestélye. „ 15. Ismeretterjesztő előadás a főreáliskolában. „ 15. A Kér. Iparoskor közgyűlése. „ 16. A közigazgatási bizottság ülése. „ 16. Országos vásár Verpeléten. „ 19. Országos vásár Makiáron. „ 20. Katoai utóállítás Hatvanban. „ 22. Ismeretterjesztő előadás a főreáliskolában. „ 22—23. Országos vásár Hevesen. „ 28. Az Egri Club kabaré-estélye. „ 29. Ismeretterjesztő előadás a főreáliskolában. „ 29—30. Országos vásár Gyöngyösön. Milyen idő lesz? Százesztendős kalendáriom van előttünk, mely „Kristus Urunk* Születése után 1811. eszten­dőre“ készült s melyben „A* szokott Kalendá- riomi Matériákon kívül sok mindenfélék fel­találtatnak.“ Minket azonban nem az érdekel, amit a kalendáriomcsináló írt bele, hanem az. amit a naptár gazdája, Csiky Ferenc egri ügy­véd, jegyezgetett belé nagy pontossággal, lelki­ismeretességgel, például az időjárásról. Ez már azután valódi és hamisíttatlan száz- eszteudős naptári jóslattá lehet Egerre és vi­dékére, ha ugyan elfogadjuk azt a föltevést, hogy az időjárás minden száz esztendőben pon­tosan megismétlődik, vagyis az üstökös pél­dájára visszatér. Halljuk tehát, mit mond a Csiky Sándor atyja, a naptár végéhez fűzött „Nevezetes Jegyzésekében! „Kemény hideg vala ebben az Esztendő­ben egész Februárius 25-dikéig; a’ mint le esett a nagy hó Januárius 3. 4-ik napján, úgy itt telelt az egy végiében egész Február 25- dikéig. Hanem ekkor megindult olvadui, meg sem állott, mig csak egészen el nem olvadt...“ Naponkinti följegyzései pedig január hónapra a következők: 1 — kemény idő; 2 — hó; 3 — nagy hó; 4 — nagy hó, éjjel nagy szél; 5 — kemény hideg, nagy szél; 6, 7 — nagy hó; 8 — kemény hideg; 9 — hideg; 10 — hó;11 — nagy hó;12 — havas; 13, 14 — köd, hó; 15 — ködös; 16, 17 — enged a hó; 18 — fagy; 19 — enged; 20, 21 — nagy hideg; 22 — nagy hideg és homályos, délben tiszta napfény. Ettől kezdve minden nap nagy hide­get jegyez be, csak 26-án toldja meg evvel: „szállong a hó.“ A naptár nyomtatott jóslata pedig ez volt: 4—5 zűrzavaros, hideg; 7 — hó esik; 8 — tisztul; 13 — 16 — az idő tiszta napokat hoz; 22 — havas, napfény; 26—27 havas, hideg. Eddigelé nem vált be, de akinek kedve és ideje van hozzá, könnyen ellenőrizheti: mit ér a százesztendős naptár értéke jóslás szempont­jából. Lapunk legközelebbi száma, a január hete- diki ünnep miatt, szombaton csak délben jele­nik meg. A hálaadáson Szilveszter estéjén oly so­kan voltak, hogy a templom-ajtókig zsúfolva állott a tömeg a főszékesegyházban. A szer­tartást Böhm János dr. prépost-kanonok vé­gezte, Danassy Gyula káplán lendületes, szép beszédet tartott. Nem túlozunk, midőn azt ál­lítjuk, hogy a fenséges Te Deum legalább is 6—7 ezer hivő ajakán csendült fel az isteni­tisztelet végén. Jó negyedórába telt, mig a hívek elvonultak a templomból.

Next

/
Oldalképek
Tartalom