Eger - hetente kétszer, 1913

1913-06-14 / 48. szám

6 EGER. (48. sz.) 1913. június 14. Iskolaügy. Kinevezés. Terebessy Mihály kékesei kántor- tanívó kineveztetett és egyházhatósági meg­erősítést nyert. Tanítógyülós. Az alsó és felső jászsági kerület rk. tanitói köre, csütörtökön tartotta meg évi rendes közgyűlését Jászladányon. A gyűlésen részt vett Rhédei János vm. kir. tanfelügyelő, Bárdos Pál és Varga Sándor kerületi esperesek, Pászthy Gyula, Bozóky János, Markov its Pál dr., Lipták Jó­zsef és Hebrony Kálmán plébánosok és a tanító egyesületnek vagy százötven tagja. Megjelentek a gyűlésen Jászladány város közönsége kép­viseletében Andrássy Béla és Bornemissza Jenő községi jegyzők és Mészáros József főbíró, to­vábbá a jászladányi intelligencia csaknem tel­jes számban. Bárdos Pál esperes-plebános nagyszabású elnöki megnyitójában a valláserkölcsi nevelés szükségességét bizonyította. A szép beszédnek igen nagy hatása volt. Nagy tetszést keltett Rhédei János kir. tanfelügyelő beszéde is, amely­ben ünnepélyes hangon és formában ő is a hazafias és valláserkölcsös nevelés hívének val­lotta magát. A múlt közgyűlés jegyzőkönyvét s a pénztár­vizsgáló bizottság jelentését elfogadták és a felmentvényt megadták. Majd Márkus József a jászfényszarui tantestület nevében ismertette a „Helyes-e a tanító kezébe kész tantervet adni“ c. pályatéte're beérkezett három munka bírála­tát. Egyet közülük elfogadhatónak Ítélt; 10 kor. jutalomban részesült a Szabó Ferenc jász­apáti tanító — és 20 K jutalomban Danassy Mária jászfényszarui tanítónő munkája. A másik pálya­tételre, melynek címe: „A tanítás módszerének egészségügyi rendszerbe foglalása“, a beérkezett munkák közül Koncsek Demeter jászberényi tanító bírálata alapján 20 K jutalmat kapott Pál Ist­ván jászárokszállási és dicséretet nyert Oláh József jászárokszállási tanító. Uj pályatételként a jövő közgyűlésre ki­tűzték ezt a tételt: „Mi módon lehet a gya­korlati oktatást intenzivebbé tenni anélkül, hogy műhely, baromfiudvar stb. lenne az isko­lából?“ Jutalma a Hebrony Kálmán plébános által felajánlott 20 kor. — Másik pályatételt augusztusban tűz ki az elnökség s arról kör­iratban értesíti a tagokat. Jutalma 50 K lesz. A jövő évi közgyűlést Jászalsószentgyör- gyön fogják megtartani. Szabó Ferenc alelnöknek a III. osztályban használatos irkákra vonatkozó indítványát, majd Körtvélyessy Lajos jászapáti tanító azon indítvá­nyát tárgyalták, hogy az egyesület lépjen be az Országos Szövetségbe. Különösen a második indítvány keltett nagyobb vitát. Végül is elhatá­rozták, hogy a belépésről a jövő közgyűlésen fognak érdemben dönteni. Mindkét indítvány tárgyalásánál felszólalt a kir. tanfelügyelő is. A segélyalap számadásának jóváhagyása s az egri közgyűlés kiküldötteinek megválasz­tása után (kiküldték Szabó Ferenc alelnököt és Szentiványi Béla jegyzőt) a közgyűlés véget ért. Délben félkettőkor kétszáz terítékes ebéd volt, amelyen a papság, a kir. tanfelügyelő, a város elöljárósága, intelligenciája s a tanítóság vett részt s melyen — more patrio — sok szép pohárköszöntő hangzott el. Kézimunka-kiállítás. Az alsó és felsőjászsági egyházkerületek róm. katolikus tanítóinak köz­gyűlése alkalmából a jászladányi tanítónők pa­zar kézimunka-kiállítást rendeztek az egyik iskolateremben. Gyönyörű hímzéseket, horgolá­sokat, perzsa- és szmirna-munkákat, bársony­égetést, tüfestést stb. Egyik-másik munka va­lóságos remeke a kézi ügyességnek. Az elisme­rés Fleska Lászlóné, Kelemen Ferencné, Erdélyíné Hajagos Piroska, Közel Józsefné és Hajagos Róza tanítónőket illeti. A szendrői kerület gyűléséről utólagosan a következőket közöljük: Baráczius József es­peres, elnök, megnyitójában a tanítónak iskolán kívüli munkásságával foglalkozott. A tanítókat önképzésre, iskolai teendőik lelkiismeretes vég­zésére és az iskolán kívüli komoly munkára serkentette, valamint a lelkészeket, mint iskola- igazgatókat arra figyelmeztette, hogy az út a templomon keresztül visz az iskolába s ne engedjék begyepesedni ezt az utat s ne csak igazgassanak, hanem nyesegessék is ezt az utat. Az értekező és gyakorlati tanításokat bemutató tanítók — Szabó István (Szendrő), Kisbenedek János (Edelény), Mónár Géza (Szuhogy) és Fúrj Miklós (Finke) — munkáját általános figyelemmel, elismeréssel, sőt jkönyvi köszö­nettel honorálták. A gyűlés után társas ebéd volt emelkedett hangulatban, majd pedig a tornaszentjakabi rk. iskola tanulói a Falu rosszát adták elő általános, nagy elismerést szerezve tanítójuknak, Cziglédy Lajosnak. Felelős szerkesztő: Breznay Imre. Laptulajdonos: Egri érseki líceumi nyomda. 8403/913. Árverési hirdetmény. Eger város alulírott polgármestere ezennel közhírré teszi, hogy a város tulajdonát képező s a hozzátartozó udvarral és kerttel együtt 1000 □-öl területű „Feketesas“ épület a f. év julius hó 29-én délelőtt 10 órakor a városi fő­jegyzői hivatalban tartandó nyilvános szóbeli árverésen alábbi feltételek mellett a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni: 1. A kikiálltási ár 6000 korona, melyen alul az épület el nem ada'ik. 2. Árverezők kötelesek az árverés meg­kezdése előtt a kikiálltási ár 10%-át készpénz­ben bánatpénzül letétbe helyezni, s a legtöbbet Ígérőnek a bánatpénze a vételár első részletébe fog betudatni, 3. A vételár három egyenlő részletben fi­zetendő, az első részlet a képviselőtestület el­fogadó határozatának jogerőre emelkedésétől számított 8 nap alatt a második ugyanattól számított 3 hónap s a harmadik 6 hónap múlva. 4. A megtett ajánlat a vevőre nézve azon­nal, a városra nézve csak a képviselőtestület elfogadó határozatának jogerőre emelkedésével válik kötelezővé. 5. Ha ajánlattevő ajánlatától bármi oknál fogva visszalép, vagy a vételár részleteit pon­tosan be nem fizeti, lefizetett bánatpénzét el­veszti s kárára és veszélyére uj árverés fog kitüzetni. Eger, 1913. junius hó 6. tart. tan. ülésből. iankovics Dezső, s. k. kir. tan., polgármester. M X X< x x X w M 8 I % 8 8 i 8 8 1 IDEÁLIS SZÉP LESZ minden hölgy, ki a világhírű FÖLDES-féle 1-CREMET -SZAPPANT F használja. A világ? minden tájáról érkezó nyilatkozatok bizonyítják ezt, amelyek a legösziutébb halától visszhangzanak és a rajongás hangján szólnak a Margit-Creme páratlan és csodás hatásáról A Margit- eréme semminemű káros anyagot nem tar­talmaz (sem ólmot, sem higanyt), össze­állítása a modern kosmetika legtökélete­sebb vívmánya. Az are nemcsak selyem­puha, hanem hófehér s tiszta lesz, akik a Margit-crómet használják, arcuk szép­ségét teljes életükbeu megőrzik. Margit-créme I és 2 koronás tégelyek­ben az egész világon kapható. Margit- szappan 70 üli. Margit-pouder 120 kor. (fehér, rózsa vagy sárga színben). 6 koronás rendeléseket bérmentve kiiid: FÖLDES KELEMEN GYÓGYSZERTÁRA ARADON. Raktár az összes bel- és külföldi gyógy­szer különlegességekben. Főlerakat EGERBEN: Dr. Hibay és Szegő, Kiss Lajos, Ir- galmasok gyógytára, Balázs Géza, Egerland Kálmán drogériája. 3. Alapíttatott 1899-ben. Szilágyi Alapíttatott 1899-ben. Vilmos kocsigyártó és fényező Egerben, Almagyar-utca 4. sz., saját-ház. Van szerencsém a nagyérdemű közönséget tisztelettel értesíteni, hogy készkocsi a mai kor legmagasabb műízlését is minden tekintetben kielégítő ruganyos, új és javított kocsikkal felszereltem. Raktáramban a legfinomabb kivitelű és a legegyszerűbb kocsik állandóan készen kaphatók. — Uj kocsiknál 2 évi jótállást vállalok. Használt kocsikat a legmagasabb árban becserélek. Javítást és átalakítást szolid árban, pontosan és lelkiismeretesen eszközlök. Levélbeli megkeresésre kívánatra személyesen megjelenek. Kész ruganyos kocsi-illések mindenkor kaphatók. iHiiüüüIiüililüüüüüüüiiüüüilM p m I i ]-főfel BR11ANN1A szálló Budapest, VI., Teréz-körúf 39. 50 lépésnyire a nyugati pályaudvartól. A modern szállóépítkezés csodája! 200 világos, tágas, a legtökéletesebben berendezett szoba 4 koronától feljebb. TBH Fábri Henrik, igazgató. s i 1 n ü i 1 1 a UíTI Eger, 1913. A? érseki lieeum könyvnyomdája.

Next

/
Oldalképek
Tartalom