Eger - hetilap, 1883

1883-08-09 / 32. szám

317 Az államtudományi szaktanfolyamon: 1) Alkotmányi s kormányzati politika; hét. 5 óra; tanár: Dr. Kiss István. 2) Pénzügytan; hét. 3 óra; tanár: Szmida Viktor. 3) Magyar közigazgatási jog; hét. 5 óra; tanár: Dr. Szolcsányi Hugó. 4) Egyházjog; hét. 4 óra; tanár: Dr. Udvardy László. A Jogtudományi szaktanfolyamon: 1) Büntetőjog; hét. 5 óra; tanár: Dr. Martinovich József. 2) Peres és perenkivűli eljárás; hét. 6 óra; tanár: Dr. Hubert JÁNOS. 3) Osztrák magánjog; hét. 6 óra; tanár: Burik István. B) RENDKÍVÜLI tantárgyak. 1) Hómai perjog; hét. 2 óra; tanár: Dr. Fekete Ferencz. 2) Törvényszéki orvostan; hét. 2 óra; tanár: Dr. Frantz Alajos. 3) Statisztika elmélete; hét. 3 óra; tanár: Dr. Szoi.csányi Hugó. 4) Csőd- és telekkönyvi rendtartás; hét. 4 óra; tanár: Dr. Hubert János. 5) Politikai igazgatás; Let. 2 óra; tanár: Dr. Szolcsányi Hugó. tí) Európai nemzetközi jog; hét. 3 óra; tanár : Dr. Kiss István. 7) * Békepolitika és harczpolitika; hét. 1 óra; tanár: Dr. Kiss István. 8) * Alkotmányi s közigazgatási statistika; hét. 1 óra ; tanár : Dr. Szolcsányi Hugó. — Augusztus 5-én az egri általános betegsegélyző egylet tombolával és tűzijátékkal egybekapcsolt nyári mulatságot tartott, mely, tekintve a czél magasztosságát, bizony — s közönségünkön múlt a dolog — jobban is sikerülhetett volna. Máskülönben az igen élénk ügyességgel s tapintattal rendezett mulatság egyike volt e nemben a legjobbaknak, s szolidságra mindenesetre sok más felett állt. Különös dicséret illeti meg a pontos s figyelmes kiszolgálást, valamint a tűzijáték egyes meglepő részleteit. A jó­kedv, a mulatságok e lelke, kitűnőnek, volt mondható, s a késő esti órákba bevilágító tüzek jelezték, hogy a résztvevő vendégkö­zönség sokáig jól találta magát. — .1 hatvani temetőben folyó hó 5-én búcsú tartatott, mely számos ajtatoskodókat csalt az elhúnytak csendes hantjaihoz, me­lyek a kevély márványobeliszktől az egyszerű fakeresztig, a ke­gyelet koszorúival voltak borítva. — Személyzeti hírek. Berzeviczy Kelemen érd. alesperes, ki­nevezett emődi lelkész, ez állomásától saját kérelmére felmentet­vén, újból ládbessenyői lelkészszé; Zsiga Mór gyongyös-oroszi lel­kész, emődi lelkészszé; Spórer Ignácz szentjakabi id. lelkészhelyet­tesé ; Nyárády Lajos kunszentmártoni káplán, szentjakabi lelkészszé neveztettek ki. — Kápláni minőségben elrendeltettek: Petlieő Jó­zsef mándoki káplán. Kunszentmártonba; Csoltkó Pál ujmisés áldo- zár, Mándokra; Mátyus István jákóhalmi káplán, Domoszlórá; Ko­vács Mátyás szenterzsébeti káplán, Jákóhalmára; Tóth Gyula ke- recsendi káplán, Szent-Erzsébethre; Énekes Gyula harsányi káp­lán, Kerecsendre; Bozóky János ujmisés áldozár, Harsányba; Kindl Pál ujmisés áld.. Heves-Báthorba, Truszka István ujmisés áldozár. Geszterédre, Mózer Béla ujmisés áld. Sátára. —• 1‘énteken a Hatvani lióstya farkasvölgy felé eső részén tűz ütött ki, mely a szeles idő daczára is — hála derék tűzol­tóinknak — localizáltatott. Csak egy ház égett meg. — Elismerés és köszönet derék tűzoltóinknak. Folyó hó 3-ikán déli 12 órakor kezdtek zúgni a vészharangok, tüzet jelezve a hat­vani külvárosban. Az uralkodó nagy szél miatt a vészjelzés ag­godalomba ejtett minden polgárt, kinek veszteni valója volt. Alig kondultak meg párszor a vészharangok, már láttuk őrült sebes­séggel rohanni a hydrophor és a vizeshordó fogatokat s mintha a földgyomrából keltek volna ki minden ponton a tűzoltók pár pil­lanat alatt eltűntek szemeim elől, s én gyors léptekkel haladva, midőn a távoleső tűzhöz értem, már uraivá váltak a bőszült elemnek. Jól esett látni a felebaráti szeretetnek önfeláldozó katonáit, mily önelégült arczczal folytatták nehéz munkájukat a hamvadó romok fölött, s a szomszéd szalma fedeleken derék földmű­veseink mily nyugodt (? szerk) kifejezéssel szemlélték jótevő pol­gártársaikat. Hogy oly nagy szélben szalmafedelű házak között csak egy ház égett meg, nem más eredményezte első sorban mint a korai tűzjelzés, s az őrtanyán a fizetéses őrparancsnoknak határo­zott és gyors szerelési ügyessége. Az önkéntes tűzoltók tevékeny­ségét, melyet veterán derék alparancsnokuk Sebestyén István ur vezetése alatt kifejtettek s a valóban szakértő szempontból birá- laton felül álló munkájukkal teljesítettek, fölösleges lenne megem­lítenem, de mégis azért teszem, hogy a ki szemtanúja nem volt e jelenetnek, meggyőződést szerezzen magának, hogy a polgárok minden oszálya részéről az anyagi becsülés, és szeretet által dé­delgetett tűzoltó egylet, városunk e legkedvenczebb testületé mily lelkiismeretes őre vagyonúnknak s életünknek s mennyire megér­demli a nagyrabecsülést. A teljesített munka eredményének ba­bérjából jogosan illeti meg egy rész derék főkapitányunkat Gró- nay Sándor urat, ki a rend fentartása s a viz beszerzése ál­tal módot nyújtott a tűz gyors elfojtására. E tüz-eset alapos megfigyelése után a tapasztalat igazolta, hogy a gyors tűzjelzés mellett mi nagy szolgálatot tehet a tűzoltóság, s kívánatos lenne valahára, hogy a toronyőr ne csak akkor adja le a tüzjelt az őrtanyára pontosan, mikor déli 12 órakor a lyceumi csengetés pontos megfigyelése czéljából a jó étvágy szólítja ki az erkélyre; mert ha egy évi csak 3—4 tűzesetnél mindig megmenthetnék a második házat, mely a késedelmes jelzés miatt elszokott égni, már nagyon kifizetné magát a városnak az áldozat mibe a toronyőri intézmény czélszerübb berendezése kerülne, s még jobban ki­fizetné magát, ha ily nagy szélben máskor is sikerülhetne a tűz­oltóknak egész városrészeket menteni meg az elpusztulástól. Még egy érzékeny hiányt kell constatálnom, ugyanis: nagy szélben, ha az üszkök távoli épületeket gyújtanak ki, nincsen az egylet­nek mozgósítható hydrophorja, mert a birtokában levő két hyd­rophor az eredeti tűzfészek elfojtására nélkülözhetlen szükséges. Kell tehát egy harmadik hydrophor, melynek árát a derült au­gusztusi napokban halpaprikás mellett a f. hó 3-án felmutatott szép eredmény után, az érsekkertben könnyen kimuzsikálhatná a czigány a zsebünkből. Egy szakértő. — Nagy György Bukovinában. Nagy György kiküldetését fé­nyes siker koronázta. Ékes beszédével és megnyerő modorával a kedélyeket sikerült lecsillapítani s a gazdák megbarátkoztak az­zal a gondolattal, hogy jövő tavaszig még ott maradjanak And­rás falván. — Eltűnt ügyvéd. Gaal József egri lakos, gyakorló ügyvéd, még a múlt hó 14-én este 10 óra tájban vállára vette rövid dupla csövű fegyverét s vadász tarisznyáját és övéinek azt mondva, hogy vadászatra lesbe indul, hazulról eltávozott, de mind a mai napig vissza nem tért. Hozzátartozói mindenfelé kérdezősködtek utána, majd a hatóságnál is jelentést tettek s most Hevesmegye alispánja az eltüntet országszerte körözteti. Gaal 69 éves, alacsony kövér termetű ember; haja, szakála és bajusza őszbevegyült. Eltá­vozásakor vitorla-vászonból készült magyar zsinóros ruhát s fekete fénymázas magyar csizmát viselt. — Gyászhir. A városunkban s vidékén többször megíordúlt s művészi ecsetjéről jól ismert arcz- és történelmi festőművész : Mücke József Ferencz, f. é. aug. 1-én. d. e. loy2 órakor, hosszas szenvedés után, élte 64-ik évében, Pécsett, jobb létre szenderült. — Elhunytéval hazai művészetünket nem jelentékte­len veszteség érte, amennyiben a Waldmüller-féle iránynak, melybe oly specialis szerencsével tudta beolvasztani Dannhauser, Amer­ling s Führich modorait, csaknem egyedül az ő ecsete volt kép­viselője, szemben a Rahí-féle iránynyal. — Vajon hányta után ho­gyan fog neve élni hazájában annak, ki maga uly feledve, oly mellőzve s elhagyottan élt — mert bár tudott festeni, de híze­legni s szédelegni soha! ? . . Pihenni tért vissza hazájába ; nyu­godjék békével ! — Folyó hó 8-án reggeli fél ötkor, a hatvani lióstya Far­kas-völgy felé eső részén újra tűz ütött ki. Egy pálinkafőző égett meg ; két egyén veszélyesen megsebesült. A tűz localizáltatott. — Scharf Móricz elutazása Nyíregyházáról. E hó 6-án dél­előtt Scharfné meglátogatta mostoha fiát a csendőrlaktanyában. Később Scharf József is fölkereste fiát. A főispán kijelentette Mó- ricznak, hogy egyedül tőle függ, akar-e atyjával menni vagy nem, sőt követheti atyját, mielőtt még a miniszteri rendelet megérke­zik. A fiú ingadozott. Ekkor megjelenik Eötvös és az ő rábeszé­lésére Móricz kijelentette, hogy rögtön el akar menni az alispán­hoz, kijelenti annak, hogy elutazik még ma atyjával. Móricz meg is tette ezt. Az alispán azt tanácsolá neki, maradjon, mig a mi­niszteri rendelet megérkezik, de a fiú kijelentette, hogy már ma menni akar. Egy futólagos látogatás után Henternél, Móricz szü­lőivel a pályaudvarhoz indult. — A közös hadügyminisztérium a territoriális rendszer életbe léptetése czéljából az ősz folyamán nagy arányú diszlokácziókat tervez. Összesen 78 gyalog, 10 vadászzászlóalj és 3 lovas-ezred

Next

/
Oldalképek
Tartalom