Eger - hetilap, 1877

1877-07-05 / 27. szám

213 seregünk mozgósítása a délkeleti határok felé közelebbről csak­ugyan nagy mértékben megindul. Legújabb hirek szerint, Bécsben e napokban tartott tanácskozáson a vasúti, s dunagözhajózási tár­sulatok is megkapták a mozgósításra vonatkozó utasításokat. Mi célból fog hadseregünk a délkeleti határ vonalában felál- littatni? azt még titok födi. De még folyvást erősen kisért azon rémhír, hogy külügyi kormányunk az orosz hadaknak a Balkán félszigeten történő előnyomulásával kapcsolatban, hadainkkal csak­ugyan Bosniát és Hercegovinát akarja megszállani, illetőleg elfog­lalni, s ez által Oroszországnak az európai Törökország szétdara- bolásában segédkezet nyújtani. Mások azt hiszik, hogy hadsere­günk csak akkor fogja ténykedését megkezdeni, ha a nyugtalan­kodó Szerbia, megkötött békéje ellenére, az orosz-török háborúban részt akar venni. Ez esetben hadainknak Belgrád s Szerbia meg­szállása volna feladata. A dunai harctérről érkező hirek szerint az orosz hadsereg már két helyütt lépte át a Dunát. Az úgynevezett Dobrudsában, és Zimnicza-Sistova között. A dobrudsai orosz hadoszlop a mocsaros vidéken csak nagy bajjal hatol előre, s már közeledik a cserna- voda küstendsei vonalhoz, hol a törökök vasúti töltések és sán­coktól védve erős positiókban várják az ellenséget. Itt tehát még eddig nagyobb ütközetek nem történtek. A Sistovánál átkelt két orosz hadtest azonban igen kuruc helyzetbe jutott. A törökök az átkelési hidat szétrombolták, az át­kelt oroszokat pedig a Jaustra folyó mellett keményen megverték ugyannyira, hogy ha a hidat újra hirtelen el nem készítik, s a se­reg segítséget nem kap, vagy a Dunába szorul, vagy kapitulálni kénytelen. Gyurgyevo és Ruscsuk közt, valamint az egész Dunavonalou iszonyú ágyuharc foly, Ruscsuk városa már teljesen össze van rom­bolva. Az idegen hatalmak consuljai, miután épületeiket az orosz ütegek megsemmisítették, elvándoroltak onnét. Különösen az an­gol konsulatust tűzték ki az oroszok célpontul, melyet hir szerint földig leromboltak. De nem kímélték a németet sem. Különben a muszkák a templomokat és kórházakat is összelövöldözték, s több beteget megöltek ! E barbárságért még a keresztények közt is nagy az elkeseredés ellenük. Sándor cár az orosz hadaknak a Dunán való átlépése alkal­mából kiáltványt intézett a bolgárokhoz. A proklamatio hangja, mely Bulgáriának orosz közigazgatást igér, egészen ellenkezik a békés muszka cár azon Ígéretével, hogy ö nem hóditani megy Törökországba. Herzfelder Béla levelezőt közelebbről a bukuresti hadi tör­vényszék főbe lövette. Az oláh hadsereg egy része már szintén átkelt a Dunán. Az ázsiai harctérről újabb csatákról nem jöttek birek. A montenegrói egyesült török had, folytonos diadal közt útban van Cettinje felé. Hirfüzér. (E lapok szerkesztője) 10—15 napig távol leend. Ké­retnek az illetők, ez idő alatt, az „Eger“ szellemi részét illető közleményeikkel ft. Luga László nyomda-igazgató úrhoz fordulni. * (Az egri cist. r. kath. fögymnasiumban) az 1876/7-iki tanév, múlt jun. hó 30-án reggel „Te Deum“-maí s záríinnepélylyel fejez­tetett be. A zárünnepélyen szép számú közönség vön részt. Az ünnepélyt ft. s tudós Szvorényi József házfönök s intézeti igazgató nyitotta meg egy szónokilag szintoly jeles, mint tartalmilag nagy fontosságú s érdekű zárbeszéddel, melyet, közobaj- tás folytán, a t. igazgató úr sziveségéböi, lapunk mai tárcájában egész terjedelmében közlünk. A mai viszonyainkat élénk-erős szí­nekben ecsetelő beszédre különösen a szülök figyelmét hívjuk fel. A zárbeszéd után az intézetről szóló jelentés olvastatott fel, majd a jutalmak osztattak ki s végül a jövő tanévet illető némely fon­tosabb szabványok s határozatok hirdettettek ki. E közben a fögymn. ifjúság dalárkara fűszerezte a szüneteket négyes dalok előadásával. Ez alkalommal osztatott szét „A cisterci rend egri kath. főgymná- siumának értesítője 1876—77 tanévről.“ A nagy 8-rét alakú, csinos kiállítású programm 107 lapra terjed. Tartalma: „Fejlődési tüne­mények a nyelvben, fövonatkozással a nyelvújításra,“ Szvorényi József igazgatótól. Az adatok gyűjtésében páratlan buzgalommal, ritka tudományos apparátussal, Ítéleti alapossággal, s meglepőn szép, és velős irálylyal készült munkálatra — melyet nyelvészeti irodal­munkban ez idő szerint jelenségnek tartunk — lesz még alkalmunk tüzetesebben visszatérni. Ezt követi az egri fögymnasiumban elhe­lyezett orsz. meteorologiai fiók-intézet észleleteinek táblázatos ki­mutatása az 1876. évről. — A fögymnasium állapotrajza szerint a most lefolyt 1878/7-iki tanévben az intézetnél működött 1 igazgató, 15 rendes és 3 rendkiv. tanár, összesen 19 tanerő. Ezek közöl 14 cist. r. áldozár, 5 világi, és pedig 2 rendes, 3 rdk. tanár. Rendkí­vüli tantárgyak voltak: a francia nyelv, szépírás, gyorsírás (Stolze- rendszer), szabadkézi rajz, műének és tornászát. Miként az előző, úgy a lefolyt tanévben is, a fögymn. múzeumának természet- és vegytani, terményrajzi, érem- és régiségtani gyűjteményei, valamint könyvtára is jelentékeny számú s értékű gazdagodást nyertek. Az intézetnél fönállt magy. irod. önképzőkör 29 munkás, és 7 pártoló öszesen 36 tagot számlált. Az ifjúsági könyvtár, melynek álla­potáról idönkiut lapunkban kimutatások közöltettek, a lefolyt tan­évben 119 munkával gyarapodott 168 kötetben. Jelen állása 1306 munka 2689 kötetben. E könyvtár javára a lefolyt tanévben 106 frt. 80 kr folyt be. — A tanintézetnek 2 parallel I osztálylyal, ösz- szesen 9 osztályába beíratott összesen 571 tanuló. Ekek közöl kima­radt 61, elhalt 1; összesen 62. Maradt az évvégén 509. Vallásra nézve volt: rom. kath. 407; gör. kath. 4: gör. lielv. 1. helv. v. 5; ág. v. 2; mózes v. 90. Nemzetiségre nézve: magyar: 447 ; magy.- uémet: 38; magyar-tót. 18; magy.-ném.-tót: 6. A tanulmányokban: ismétlő 23; éretts. vizsgát tett 53. — Az intézet növendékei közöl a lefolyt tanévben ösztöndijban 33, jutalomban 30, állandó vagy évi pénzsegélyben 53; ingyen élelmezés 78 tanuló részesült. Az általok élvezett ösztöndíjak összege 1563 frt, 62 kr. a pénzjutal­maké; 51 frt. 60 kr. 46 db arany és 5 db. tallér; a pénzsegélyeké, amennyiben számba vehető volt: 4910 frt. A bárminő javadalom­ban részesült növendékek száma: 194; az élvezett pénzbeli java­dalmak összege; 6525 frt. 22 kr; 46 db. arany, és 5 db. tallér. * {Hymen.) Tegnap, f. hó 4-én regg. 7 órakor tartá az an­golkisasszonyok kápolnájában esküvőjét dr. Martinovics József egri jogaaad. tanár U 1 a r i k Antonia urhülgygyel. A bol­dog pár a reggeli vonattal elutazott. * (Mindszenty Gedeon), a magyar kath. egyházköltészet koszo­rús lantosa síremléke ügyében, a magyar kát. közönséget adakozásra hivja fel az egri | egyházmegyei irodalmi egylet. — Minthogy Mindszentyben nemcsak a kath. egyház-költőt, hanem a magyar lyra egyik legkiválóbb bajnokát tiszteli nemzetünk: meg vagyunk győződve, hogy az összes haza minden tehetösb hű fia, különösen pedig megyénk minden szép- s nemesért buzgó, áldozat­kész közönsége sietni fog hozzájárulásával a nemes cél elérésére, hogy Mindszentynek hozzá méltó emlék emeltessék. — A nevezett egylet az adakozások egybegyűjtésével az „Egri egyház- megyei közlöny“ s az „Egri népújság“ t. laptársainkat kérte föl. — E célra való adakozásokat egyébként e lapok szerkesztősége is elfogad, s azokat e lapok hasábjain nyugtázva, illető helyre juttatja. * (Cs'ódvizsgálat.) Az 1877. évi jul. hó 3-án dr. Samassa Jó­zsef egri érsek ö exja elnöklete alatt tartott szóbeli vizsga után az egri egyházmegye papnövendékei közé a jelentkező 30 pályázó közül a következők vétettek fel, névszerint: Az I. évi hittani tan­folyamra : Zubek Endre, az egri fögymn.-ból; A VIII-ik gymn. osztra: Szemere Ödön VII. oszt. végzett gymn. magántanuló. A VII. gymn. osztra : Bozoky János, Hattyár Endre, Kelemen Ernő, Novák Károly, Somogyi János az egri, Fekete Kálmán a kecske­méti, Szabó István a jászberényi, Boros Pál, Gallovich János, Pod- horányí Géza az eperjesi; Balogh Zoltán. Kovács József. Szenczy Árpád, a sátoralja újhelyi fögymn. VI. osztból. * (Nyári országos vásárunk), f. hó 1-én délután gyűlt, s másnap, délután már eloszlott. Az ipar- s ipar s kereskedelmi cikkek üzlete, vásáraink forgalmához aránylag, igen silány volt. A marha-vásár már nagyobb élénkséget mutatott; tömérdek ló és szarvasmarha volt eladásra behozva, 8 az árak is aránylag mérsé­keltek valának. Vevők hiányában azonban a vásár nagy pangást mutatott. A nemesebb fajú lovak nem is kerestettek. A nyomasztó politikai helyzet s a pénzhiány erősen vala érezhető. Apróbb rendőri kihágásokon kivíil nagyobb rendzavarás nem fordult elő. * (Kiegészítésül.) Lapunkban legközelebbi két alkalommal küz- lött, és folytatólagosan idöközönkint közlendő „Indokolt felszólam­lások' cimü cikkeink kiegészitésére jelen számunkban csak közbe- vetöleg említjük meg, hogy városunk egészségügyi bizottságának elnöke : dr. Fekete Károly; tagjai pedig következők : Akantisz Ti- mót, Czakó Pál, dr. Danilovics Pál városi főorvos, Dusárdi József, dr. Frantz Alajos, Jankovics György, Kubik Endae, Kotriba Nán­dor városi alorvos, Köllner Lörincz, Kronberger Mihály, Ludányi Antal, Szederkényi Nándor, Répásy László, dr. Schwarcz Dávid, Horváth Zsigmond, Derszib Rudolf, Kajdacsi Gusztáv, Hahn Vil­mos. És hogy ezen bizottság múlt év december havától áll fenn, és áldásos működésének semmi látszatát eddig a közönség nem tapasztalta. Vájjon ki ennek az oka?

Next

/
Oldalképek
Tartalom