Eger - hetente kétszer, 1913

1913-07-12 / 56. szám

1913. julius 12. EGER. (56. sz.) 5 házak igazgatója volt. Mindenütt, ahol a Pasz- szió-játékokat bemutatta, — a püspöki szék­helyeken — valamennyi főpap személyesen je­lent meg az előadáson és a legmelegebb elis­merő okmányokkal tüntették ki az igazgatót és a legmesszebb menő erkölcsi támogatásban részesítették őt Csernoch János hercegprímás, Prohászka Ottokár, Glattfelder Gyula, Zichy Gyula, Rajner Lajos dr. püspökök és Andor György dr. pápai prelátus. A darabot egy te­mesvári pap, Schneider Ede, oberammergaui mintára írta meg. Vidéki körútját megszakítva a fővárosba látogatott el és itt a Molnár László vezetése alatt álló budai Mária-kongreganisták működésével hozott színre eddig már több mint 30 előadást. Az előadásokat a Pálffy-téri kato­likus körben, majd a Molnár-utcai központi katolikus körben tartotta meg. Azonban, hogy Kömley igazgató valódi tervét és eszméjét meg­valósítsa, most legutóbb az előadást teljesen oberammergaui mintára a szabadban tartotta meg és erre a célra Popelka Béla a mária- remetei úton levő csodás, szép, hatalmas villa- kerthelyiségét az igazgató rendelkezésére bo­csátotta. Az előadást a Katholikus Sajtó Hölgy­bizottság máriaremetei zarándoklata programm- pontjába vette fel. Az előadás a megjelent nagyszámú közönségre valóban mély hatást gyakorolt. Az előadásnak igazi fénypontja és koronája Mária személyesítője, Novak Mártonná, a Katholikus Sajtó Hölgybizottságának alelnök- nője volt, aki minden szépért és igazért rajongó leikével könnyekig való meghatottsággal és közvetlenséggel oldotta meg nehéz feladatát. Mint értesülünk, az igazgató a Passzió-játék előadását a máriaremetei kegyhelyen állandó­sítani akarja és erre nézve Prohászka Ottokár egyházmegyei püspöktől engedélyt nyert.“ Az egri előadás bizonyára méltó folytatása lesz a Budapesten és ezt megelőzően a nagyobb vidéki városokban bemutatott előadásoknak. Személyi hír. Kállay Zoltán dr. valóságos belső titkos tanácsos, főispán, szerdán négyheti tartózkodásra külföldre utazott. Kitüntetés. 0 Felsége Lux Kálmán műépí­tészt, a Műemlékek Országos Bizottságának építészét, Wind István egri egyházm. építész vejét, érdemeinek elismeréséül a Ferencz József- rend lovagjává nevezte ki. A katolikus nagygyűlés és az egri érsek. Az Országos Katolikus Szövetség, mint jelen­tettük, az idén, ősszel az ország katolikusait újból és pedig immár tizenkettedszer nagygyyü- lésre hívja össze, hogy a katolikus társadalmi szervezkedésnek fontos kérdéseiről tanácskoz­zanak. A magyar püspöki kar a hathatós er­kölcsi támogatáson kívül, ezúttal is jelentékeny anyagi sagitésben részesíti az előkészítő bi­zottságot. Szmrecsányi Lajos egri érsek, aki a nagygyűlés védnökségét szintén elfogadta, az előkészítő bizottsághoz intézett levelében a többek közt a következőket írja: „A folyó évi november hó 9 — 11. napjaira kitűzött XII. or­szágos katolikus nagygyűlésnek nekem felaján­lott védőségét készséggel elfogadom, ezáltal is kifejezést óhajtván adni ama reményteljes várakozásomnak, amelyet, a nagygyűlés ered­ményeként, az egységes katolikus erőkifejtés terén szívem mélyéből óhajtok. Az előkészítő munkálatok költségeire egyidejűén 500 koro­nát küldettem a Szövetség elnöksége címére.“ A Zenepártoló Egyesület. Az Egerben nem­régiben megalakult Zenepártoló Egyesület alap­szabályainak előkészítésére kiküldött 25 tagú bizottság kedden délután ülést tartott Maczky Valér dr. jogtanár s a Ferenc József rend lo­vagjának elnöklete alatt. A város közházának tanácskozó termében tartott értekezleten az őszi közgyűlés elé terjesztendő alapszabályter­vezet irány-elveit beszélték meg és az alap­szabályok elkészítésére egy szükebbkörü bizott­ságot küldtek ki. Az egri tüzoltótanfolyamra, melyet aug. 4—17. napjain rendez az Orsz. Tűzoltószövet­ség, eddigelé 45 hallgató jelentkezett 18 vár­megyéből. Hevesvármegyéből 14-en lesznek a hallgatók. Foglalkozás szerint van közöttük: földbirtokos, jegyző, tanító, közigazgatási tiszt­viselő stb. Legtöbb van tanító (16) és jegyző (11). A tanfolyamra Szmrecsányi Lajos érsek 3 és az egri fökáptalan 2, egyenkint 80—80 ko­ronás ösztöndíjat adományozott. A rendező bi­zottság — Kösztler József dr. elnök, Vass János dr. főtitkár és Mlinkó István tanfolyam-parancs­nok — már összeállította az órarendet, meg­csinálta a műnk beosztástaés gondoskodik a hallgatók elszállásolásáról és élelmezéséről. Cégtörzskönyv. Az egri kir. törvényszék­nél vezetett cégtörzskönyvbe junius hó folya­mán bejegyeztetett: Salczer és Társa úri és női divat, rövid és kötött áru, cipő, üveg, por­celán és zománc árú, háztartási cikkek és bazárárű kereskedése, Gyöngyös. (Társtagok: Salczer Izidor és Székely Lajosné szül. Fried Rezsin gyöngyösi lakosok.) — Cégtörlés nem történt. Újszülöttek. Eger városában a lefolyt hé­ten (jul. 4—10-ig) a következő születési ese­tek történtek: Nagy Gáspár máv. fékező Ilona, Négyessy Márton postatiszt György, Sehvarcz Géza kereskedő nejének halva született leánya, Veres Vendel hajdú Rozália, Csépán Ferenc kereskedő Ferenc, Kalicz Zsófia cseléd József, Kormos János napszámos Erzsébet, Bóta Sán­dor napszámos Szidónia, Urbanovics Gábor gyári munkás Erzsébet, Nagy Gáspár földműves Lajos, Vass Lajos kőműves Ilona, Boknik Lajos borbély Lajos, Stregova Mátyás földműves Ber- nát, Gáspárdi György földműves Erzsébet, Grósz Sámuel birtokos Rózsa, Fodor István gyári tűzőr József, Filep György napszámos Veronika, Grósz József dr. ügyvéd Magdolna, Morvái Imre vendéglős Pál, Tóth János városi rendőr Sándor nevű gyermeke. Eljegyzési tábla. Erdélyi Mihály földműves és Losonczi Erzsébet dohánygyári munkásnő egri, Bodó János földműves és Tóth Mária dohánygyári munkásnő egri, Fülöp András föld­műves és Gajdácsik Teréz földművesnő egri, Túrái József földműves és Keskeny Anna föld­művesnő egri, Knaitner Béla bányatiszt pilis­vörös vári és Berecz Margit tanítónő egri, Bodó József földműves és Pálok Mária földművesnő egri, Kis László kőműves és Viczai Jolán ha­jadon egri, Szabó Elek asztalos-mester és Dub- niczki Mariska hajadon egri lakosok — jegyesek. Házasságot kötöttek. Szentistványi Artur máv. hivatalnok füzesabonyi és Megó Mária hajadon egri, Goldstein Márton cipész-mester miskolczi és Groszman Mária hajadon egri la­kosok. Halottak névsora. Tagaj János cseléd 74 éves, Mező Apolló 5 hónapos, Balló András földműves 70 éves, Szilágyi Sándor 3 hónapos, Tóth Sándor 10 hónapos, Bodovnig István 18 hónapos, Dobos György postaszolga 42 éves, Unger Henrik zöldségárus 47 éves, Surányi Rozália 1 hónapos, Reese Dezső ügynök 48 éves, Zsebe Péter földműves 69 éves, Bóta István 8 hónapos, Kis Mihály földműves 36 éves, Szkokán János molnár 33 éves korában. Csődügyek. A Bauer H. egri bej. cég va­gyonára csőd nyittatott; ellenben a Neumann Sándorné tiszaszőllősi lakos vagyonára nyitott csőd megszűnt. Apró krónikák. Kellemetlen utazás. Furcsa esetről adnak hirt a budapesti személyvonat utasai, akik hétfőn este Budapestről jöttek haza. A ludasi állomás közelében egy teher- vonattal találkoztak, melynek egyik kocsijából hosszú n<(&XARKski, ame‘y a személyvonatnak melső A^aalán bSalknem az összes ablakokat bezuztátp^ szokatlan csörömpöléstől megrémült utasok m megsebesültek a repülő üvegszilánkoktól. — Kirabolt földműm. Keddről szerdára virradó éjjel betörők jártak Koncz Mihály földmívesnek a Rákóczy-uton levő la­kásán és az utcára néző úgynevezett tiszta­szobából egy 600 koronáról szóló takarékbetéti könyvet és az ágyról az összes párnákat el­vitték. A meglopott család a hátulsó szobában aludt és csak reggel vette észre a betörők fosztogatását, akik a bezúzott ablakon át ha­toltak be a szobába. A betörést cigányok kö­vették el és a rendőrség már nyomukban van. Az Egri Ipari Hitelszövetkezet mint az or­szágos központi hitelszövetkezet tagja, keres­kedelmi érettségit tett, 1—2 évi gyakorlattal bíró könyvelőt keres. Ajánlatok hiteles bizo­nyítványokkal felszerelve Strausz Sándor elnök czímére küldendők. Magányos ürinö kellő intelligenciával, rep­rezentáló, társalkodónői vagy házvezetőnői állást keres. Levelek V. S.-né Diósgyőr gyár­telep, Irma-utca 1. szám alatt kéretnek. Irodalom. Magyar Kultúra. Társadalmi és tudományos szemle. ^Megjelen havonkint kétszer: 5-én és 20-án. Évi ára 12 korona. Budapest, VII., Horánszky-u. 20. sz.) — Legújabb száma most jelent meg a következő gazdag és változatos tartalommal: Tanulmányok: Az egyházi vagyon eredete és jellege Magyarországon. I. Dr. Er­délyi László. A polgári házasság első húsz éve. Dr. Bozóky Géza. Nőmozgalom és femi­nizmus. Dr. Giesswein Sándor. A magyar ka- tholieizmus megszervezése. I. Dr. Mester János S. J. Tárca: A látomás. Balassa Imre. Pajzs és kard: Levélszekrény. 12. A vallási egység és a protestantizmus, bb. — Jezsuita hittudó­sok. r. — Budapest specialitása. —sk. — Pik­ier Gyula, Haeckel és a lourdesi csoda. r. — A fizika tanárja. —sk. — Akinek vaj van a fején. —sk. — Muszka-barátok. —sk. Szemlék és kritikák: Szépirodalmi folyóiratok szemléje. Nagy Péter. — Könyvek: Wick Béla: Hitvé­delmi zsebkönyv. Szuszai Antal. — Otto Pfülf: Joseph Graf zu Stolberg-Westheim. Bangha Béla S. J. — Pintér Jenő: A magyar irodalom története Bessenyei György fellépésétől Ka­zinczy Ferenc haláláig. Dr. Alszeghy Zsolt. Napló: Gróf Tisza István és a magyar katho- licizmus. r. — Vilmos császár. Pogány Káz- mér. — A szarvasi zászló. —sk. — -j- Kál­mán Károly. Nagy Péter. — Páris népe. —sk. — Apróságok a nőkongresszusról. 1. Reverend Anna Shaw. 2. Egyöntetű munkálkodás. 3. A vezetőség gavallériája. 4. A résztvevők. Bokor Malvin. — A főváros hitéletéről. Pálosi Ervin. %rummi§a^m£ tartóssága, rugékonysága, eleganciája, utolérhetetlen!

Next

/
Oldalképek
Tartalom