Eger - hetente kétszer, 1910

1910-10-12 / 30. szám

4 EGER. (30. sz.) 1910. október 12. zsasskói, ilyenek hiányában pedig bármely más árvamegyei rk. kántortanító gyermeke leigyen. Az alapítvány célja, hogy az Árvából idesza­kadt tót fiút hassa át az egri érseki tanító­képző hazafias szelleme s vigye el a leendő tanító Egerből Dobó lelkét, hogy otthon tanítsa, példájával hirdesse: hogyan kell szeretni a hazát. Az alapítvány kamataira mindenkor a szepesi megyés püspök írja ki a pályázatot és ő adományozza. Október 6. a főgimnáziumban. Főgimná­ziumunk ifjúsága vasárnap délelőtt áldozott az aradi vértanúk emlékezetének. Az ifj, zene­kar három számmal, az énekkar egy számmal szerepelt. A nap jelentőségét Madarász Flóris dr. tanár méltatta hatásos beszédben, Nemeesek Aurél VIII. és Melcher László VII. o. t. pedig alkalmi költeményeket szavaltak. A mezőtárkányi munkásházak. Hezőtárkány községben Hevesvármegye közönsége 26 lakó­házból álló munkástelepet létesített, melyet község képviselőtestülete alispánunk iránt, ér­zett hálája jeléül (mint már jeleztük is) ,,Maizik Viktor telep"-nek nevezett el. A telep ünnepé­lyes felszentelése október 23-án (vasárnap) lesz s az ünnepségen a földmivelésügyi mi­niszter képviselője is megjelenik. Matiné. Mint értesülünk, a Jogakadémiai Kör azt tervezi, hogy e hónap utolsó vasár­napján (30-án) matinét rendez, melynek sikere érdekében mindent elkövet úgy a kiküldött rendezőbizottság, miut az egész jogászifjúság A matinén közreműködnek a következők: Kállay Alice, Kálnoky Eta, Cornelio Schuito d’Arigo, Endrey Béla, Ruzsin Ferenc, Bartha István, Nagy József. Pályázat jogtanári állásra. Az egri érseki főiskola jog- és államtudományi karán a „pe­res és pereukívüli eljárás s a kereskedelmi és váltójog“ tanszékére, mely a Bozóky Géza dr. távozása folytán üresedett meg, most hirdet­ték ki a pályázatot. A nyilvános rendes tanár 4800 kor. fizetést, 840 kor. lakbért és 280 kor. ideiglenes lakbérpótlékot és a kinevezés­től számítva ötévenkint 400 kor. korpótlékot; a nyilvános rendkívüli tanár 3000 kor. fize­tést és 600 kor. ideiglenes fizetés pótlékot, 700 kor. lakbért és 210 kor. ideiglenes lak­bérpótlékot élvez. A nyilvános rendes tanár a 4800 kor. fizetéséhez ez idő szerint kétszer ötévenkint 600—600 kor. állami fizetés ki­egészítést kap. A folyamodványokat Samassa József dr. bíbornok-érsekhez, mint a főiskola főkegyurához kell címezni és f. hó 31-éig kell benyújtani az egri érseki jogakadémia igazgató­ságához. Megyei hírek. Szabad előadások Hatvanban. Az állami polgári fiúiskola tantestülete október közepén megkezdi ismeretterjesztő előadásai­nak sorozatát. — A Hevesmegyei Gazdasági Egye­sület az idén még két állatkiállítást rendez, úgymint: Hatvanban és Tárnáméra község­ben. — Megjutalmazott vincellér. Hegedűs István gyöngyösi vincellért a földmivelésügyi minisz­ter 100 korona jutalomban részesítette. — Esperanto-kurzus Hatvanban. Medgyesi János buda­pesti tanár a múlt héten előadást tartott az Esperanto nyelvről, egyúttal tanfolyamot nyi­tott azoknak, kik elsajátítani akarják ezt a nyelvet. — Kanyarójárvány. Gyöngyösön, mint a városi orvos jelenti, a kanyaró-járvány erősen terjed. — Diszközgyülés. Hatvan község kép­viselőtestülete az aradi vértanúk emléknap­ján, október 6-án díszközgyűlést tartott. — Tanulmányút. Az egri vincellér-iskola tanulói a múlt héten megtekintették a „Visontai Szőlő­telep Részvénytársaság“ szüretjét. — Jegyző­választás. Magócsi Miklós gyöngyösi szolgabiró- sági hivatalnokot Gyöngyöspatán másodjegy­zővé választották. ________________________ K i volna hajlandó a házamat jó honorá­riumért eladni. Cím a kiadóhivatalban. Az érseki líceumi könyvnyomdában két tanonc fizetéssel alkalmazást nyer. nek játékában annyit gyönyörködött az egri közönség a lefolyt szezon alatt s akiknek any- nyi kellemes órát köszönhetünk. A közönség ismét sokat tapsolt és minden felvonás után többször hívta ki a szereplőket. Színház. Pénteken este újdonságot kaptunk. Bérezik Árpádnak A művész felesége c. vígjátéka került színre jó félház előtt. Bizony gyöngécske al­kotás ez a darab, melyet egyrészt a kelleté­nél jobban lehúzott, másrészt túlságosan ki­dicsért a sajtó. A Bahr-féle Koncert alap-gon­dolata erősen kiviláglik belőle, párbeszédei pedig a párisi sikamlós darabokra emlékez­tetnek. — A főszerepet (Olga) Verő Jauka játszotta igen kedvesen. Szépen játszottak Kiss Mariska (Leonie) és Niczkyné (Janka) is; pom­pás volt továbbá Doktor (Korbay), Stella (Baán), Fűzy (Molnár T.) Az előadás vontatottan in­dult egy kissé, ami gyöngítette az első felvo­nást, amely pedig legtöbbet ér. Szombaton operetté volt; haldokló sze- zounk utolsó nagyobb eseménye, a Bocaccio. Suppé alkotása, mely egy negyedszázaddal ezelőtt volt nevezetesség; akkor, midőn egy­más után jöttek testvérei: A pajkos deákok Fatinitza, A gascognei nemes, szép Galathea stb. A szombati előadás zsúfolt házat vonzott épen úgy, mint a vasárnapi is. Ez az est fé­nyesen igazolta, hogy mily pompás a Palágyi operett-személyzete s láthattuk, hogy mire ké­pesek. A Bocaccio nagyon nehéz számait bámu­latos szabatossággal és finomsággal énekelte a kar, amelynél a magánszereplők egyáltalán nem állottak hátrább. Aradi Aranka (Bocaccio) a lehető legtökéletesebb szubrett-primadonna, Batizfalvi (Fiametta) nagyon szépen, finoman, Gogg Kiszta (Beatrice) gyönyörűen énekeltek. Virágh (Scaldza), Nagy Vilma (Petronella), Rátkay (Lambertuccio), Falussy (Lotteringi) és Miskey (Pietro herceg) oly tökéletes együttesben ját­szottak, énekeltek, aminőt még tőlük se lát­hatunk mindig. A közönség hálás elismeréssel tapsolt a roppant fáradsággal betanult darab sikerén. Hétfőn este a Dollárkirálynő ment telt ház előtt. Erről az előadásról is ugyanazt mond­hatjuk, amit az előbbiről. A szereplők ugyan­azok a törekvő és tehetséges színészek, akik­Feleló's szerkesztő: Breznay Imre. Laptulajdonos: Egri érseki líceumi nyomda. 1102/910. Versenytárgyalási hirdetmény. Alólírott v. mérnök a v. tanács 14029/910. sz. határozata alapján Eger város utcái és utalnak 1911. évi fenntartására szükséges zúzott kavics és rostált gödörkavics szállítására ver­senytárgyalást hirdetek, amelyre ajánlkozni kí­vánókat azzal hívom meg, hogy borítékba zárt és lepecsétel^ ajánlataikat hozzám 1910. évi október hó 27-én délelőtt II óráig annál is in­kább beadják, mivel később érkező ajánlatot figyelembe venni nem fogok. Szállítandó mennyiség: 300 m3 zúzott ka­vics és 328 m3 gödörkavics elterítés nélkül. A szállítás helye Eger város belterületén a v. mérnök által jelöltetik ki. A szállítás 1910. évi november hó 30-án megkezdendő és 1911. évi május hó 1-ig be­fejezendő. Bánatpénz gyanánt 250 korona készpénz­ben a városi közpénztárnál leteendő és a hi­vatalos letéti nyugta az ajánlathoz csatolandó. Ajánlati minta, szállítási és munkafeltéte­lek a közig, kiadóhivatalban a vállalkozni óhaj­tók által 4 koronáért megszerezhetők. Csakis azon ajánlatok fogadtatnak el, ame­lyek az ajánlati mintának és a szállítási munka- feltételeknek minden tekintetben megfelelnek. Eger, 1910. október hó 8-án. Jankovics Dezső, polgármester. az ásványvizek királya, angolkór és vér- szegénység ellen páratlan gyógyszer. Mint üdítő és hűsítő ital e legelső minden vizek között. — Egerben főraktár: Búzás Elek fűszer és csemege kereskedőnél. Nyomtatványok, i m : lakodalmi és mulatság! meghívók, körlevelek, falragaszok, árjegyzékek, zárszámadások, , rovatos nyomtatványok, bármily terjedelmű művek, levélpapír- és borítékok, címkártyák, számlák, gyászjelentések, címkék, névjegyek és bármily természetű egyszerű és több színben nyomandó munkák a legcsinosabb kivitelben és jutányos árak mellett az elvállaltalak. Egyházi és ipartestületi nyomtatványok állandóan raktá­ron vannak. Vidéki megrendelések a legpontosabban eszközöltetnek. = O Eger, 1910. Az érseki lyoeum könyvnyomdája.

Next

/
Oldalképek
Tartalom