Eger - hetilap, 1878

1878-12-26 / 52. szám

Prb frt Strackerjan Fr. A. Magyar-német kereskedelmi leve­lező-könyv. Magy. ford. Gyulai Béla. Fiizve 1 frt 80 kr. Thüringer Ambró. Elemi géptan, közhasználatra. 125 fa­metszvénynyel. Fűzve 40 kr. i Wagner László. A természettan elvei alkalmazásukban a gazdászatra, különös tekintettel Magyarország gazdasági viszonyaira. Fűzve 1 írt 60 kr. — Gazdasági műszaki vegytan. Kézikönyv felsőbb gaz­dasági intézetek hallgatói, gazdák és iparosok számára. Fűzve 4 frt. 1 Alhach Sz. J. Áhitat órái. Elmélkedések Isten, erény és örökkévalóság felett. Ford. Toldy László. Fűzve 1 írt 20 kr. Czelder Márton. Mindennapi és alkalmi imádságok. Tem­plomi és családi használatra. Második kiadás. Fűzve 80 kr. Vászonba kötve 1 frt 40 kr. Dobos János. Homiliák. Régibb és legújabb modorban. Második kiadás. Fűzve 2 frt 40 kr. Az nri ima, a keresztyénség magasabb szempontjaiból. Kézikönyvül a miveltebb protestánsok számára, Fűzve 1 frt 20 kr. Heissler József, dr. A keresztyén ember imakönyve. Fűzve 1 frt. Vászonba kötve arany vágással 1 frt 60 kr. rűzve x irt. vászonná Kötve aranyvagassax x irt ou ar Makiári Pap Lajos. Bibliai egyezményes szótár. A szent irat igéinek föllelésére és magyarázatára vezérlő segéd könyv. Fűzve 4 frt 30 kr Medgyes Lajos. Protestáns családok imakönyve ima­dalokkal. Fűzve 2 frt. ípetfcmaun, ©regor *}>♦; granci«íauer-Drben«priefíev, 50íuria= nifdjev SBlumenfranj pír ©eförbenmg bev Sevefyrung ÜJÍaiiae. SDlit 6 ©tariflichen. ». ®ef) »0 fr. — ©eiftlicfjer Ű8egn>eifer gur Seförberung bér djviftfcitfjolijcfjen ffirdien* imb Jpauéanbadjt für alle ©főnbe. 2Jlit 6 ©tafjíftidjen. ©eljeftet 80 fr. Tárkányi Béla. Nagyböjti kalauz. Krisztus kínszenvedésé­nek és halálának negyvennapi megszentelésére a nagyhéti ájtatossággal együtt. Négy aczólmetszetü képpel. Velinpa- piron. Fűzve 1 frt 20 kr. Bőrbe kötve aranyvágással 2 frt 20 kr. Franozia bőrbe kötve 5 frt — kr. — Keresztény öregek gyámola. Katholikus imádságos könyv. Egy czimképpel. 8-rét. Fűzve 80 kr. Bőrbe kötve 2 frt. Franozia bőrbe kötve 3 írt. — Vezérangyal a mennyei korona elnyerésére. Kathol. imádságos könyv. Négy képpel. Bőrbe kötve aranyvágás­sal 3 frt. ftBagner 3of) gr Guangeltfcfjeb ©ebctbud) füt bie gotte«* bienftíidjen SSerfamraíungen in bér jfirdie unb für bie in íürdje unb őan« oorfommenben fjeiligen Jpnnblungen. Iliit Titelbiíb ©e^eftet 1 fi Weinhofer József ünnepi és alkalmi egyh. beszédei, melyeket megmagyaritott, s a szombathelyi székesegyház­ban tartott saját beszédei függelékével közrebocsátott Nagy Nép. János áldozár. Fűzve 2 frt. Zschokke Henrik. Ákitat órái. Kiválogatva és fordítva Szász Károly által. Két kötetben. Fűzve 2 frt 50 kr. XV. Jog- és államtudomány, törvény­kezés, törvénykönyvek, politikai iratok Arisztides. önbirálat. Fűzve Arlsztides. Polgárosodás. Fűzve 1 frt. 1 frt 20 kr. Beöthy Zsigmond. Az evangel, házasságügyi uj törvények gyakorlati magyarázata. A szükséges irománypéldákkal ellátva. Fűzve 1 frt. Blnntsehli I. K. A politikai pártok. Fordította és jegy­zetekkel kisérte Ballagi G. Fűzve 1 frt 50 kr. Bozóky Alaj. Egyházjogtan kézikönyve. Fűzve 3 fit 60 kr. Büntető-törvénykönyv, a franozia (Code Pénal). A leg­újabb időkig tett változásokkal együtt. A hivatalos szöveg­gel egyeztetett kiadások nyomán fordította Németh Antal ügyvéd. Második kiadás. Fűzve 2 fit. Marcus Tullius Cicero a kötelességekről. Magyarul Szalay László által. Fűzve 80 kr. Cziráky gróf A. M. A magyar közjog alapvonalai. Szerző nyomán Hegedűs L. Harmadik kiadás. Fűzve 2 frt 50 kr. Dárdai Sándor dr. Közjegyzők kézikönyve. Tekintettel az elmélet és gyakorlat igényeire. Irománypéldákkal ellátva. Két kötet. Fűzve 2 frt 40 kr. Degen Gusztáv, Dr. A váltó történelme a legrégibb idők­től korunkig. Fűzve 2 frt 60 kr. Gesetz-Artikel des ungarischen Reichstages 1847/48. Nach der ungarischen Original-Ausgabe übersetzt. Geh. 50 kr. Gyürky Antal. Gyakorlati útmutatás, miként kell eljárni a szőlődézsmaváltság keresztülvitelénél a felek, jogbizto- soknak, választott bíróságoknak és községelőljáróknak. Fűzve 80 kr. Három nemzedék. Széchenyi és Vörösmarty. — Kossuth és Petőfi. — Deák és Arany. Fűzve 60 kr. Hänfner János, Dr. Római magánjog, többnyire Haimber- ger és Schilling Bruno után. Második kiadás. Három kötet. Fűzve 4 frt. Hoffmann Pál. Justinianus császár institutióinak négy könyve. A corpus juris civilis, Kriegel testvérek által 1858-ban (nyolczadszor) kiadott eredeti szövege szerint. Fűzve 1 fit 20 kr. — Közönséges és magyar részszerü kath. egyházjog alap­vonalai. Második kiadás. Fűzve 1 frt 20 kr. Jakab Elek. A királyföldi viszonyok ismertetése. Fűzve 1 frt 60 kr. Kelemen Mór. Latin-német-magyar tiszti szótár. Át­nézte Ballagi Mór, tanár. Fűzve 50 kr. Kölcsey Ferencz. Országgyűlési és megyei beszédek. Fűzve 80 kr. Lieber, Dr. Polgári szabadság és önkormányzat. Szaba­don magyariták Scholz V. és Vajda J. Fűzve 1 frt 40 kr. Matlekovits Sándor: Az osztrák-magyar monarohia vámpolitikája. 1850-től kezdve napjainkig. Fűzve 4 írt. Matlekovits Alexáiul. Die Zollpolitik der Oesterreichisch- ungarischen Monarchie von 1850 bis zur Gegenwart. Geh. 4 fl. Mészáros Károly. Magyar földadó-kataster. Földadó- katasteri kerületi, megyei bizottságok, becslőbiztosok, köz- ségelőljárók s földbirtokosok használatára. Fűzve 2 frt. Mohi Róbert. Az államtudományok encyklopaediája. Fordította Löw Tóbiás. Fűzve 4 frt. Országgyűlési törvónyczikkelyek 1847/48. 8-rét. Fűzve 40 kr. Ráth György. Német-magyar és magyar-német műszótára az uj törvényhozásnak. Kemény kötésben 1 frt 50 kr. Réosi Emil, egyetemi jogtanár. Közigazgatási törvénytu­domány kézikönyve, az ausztriai birodalmi törvényhozás jelen állása szerint. Különös tekintettel Magyarországra. Négy kötetben. Fűzve 8 frt. kr. Drb Janosovics István. Kirándulás Istambulba az 1863-ik év april havában. 16 aczélmetszettel. Diszkötésben 5 frt. Maár Péter Pál. A magyar biroda.lom földleírása, külö­nös tekintettel természeti, kereskedelmi, közlekedési és ipari viszonyaira, kapcsolatban XII előadással a termé- szettani földrajzból. Fűzve 80 kr. Magyarország képekben, honismesrtető album. Szerkesztő Nagy Miklós. Első kötet fűzve 4 frt. Nendtvioh Károly amerikai utazása. Egy földabroszszal és három kőrajzzal. Két kötet. Fűzve 3 frt 70 kr. Palugyai Imre ifj. Magyarország történeti, földirati s állami legújabb leírása. 4 kötetben. I. Buda-Pest szab. kir. városok leírása. Két alaprajzzal Buda-Pestről. Fűzve 3 frt 50 kr. II. Szab. királyi városok leírása.. Első rész: Esztergom, Székesfehérvár, Szeged, N.-Vára,d, Debreczen, Szatmár- Németi, F.-Bánya, két alaprajzzal Szeged-Debreczenről. Fűzve 3 fit 50 kr. III. Jász-Kun kerületek s Küluő-Szolnok vármegye leírása. (Két alaprajzzal a Jász-Kun kerület s Külső-Szol- nok vármegyéről.) Fűzve 3 frt 50 kr. IV. Békés, Csanád, Csongrád és Hont-megye leírása. (A nevezett megyék három térképével.) Fűzve 5 frt 50 kr. Pór Antal. Hellas földirata és hollen államrégiségek. Fűzve 1 frt 40 kr. Pütz Vilmos. Az ókorbeli földira l; és történelem alap­rajza feltanodai s magán használatra. Németből. Második kiadás. Fűzve 1 frt. Földrajz és történettan alaprajza. Algymnasiumok számára, magyarra áttette néhány nagy-kőrösi tanár. Ókor. 40 kr. Középkor. 40 kr. Újkor 40 kr. Három rész egy kötetben, fűzve 1 frt. A csillagászati és természettan! földrajz rövid tan könyve. Első rész, fűzve 60 ki- Második rész, fűzve 1 frt 40 kr ©dimerer 3ul. kommentár jutn uitg bud>. Elutorifirte Uebcrfe^ung au« arifebeu ^atibelégefefc­bem ungarifdjen. ®el). 3 fi yott munkái, fenmaradt por és sár. — 2-ik ki­3 frt. 2 frt. 2 frt. Gróf Széchenyi István hátrahag; kézirataiból. Hunnia. — Pesti adás. Fűzve egy kötetben Egyenkint: Hunnia Pesti por és sár Gróf Széchenyi István munkái kora kiadás. Három kötet. Fűzve zeríi kivonatban. Második 5 frt. Szeniczey Gusztáv. A magyar ip üzlet. Kézikönyv iparosok és Fűzve ártörvény és az ipar­iparhatóságok számára. 90 kr. Szlemenics Pál. Magyar fenyitő 1 Függelékkel: Büntetőjogi kala ;örvény <iz szótári alakban. Fűzve 3 frt. Ausztriai általános polgári törv jegyzetekkel s az ezen törvényk nyekkel és rendeletekkel kisérve t tét. 1865. Fűzve ényköny v, felvilágosító önyvre vonatkozó törvé- )kröss Bálinttól. Két kö- 4 frt 20 kr. Az uj törvények rendezett és a m tekkel kiegészített legteljesb kiad: 1869., 1870., 1871., 1872., 1873. és az azok életbeléptetése és vógrehi tott m. kir. miniszteri rendeletek adatok után közli Szeniczey Gusz vényszéki bíró. Nagy 8-rét. I. kötet: 1865—68. Fűzve II. » 1868—69, » III. » 1870. » IV. » 1871. » V. » 1872. » VI. » 1873. » VII. » 1874. » Jelen törvénygyűjtemény a töbl talos utón közlött törvények felet: hogy ebben mindenki a törvényei módoni végrehajtására vonatkozc téri rendeletek által közzétett szí illeték és dijak, nemkülönben a be föld-, házjövedelem, sör-, szeBZ- és ban kibocsátott pénzügyi törvén) törvényezikkek után föhellieti. . kir. miniszteri rendele- \ ísa. Az 1865—67., 1868., j i 1874. évi törvények, úgy íjtása tárgyában kibocsá- gyüjteménye. Hivatalos táv, nyug. kir. váltó-tör- j 3 frt. 2 frt 20 kr. 1 frt. 2 fi-t 20 kr. 1 2 frt 20 kr. ' 2 frt 20 kr. 3 frt. dí hivatalos és nem hiva- ; annyiban bir előnynyel, i életbeléptetésére és mi- > s később külön minisz- ibályokat, úgy a bélyeg, , >r és fogyasztási, ezukor-, ; személyes adók tárgyé­veket közvetlen az illető • 1 Tóth Lőrincz. Elméleti s gyakor ügyekben. Fűzve lati útmutató úrbéri 2 írt. Tóvölgyi Titusz. A magyar ellen vagyis gyásznapok a magyar ner Fűzve izék véres küzdelme, nzet életéből. Két kötet. 2 frt. Az 1869. évi törvények, úgy az az< ban kibocsátott magyar királyi m: teménye. Hivatalos adatok után 1 Fűzve xk életbeléptetése tárgyá- ; iniszteri rendeletek gyüj- ! tözli Szeniczey Gusztáv. \ 1 frt 80 kr. I Virozsil, Dr. Anton. Das Staatsr echt des Königreichs Ungarn, vom Standpunkte der (Jeschichte und der vom Beginn des Reiches bis zum Jahre 1848 bestandenden Lan­desverfassung dargestellt. Drei Bä nde. Geh. 7 fl. 50 kr. V. Hadtudomány. Asbóth Lajos. A hadvezér és a h adtudomány alapelvei az ujabbkori hadjáratok történetével felvilágositva. Két rész. Fűzve 5 frt. Auszug der Taktik, nebst einem und einem Anhänge aus der Sti Freiwillige. Geh. Theile des Felddienstes ategie für Einjährig- 1 fl. 40 kr. Kápolnai István. Honvéd-kézik Fűzve änyv. (Oktató levelek.) 2 frt. Pongráoz Károly, gr. Haroztan. £ ároin kötet. Fűzve 3 frt. i Sztráva József. Az osztrák-magy gének szervezete. I. füzet: Közös hadsereg. Fűzve | II. füzet: Honvédség. Fűzve ar birodalom hadsere­2 frt. 2 frt. j Újhegyi Béla. A magyar királys Földrajzi kézikönyv. Fűzve VI. Földleírás, i Cassius. Magyarország fővárosa pekkel. Fűzve ág katonai földirata. 1 frt 20 kr. itazások, . Buda-Pest leírása, ké- 1 60 kr. frt kr griebrid) ®ie (Sentral.ítar periben mit ben nődjften ©oralpen. §anbbuif) für ©ebirgSreiferibe. ítebfl einer Harte. ®ef). 2 fi. 50 fr. Hunfalvy Paul. Ethnographie vo:n Ungarn. Ins deutsche übertragen von Prof. J. H. Schwic ker. Geh. 4 fl. 50 kr. Rosti Pál. Úti emlékezetek Amerikából. Két szinezett képpel, 13 kömetszvénynyel, két aczélra metszett tájkép­pel és 25 fametszvénynyel. Legnagyobb negyedrétben. Fűzve 20 frt. Kötve 24 frt. Schubert. F. \V. Az általános fölblismeret alapvonalai. A gymnasiumok és reáliskolák számára. Két kőmetszetü táblával és több fametszvénynyel. Második kiadás. Fűzve 30 kr. Szabó Ignácz. Természettani földrajz, különös tekintettel a magyar birodalom természeti viszonyaira. Első kötet: A szövegbe nyomott számos ábrával s három földabroszszal. Fűzve 2 frt Drb frt élményeim Per­3 frt 50 kr. — Meine Wanderungen und Erlebnisse in Persien. Nach der Ungar. Original-Ausgabe. Mit vier schwarzen und zwei colorirten Holzschnitten. Geh. 3 fl. VII. Közérdekű munkák, népies iratok, vegyesek. Áldor Imre. Aranykönyv a magyar nép számára Kossuth Lajos müveiből (képpel). Fűzve 40 kr. Kossuth Lajos mint Fűzve a magyar nép vezére és tanítója. 1 frt. — Kossuth és Perczel. A honvédegyletnek és a magyar népnek ajánlva. Fűzve 40 kr. Arany furulya. Dalok és elbeszélések az 1848/49-ki sza- badságharcz idejéből. Összegyűjtő Áldor I. Fűzve 30 kr. Ballagi Mór. A magyar nyelv teljes szótára, melyben az egyes szók különböző értelmeinek körülírás általi szabatos meghatározásán kívül, különös figyelem van fordítva azok­nak szójárásos, közmondási, irodalmi stb. használatára, valamint a szaktudományi és iparbeli műszókra. Nélkülöz- hetlen segédkönyv minden rangú és rendű magyar ember számára. Két rész. 92 iv 8-rét. Fűzve 8 frt. Félbőr kötésben 10 frt. Ezen nagy magyar szótárban Dr. Ballagi Mór a magyar nyelv gazdag szókincsét, mint 33 évi tanulmá­nyainak és buvárlatainak eredményét, bocsáijtá a nagy közönség elé. Amit az akadémia nagy szótára, terjedelmessége és magas ára mellett el nem érhet: a nemzet minden réte­gébe való általános elterjedést, azt mi ezen vállalatunk által reméljük elérhetni. Mert a főtekintet lévén a köz­hasznúságra, a kidolgozásban a származtatási elemzések és hasonlitgatások mellőztettek és fősúly a szók szabatos értelmezésére fektettetett, minek folytán sikerült oly munkát előállítani, mely aránylag szűk keretben min­den eddigi szótárakat jóval túlszárnyaló teljességgel bír; és nagyon czélszerü nyomdai kiállítás következté­ben nyelvünk egész szókincse, szójárásokkal és közmon­dásokkal egyetemben, e munkában oly szűk térre lett összeszoritva, hogy lehetővé vált annak oly árt szabni, melyet az egész életre szóló nemzeti miiért (kivált a jelenlegi föltételek mellett) senki sem sokaikat. Család könyve, hasznos ismeretek és mulattató olvasmányok. Szerkesztők Greguss Ágost és Hunfalvy János. Csinos réz- és számos a szöveg közé nyomott fametszvénynyel. Két folyam. Fűzve 6 frt. Chimani L. Tarka jelenetek az emberi életből. Uj olvasókönyv az ifjúság számára és gyönyörködtetésére. Válogatva fordította Pataky Pál. Fűzve 80 kr. Enderes Aglaia. Die Frauen-Arbeit und nationale weibliche HausindustrieaufderWienerWeltaustellung.Geh. 1 fl.20kr. Fekete Miklós. Hires alföldi betyár Rózsa Sándor viselt dolgai, perbefogatása és elitéltetése. Hiteles adatok nyomán. Fűzve 80 kr. Fölfödözés, mint lehessen csupán az édes kutviz által némely betegségeket gyógyítani. Harmadik kiadás. Fűzve 80 kr. Népszerű füzetek. Egy-egy füzet 15 kr. Hires Garibaldi élete, harczai és kalandjai. Honfidalok a legjelesebb magyar költők munkáiból. Harmadik Napoleon, mint száműzött herczeg, trónkö­vetelő, országfoglya, köztársaság elnöke és császár. Széki gróf Teleki László élete és halála. Herzog Ödön. Ár-átszámitási táblázatok a méterrendszer és régi mérték-rendszerek szerinti használtabb hossz-, tér-, köb- és űr-mértékre, továbbá a kalmár- ős gyógyszertári sulyokra nézve. Fűzve 60 kr. íperjog Sbnutnb. ©arfteűuitg be$ 9Jíeter=@bftemS. Ableitung bér THaügattungen beleihen unb bérén SSergleidjnng mit ben ab ten 2Jíafj*@l)ftenten. ®el) 2 fi. Ismerettár. (Conversations-Lexicon). Nélkülözhetlen segéd­könyv, mely a történelem, természet s egyéb tudományok és művészet köréből lehetőleg minél több érdekes tárgyat és egyéniséget betűsorozatos rendben megismertet; teljes 10 kötet fűzve 10 frt. Kenessey Kálmán. Miként gazdálkodjunk ? vagyis a kis­birtokosok jólétének előmozdításáról. Koszoruzott pálya­munka. Fűzve 35 kr. Képes kiállítási lapok. A magyar érdekek képviselésére az 1873. bécsi kiállításon szakférfiak közreműködése mellett szerkesztette Steinacker Ödön. Első folyam 4 frt. Második folyam 3 frt. Major István. A regélő István bácsi. Mulatva oktató csa­ládkönyv a nép számára. Számos ábrával. Fűzve 80 kr. A méter-mérték a magyar korona országaiban, a hivatalos adatok nyomán összeállítva. Pénztárczakiadás 10 kr. ©Hitler , Soljann. ißraftif<f)e Einleitung jur /pebung bér SBcínprobuftíom mit befonberer 5Rü<ffid)t auf bie Hronlőnber be« öfterr. Haiferftaate«. 3®eite Eluflage. üliit 91 Elbbilb. auf 11 Tafeln. ®ef). 2 fi. 40 fr. Német-magyar tudományos műszótár, gymnasiumok és reál­iskolák számára, ©eutfdpungar. roiffenjdjaflicfje Terminologie. Fűzve 2 frt 50 kr. ©djönfelb SS. ®er Slotar ober bie ®efdjőft«füljrung in bér ifraelififcfjen ítultué=©e*nciubc. 2»te Stufíoge, gel). 1 fi. Színi Károly. A magyar nép dalai és dallamai. Hang­jegyekkel. Fűzve 1 frt 20 kr. A magyar korona területén fekvő összes vasutakon érvényes vasúti üzlet - szabályzat betűrendes tárgymutatóval ellátva. Fűzve 50 kr. Xantus Gy. és Wunder József. Átszámitókönyv méter­mértékekre, a tizedes rendszer alapján. Fűzve 30 kr. Életnagysága, tökéletesen talált arcképek. Egy-egy 2 frt. 1. Vörösmarty M. 2. Arany János. 3. Jókai Mór. 4. Kazinczy F. 5. Széchenyi István. 6. Jósika Miklós. 7. Scitovszky János. Életnagyságé, tökéletesen talált, szinezett arozképek. Egy-egy 5 frt. 1. Jósika Miklós. 2. Scitovszky János. 3. Kazinczy Ferencz. 4. Széchenyi István, gr. 5. Vörösmarty Mihály. 6. Kölcsey Ferencz. Kossuth Lajos és Ihász Dániel, legújabb kép. (1872.) 2 frt. Széchenyi István gr. arczképe, rajz Bohn. Negyedrét. 40 kr. Nváry Pál arczképe, rajz Barabás. Negyedret. 40 kr. Werbewczy István arczképe. Negyedrét. 40 kr. Arany János arczképe. Ivrét. 1 frt. Országgyűlési emléklap, ezen czim alatt: «Országgyűlési arczképcsarnoks, mely 18 országgyűlési hires szónok arcz- képét tartalmazza: Ezen szónokok a következők: (íhyczy Kálmán elnök. Deák Ferencz. Eötvös József báró. Szalay László. Palóczy László. Somssieh Pál. Teleky László gróf. Tisza Kálmán. Bar­tal György. Amlrássy Gyula gróf. Podmaniezky Frigyes báró. Kazinczy Gábor. Jókai Mór. Lónyai Menyhért. Ürményi Fe­rencz. Dessevvffy Emil gróf. Nyáry Pál. Kőre rajzolta Bohn Alajos Pesten. 2 frt. A honvédéletböl. Rajzolta Than Mór. 1 írt. Petöli-apotheosis. 1 frt. kr. Vállas Antal. Uj kézi és iskolai atlasz, tanulók számára. Hatodik kiadás. (Kilencz szinezett térképpel) Fűzve 80 kr. i Vámbéry Armin. Vándorlásaim és siában. Képekkel. Fűzve

Next

/
Oldalképek
Tartalom