3. oldal, 1051 találat (0,052 másodperc)

Találatok

41. 1991-08-01 / 179. szám
[...] e heti tárgyalási sorrendje Csutorka István Laczkó István súlyos testi sértés Zsíros András [...] pél­dául az érintett utcák la­kóinak kérése továbbá a községben élők véleménye [...]
42. 1990-06-08 / 133. szám
[...] A magyar fél­nek az osztrákok kérése szerint június 30 ig kell [...] Magyar Tudo­mányos Akadémia javasla­tára Láng Istvánt a Magyar Tudományos Akadémia fő­titkárává [...] elnöke A jövő­ben dr Horváth István bonni nagykövetünk tölti be a [...]
43. 1993-06-15 / 137. szám
[...] kiinduló magatartás illetve a Csurka István igaz­ságérzékéből fakadó felisme­rések olyan kettősséghez [...] kö­vető tanévzáró ünnepélyre meghívták Nemeskürthy Ist­ván egyetemi tanárt a végző­sök köszöntésére [...] vár­hatóan a DOPE Környezetvé­delmi Kft kérése illetve a Pest Megyei Szervezési [...]
44. 1992-12-23 / 302. szám
[...] Hegedűs Ló­ránt püspökök Közöl­jük Benedek István Fe­kete Gyula Szuhay Ba­lázs Balaskó [...] Tö­rök Bálint Fábián Gyu­la Jeleníts István Sán­dor György Stolmár G Ilona [...] a bolt figyelmes dolgozóinak egyetlen kérése csupán az hogy má­sokra is [...]
45. 1992-06-18 / 143. szám
[...] és Némedi Edit Dé­nes Bakró István és Ber­kes Krisztina István Kis prumik János és Danka [...] és Denk Anikó Henrik Csapó István és Radnóti Hajnalka Zsuzsanna nevű [...] figyelembe vettek A kócséri küldöttek kéré­se volt hogy a felügyelő bizottság [...]
46. 1993-04-21 / 92. szám
[...] mondja egy másik tiltakozó Gelencsér István akinek a háza úgy­szintén tűzveszélyben [...] Elnézve a kaotikus álla­potokat Gelencsér István­nak igaza van Egy fekély­től csak [...] A viharos hangulat kialakí­tásáért Kína István szigetcsépi polgármester szerint az ügyve­zető [...] hálózat elvi építési engedélyé­nek a kérése folyamatban van A megvalósíthatósági ta­nulmányterv [...]
47. 1967-01-03 / 2. szám
[...] összeíró biztos is kitöltheti Szirmai István Párizsba utazott A Francia Kommunistei Párt Központi Bizottságának meghívására Szirmai István­nak az MSZMP Politikai Bi­zottsága tagjának [...] nyilvánvalóan meg­torlás amiatt hogy Fejszal ké­rése ellenére az 1964 novem­berében lemondott [...] Dr Bánk József hétfőn Dobi István a Népköztársaság Elnö­ki Tanácsának elnöke [...]
48. 1971-07-23 / 172. szám
[...] kell leakasztani a szögről Illés István MOTOROS TALÁLKOZO Győr város alapításának [...] óta működik Jelenlegi veze­tője Major Istvánná aki egy éve látja el [...] e a gázlerakat veze­tőjének valamilyen kérése Igen Nagyon kérném hogy a [...]
49. 1993-01-27 / 22. szám
[...] a Deb­receni Ütőhangszeres Együttes Szabó István Sza­kái Petra Toldi Éva Törő [...] Fejesné Teleki Rita védőnő Kis Istvánná volt óvónő a művelődési ház [...] Máltai Szeretetszolgálat A ceglédi szervezet kérése Csoportunk néhány tagja az elmúlt [...] üdvözlettel a csoport nevében Madarász István Péntek Géza mb vezető mb [...]
50. 1973-04-10 / 83. szám
[...] Idegenforgalma amióta megnyílt a Szőnyi Ist­ván Emlékmúzeum évről évre nő És [...] főcsoportfőnökéhez fordultait segítségért A zebegényiek kérése jo­gos volt mondja Kárpáti Ferenc [...] lis kérdései címmel Ma Frits István a szak­szervezetek megyei tanácsa munkavédelmi [...]
51. 1973-04-13 / 86. szám
[...] 78 választó körzet lakóinak határozott ké­rése volt az áruház felépíté­se És [...] mert megéri a fáradtságot Kovács Istvánná Sziget szentmiklósról jár naponta dolgozni [...]
52. 1974-12-08 / 287. szám
[...] félszáz név S a posta kérése jelentkez­zenek az újabb előfizetők Szürkéskék [...] lapokban megjelent dedikált cikkei Arany Ist­ván tanulmánya a tanácsi munkáról Sólyom [...] Fekete szegélyű gyász lapok Csányi István Böhm Lipót Magyar András Si­ma István és mások halál­híréről szóló értesítések [...]
53. 1993-08-03 / 179. szám
[...] Ágoston Bennó Csilla Harmatka HERMINA István Izsák Kamélia Lídia Mirtill Niko [...] Dalmátiosz és Fa usztosz Szt István római püspök vértanú és Szentéletű [...] 23 23 27 A Hungexpo kérése Egy egy dokumentum segítséget jelent [...] közölte a sajtó képviselőivel Kovács Ist­ván a Hungexpo Vásár és Reklám [...]
54. 1994-11-30 / 281. szám
[...] költő emlékezetében címmel dr Jeleníts István piarista tar­tományfőnök tart irodalmi estet [...] es tele­fonszámon A tisztiorvosi szolgálat kérése Rókatetemet találtak November 24 én [...]
55. 1993-07-05 / 154. szám
[...] előadást Dél­előtt 11 órakor Szent István életműve és a magyar állam [...] Mária neurológus főorvos A Vöröskereszt kérése A Magyar Vöröskereszt száz kisgyermeket [...]
56. 1994-11-14 / 267. szám
[...] ben 45 éves korá­ban családja kérése ellenére Bauer Udvardy Mihály be­vonult [...] Ribáry Zoltán Templomszentelés Gyöngyösön Seregély István egri ér­sek a Magyar Katolikus [...]
57. 1971-04-04 / 80. szám
[...] Hazafias Népfront városi és Ujfalvi Istvántól a HNF járási titká­rától Idén [...] jött el kezdte nyilatkozatát Ujfalvi István Az ünnepélyes hangulatú gyűléseken mindenütt [...] elkö­vetkezendő évek feladatairól A POSTA KÉRÉSE POSTAFIÓK 32 TÁVASZ A FÖLDVÁRI [...] A leglátogatottabb a zebegényi Szőnyi István emlékmúzeum Tavaly közel húszezren láto­gatták [...]
58. 1993-06-12 / 135. szám
[...] Egyházi hírek Az Utinform Döme István jelenti az Útin formtól Az [...] a forgalmi dugók a rend­őrség kérése hogy a kétirá­nyú szakaszon lehetőleg [...] Szolno­ki út 5 Tóth Kása István 10 Templom Pintér Gyula keresztel [...] Szolno­ki út 5 Tóth Kása István Június 19 szombat 16 If­júsági [...]
59. 1973-09-22 / 222. szám
[...] Ilyen volt a vállalat igazga­tójának kérése a végrehajtó bizottság a járásból [...] többen kaptak az idén Kür­tös Istvánná Kaposvári Be­lőné Balatonfüreden Angyal Gusztáváé [...] tizenegy tagja között van Fejes István a Váci Kötöttárugyár igazga­tója is [...]
60. 1993-03-16 / 62. szám
[...] Mivel azonban az önök kérdé­se kérése fontos a mi számunkra is [...] egyesület Kiskuntacházán megalakult a Fekete István Országos Állat­védő Egyesület helyi szerveze­te [...]