25 találat (0,093 másodperc)

Találatok

1. 1913-09-17 / 75. szám
[...] gépjárművekről Bessenyőtelek heti vásár iránti kérése Kisköre országos és hetivásár iránti kérése Nagyfüged orsz vásár iránti kérése Pétervására és Poroszló községek vásári [...] vasúti síneken Éjféli bosszúálló Danyi István hat­vani legény haragudott Üsztöke László [...]
2. 1868-12-31 / 53. szám
[...] rencz Vavrik Endre póttagokul Steinhäuser István Békefy Li pót a gyöngyösi [...] adókerülőt részére rendes tagokul Rudics István Vizi Ferencz póttagokul Dobóczky Dezső [...] julius 12 én ismételt azon kérése miszerint a marhahús kimérése körül [...] föl hogy Gyöngyös város okadatolt kérése a törvénykezés rendezésénél figyelemre méltattassék [...]
3. 1882-09-21 / 38. szám
[...] fenforgó kérdéshez bővebb előleges fölvilágositások kérése nélkül hozzászól­hassanak Az emlékirat tervezetének [...] Béla törvényszéki elnök s Kiss István jogtanár A hármas bizottság az [...]
4. 1871-03-16 / 11. szám
[...] Jászkun kerületek közönsége az iránt kérésé meg a megye közönségét hogy [...] által kiadassák 6 Hogy Major István és Szekeres Mihály adácsi lakosoknak [...]
5. 1869-01-07 / 1. szám
[...] mezővá­rosa képviselő testületének azon ismételt kérése miszerint a marha­hús kimérése körül [...] Szuhányi János Csiky Sándor Babies István Schaff­ner János Fülöp József Juhász [...] Tarnay Já­nos Szederkényi Sándor Knezsik István Polonkay Endre Gáby József ktíldöttségi [...]
6. 1883-03-01 / 9. szám
[...] közül a lajstromból való kitörlés kérése nélkül a gya­korlatból kilépését bejelentette [...] lakosaitól Végli Péter és Novák István gyűjtése 2 Nagy Fügéd község [...] község lakosaitól Hegedűs András Pete István és Siposs Lajos gyűjtése 6 [...] Kudlik Ignácz Koz­ma Károly Kovacsócy ístván Zsendovits József Szávits Pál Détsi [...]
7. 1892-11-01 / 44. szám
[...] 13 frt 25 kr árverési kérése 11 frt 91 kr és [...] minőségben jutányos árakon szerez­hetők meg István Blay 195 2 2 könyv [...]
8. Üres lap
[...] Gyöngyösön a szerkesztőnél dr Horner István közkórházi igazgatónál Egerben a lyc [...] sem bir Marháival fuvarozás által kérésé élelmét és most ezen élelemkeresö [...] özvegy Barchetti Károlyné asszony Steinhäuser István Sir Antal Móczer Ignácz uraknál [...]
9. 1875-10-28 / 43. szám
[...] grófhoz s nem tágít míg ké­rése meg nem hallgattatik Ismét kezdődik [...] meghalt 1859 József nádor 1847 István nádor él de nem nádor [...] Lajos bujdosik Bach Sándor Antal István báró Rómában követ legfeljebb leikéért [...] Fekete Sándor lövészmester Gr Koháry István költeményei Kandra Kabos szorgal­mas ifjú [...]
10. 1890-10-14 / 41. szám
[...] belátogatott s itt t Póka István egri főkáptalani jószágkor­Szeréna tudá csak [...] hadjáratban vett tevékeny részt Póka István jószágkormányzóval a karlsbadi fürdőben ismerkedett [...] Kregizky Ottó Fehér Gyula Sebestyén István Szerencsi Samuel Kohn Dávid Fejes István Barna Albert Radoiz János Keller [...] anya gyermekét a gyermek anyját kérésé jajgató sí­rással Borzasztó jeleuetek miket [...]
11. 1879-01-16 / 3. szám
[...] Kál máDné 50 krajczár Steinhäuser Istvánná 50 krajczár Briger Adolf 20 [...] Sir Antalné 50 kr Mészáros Istvánná 50 kr Bernekkerné 30 kr [...] frt Bgy 1 frt Kovacsóczy István 2 frt L M 3 [...] érvényesíthetni vélnek hogy e részbeni kerese r teiket e hirdetménynek a [...]
12. 1886-06-15 / 24. szám
[...] kath legényegylet rendjel ünnepélye Tóth István lovagnak junius 6 án ünnepélyesen [...] pohárköszöntőket Utána főtiszt elnök Tóth István urra és ismét Tóth István ur A kosárkötőné megint a [...] Kellemes meglepetést idézett elé KisS István tiszteletbeli tag fényképész azon ajánlata és kérése hogy Tóth István lovag arczképét az egylet részére [...]
13. 1913-12-06 / 98. szám
[...] VII Fejér Miklós VI Füköh István VI o t 10 Hunyadi [...] állomásokra Rozsnyó r t város kérése heti sertésvásár engedelmezése iránt Kamarai [...] Csőke Mihály földműves Mihály Juhász István napszámos Béla Farkas Ignác földműves [...] egri lakosok Halottak névsora Schvarcz Istvánná szül Scbvarcz Léni 41 éves [...]
14. 1870-07-14 / 28. szám
[...] Mossóczy János ügy­védeket s Burik István jogtanárt vizsgáló tagokká nevezte ki [...] sopronmegyei első alispán Rud nay István nyitramegyei második alispán Papp József [...] Jankovich Gyula országgyűlési képviselők Deréky István Buda fővárosi helyettes főbíró Biró [...] pedig lemondott azonban a képviselőtestület kérése folytán lemondását visszavette f A [...]
15. 1878-10-31 / 44. szám
[...] Petravich Antal urak mint Almásy István úr megbízottai a következő nyilatkozatot [...] határozatának alapúi szolgáló mint Almásy István úr megbízásából s nevében tett kijelentést hogy Almásy István úr a kérdéses hírlapi közlemény [...] Almásy Islván úr meg is kérésé ennek folytán Tóth Mór urat [...]
16. 1878-06-20 / 25. szám
[...] dr Schönberger elnök dr Vezekényi István al enök dr Schwartz Dávid [...] gyöngyösi csoport elnökének dr Vezekényi Ist­ván elnöktársának buzdító serkentő a gyöngyösi [...] melyet Tisza Roff ról Horváth Istvánhoz intézett 1805 ben mely azonban [...] föllépdegélni törekszem Kazinczy e buzdítására kérésé össze Írásai közt gyomlálatlan és [...]
17. 1870-12-15 / 50. szám
[...] Oroszlány János 27 éves Rozsuyai István 1 y 3 éves Szeberényi [...] bibornokkal s most hasonló czélból kérésé föl a magyar herczegprimást fPápa [...]
18. 1893-05-09 / 19. szám
[...] padlózatfénymáz Egerben kizárólag Steinhäuser A Istvánnál kapható Szegény Balog Csinda Jancsi [...] Az érsek minden rábeszéllése s kérése daczára azonban a tánczosok és [...]
19. 1879-06-19 / 25. szám
[...] Pittler László és Felber D István Olaszország fiatal korona herczege a [...] s ez a királyné minden kérése daczára 8 napi szoba áristomra [...]
20. 1888-05-22 / 21. szám
[...] szárnyát féltve villámtól menhelyt vízben kerese 20 Majd Daksa tűzben halt [...] osztatlan tetszését vívta ki Barta István és Dobronyai Miklós is Eszterházy [...]
21. 1912-02-10 / 12. szám
[...] fővárosi közmunkák tanácsa mérnökének Kele István dr felolvasása Kele István dr az egri hittudományi főiskola [...] helyeslő értelemben szóltak hozzá Kele István dr ugyanaznap hivatalos volt a [...] ügye Párád község vásár iránti kérése Gyöngyös város vásárrendtartása és Poroszló [...]
22. 1912-06-15 / 48. szám
[...] Csány község országos vásár iránti kérése Pétervására község piaci helypénzdíj szabása [...] Szilágyi László földműves Szidónia Schultz István kereskedő József Árvái Bertalan gőzmalmi [...] Dongó József 5 hónapos Madarassy István 10 hónapos Juhász Sándor 6 [...]
23. 1870-07-07 / 27. szám
[...] de a tolvajt a károsult kérése daczára megnevezni nem akarta Később [...] Csősz Ignácz 3 éves Gönczy István 2 hetes Turóczy Verőn 9 [...] elnököké neveztettek ki f Melczer István a legfőbb törvényszék elnöke e [...]
24. 1877-01-18 / 3. szám
[...] végrehajtási ügyében özv Sko peoz Istvánná Krejner Mártanak a kővetkező ingatla­naira [...] érvényesíteni vélnek hogy e részbeni kerese teiltet e hirdetmény közzétételének napjától [...]
25. 1877-03-29 / 13. szám
[...] érvényesíthetni vélnek hogy e részben kerese j teiket e hirdetménynek a [...] Kor­mos Rozáliának Mátyási Terézia Lengyel Istvánná és Mátyási Verőn János Antal [...]