Eger - hetilap, 1879

1879-01-16 / 3. szám

23 Fáni 20 kr, N. N. 10 kr, Végh Józsefné 60 kr, Terstyánszki De­zső 1 frt, N. N. 40 kr, Dk 20 kr. Szvorényi József 5 frt, Janko- vitsné 40 kr, Sönberger Sománé 50 kr, Polatsik Juli 20 kr, Bar- syné 20 krajczár, Greiner Miksáné 20 krajczár, Remenyik Kál- máDné 50 krajczár, Steinhäuser Istvánná 50 krajczár, Briger Adolf 20 kr, Sir Antalné 50 kr, Mészáros Istvánná 50 kr, Bernekkerné 30 kr, Stein H. 20 kr. Babies János 5 frt, Katínszky Gyula 1 frt, Luga 1 frt, Begovcsevich Robert 2 frt, N. N. 1 frt, Német Mihály 2 frt, Szele Gábor 5 frt Bgy 1 frt. Kovacsóczy István 2 frt, L. M. 3 frt, P. E. 1 frt, Danielik János 2 frt, Párizsa Jánosné 30 kr, Ludányi 1 frt, Tárkányi 2 frt, Adám Józsefné 50 kr. Nyiltér.*} Becses lapjának folyó évi l-sö számában Tóth Lajos füzes- abanyi lakos engem olyan váddal rágalmaz, melyet csak felülete­sen nevezroeg és mely felöl nekem legkisebb tudomásom sincs : és igy e tárgyról, mindadig mig ö az esetet és adatokat nem köz­li, én arra válaszolni nem tudok ; de hogy a tisztelt közönség egy perczig se legyen igénytelen személyem felöl tévútra vezetve, ez- zennel kijelentem, hogy állítása szemtelen hazugság, és ha az nem volna? miért nem hozta föl az esetet, hogy magamat igazolhat­nám ? — A nagyérdemű közönség úgy hiszem többször tapasztal­hatta, hogy Tóth Lajos már számtalanszor lett becses lapjában le­*) E rovatban közlöttekért felelősséget nem vállal a S z e r k. hordva, melyre ö szokott modorában rendesen hazugsággal vála­szolt, és a midőn hazugságait megczáfolták, elbalgatott. De legyen szabad a tisztelt közönséggel ezen hírhedt és községüukben álta­lánosan gyülött embert, megismertetnem. 0 mintegy kilencz év­vel ezelőtt a nép által, kiket mindenféle cominunistikus vágyak­kal ingerelt és ámított, bírónak megválasztatotí, de bíróságának idejét többnyire felftigesztve hivatalától, részint pedig a börtönben töltötte, kikötve minden józonabb emberrel, kik az ö számtalan zsarolásait és sikkasztásait közönynyel nem tűrték, úgy hogy a nép végre rettegett tőle és indiferensen tűrte rakonczátlanságait. — Most azonban féktelen dühében az új bírót, elöljárókat és engem választott czélpontnak ; lehordva azokat hogy az utczán daloltak, és a biró verededés végett el volt zárva, mintha ö épen ilyen bűnt sohasem követett volna el. Hát ö miért töltött több időt a bör­tönben ? Hogy az új biró az utczán dalolt volna, azt ö csak kép­zeletben hallhatta, de az ö bírósága alatt, a ki csak időnként, Fü­zesabonyba jött is hallhatta az irtóztató daliást és zenét számta­lanszor esténként utczahosszant világos viradtig. Mi pedig a mos­tani biró fiát illeti, tekintsen ö előbb saját családjára, testvéreire, kik bebizonyuít rablásért, lopásokért és verekedésekért majdnem egy ember életet töltöttek a börtönben és ilyen ember mer másokat nyilvánosan rágalmazni. Tisztelettel maradván Pap János Füzesabony község jegyzője. Felelős szerkesztő: Dr. FEKETE FERENCZ. OOOOOOOOOOOQOOOODOOOOOOOOOOOOOÖO © Gyakorlott O ruha-varrónők és tanuló leányok, ° azonnal felvétetnek Greiner Miksa női divat-termében. /.elében laknak, hogy a vételár fölosztása alkalmával leendő képviseltetésök végett helyben megbízottat ren- jdeljenek, s annék nevét és lakását az eladásig jelent­sék be, ellenkező esetben egri lakos Cseh Bertalan ügy­véd, mint hivatalból kinevezett ügygondnok által fog­nak képviseltetni. Kelt az egri kir. törvényszéknek 1878. évi decz hó 7-ik napján tartott telekkönyvi üléséből. Az egri kir. törvényszék elnöke: (6) 2-3. VAVBIK BÉLA. Q (12) l* ttot uivitu-iermöoen. q oo oooo ococ ocoooo ooo oooooo oooocoo ! hó (7) hetedik napján déle. 9 órakor, mint első- és [ 1879 évi márczius hó 7 (hetedik) napjának délelőtt 9 órakor, mint második határidőben ezen kir. törvényszék ! tanácsteremében megtartandó nyilvános újvárosén követ­kező feltétőlek alatt eladatni fognak u. m.: 1-ször. Ki- I kiáltási ár a fennebb kitett becsár. melyen alul az első 1 árveréskor az árverésre kitűzött birtokok nem fognak aladatni. 2. Arjezni kívánók tartoznak az ingatlan becs árának 10% készpénzkén, vagyis legutolsó tőzsdei ár-j™p„uj va+n„ű. j folyam szerinti érték papírban a kiküldött kezéhez le- ° 1 . I tenni. 3-szor. Vevő köteles a vételárt három egyenlő j részletben, és pedig: az első ‘/s-át az árverés jogerőre i emelkedésétől számítandó 8 nap alatt, a második 1/3-át j ugyanazon naptól számítandó 3 hónap alatt, az utoló í/3-át 1 ugyanazon naptól számítandó 6 hónap alatt, minden I egyes vételári részlet után a birtokbalépés napjától szá- } mitandó 6° 0 kamatokkal együtt, ezen kir. törvényszék- ! nél előre kieszközölt utalvány alapján az egri kir. adó-, I mint bírói letéti pénztárnál lefizetni. A bánatpénz az j első részletbe fog beszámíttatni. 4. Vevő köteles az épü í leteket a birtokba lépés napjával 1600 frt erejéig tűzkár I ellen biztosítani. 5. Az árveres jogerőre emelkedésekor ! vevő a megvett ingatlan birtokába lep, ennélfogva a i megvett ingatlan haszna és terhei ez időtől őt illetik. 6. A tulajdonjog bekebelezése csak a vételár és kama' Heves-Szolnokul ász-vidéki tiszaszábályo- zási egylet. A Heves-Szolnok-Jász-vidéki tisza- szabályozási egylet 1879 évi január hó 26-án délelőtt 9 órakor Egerben a me­gyeház teremében rendkívüli közgyűlést tart. a melyre az érdekeltek tisztelettel A gyűlés tárgyai: 1. A sarudi töltés ügyében leérke- kezelt miniszteri rendelet tárgyalása. 2. Az 1877. évi számadások meg­vizsgálásával megbízott számvizsgálók jelentése. Eger, 1878 dec. hó 14. (9) 2-3 Nemes János, elnök. Ispitalv utcza 38-ik szám alatti házban három szoba bérbe adandó. (10) „ FÜLÖP JÓZSEF. Az egri kir. trvszék miut telekkönyvi hatóság részé­ről közhírré tétetik, hogy Eger város dologháza képvi­seletében Egerváros polgármestere végrehajtatónak Sza­bó Imre végrehajtást szenvedő elleni 1000 frt tőke s já­rulékai iránti végrehajtási ügyében Szabó Imre tulajdo­nául az egri b. 3513 sz. tjkvbe A f 1194 hrsz. a. felvett és 1600 frtra becsült borházas piucze úgy Szabó Imrét az egri k. 23. sz. tjkben A f 23. hrsz. szőlőből illető és 729 frt 50 krra becsült fele rész az 1879. évi február Hirdetmény. Az egri keresk. és iparhifelintézet részé­tainak teljes befizetése után fog vevő javára hivatalból|röl közhírré tétetik, miszerint az alábbi szá­eszközöltetni. Az átruházási költségek vevőt terhelik. 7. , , ( ___■ ■ . . 11 A mennyiben vevő az árverési feltetélek bármelyikénekmok alatt a GnneLbi intézetnél elhelyezett eleget nem tenne, a megvett ingatlan az érdekelt felek zálogok és értékpapírok, melyek 1879 jan. bármelyikének kérelmére, a prts. 459. §-a értelmében " , „ . ,. __1 v evő veszélyére és költségére, bánatpénzének elvesztése nuar Eo-an az atverezoa. hiányában el nem mellett, újabb árverés alá bocsáttatni, és esupán egyjadattak határidőnek kitűzése mellott az előbbi becsáron alul is! , l , , — eladatni fog. f . IIO 20-HI1 (1. Ul Ö Ora~ Felhivatnak azok, kik az árverésre kitűzött javakj . . . iránt tulajdoni- vagy más igényt, avagy elsőbbségi jo-j K OF lGSZDGK gokat érvényesíthetni vélnek, hogy e részbeni kerese- r teiket e hirdetménynek a hivatalos lapban lett harma-' dik közzététele napjától számítandó 15 nap alatt, habár külön értesítést nem vettek is, ezen kir. tvszéknéi nyujt-i sák be: különben azok a végrehajtás folyamát nemj gátolván, egyedül a vételár feleslegére fognak utasit- tatni. Végül felszólitattnak, azon jelzálogos hitelezők, kik! nem ezen kir. törvényszék székhelyén vagy annak kö-] az intézet helyiségében elárverezendök: Zálog számok: 68. 69. 91. 114. 117, 121. Elöfeg számok : 33. 35. 52. Az egri keresk. és ipar hitelintézet igazgatósága. (13) 1*

Next

/
Oldalképek
Tartalom