Eger - hetente kétszer, 1913

1913-12-06 / 98. szám

1913 deczember 6. EGER. /98. sz.l 5 kiséri Komáromi Ödön énektanár. 9. Br. Eötvös József: „Éljen az egyenlőség“ című vígjátéká­ból a II. felvonás, 4. jelenete. Személyek: Hegyfalvy, alispán Babocsey Árpád VIII. o. t. Kortesek: Szabó Lajos VII., Fejér Miklós VI., Füköh István VI. o. t. 10. „Hunyadi induló.“ Előadja az ifjúsági zenekar. In hoc signo vinces. Az Urániában pénte­ken és szombaton este — tehát épp-n a Kons- tantin-ünnepet megelőzően — egy klasszikus filmet mutatnak be, mely „In hoc signo vinces“ címmel az egész világon ismeretes. Tárgya Nagy Konstantin és Maxentius küzdelme, az előbbinek győzelme 1600 évvel ezelőtt és a milániói ediktum a keresztények szabad-vallás- gyakorlatára vonatkozóan. Ebbe szövődik a kereszténnyé lett Constantia és L cinius sze­relme. A film gyönyörű, tiszta; felvételei pom­pásak. Mint korképek is rendkívüli érdekesek és nagyszerű tömeghatásokkal, harci jelenetek­kel (keresztények a cirkuszban, a gallok át­kelése az Alpokon, a Saxa Rubra melletti üt­közet, Konstantin látománya, a Tiberis hídjá­nak leszakadása stb. stb.) fokozzák amúgy is nagy értékét. A film 2000 méternél hosszabb. Belépődíj a rendes. — Pénteken és szombaton délután az iskolák tanulóifjúsága nézi meg az időszerű darabot. A miskolczi Kereskedelmi és Iparkamara december hó 9-én, kedden délután 3 órakor, teljes ülést tart. A napirend pontjai: Elnöki előterjesztések. Titkári jelentés az ügyforga­lomról. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter véleményt kérő leirata a koszoru-szalagnyomó iparnak képesítéshez kötése tárgyában. A fegy­verkereskedés szabályozása. Az üzleti záróra szabályozása Hevesvármegyében. Az üzleti zár­óra szabályozása Rozsnyón. Hevesvármegye közúti vámszedési jogának kiterjesztése Fel­német és Szarvaskő állomásokra. Rozsnyó r. t. város kérése heti sertésvásár engedelmezése iránt. Kamarai zárószámadások. Ösztöndij iránti kérések. A fogalmazói állás betöltése. Eset­leges indítványok. Özvegyek segélyezése. A Schich Tamásné- féle alapítvány kamatai 1914. év január hó 1-én fognak szegénysorsu feddhetlen életű, keresz­tény özvegyasszonyok között kiosztatni. Akik az alapítvány kamataiban részidői óhajtanak és a fenti feltételeknek megfelelnek, Írásbeli kérvények mellőzésével, a rendes hivatalos órák alatt a város polgármesteréuél, vagy helyette­sénél f. év deczember 20-ig jelentkezzenek. Nem lesz a karácsony előtti vasárnap munkaszünet, mert a kereskedelemügyi miniszter a felfüggesztést a folyó évre indokoltnak nem tartja, mivel köztudomású, hogy „a közönség az ezen ünnepekre szokásos bevásáilásait az ün­nepeket megelőző napokon s főleg pedig az ünnepek előnapján szokta végezni, mire a fo­lyó évben elégséges idő áll a közönség rendel­kezésére.“ Újszülöttek. Eger városában, a lefolyt hé­ten (nov. 28-tól dec. 4-ig) a következő születési esetek történtek: Szabó János napszámos And­rás, Cseh András földműves Katalin, Kelemen György napszámos Katalin, Lepres András földműves Erzsébet, Dobai Ferenc napszámos Erzsébet, Csőke Mihály földműves Mihály, Juhász István napszámos Béla, Farkas Ignác földműves Veronika, Horváth Gábor napszámos Terézia, Molnár Lajos villanygyári árú-raktár kezelő Lajos, Domboróczki Ferenc villanygyári munkás Sándor, Ónodi János vasalásgyári mun­kás László, Székely József m. kir. posta- és távirda szolga Borbála, Gyenge János máv. hordár Irén, Endrész Sándor dohánygyári munkafelügyelő Károly, Mester Bálint vasúti munkás Irén, Vég Klára cseléd József, Új András csizmadia Irén nevű gyermeke. Eljegyzési tábla. Marosi Sándor borkeres- iedő egri és Kornsiein Eugénia budapesti la­kos — jegyesek. Házasságot kötöttek. Majoros János magyar szabó és Kecskés Zsófia, Szepesi Gyula aszta­los-segéd és Grégász Mária, Szajcz János urasági kocsis és Neznovics Mária, Schnellen- perger József földműves és Kassai Katalin egri lakosok. Halottak névsora. Schvarcz Istvánná szül. Scbvarcz Léni 41 éves, özv. Kovács Istvánná szül. Árvái Rozália földművesnő 86 éves, Soós Mária 2 éves, Jarolin Mária irgalmas nővér 67 éves, Csegezi Mária 17 éves, Kindler Ágnes napszámosnő 45 éves, Wanick Pál napszámos 38 éves, Majoros Rozália 11 hónapos, Bari Amália 3 hónapos korában. Népesedési statisztika. Eger városában no­vember hó folyamán született összesen 62, meg­halt 52 egyén. A halálozási esetek száma tehát tízzel kevesebb a születési esetekénél. Házas­ságot kötött november hó folyamán 46 pár. Apró krónikák. Tűz. Füzesabonyban Kis Antalnak egy kazal szalmája meggyulladt. A mentést megkísérelték, de eredménytelenül, mert az egész kazal elhamvadt. — Elfogott ki­vándorlók. Sári Mihály, Szüts Ferenc és Detuk József kerecsendi lakosok útlevél nélkül akar­tak kivándorolni az országból. A szökésen azon­ban rajtavesztettek, mert elfogták őket és fe- jenkint 10—10 napi elzárásra, továbbá 50—50 korona pénzbüntetésre Ítélték őket. Rövid hírek. Az utak vizsgálata. Megemlítet­tük már, hogy Mélypataki Ignác városi kép­viselőnek a városi utak építése körül elköve­tett állítólagos szabálytalanságok miatt tett interpellációját a város polgármestere felter­jesztette a vármegye alispánjához. Mint érte­sülünk, az alispán a városi utak építésének felülvizsgálatával Puchlin Lajos várm. jegyző, tb. főszolgabírót bízta meg. — Hatvan és az iparkamara. Hatvan nagyközség társadalmának véleménye az egri kereskedelmi- és iparkamara felállítása ellen nyilvánul. A „Hatvan és Vi­déke“ felszólítja a miskolczi kamarát, hogy a támadásokkal szemben fejezze ki tiltakozását, s egyszersmind biztosítja a kamarát, hogy Hatvan kereskedői és iparosai egyedül a mis­kolczi iparkamarától várják kereskedelmük és iparuk támogatását. — Iparhatósági megbízottak választása. A városi tanács és a helybeli főszol­gabíró, mint elsőfokú iparhatóság mellé válasz­tandó 20—20 iparhatósági megbízott válasz­tása december hó 19. napján d. e. 9 órakor lesz Morvay János tanácsos vezetése mellett és hivatalos helyiségében. A választás délután 4 óráig tart. A szavazás titkosan szavazó la­pokkal történik. Rózágyak, félréz és vaságy, gyermekágy, kocsi, szt-k, éjjeli szekrény, szoba-kloset; acél sodrony ágybetét fa és vas rámára, sodrony nyug-ágy, sodrony kocsi ülés, mozsdó és ruha álvány, rézrudak és réz karnisok, szén és fa­tartók, szénhorog és lapát, patkány és egér­fogók, szálloda s kórház és kerti berendezések stb. Legjutányosabban szállít: Garai Károly vas és rézbutorkészítő Aradon. Irodalom. Magyar Kultúra. Társadalmi és tudományos szemle. (Megjelen havonként kétszer: 5-én és 20-án. Évi ára 12 korona. Budapest, VIII., Horáuszky-u. 20. sz.) — Legújabb száma a következő gazdag és változatos tartalommal jelent meg: Katolikus társadalmunk feladatai. Mester János S. J. — Molnár Ferenc drámái. — Szabadkőműves előnyomulás. Burján Károly. — Tárca: Canterbury. Bangha Béla S. J. — Pajzs és kard. — Szemlék és kritikák: A Konstantin-jubileum az irodalomban. Lukcsics József dr. — Könyvek: Illustrierte Kirchen­geschichte, herausgegeben v. Dr. G. Rauschen, Dr. J. Marx, Dr. J. Schmidt. Kovács Pius dr. — Herbert M., Aglája. Fordította Hodács Á. Kiss Szerafin dr. — Emerich Kövi’s Pisen- stetzchen. Lám Frigyes. — Színház: Két szín­házi est . . . Balassa Imre. — Napló. Iskolaügy. Időszerű kérdések. A tanítói nyugdíjügy. Élénken foglalkoztatja országszerte a magyar tanítóságot a nyugdij- revizió. A tanítókon nagy sérelem esett, hogy az 1912. évi uj államtisztviselői nyugdíjtörvény rendelkezéseit reájuk ki nem terjesztették, ha­nem a sokkal kedvezőtlenebb helyzetet nyújtó orsz. tanítói nyugdíjintézet kötelékében hagy­ták. A tisztviselők évi nyugdijjáruléka iya%, a tanítóké 2%. Fizetés-emelkedésnél a tiszt­viselők 331/3%'ot' a tanítók 50%-ot fizetnek az első évi többletből. A tisztviselők lakásbér- nyugdijat is kapnak, a tanítóknál eddig erről szó sincs. Az özvegyek és árvák ellátása szin­tén kedvezőbb a tisztviselői nyugdíjtörvény­ben, mint a tanítóibau. Lehetetlen, hogy a nép­nevelés munkásait ebben a méltánytalan hely­zetben hagyják továbbra is. A tanítói nyugdíj­törvény revíziója a legsürgősebb feladatok egyike, amelyet a közoktatási kormánytól a tanítóság vár és remél. * Az iskolai közigazgatás reformjáról elterjedt hirek nagy érdeklődést keltettek. Arról volt szó, hogy külön választják a közigazgatási (szorosan vett adminisztrativ) és az ellenőrzési (iskolalátogatási) teendőket. Az előbbit jogá­szokra, az utóbbit tanárokra, tanítókra bíznák. Igaz ugyan, hogy Benedek Sándor államtitkár nyilatkozata szerint a tervbe vett reformot egyelőre elejtették, de az iskolai közigazgatás javítása mégsem lesz sokáig elodázható. A tan- felügyelet reformja, a polgári iskola és a ta­nítóképző felügyeletének külön törvényes szer­vezése : elég érett és sürgős feladatok, amelyek­nek megoldása részben már folyamatban is van. Legrégibb, legelőkelőbb márka Gróf KEGLEVICH ISTVÁN utd. COGNAC Budafok. Számos bel- és külföldi kiállításon kizárólagosan DÍSZOKLEVÉLLEL kitüntetve.

Next

/
Oldalképek
Tartalom