Eger - hetilap, 1868

1868-12-31 / 53. szám

VI. évfolyam. 53. szám Deczcmber 31-én 1868. Előfizetési dij: Egész évre . . 5 ft kr. Eélévre . . 2 .. 50 ,, Negyedévre . . I ,, 30 Egy hónapra . — } | ,, Hirdetésekért minden has&kzott sorhelj után 4, bélyegadó fejében minden hirdetéstől 30 kr fizettetik. Niütikai s vegyes lartalmii hetilap, megjelenik minden csütörtökön. Kiadó-hivatal: a lyceumi nyomda. Előfizetéseket elfogad .- a szerkesztőség (Széchenyi-uteza 26. az.) — Jent a eh G. könyvkereskedése a minden kir. postahivatal. — Hivatalos hirdetésekért előre befizetendő : egyszeri közzétételért bélyeggel együtt 1 frt. 30 kr. Hirdetéseket elfogadnak: Bécsben: Haasenstein és Vogler, — Pesten: Zeisler M. király-uteza 60. sz. előfizetési fölhívás AZ CZIMÜ POLITIKAI S VEGYES TARTALMÚ HETILAPRA. Előfizetési föltételek. Egész évre .....................................................................5 ft — F élévre ...............................................................2 ft 50 kr. Negyedévre ...............................................................1 ft 30 kr. Egy hónapra...............................................................— 44 kr. Kérjük az előfizetési pénzeket az „Eger“ kiadó-hiva­talába (lyceumi nyomda), vagy a szerkesztőséghez (Szé- chenyi-utcza 26. sz.) mielőbb bérmentesen beküldeni. T. gyűjtőinknek hat előfizető után egy tiszteletpél- dánynyal szolgálunk. A lap pontos szétküldése iránt gondoskodni fog Az „Eger“ kiadó-hivatala. Megyei közgyűlés. Heves és K.-Szolnok t. e. vármegyék bizottmányának f. hó 14—19-én tartott évnegyedes gyűléséből, közöljük még a következőket : Indítvány folytán a megyebeli fő- és alszolgabirák egyszer mindenkorra határozottan utasittatnak arra, hogy a községi elöl­járók választásának illető határnapjait s óráit az illető községek templomai előtt, „mindenkor vasárnapi napon“, a reggeli isteni­tisztelet után hirdettessék ki, s az ekkénti kihirdetések a válasz­tásokat legkevesebb 8 nappal megelőzzék. A jegyzőkönyv hitelesítése alkalmával észrevétetvén, hogy a jövedelmi adókivetö bizottságokhoz megkivántató tagok téve­sen választattak meg, a mennyiben azokhoz törvény szerint nem két, hanem sokkal több tag lett volna választandó, ez okból a jelzett választás, illetőleg az erre vonatkozó határozat megszün­tetett, s az említett bizottságokhoz az 1868-ki 26-ik t. czikk 32. s 65. §-ai által meghatározott tagok következőleg választattak meg: Az egri adókerület részére : rendes tagokul: Lejtényi Fe- rencz, Vavrik Endre; póttagokul: Steinhäuser István, Békefy Li- pót, — a gyöngyösi adókerület részére: rendes tagokul: Ma- hovszky Antal, Csala Sándor; póttagokul : Minczér János, Bog- dány János; — a hevesi adókerülőt részére: rendes tagokul: Rudics István, Vizi Ferencz ; póttagokul: Dobóczky Dezső, Frank Mór; — a pétervásári adókerület részére: rendes tagokui : Oko- licsányi Ödön, Liptay Sámuel; póttagokul: Dienes László, Pauncz ' Bernát; — a szolnoki adókerület részére: rendes tagokui: Fülöp ] Péter, Nagy József; póttagokul: Pethes János, Szüsz Dávid; — ' a tiszafüredi adókerület részére ; rendes tagokul: Lipcsey Gábor, ! Okolicsányi György; póttagokul: Kovács Kálmán, Oláh Mihály; j — a mező-túri adókerület részére: rendes tagokul: Mészáros ' Endre, Nagy József; póttagokul: Lepcsényi István, Rédl Jenő. — Miről is az országos pénzügyigazgatóság, Puky Miklós 1-sö alis­pán, s a megnevezett adókerületek hivatalai, és a megválasztot­tak illető szolgabirák utján, az elsők levél, az utóbbiak jegyző­könyvi kivonat által értesittetnek. A belügyminisztérium f. évi aug. 1-én és okt. 27-én kelt je­lentésekkel fölterjesztett, Eger és a testvérmegyék közönsége közt fönforgó húsmérési ügyiratokat, a megyének e tárgyban tett ! határozatai s eljárása helyeslése mellett azzal küldi le: hogy a I megye közönségének közvetlen fölügyelete s vezetése alatt álló, s közigazgatási ügyekben önálló intézkedési joggal nem biró Eger mezőváros képviselő-testületének f. évi junius 21-én kelt, s folyó évi julius 12-én ismételt azon kérése, miszerint a marhahús kimérése körül önállóan intézkedhessék, az 1848-ki XXIV. t. ez. 2-ik §-a alapján figyelembe nem vétetett. A fölolvasott miniszteri rendelet párban tudomás és hozzá- alkalmazkodás végett Eger város közigazgatási tanácsának, Klirt- hy Ferencz központi főszolgabíró által kiadatik. Gyöngyös város képviselő-testUlete f. évi decz. 12-éről egy, Gyöngyös városában fölállítandó s polgári rendes pereket, árva- és számszéki, fenyitő és telekkönyvi ügyeket kezelő megyetör­vényszék rendszeresítésének elhatározására, s ennek az illető miniszteriumnáli megerösittetésére kéri a megye közönségét. Tá­mogatják e tárgyban az előadott indokok alapján: Hatvan mező város, és Szurdok-Püspöki, Gyöngyös-Halász, Nagy-Réde, Ecséd, Szent-Jakab, Csány, Apcz, Adács Vámos-Györk, Atkár, Szűcsi, Gyöngyös-Pata, Fancsal és Hasznos községek fölolvasott folya­modványai. Gyöngyös város képviselő-testületének kérvénye, s az ahhoz zárt 15 rendbeli községi folyamodványok a n. m. belügyminisz­terhez azon kéréssel küldetnek föl: hogy Gyöngyös város okadatolt kérése a törvénykezés rendezésénél figyelemre méltattassék. Fölolvastatott a f. év és hó 15-én tartott ülésből kelt vég­zéssel, a löfegyverreli visszaélések tárgyában leküldött miniszte­ri intézmény fölött véleményes jelentéstételre kiküldött bizottsá­gok hivatalos jelentése. Mely hivatalos jelentés azon módosítással: „hogy a lőfegy­verrel visszaélők, illetőleg a város vagy község belsejében lövö- dözők, első esetben 25 ft, ismételt esetben 50 ft, embercsoport­ban lövődözök szintén ÖO ft pénzbírsággal rendőrileg bűntettei­nek, mely birság fizetési képtelenség esetében 1—2 havi börtön- büntetésre változtatik, mely is a megyei börtönben töltendő ki“, — elfogadtatván, annak alapján az itt következő rendszabály állapittatik meg, mely is a városok és községek részére a szük­séges példányokban kinyomatni s a szolgabirák által kellőleg kihirdettetni rendeltetik. Erről a nagymélt. belügyminisztérium, hivatkozva intézvé- nyére, azon fölterjesztéssel értesittetik; hogy a löfegyverreli visszaélés meggátlására a kellő intézkedést megtévén, a lőpornak most sok nehézséggel járó szabad vásárlását s az illető kereske­dők által bárkinek szabad kiszolgáltatását megrendelni méltóz- tassék. Köz bizottsági rendszabály a lőfegyver hasz­nálatával! visszaélés iránt. A lőfegyvertartás s használás mindenkinek jogában lévén, a visszaélések és kihágások meggátlása szempontjából ren­deltetik : 1) Becstelenitő bűntett miatt fenyitett, vagy vizsgálat alatt

Next

/
Oldalképek
Tartalom