Eger - hetilap, 1870

1870-07-07 / 27. szám

217 Kását meglökte, mire ez a bortól teljesen elázva lévén, oly szeren- csétleutil esett az ajtóból a járda kövére, hogy fejét összezúzta, s másnap délután meghalt. Tár-a, ki őt meglökte, átadatott a fényi- tő-törvényszéknek. — Országos vásárunk ez úttal sem múlhatott el vere­kedések és némi csekélyebb tolvajságok nélkül; de úgy a vereke­dőket, mint a tolvajokat sikerült a katonaság által támogatott reudő- ri közegeknek elfogni. Azonban történt egy nagyobb lopás is. Egy disznósdi lakosnak 5 lováról f. hó 3. és 4-ike közti éjjel az összes szerszámot ellopták. Egy megyei pandúr megígérte a károsultnak, hogy 3 ft jutalomért előkeriti az ellopott holmit; a 3 ft átvétele után csakugyan elő is adott 3 lószerszámot, de a tolvajt a károsult kérése daczára megnevezni nem akarta. Később egy másik pandúr szólitá meg, s igéi é, hogy szintén 3 ftért a még hiányzó 2 lószerszámot is előkeriti. A pandúr a kivánt jutalom kifizetése után elvezeté a ká­rosultat egy korc-mába, s ott egy gazdátlanul álló taligára mutatván, mondá neki, hogy azon van a még hiányzó 2 lószerszám. És csak­ugyan ott volt. Azonban a pandúr a tolvajt megnevezni vonakodott. A károsult az esetről jelentést tett a kapitányságnál, mely a panaszt fölterjeszté a megyei törvényszéknek. — Kútba fűlt. E hó 4-én, a Mária-utczai 109 sz. ház ud­varán levő kutban Kovács Teréz, 14 éves leány halva találtatott. K. A., ki az esetet följelen é, úgy adta elő a dolgot,hogy ő a leány any­jával a vásárba távozván, midőn haza tértek, az otthon hagyott le­ányt minden keresés daczára sem találiák, s csak később fedezték föl hulláját a kutban, miután a vizéből már ittak is. Bonczolás al­kalmával külsérelmek is találtattak a hullán, de még nincs consta- tálva, vájjon a kutbaesés vagy erőszak folytán támadtak-e azok ? Az ügy vizsgálat alatt van. — E hét elején tartott országos városunkra igen nagy számú marha hozatott be, s oly áron lehetett kapni, hogy a mészárosok még akkor is nyernének, ha nem 26, hanem 16 krajczáron mérnék a hús fontját. Ajánljuk ez ügyet a megyei hatóság figyelmébe. Mindenki nagy indignatióval kérdi, hogy miért kell Egerben a marhahús font­ját 26 krjával fizetui? — Múlt számunkban említők, hogy a városon kiviil sok mázsa romlott szalámit ástak el. Mint értesülünk, a czigányok és eltávozott aratók e szalámi egy részét kiásták, s magukkal vitték. Váljék egész­ségökre ! — A beves-szolnokmegyei „árvaápolda és szegények doliozóháza“ nőegylet választmánya f. hó 3 án ülést tartván, elnök- nö jelenté, hogy ft. Lapsinszky János alapitó tag által fölvételre Kovács Dezső árva ajánltatván, ez, valamint a Verpeléth községből behozott árva is, az intézeti házban elhelyeztetett. Jelenté továbbá, hogy t. Tarbay József ur végrendeletét s a hozzátartozó irományo­kat, hitelesített másolatbani kiállítás végett átadá, melyben nevezett ur az egylet javára, halála után kifizetendő 1000 ft készpénzbeli tökét s ennek 1869. jan. 1 -töl járó 10% kamatait, úgy 500 ftos 5% földtehermentesitési kötvényeit hagyományozza. Az egylet ezért köszönetét szavazván a hagyományozónak, elhatározta, őt alapitó tagjai sorába fölvenni, s egyszersmind följogosító, hogy az intézeti árvaházba leendő fölvételre folytonosan egy árvát ajánlhasson. — Az árvaházban levő figyermekek vizsgája folyó 20-ra tűzetett ki. — Uj tagokul bejelentettek, és pedig özv. Kovács Mibályné 50 ftos alapitó s Graefl Károlyné rendes tagul. Aielnöknö bejelentése sze­rint, a múlt hóban adakoztak: Mocsáryék 46 itcze tejet; Gavalsz- kyné 1 put. burgonyát; néhai Vezerle kanonok örökösei 1 sódart s 4 véka borsót; Harcsáné 2 kosár cseresnyét s 1 fazék tejet; Hu bertné % put. cseresnyét; Bedekovicsné 24 itcze tejet; Mosóczyné 6 röf vásznot; Graefl Károlyné 1 ttot; Hellebronth Istvánné ér­demjegyért 1 ftot. Mely kegyes adományokért köszönet szavaz­tatott. — A gyöngyösi takarékpénztárnak félévi for­galma, Bevétel: Pénzmaradvány 1869. decz. 3l-én: 11.228 ft 23 kr, (akarékbetételek 249,785 fi 92 kr, kamatok 10,890 ft 15 kr, üzleti dijak 5276 ft 21 kr. Visszafizetett kölcsönök ingatlanra 1445 ft, előlegekre 5198 ft 50 kr, leszámítolt váltókra 363,115 ft 19 kr, visszatérített költség 12 ft 24 kr, viszleszámiiolás (reescompt) 11,400 ft, különféle tiszta betétei 9 ft 28 kr, hitelegylet biztosítéki alap 2310 ft. Összesen: 660,670 ft 72 kr. Kiadás: Visszafizetett betétetek: 142,307 ft 1 kr, visszafizetett kamat és illeték 5 ft 95 kr, kiadott kölcsönök: ingatlan birtokra 16,690 ft ; előlegezések állam­papírra és zálogra 11,301 ft 50 kr, leszámítolt váltók 411,773 ft 14 kr, folyó és tőkésített kamatok kifizetése 3330 ft 5 kr, folyó költség és fölszerelésre 766 ft 50 kr, tiszti és szolgafizetés 2057 ft 94 kr, viszleszámolásra 18,400 ft; hitelváítókra 18,200 ft, osztalékkifizetés 2656 ft, jótékony czélokra 181 ft 45 kr, (és pedig, az itteni házi szegények vészére 81 ft 45 kr, a honvédmenbázra 100 ft), igazgatói tiszteleidíj 160 ft, viszleszámitolási kamat 183 ft 37 kr, hilelalap- visszafi/.etés 75 ft. — Pénzmaradvány 1870. jun. 30 án 32,582 ft 81 kr. — Összesen : 660,670 ft 72 kr. —- A hevesmegyei jótékony nőegylet által f. hó 3-án az érsekKertben rendezett tánczmulatság alkalmával a bevétel 80 ftot, a kiadás pedig 50 ftot tevén, tiszta haszonul 30 írt marad. Ez alkalommali kegyes fölülfizetések: Jentsch G. 60 kr, N. N. 10 kr, egy palócz 10 kr, Kósa Györgyné 1 írt, Teper Lajos 1 frt, N. N. 20 kr, Imrei Mária 2 frt, Petykó László 60 kr, N. N. 30 kr, N. N. 40 kr, Ba áth Józsefué 40 kr, Lévay László 10 kr, N. N. 80 kr, Deb- reczenyi N. 60 kr, Marsó Lörincz 1 ft, Békefi Lipótné 1 frt, gr. Keglevich Gábor 10 ft, Menyhért Mihály 1 fr, Szuhinyi Jánosné 40 kr, Ádám Józsefné 40 kr, Huszner Károly 30 kr, Hamzus Gellért 1 frt, Krausz N. 1 frt. Plank Mariska 1 ft, Lux Soma 30 kr, Párvy N. 10 kr. — Juninshavi kegyes adakozások: Gröber Ferencz ur 18 ft 90 krt, Reményi Ede hangversenye jövedelmének egy része fejében 30 ft, Mártonffy Lajosné egy db. ruhát és cseresnyét, Nánásy Mibályné cseresznyét, Okolicsányi Józs-fné cseresnyét, Bar- chetti Károlyné cseresnyét, Szabó Miklós egy zsák borsót és egy só­dart, Kempelen Béláné cseresnyét, Szuhányi Jánosné aludttejet, Pók Györgyné több darab ruhaneműt. — Mely kegyes fölülfize lé­sek és szives adakozásokért az árvák óévében köszönetemet nyilvá­nítom. — Juliushóban az egyletbe alapitó tagul 50 fttal Polgár An­tónia, rendes tagul pedig Makay Gyuláné léptek be. Nánásy-Cser- nus Amália, első aielnöknö. — Az érsek kertben ma d. u. 5 órakor tartandó katonai térzene műsora: 1) Üdvözlő induló. 2) Részletek a „Traviata“ ope­rából, Verditől. 3) „Örüljetek az életnek,“ keringő Strauss Jánostól. 4) Nyitány a „Perdita“ operához Barbieritöl. 5) a) Jelenet, cavatina és kettős a „Sevillai borbély“ operából, Rossinitól. b) Mendelssohn- Bartholdy 4-ik symponiájának 2-ik tétele. 6) „Alkonyodika csillag,“ dal Dopplertől. 7) Dallam-album, nagy egyvelegHopftól. 8) Viszont- látási induló. — Hibaigazítás. A heves-szolnokmegyei nöegylet által juu. 19-én rendezett érsekkerti mulatság alkalmával történt, s az „Eger“ múlt számában közzétett fölttlfizetök közt tévedésből fordult elő Lukács György Lakatos György helyett. — Egy jól kijátszott s jó karban levő, 6% oktávás zongora a helybeli katonatiszti lakban (első ajtó 5 sz. jobbra) 170 ftért eladó. M e g h a 11 a k junius 30-tól julius 6-ig. Csősz Ignácz 3 éves, Gönczy István 2 hetes, Turóczy Verőn 9 napos, Simár Anna % éves, Pelle Mihály 30 éves,Urbán Róza 1% éves,Goldscbmid Anna 5 hóna­pos, Hossó Erzsébet 7 hónapos, Kotrba Mária ti napos, Dráb Mária 5 hónapos, Kása János 65 éves, Kovács Teréz 12 éves. 4 a fi-, 8 a nőnemből, összesen 12. Született 4 fiú, 4 leány, összesen 8. Házas­ságra lépett 3 pár. Vegyesek. f Király ő Felsége 20,000 frankot adományozott ma­gánpénztárából a konstantinápolyi osztrák-magyar gyarmat tüzká- rosult lakosainak. f Kinevezések. Bónis Sámuel semmitőszéki bíró a legfőbb itélöszékhez tanácselnökké, Somossy Ignácz orsz. képviselő, Monasz- terly Sándor , Bovankovics József) Marschalkó Leo, Beöthy Zsig- uiond és Wettstei i Autal kit*, táblai bírák s Topler Károly igazság- Ugyminiszteri osztálytanác-os a legfőbb itélöszékhez rendes birákká; — továbbá Pápay Károly, Masirievics Samu és Mersics Miklós kir. táblai bírák a semrnitőszékhez rendes birákká; — végül Kiss And­rás váltófeltnrvényszéki elnök a pesti kir. táblához aleli.ökké, s Széli Kristóf legfőbb itéloszéki biró és Szalay Ágoston, a pesti váltótör- vénvszék elnöke, a pesti kir táblához tanács elnököké neveztettek ki. f Melczer István, a legfőbb törvényszék elnöke, e na­pokban beadta lemondását. f Egy nagyobb szabású csalót kutat most a bécsi rendőrség. Ez közelebb a Duschha-féle bankházhoz ment, bemutat­va a brauüschweigi sorsjegyet, melyre a 160,000 ftos főnyeremény jutott. A bankház föl lévén hatalmazva az utalványozásra, az állí­tólagos nyertest a kereskedelmi bankhoz küldi, mely a nagy nyere­ményt azonnal kifizette. Másnap kiderült, hogy a sorsjegy hamisít­vány volt, miután a valódi nyerőnek már kifizették a pénzt. A csa­lónak 48 órája volt. odábbállani, s most a Dnschka-czég és keres­kedelmi bank pörben állanak, hogy ki tartozzék a veszteséget viselni ?

Next

/
Oldalképek
Tartalom