Eger - hetente kétszer, 1912

1912-02-10 / 12. szám

4 EGER. (12. sz.) 1912. február 10. Charles Dickens.- 1812. febr. 7.-1912. febr. 7. ­A tizenkilencedik század a regényirodalom tipikus kora lett főleg IValter Scott jelentőség- teljes fellépése és müveinek mély hatása révén. De mig ő főképen csak romantikus, történeti regényeket adott az angol- és egyúttal a világ- irodalomnak, addig követői a társadalmi és irány- regények megteremtésével vívtak ki maguknak halhatatlan nevet a világirodalomban. Charles Dickens volt az, aki önkéntelenül arra vállalkozott, hogy W. Scottot pótolja az angol irodalomban és pótolta úgy, hogy a vi­lághódító angol nemzet hamar elfelejtette ama veszteséget, amely 1832-ben W. Scott halálá­val érte, mert már 1836-ban megjelentek Di­ckens „skiccei“ Boz álnévvel, majd a következő évben a világhírű műve „Pickwick Papers". Maga a költő rendkívüli nélkülözéseken ment keresz­tül, mert igen szegény családból származott; törekvő atyja az adósok börtönébe is került s így a költő már 11 éves korában kénytelen volt kereset után nézni és egy cipőfényesítő vállalat, csekély bér mellett, felfogadta a fény­mázas edények tisztántartására. Utóbb atyja visszanyerte szabadságát és fia neveléséről is gondoskodott; végül 17 éves korában újság­írásra adta magát és ettől kezdve ismét beha­tóan foglalkozott az irodalommal. Mohón olvasta Smollett, Goldsmith, Defoe és Scott műveit, ta­nulmányozta Shakespeare műveit, melyek kö­zül különösen „Henry IV.“ nyerte meg tetszését kiválóan és az ebben említett [Gad's Hiii-t ké­sőbb megvette s ott építette föl uj otthonát. Itt készültek munkái, amelyekkel az angol iro­dalmat megajándékozta s ezek igen nagy jöve­delmet is hajtottak. Miután a „Pickwick Pa­pers“ által egyszerre ismeretessé lett a neve, egymásután adja ki Oliver Twist, Nicholas Nickleby Barnaby Rudge, American Notes, című műveit 1837-42 időközben. Azután világhírű karácsonyi elbe­széléseit írja, amelyek közül a legnevezetesebb „A karácsonyi ének“ (A christmos carol) és „A tücsök a tűzhelyen“ (The cricket on the Hearth); ezek mindegyikében felhasználta ama tapasztalatait, amelyek gyermekkorát annyira megkeserítették. Jól ismeri a városi lakosság szegény ele­meinek életét s ezt mesteri humorával beara­nyozva mutatja be olvasóinak, sokszor beleszőve saját életét és szegény családjának szenvedé­seit. Gondoljunk csak David Copperfield-re, aki ép’ oly elhagyott gyermek, mint maga a költő, aki szintén saját „keresetéből él“, mint egy­kor Dickens. Majd leírja az adósok börtönét és szegény szüleit rajzolja Mr. és Mrs. Micawber személyében, végül ostorozza a társadalmat, mert nem fordít nagyobb gondot az iskolák ellenőrzésére. De azért humora sohasem hagyja el s miután a börtönéletet lefestette, nyugod­tan jegyzi meg, hogy ez legalább olyan hely, ahol a hitelezők nem háborgathatják. Oliver Twist-ben az előkelő osztály figyelmét hívja fel arra, hogy a szegény s elhagyott gyermekek­kel jobban foglalkozzék, mert ezeknek elfaju­lása árnyékot vet koruk társadalmának lelkü- letére. Nicholas Nickleby az ellenőrzés nélküli magán-oktatásnak tarthatatlanságát igazolja, vé­gül Barnaby Rudge és Dombey és fia az alacsony néposztály szenvedéseit s életét tárja fel előt­tünk. Amerikai feljegyzései (American Notes) végül 1842-i amerikai útjának benyomásait tartal­mazzák és nagyon sötét színekkel festi le Uncie Same ivadékainak az életét, amit eleinte zokon is vettek tőle a yankeek. A karácsonyi ének-ben figyelmezteti a gazdag és fösvény Scrooge-ot s vele együtt a gazdagokat Marley szelleme ál­tal, hogy gondoljanak legalább karácsonykor amaz embertársaikra, akik akkor is a legna­gyobb nyomorban vannak és hangoztatja, hogy alamizsnát, segélyt adni kötelességük; végül a Cricket-ben a szegény osztály egyszerű boldog­ságát ismerjük meg. Mindezen műveivel Dickens méltán sorako­zik a világirodalom nagy regényírói közé, bár oly mély gondolatokat, mint W. Scottban ta­lálhatunk, itt hiába keresünk; de viszonta ő ismerte fel az angol szociális élet minden baját s arra felhiván' a megfelelő tényezők figyel­mét, valóságos jótéteményt gyakorolt az újítá­soktól félénken tartózkodó angol társadalom­mal. Gyermekkori nélkülözései korán zárkó­zottá tették a költőt, komoly gondolkodásra s összehasonlításra késztették ; jól megismerte a gyermek lelki életét s gondolkodás módját, melyet oly jól tudott visszaadni műveiben, mint nagyon kevés iró a világirodalomban. Jóltevő Írója volt az angol szegény-osztálynak és most, ünneplése alkalmával, mi is elvegyülhetünk a tö­megben, hogy vele együtt énekeljük: „God bless him!“ Mr. Ship. Kitüntetés. A király Bőgős Ferenc füzes­abonyi és Ujházy József mezőtárkányi róm. kát. kántor tani tők at, negyven évet meghaladó buzgó és eredményes működésük elismeréséül, a koro­nás arany érdemkereszttel tüntette ki. Személyi hír. Herodek Károly, a vakok buda­pesti országos intézetének igazgatója, mint mi­niszteri biztos, Egerben járt és csütörtökön a siketnémák államilag segélyezett hevesvárme­gyei intézetét, pénteken pedig a gyengetehetsé- güek egri állami kisegítő iskoláját látogatta meg. Esküvő. Ma (február 10-én) délben eskü­szik örök hűséget Ficzere Mucika, Ficzere József­nek, az egri érseki uradalom főintézőjének leánya, ifj. Hofhauser Elek miniszteri mérnöknek, a fővárosi közmunkák-tanácsa mérnökének. Kele István dr. felolvasása. Kele István dr., az egri hittudományi főiskola tanára, Az elemző és összetevő módszer ismeretelméleti szempontból cí­men nagy figyelemmel kisért felolvasást tar­tott az Akvinói Szent-Tamás-Társaságnak folyó hó 7-én, Budapesten, a középponti papnevelő intézet dísztermében lefolyt gyűlésén. Az ér­tekezéshez Nemes Imre dr. és Kiss János dr. praelatus helyeslő értelemben szóltak hozzá. — Kele István dr. ugyanaznap hivatalos volt a középponti papnevelőben Rossi bécsi apostoli nunciushelyettes tiszteletére adott ebédre. Halálozás. Őszinte részvéttel értesülünk, hogy Dávid János szirmabessenyői nyugalmazott lelkész f. hó 7-én, életének 48-ik, áldozó pap­ságának 24-ik évében elhunyt Miskolczon. A boldogult Gyöngyöstarjánban is volt lelkész Eger­ben pedig a kilencvenes évek derekán pár évig káplán. Haláláról a miskolczi alesperesi kerü­let papsága adott ki gyászjelentést. Előadás New-Yorkról. Vasárnap délután Schiff Péter dr. tanár lesz az előadó a főreál­iskolában. Előadásának tárgya „New-York, az Újvilág metropolisa,“ melyet vetített képekben is bemutat az előadó. A főreáliskola hangversenye. Előkelő szín­vonalúnak és szép számokkal kecsegtetőnek ígérkezik az a díszes hangverseny, amelyet, főreáliskolánk tanári-kara és ifjúsága rendez március első szombatján a városi színházban. De nemcsak a hangverseny magas nívója ér­demli meg a legszélesebb körű érdeklődést, ha­nem az az igazán humánus és nemes cél is, amelyet a tanári kar a hangversennyel kitűzött, amikor az estély tisztajövedelmét egy, az inté­zet szegénysorsu tanulóinak részére létesítendő tápiotézet alapja javára óhajtja fordítani. Ily jótékony tápintézet eszméje már régebben fog­lalkoztatja az intézet vezetőségét és tanári karát. Felsőbb hatóságok is kinyilvánították már óhajukat és kívánságukat egy ilynemű ál­dásos intézmény létesítése iránt. Főreáliskolánk tanuló ifjúságának egy nem jelentéktelen része ugyanis — sajnos — oly szegénysorsu szülők gyermeke, hogy a legszükségesebb táplálékkal, amelyek testi és lelki kifejlődéséhez nélkülöz­hetetlenek, alig képes magát ellátni. A sápadt arc, a beesett tekintet, nem egy kis fiun árulja el a nyomor és nélkülözés szomorúságát. Ezek a okok késztették a tanári kart arra, hogy addig is, mig társadalmi utón nem indít akciót ily alumneum létesítésére, a maga hatáskörében teszi meg a kezdeményező lépéseket és évente rendez egy-egy nagyobbszabásu hangversenyt a szép eszme érdekében. Az estélynek kiváló érdekességet kölcsönöz, hogy Eger előkelő tár­sadalmának több tagja is készséges jóakarattal megígérte szives közreműködését. így Rátvay Olga egy gyönyörű élőképben fog szerepelni, Légmán Lenke egy víg monológgal, Ungár Er­zsiké és Ilonka zongoraszámokkal, az Úri Banda zeneszámokkal fog közreműködni, sőt sikerűit egy budapesti zongoraművészuőt, Kartner Gittát, a Nemzeti Zenede végzett művésznövendékét is megnyerni a közreműködésre. Maga az if­júság színdarabot, melodrámát, jelmezes ének és zeneszámot ad elő. A meghívókat a rendező bizottság a jövő héten fogja szétküldeni és ugyanakkor közli a részletes műsort is. Jegyek már most kaphatók a Bauer H. cégnél, amely a jegy-árusítást szívességből vállalta el. A fertálymesterek eskütétele, a hagyomány­hoz híven, ma reggel volt, 7 órakor szt. misén voltak a volt és most megválasztott fertály­mesterek a székesegyházban, hol Dutkay Pál apátkanonok, kiérdemült fertálymester misézett. Ezután a városház nagytermébe vonultak, hol letették az esküt. A hóstyák fertálymesterei ekkor more patrio „fölöstökömre“ gyűltek az uj kollegák baráti házához. A tűzoltók táncmulatsága február hó 17-én (szombaton) lesz a Kaszinó összes termeiben. Kezdete y29 órakor. Beléptidíj: személyjegy 3 korona, családjegy 7 korona. Felülfizetése- ket — a jótékonycélra való tekintettel — kö­szönettel fogadnak és hírlapokban nyugtáznak. Jegyek előre válthatók Szegő László gyógy­szertárában. Kamarai teljes ülés. A Miskolczi Kereske­delmi és Iparkamara folyó évi február hó 13- án, (kedden) délután 3 órakor, saját helyisé­gében teljes ülést tart, melynek napirendjén szerepel a többek között: A kamara területén 1912—13. években rendezendő ipáii tanfolya­mok ügye, Párád község vásár iránti kérése, Gyöngyös város vásárrendtartása, és Poroszló nagyközség piaci helypénzdíj-zabása. Új egyesület. Új egyesület van alakulóban Egerben, amelynek ez a feladata: a) tagjaiban a természet iránt való szeretetet felébreszteni és ezáltal őket az egészségtelen korcsmái és kávéházi szórakozásoktól elvonni; b) a termé­szet szépségeinek megismerésére alkalmat nyúj­tani ; c) természettudományi ismeretek terjesz­tése. Az új egyesület, mely most toborozza tagjait, egri fiókja lesz a budapesti „Természet- barátok Turistaegyesületé“-nek. A tagoknak adott utasítások közül kiemeljük a következőket: „Aki a Természetbarátok Turistaegyesülete jel­vényét viseli, az a hegymászók nagy családjá­hoz tartozik. Mint ilyen tartsa kiváló köteles­ségének, hogy magaviseletével — bárhol is forduljon meg — erre a nagy családra szégyent ne hozzon. Saját egyesületének tekintélyét és

Next

/
Oldalképek
Tartalom