Eger - hetilap, 1878

1878-10-31 / 44. szám

350 hogy Europa végre is megfogja unni, hogy egy vakmerő béke­bontó az egész földrészt folytonos rázkódásban tartsa. Legalább a jelek arra mutatnak, hogy a nyugati hatalmak nagyszabású politi­kai terv létesítésén fáradoznak. S ez nem más mint Anglia, Fran- cziaország s Ausztria-Magyarország szövetsége, melyhez, mihelyt a nyugati hatalmak egyetértése ténynyé lesz, hozzá kell járulnunk, ha nem akaruuk Törökország sorsára jutni. Madridban egy Muncati nevű 23 éves kádár e hó 25-én este zsebpisztolyból Alfonz királyra lőtt, de nem találta. A tettes bevalotta, hogy az internationale tagja. Hirfüzér. — (Elismerés.) Eger város képviselőtestülete a vészbizottság elő­terjesztése folytán a következő határozatot hozta: „Kovács Kálmán hevesmegyei főmérnök, Rozenberg Miksa, Végh Gerö, Bene Géza és Amália, Kotriba Nándor, Rotschild Armin, Káló János és Jakobo- vics Rupert egri irgalmas rendi perjelnek; úgy az egri önkéntes tűzoltó egylet- valamint annak főparancsnoka Kempelen Bélának, részint több egyén életének megmentéséért, részint a vész alkalmá­val tanúsított önfeláldozással párosult fáradhatlan működésükért jegyzőkönyvileg elismerés szavaztatik.“ — (Gyászhír.) Bene Tschögl Anna asszony, néhai Bene János Eger város volt számvevője s 48/49-iki honvéd őrnagy özvegye, e hó 26-án, hosszas szenvedések után, 44 éves korában elhunyt. A boldogúlí hideg tetemeit 5 gyermeke s számos rokonai f. hó 27-én, délután, a közönség nagy részvéte mellett kisérték az örök nyu­galom színhelyére. — (Orvosi karunk) egyik derék és általánosan szeretett tag­ja, Mayer Imre, cs. kir. nyugalmazott törzsorvos, október 29 én jobblétre szenderűlt. A boldogult egyike volt azon orvosoknak, ki­ben a netneskebiü emberbarátot épp annyira tisztelte és szerette a közönség, mins a gondos, lelkiismeretes és mély tudományú or­vost. Temetése tegnap délután 3 órakor, nagy közönség részvéte mellett, a helvét hitvallás szertartásai szerint, katonai pompával tarta­tott meg. — Béke poraira ! — (Kaszap Bertalan) a gy.-pásztói járás kedvelt szolgabírója a patai választó-kerüiet orsz. gyűl. képviselőjévé választatván meg, szolgabirói állásáról való leköszönését e héten küldé meg az alis­pánnak. — Ezzel kapcsolatban felemlítjük, hogy a pásztói járás szolgabirói hivatalának betöltése körül is megindultak a mozgal­mak. A járás nagyrésze úgy látszik Ebeczky Élek atkári földbirto­kost szeretné szolgabíróúl megnyerni, azonban Csépány Géza hat­vani ügyvéd és Borhy Adám neveit is hallottuk hangoztatni. — (Örömhír.) November 2-án, este 10 órakor, külön vonattal a 60-ik Nagy- (ezelőtt Wasa-) ezred 400 tartalékosa fog a harcz- térrül Egerbe érkezni, kik szabadságoltatni fognak. — Hazatérő fiaink és testvéreink illő fogadtatása czéljából, Csernyus Kálmán m. árvászéki ülnök, f. hó 29-én egy értekezletet hitt össze az ó- kaszinó éttermébe, melyen intelligens közönségünk szép számmal megjelent tagjai, a tanácskozás vezetésére elnökül Csiky Sándort kérték fel. — Az értekezlet elvben elfogadta a hazatérő fiúk, min­den politikai színezetet nélkülöző, ünnepélyes fogadtatását s na­gyobb körvonalakban az ünnepély programmját következőkben ál­lapító meg: nov. 2-án este 10 órakor ünnepélyes fogadás a vas­úti indóháznál, a tűzoltó egylet s egyéb önkényt csatlakozó testüle­tek résztvétele mellett — fáklyás-zenével. Nov. 3-án, délután 3 órakor lakoma a várban, melyen a hazatértek Eger város polgár­sága által megvendégeltetni fognak. — Egyéb részletek megálla- ditásával s az ünnepély keresztülvitelével Petravich Bertalan elnök- j lete alatt egy szükebbkörü bizottság bízatott meg, melynek tagjai: j Gáspárdy Gyula, Kempelen Béla, Dr. Fekete Ferencz, Eötvös Jó- I zsef s Endrey Gyula mint jegyző. — Reméljük, hogy közönségünk j a megillető nemes érdeklődéssel fogja felkarolni az ügyet. I — (Libalövés.) Az egri polgári lövöldén a libalövési zármu­latság f. é. novemb. hó 1, 2 és 3-án fog megtartatni. A lövészet mindhárom napon reggeli 9 órakor veendi kezdetét és az ebéd ál­tali megszakasztással tart estig. Egy lövés ára 12 kr. s mindenki 10 lövést tartozik váltani. A befolyandó összegből libák vásároltat­nak 8 természetben osztatnak ki akkép, hogy minden nyertes lö­vésznek, először tekintetnélkül a mennyiségre, egy-egy liba kiada- tik, s úgy a többi, a nyert libák mennyiségéhes képest aránylag elosztatik; a töríszámok készpénzben egyenlitenek ki. A jelenlevők külön kivánatára és költségére a tavali módozatok szerint esteli lövés vagy versenylövészet is rendezhető. E zárlövészetre a cs. kir. közös hadsereg és kir. honvédség Egerben székelő tisztikarának tagjai tisztelettől meghivatnak. * (Tűzoltóink) a múlt vasárnap tartották az ez évi utolsó őszi gyakorlatot. Ennek végeztével Kempelen Béla főparancsnok elöter- jeszté, hogy a novemberhó 2-án az esti órákban haza érkező har- czosaink fogadására a tűzoltók kivonulása a vasúthoz annyival inkább kiváuatos, mert a harczosok között több bajtársuk is van, ennélfogva felhívja társait, hogy fáklyákkal s szivarokkal bőven ellátva, jelenjenek ott meg. Ezen előterjesztés közhelyesléssel fo­gadtatván, tűzoltóink a fogadáshoz fáklyákkal s zenével testületileg fognak kivonulni. — (Köszönetnyilvánítás.) Alulírtak szoros kötelességünknek ismerjük köszönetünket nyilvánítani, boldogult anyánk: Bene Já- nosné temetésén megjelent úrhölgyek és urak, különösen pedig a testületileg megjelent városi tisztikar s a hevesmegyei 48/49-iki honvédek egylete tagjainak, kik szives részvétük által mély fájdalmunkat eny­híteni kegyesek voltak. — Nemkülönben őszinte köszönetét mon­dunk azon uraknak, kik a temetés alkalmával fogataikat rendelke­zésünkre bocsájtani szíveskedtek. Kelt Egerben, 1878 okt. 29-én. Bene Rudolf, Géza, János, Amália és Anna. — (Beküldetett.) Földváry Kálmán és Petravich Antal urak, mint Almásy István úr megbízottai, a következő nyilatkozatot kül­dők be: Nyilatkozat. Az „Ellenőr“ 485. számában Tóth Mór királyi ügyész által közzétett azon nyilatkozatra, hogy ö a megnevezett becsülethirák határozatának alapúi szolgáló, mint Almásy István úr megbízásából s nevében tett kijelentést: „hogy Almásy István úr a kérdéses hírlapi közlemény adatait Tóth Mór királyi ügyész félrevezető informatióiból merítette, ki szükség esetében azok be- igazolását is megígérte,“ — mint vádat s rágalmat utasitá vissza, kötelességünknek tartjuk kinyilvánítani: hogy mi a kérdéses becsü- letbiróság előtt, mint Almásy István úr megbízottai, az ö nevében tettük ama nyilatkozatot. Megbízónk: Almásy Islván úr meg is kérésé ennek folytán Tóth Mór urat, azonban megkeresésére még csak nem is válaszolt, s ennek folytán Almásy úr, gróf Keglevich Gyula és Baranyay István urak által lovagias útoni elégtételhez folyamodott, azonban Tóth Mór úr a már letelt 6 heti szabadság- ideje után sem jővén Egerbe, sőt — mint a hir tartja — újabb 6 heti szabadságidőt nyert s hollétét nem tudják, — a jelzett lépés­nek eddig mi eredménye sincs, — a megbízott urak eljárása füg­gőben maradt. — Tóth Mór úr fennirt nyilatkozatára, ezeket lát­tuk szükségesnek ezúttal nyilvánosságra hozni. Eger, 1878. októ­ber 29. Földváry Kálmán, Petremích Antal, mint Almásy István úr volt megbízottai. * (A Lajos Viktor gyalogezred 2-ik zaszlóalja) a legközelebbi napokban városunkba érkezik, s minthogy a laktanyák telve vau­nak, a legénység magánosoknál fog elhelyeztetni.-f- (Jótékony czélú előadás.) Beszterczebányá f. hó 26-án nagy­szerű hangverseuynyel egybekötött műkedvelő előadást rendeztek a város lelkes magyar ifjai és leányai „Miskolcz és Eger városok ár­vízkárosultjai javára.“ Elöadatott „Egy nő, kinek elvei vannak.“ -- Ezt követte a hangversenyi rész 2 száma. Az előadás után táncz volt; esti 12 órakor pedig nagyszerű tombola. — A rendezőség mindent elkövet, hogy az estély mennél fényesebben sikerüljön. Di­cséret a nemes-czéiu buzgólkodásért. — Ezzel kapcsolatban meg­említjük, hogy egy lelkes egri hölgy, megtudván ezen rendezendő műkedvelő előadást egy csinos koszorút küldött a közreműködők­nek ezeg czimen: „A beszterczebányai műkedvelőknek“ Egerből.— Valóban, szép példája a figyelemnek ! * (Jótékonyság). A hevesi ipartársulat 5 frtot küldött be szer­kesztőségünknek az egri árvízkárosúltak javára. Czéljához jut­tatjuk. — (Egri naptárak.) Az egri érs. lyeeumi könyvnyomdában közelébb jelent meg az „Egri képes naptár.“ XV-ik s az „Egri kis naptár“ I-sö évfolyama, mindkettő az 1879-ik évre. Előbbinek ára 25 kr.; utóbbié 16 kr.; s ha olcsóságuk mellett azt is felhoz­zuk, hogy mindkét mü Luga László szerkesztésében jelent meg — azt hisszük fölösleges az ajánlat. — (A heves-szolnokmegyeí nőegylet) által évenkint rendezni szokott jó hirnevü Katalin-bál, az idén — mint halljuk — a sebesül­tek javára fog megtartatni. — Igen tapintatosan van ! — (Lányi Ida kisasszony) nönevelö intézete (Imre Miklós há­zában) szép pártolásnak örvend. A tanitásért ez intézetben havon- kint 3 frt, a francia nyelvért külön 2 frt. fizetendő. — (A sebesültek részére) a Séchenyi-kávéházban eddig 310 drb. szivar gyüjtetett, mely a megyei s. bizottságnak már át is adatott. — (Gyilkosság.) Borsodmegyei Varbó község határában levő erdőségben egy körülbelül 18 éves drótos tótnak hullája találtatott meg a rothadás utolsó stádiumában; a koponya mellett, mely a

Next

/
Oldalképek
Tartalom