Eger - hetilap, 1877

1877-03-29 / 13. szám

102 A* egri kir. telekkönyvi törvényszék részéről h«'z- liin á telelik, miként a hevek megyei takarékpénztár ; ré.-zére 5lOO frt töke s járulékai kielégítése végett Var­ga János, Varga Borbála férj. Kelemen Márkusné, Var- j ga Véren Kelemen Antalné, kiskoiu VargA Juli képvi­seletében Lörinezfy János közgyám, Kameniczky József mint néhai neje Varga Máriáiéi rzármazott kiskorú gyermekei Máiia és Rozália t. és t. gyámja, mindany- nyiau mint i éhei Varga János örökösei marasztalt al­peresektől lefoglalt és megbecsült következő ingat- lanságok u. m. az egri k. 506. tjkv A. lapján 553 hrsz. a. felvett 654 írtra becsült agárdi .-zöllö, a 773. ltrsz. alatt felvett 2531 frtra becsi lt szöllö a 960 br.-z. alatt felvett 700 frtra becsült galagonyás! szöllö, az egri k. 933. sz. r. tjkv. A. lrpján 1126 hrsz. r. felvett 1421 frira becsült szöllö, az egri k. 2538 sz. a. tjkv. A. lapján 1125/6 hrsz. a. felvett 3005 frtia becsült szöllö- nek, az egri b. Iöt9. ;z. a. tjkv A lápján f 1967 hrsz. a. felvett Béta Mihály szr mszédságában fekvő 320 frtra beesült pincének, végre az u. a. sz. tjkv A lapján f 1966 lir8z. a. felvett Tóth Ferenc szomszédságában fekvő 410 frtra becsült pincének a borház/al együtt leendő bitéi elárverezése elrendeltetett, melynek végrehajtási elárverezésére ezen kir. tvszék tanácstermébe, második határidőül 1877 évi május hé 4-ik napjának d. e. 9 ■ÓTája azzal tűzetik ki, hogy a javak e 2-ik árverésen becsáron alól is eladatnak oly feltétellel, hogy az árve­rezők által a bec-ár l°/ioo-a bánatpénzül le eendö, és ennek betudásával a vételár J/s része azonnal a vég­rehajtó bíró kezéhez, ’/« tósze az át verési naptól szá­mítandó 3 hó V» része 6 hó alatt a ielektörvényszékhez lesz 6°/o kamatokkal befizetendő. Vevő a birtokba azon­nal belép, tulajdonjoga pedig a vételár kielégítése után kebeleztetik be. Azon esetben ha az örökösök oly ingat­lanra is árvereznének, melyben néhai Varga Jánosné TJrbán Rózái tulajdonát is képezi, a bánatpénz felét tar­toznak letenni, a vételár felének megfelelő harmadló z leteket fizetni, Vevő ba a feltételeknek eleget nem \esz, a bánatpénzt elveszti s veszélyére és költségére uj árverés fog tartatni, a vétel százalékát vevő vise- londi. Kelt a kir. törvényszéknek Egerben 1877. évi mt re hó 17-ik napján tartott telekkönyvi üléséből. Egri kir. tvszlci elnök 1-3,93) VAVRIK BÉLA. pedig 6° o késedelmi kamatával ezen királyi törvény­székhez. 7-er. A p.-tenki l-sö p.-hanyi 8. és p.-száraz- beöi 13. sz. tjkvehben foglalt ingatlanokra nézve az il­lető birtokvevö a vételárt kővetkező részletekben lefi­zetni, u. m. '/fed részét az árverés jogerojüvé váltétól számítandó 6 hónap alatt, a második l/«-ed részét az árverés napjától számított egy év alatt, a harmadik '/í-ed részét az árverés napjától számított egy és fél év alatf, az utólsó 1/i-ed részét pedig az ái verés nap­jától számított két év alatt 6o/o késedelmi kamataival ezen kir. törvényszékhez, a betett bánatpénz mindazon­által bitói kéznél marad. 8-szor. A p.-tenki 1. sz. ! tjkvben foglalt birtokok megvevöjo ellenében az >/3-ad { résznyi zálogadói jog az illető zálogadók, illetőleg örö- j köseik résiére érvényben feltartatik, tulajdonjoga pe- [ j dig az összes vételár befizetésével fog a telekkönyvbe hivatalból bekebeleztetek 9-er. A p.-hanyi 8. sz. és j p.-szárazbeöi 13, sz. és p -tenki l-sö sz. tjkvekben fog- ■ lalt birtokok megvevöi ellenében az özv. Gyulay Pai­ne szül. Soldes Saroltát illető életfogytiglani haszon- élvezeti jog feltartatik, minélfogva tényleges birtoklásba csak a nevezett haszonélvező halála Dapján lépendnek. tulajdonjoguk azonban a teljes vételár lefizetésével a [ telekkönyvbe hivatalból fog bekebeleztetni. 10-szer. A j 1 p. tenki V. 3. és 23 sz. tjkvekben foglalt birtokok megvevöi az árverés jogerejüvé váltával azonnal bir- ; lókba lépnek, s a teljes vételár befizetésével tulajdon- jogaik a telekjegyzököryvbe hivatalból fog bekebe- I lezteini. Felhivatnak azok , kik az árverésre kitűzött javak iránt tulajdoni vagy egyéb igénye, avagy elsőbbségi jo- j gokat érvényesíthetni vélnek, hogy e részben kerese- j teiket e hirdetménynek a hivatalos lapban lett harma­dik közzététele napjától számítandó 15 nap alatt habár j külön értesítést nem nyertek is, ezen kir. törvény­széknél nyújtsák be: különben azok a végrehajtás folya­mát nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére fognak - Utasittatni, Végül felszálltainak azou jelzálogos hitelezők kik nem ezen kir. tszék székhelyén vagy annak közelében laknak , hogy a vételár felosztása alkalmával leendő i képviseltetésök végett helyben megbízottat rendeljenek, j s annak nevét és lakását az eladásig jelentsék be, el­lenkező esetben hivatalból kinevezett ügygondnok által j j fognak képviseltetni. Az egri kir. telekkönyvi törvényszék mint telek­könyvi hatóság részéről közhírré tétetik, miként Konn Soma végrehajtatnak özvegy Soldos Sándorné, Lip- thay Klára végrehajtást szenvedő elleni 64CO frt s járu­lékai iránti végrehajtási ügyében a végrehajtást szen­vedő nőtől lefoglalt, s megbecsült kővetkező ingatlanok n ni. 1) A p. tenki 1 sz. tjkben A f 1—4 r. a. felvett 1 t-ad részben zálogbirtokot képező együttesen 49,377 irt ?0 krra becsült a végrehajtási jegyzőkönyvben egyenkinti becsértékeikkel is kimutatott ingatlanok. 2) A p. tenki 2 sz. tjkbon A f 1 - 3 rn. a. felvett egyiit- t esen 27853 frtra becsült a végrehajtási jegyzőkönyv­ien a belsőt égekre és külsőségre nézve egyenkinti becs­értékeikkel is kimutatott ingatlanok. 3) A p. tenki 3 sz. íjhben A f 1—3 rn. a. felvett összesen 9530 frtra becsült ingatlanok. 4) A p. tenki 23 sz. tjkvben A f 1 rn. sz. a. felvett 5248 frtra becsült ingatlan. 5) A puszta-hányi 8 sz. tjkvben A f 6/l> hrsz. a. felvett 38965 frtra becsült tanya-épületekkel ellátott birtok. 6) A p. Szárazbeöi 13. sz. tjkben A f '/b hrsz. a. fel­vett 7362 frtra becsült birtok az 1877. évi jnnius hó 25-ik napján d. e. 9írakor mint első, és 1877-ik évi Julius hó 30-ik napján d. e. 9 órakor, mint második határidőben, a puszta-tenbi s p. hanyi ingatlanokra nézve Erdőtelek község házánál, úgy szintén az 1877. évi június 27-ikén d. e. 9 órakor mint 1 sö árverési határidőben s 1877. év augusztus 1-én mint második árverési határidőben a p.-szérazböi ingatlanra nézve Átány község házánál megtartandó nyilvános árverésen kővetkező feltételek alatt eladatni fognak. I. Al­taljában az összes ingatlanokra nézve. 1-ör. A birtok az első árverésen csak becsáron felül, a másodikon azon alul is eladható lesz. 2-or. A leteendő bánatpénz az együtt, vagy a telekkönyvi részletek szerint is árvtrez- hető fekvöségekre nézve a becsárnak lO’/o száztóli dija !e- end. 3-or. Azon birtokoknál, melyeken épületek van­nak, a birtokvevő köteles azokat tűzkár ellen, azon időre míg a teljes vételárt be nem fizette biztosítani. 4-er lln vevő az árverési feltételeknek eleget nem ten­ne, bármelyik érdekelt fél érelmére a bii tok az ö költsé­gére, s veszélyére, újból árvereztetni s egyszeri árverésen elől is eladatni fog. 6-ör. A vétel százalékát vevő tartozik viselni. II. Az egyes birtok testekre nézve. 6-szor. A p.-tenki 2. és 3. ngy 23. tjkvekben foglalt ingatlanokra nézve az j lie' ö birtokvevö a vételárt kővetkező részle­tekben tartozik lefizetni n. m. '/ä részét a birói kéznél maradandó bánatpénz betudásával az árverésnek joge­rőre leendő emelkedésétől számitaudó 15 nap alatt, a második 1/j-át az árveréstől számított 6 hónap alatt, az utólsó t/j-át az árveréstől számított 9 hónap alatt, és Az egri kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság uak 1877. évi feb. hó 24-ik napján. Egri kir. törvényszéki Elnök. (91)1 — 3 VAVRIR BÉLA. Az egri kir. telekkönyvi törvényszék részéröl köz­hírré tétetik, miként Kovám Antalnak és nejének Kor­mos Rozáliának, Mátyási Terézia Lengyel Istvánná, és Mátyási Verőn, János, Antal és Lajos kiskorúak ol- ler.i végrehajtási ügyében marasztalt alperesektől le­foglalt és megbecsült következő ingatlan ág, u. m. az egri k. 1763. sz. tkvben 2301 hrsz. a. felvett 110 frtra becsült szöllönek birói elárverezése elrendeltetett, melynek végrehajtás utjáni elárverezésére az árverési helyiségül ezen kir. törvszek tanácsterme árverési első határnapul jl877 évi május 12-ik tizenkettedik napjának d. u. 3 érája, s ha a fentebbi birtok ezen első határ- j időben becsáron fölül el nem kelne , második batár­időül 1877. évi jnnius 15-ik tizenötödik napjának d. u. 3 órája azzal tűzetik ki, hogy a javak e második ár­verésen beesáron alól is eladatnak oly föltétellel, hogy az árverezők által a becsár 19%-a bánatpénzül lete­endő, s ennek betudásával a vételár 1/3 része árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 15 nap alatt, l/s ré­sze ugyanazon naptól számítandó 3 hó, ‘/z része 6 hó alatt a tr-lektörvényszékhez lesz 6#/o kamatokkal befi­zetendő. Vevő a birtokba azonnal belép, tulajdonjoga pedig a vételár kielégítése után kebeleztetik be. Vevő, ha a föltételeknek eleget nem tesz, a bánatpénzt el­veszti, s veszélyére s költségére nj árverés fog tar­tatni. a vétel százalékát vevő viselendi. Felszólittatnak azon jelzálogos hitelezők, akik nem a telekkönyvi hatóság helyén vagy annak közelébe laknak, a vételár felosztása alkalmával leendő kép­viselte: ésök végett a hatóság székhelyén megbízottat rendeljenek, s annak nevét és lakását az eladásig jelent­sék be, ellenkező esetben fi hivatalból kinevezett gondnok által fognak képviseltetni. Végre igénylők, kik az árverezendő javak iránt tulajdonjogi vagy egyéb igényt és elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, igénykereseteiket a hirdetmény közzétételének utólsó napjától számítandó 15 nap alatt elsőbbségi bejelentvényeiket, habár külön értesítést nem nyeltek is, nyújtsák be. Különben a végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére fognak utasittatni. Kelt a kir. törvényszéknek Egerben 1877. márc. 17-ik nádján tartott telekkönyvi üléséből. Egri kir. törvényszéki elnök. (95) 1-3 VAVRIK BÉLA. Hirdetmény. Egy szakképzett gazda óhajtana jőve szt. György naptól kezdöleg Heves, Borsod vagy Nógrád megyében egy 1000—1500 hol­das tagositott — illendő lakással és szüksé­ges gazdasági épületekkel ellátott — birto­kot méltányos feltételek mellett, fundus in- structussal vagy a nélkül kibérelni. Felkéretnek az érdekelt birtokos urak hogy ebbeli szándékukat — a birtok miv« lési ágak szerinti kiterjedésnek és a föfölíé- teleknek, úgy a kívánt bérösszegnek közlése mellett — levél által nyilvánítani szívesked­jenek. Post, restante Kápolna (Heves-megye) postára: ,Jó szerencse“ cim alatt. (Tt)'d- i OOOOOOOOOOOOOOO O Dúsan termő tiszta faj amerikai, ,,Earley Rose“ korai, nagy 20 klgr 1 frt 80 „Lase Rose“ ,, „ „ „ 2 40 „Perless korai nagy gömb. ,. 2 „ 20 „King of thy Erlay“ legújabb„ „ 4 „ ■—­kaphatók, úgy vidékre is meg­rendelhetők EGERBEN, Sir Antal, (97) 1 2 kereskedelmi cégnél. OGOQOOOOOOOOOOOG & Kiadó lakás! S Alólirott Hatvan l. negyed 2-ik sz. há­zában egy kényel­mes úri lakás, mely ál!: 6 szoba, 2 konyha, 2 éléskamra, 2 padlás, fáskamra és pincéből PP f. év julius hó i-töl ,r^p|§ bérbe kiadó. Bövebbben értekezhetni ugyanott liayer .lúzsel', (51) 1 háztulajdoúosnál. Liszt raktár Zsákonkint nagyban és kicsiny­ben. Alólirott tisztelettel tudatom, miként a miskolci gőzmalom-liszt eladásával meg- bizattam. Eger, mart. hó 17-én, 1877. €llösz Károly. (88) 2 — 3 ezukor utca. HMSMMNMMM

Next

/
Oldalképek
Tartalom