Eger - hetilap, 1877

1877-01-18 / 3. szám

Melléklet az „Eger“ 3-ik számához. A egri kir. törvényszék mint telekkönyvi ható­ság részéről közhírré tétetik, hogy özv. Fenyvesy Ferencné végrehajt«tónak özv. Skopeez Istvánne Krej- ner Márta végrehajtást szenvedő ellen 1600 frt s tö­ke s járulékai iránti végrehajtási ügyében özv. Sko- peoz Istvánná Krejner Mártanak a kővetkező ingatla­naira u. m. 1) az egri b. 767 sz. tjkvben A. •}- 1—2 rends*, a. felvett együtt 20O0 írtra becsült házak és beltclkek ; 2) az egri belső 3017 sz. tjkhen A I. 1 rnd. sz. a felvett ház és beltelekböl öt illető 933 frt 34 krra becsült H/is rész; 3) az egri belső 3002 sz. tjkvben A I. 1 rendsz. ». felvett ház és beltelekböl öt illető 2500 forintra becsült fele rész; 4) az ugyanazon tjkben A f 2 rndsz. a. felve t ház s beltelekböl öt illető 2000 írtra becsült fele rész ; 5) az egri külső 424 sz. tjkben A f 1869 hrsz. a. felvett 1007 írtra becsült szöilő. 6) az egri k. 538 sz. tjkvben A f 1 — 2 rndsz. a. felvett együtt 1050 frtra becsült szöllök; 7) az egri külső 540 sz. tjkvben A X 599 hrsz. a felve t 201 frtra becsült szöilő ; 8) az egri külső 1296 sz. tjkben A f 1626 hrsz a. felvett 500 frtra becsült szöilő; 9) az egri k. 1308 sz. tjkvben A f 452 hrsz. a. fölvett 280 frtra becsült szöllö; 10) az egri külső 1442 sz. tjkvben A f 1843 hrsz. a. felvett 1407 frtra bec ült szöilő; 11) az egri külső 2464 sz. tjkvben A f 451 hrsz. a fel veit 495 frtra becsült szöllö; 12) az egri k. 2692 sz. tjkvben A f 1 rsz. a. felvett 1517 frtra becsült szöllö; 13) az egri k. 259* sz. tjkben A f 2 rsz. a. felvett 400 frtra becsült szöllö, 14) az egerszalóki 230 346 sz. tjkvben felvett összesen 900 frtra becsült e;y tagot képező belső és külső birtok s azoiilévö épületek, 15) az ege rsz Hoki 351,313,350 341 sz. tjkvekben felvett telki állományokat képező — együttesen 46>6 frtra becsült ingatlan és jelesen az 1877. évi február hó 21 ik napján d. e. 9 órakor mint első- és 1877. évi martius hó 28-ik napján d e. 9 órakor mint második határidőben, s esetleg pedig s folytatólag az azon határidőt követő napokra, az egri ingatlanokra nézve ezen kir. törvényszék hivatal termé­ben, úgy szintén 1877. évi február 27. d. e. 10 órára mint első s 1877. apiil 3-ík napján d. e, 10 óróra mint 2-ik árverési határnapon — s esetleg folytatáskóp — az azon határidőt követő napokon az egerszalóki ingatla­nokra nézve Egerszalók község házánál megtartandó nyilvános árverésen köve’kezö feltételek alatt eladatni fognak, u. m : 1-ör. Kikiáltási ár a fennebb kitett becs­ár, melyen alul az első érvéré kor az árveié re ki- I tűzött birtokok nem fognak elndatni. 2-or. Árverezni kivái.ók tartoznak az ingatlan becsirnak 10 % kész pénzben vagy óra lékképes papírban a kiküldőit kézé- he» letenni. 3-or. Vevő köte'es a vételért 3 egyenlő részletbenés pedig: az első 1/3-át az árverés jogerőre ,! emelkedésétől számita dó 8 nap alatt, a második | l/j-4t ugyanazon naptól számítandó 3 hónap alatt, az 1 utólsó y3 át ugyanazon naptól számítandó 6 hó alatt inuden egyes vételári részlet után a birtokbalépés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt ezen kir törvényszéknél előre kieszközölt utalvány alapján az egri m. kir. adó mint bírói letéti pénztárnál lefizetn A bánatpénz az első részletbe fog beszámíttatni. 4-er. Vevő kőteles az épületeket a birtokba lépés napjával liizkár ellen biztosítani 5-ör. Az árverés jogerőre emelkedésekor vevő a megvett ingatlan birtokába lép, ennélfogva a megvett ingatlan haszna és terhei ez idő­től öt illetik. 6-or, A tulajdonjog bekebelezése csak a vételár és kamatainak teljes lefizetése u-án fog vevő javára hivatalból eszközöltetni. Az átruházási költsé­gek vevőt terhelik. 7-szer. A menynyiben vevő az árve rési feltételek bármelyikének eleget nem tenne, a meg­vett ingatlan az érdekelt felek bármelyikének kérel­mére,« pr s . 459. §-a értelmében vevő veszélyére és költségére, bánatpénzének elvesztése mellett, uj átve rés alá bocsáttatni- és csupán egy határidőnek kitű­zése mellett az előbbi becsáron alul is eladatni fog 8-or. Az elősorolt ingetlauok azon sorban fognnk ár- vereztetui — a melynél mellékelt árverési feltételek­ben elősorolva vaunak, s ha egyik vagy másik ingat­lanra árverelők nem jelentkeznek, az árverés a to­vábbi ingatlanokra folytattatni fog. Felbivatnak azok, kik az árverésre kitűzött ja vak iránt tulajdoni vagy más igényt avagy elsőbbségi jogokat érvényesíteni vélnek, hogy e részbeni kerese teiltet e hirdetmény közzétételének napjától számí­tandó 15 nap alatt, habár külön értesítést nem vet­tek is, ezen törvényszéknél nyújtsák be, különben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vé­telár feleslegére fognak utasitatni. Végül felszólitattnak, azon jelzálogos hitelezők, kik nem ezen kir. törvényszék szék helyén vagy annak közelében laknak, hogy a vételár fölosztása alkalmá­val leendő képviseltetésök végett, helyben megbízót tat rendeljenek, s annak nevét é, lakását az eladásig je­lentsék be, ellenkező esetben Jankovits Dezső hely­beli ügyvéd, mint hivatalból kinevezett ügygondnok által fognak képviseltetni. Az egri királyi törvényszék mint telektkönyvi ha­tóságnak 1876 dik évi dec. hó 2-ik napján tartott telekkönyvi ülésében. Egri kir. trvszéki elnök (12) 1-3 VAVRIK BÉLA. Az egri kir. telekkönyvi törvényszék részéröl köz hirré tétetik, miként Csillag Károly részére 121 frt 8. kr. s jáiujékait tevő követelése erejéig Hamza Imre ma rasztalt alperestől lefoglalt és megbecsült kővetkező iu­■ gatlanság u. m. az egri belső 2210 sz. a. tjkvben A. f ! 2752 hr. sz. alatt felvett ház és beltelebnek 200 frtra becsült fele része vagyis a felerészbeni közös tulajdon­jog bírói elárverezése elrendeltetett, melynek végrehaj­tási elárverezésére ezen kir. törvényszék tanács ter­mébe harmadik határidőül 1877 évi fuhr, hó 13~.k napjának d. u. 3 órája azzal tűzetik ki, hogy a javak e 3-ik árverésen a hecsáron á on aló! is eladatnak oly feltétellel, hogy az árverezők által a becsár 10/ioo-a bánatpénzül leteendő, és ennek betudásával a vételár '/a része azonnal a végrehajtó biró kezéhez, */a része az árverési naptól számítandó 2 hó alatt a telek- törvényszékhez lesz 6°/o kamatokkal befizetendő. — Vevő a birtokba azonnal belép tulajdonjoga pedig a vételár kielégítése után keheleztetikb». Vevő ha a feltételeknek eleget bem tesz, a bánatpénzt elveszti, s veszélyére és költségére uj árverés fog tartatni, a vétel százalékát vevő viselendi. Kelt a kir. törvényszéknek Egerben 1876. évi dec. hó 9-ik napján tartott telekkönyvi üléséből. Egri kir. tvszki elnök 2-3 (11) VAVRIK BÉLA. A z egri királyi telekkönyvi törvényszék részéröl közhírré tétetik , miként özv. Horváth Jánosnének Hor­váth Ferenc elleni végrehajtási ügyében marasztalt al­perestől lefoglalt és megbecsült kővetkező ingatlan- ság u.m. a poroszlói 542 tjkben AI. 1 — 7 r. sz. a 1/* teleknek 1355 becsáron kikiáltva bírói elárverezése elrendeltetett, melynek végi-hajtás utjáni elárverezésére Poroszló község házánál 2-ik határidőül 1*77 évi janu­ár 25-ik napjának r. 9 órája azzal tűzetik ki, hogy a javak e második árverésen becsáron alól is eia- datnab, oly föltétellel, hogy az árverezők által a becsár 10/io0-a bánatpénzül leteendő, s ennek betudá­sával a vételár 1/3 része azonnal a végrehajtó biró ke­zéhez 1/3 része az árverési naptól számítandó 3 hó, l/3 része 6 hó alatt a telektörvényszékhez lesz 6% ka­matokkal befizetendő. Vevő a birtokba azonnal belép, tulajdonjoga pedig a vételár kielégítése utáű kebelez- tetik be. Vevő, ha a főtételeknek eleget nem tesz, a bánatpénzt elveszti, s veszélyére s költségére uj árverés fog tartatni, a vétel szá-zalékát a vevő viselendi. Kelt a kir. törvényszéknek Egerben 1876 évi dec. 23-ik napján tartót telekkönyvi üléséből. Egri kir. törvényszéki elnök (7) 3-3 VAVRIK BÉLA. 3 ■ ■ ■ ■ ■ pr Hegedűs János-*! közönségnek EGERBEN. tisztelettel tudomására hozni, férfi ruha készítő Vau szerencsém a n. é miszerint nálam kész férfi és gyermek-öltönyök nagy választékban a lehető legolcsóbb áron kaphatók. Egyúttal bátorkodom t. Nem mulaszthatom e egyszersmind a n. é. kő zönségnek figyelmébe jánlani, üzletemben c megrendelőimet figyel­meztetni, miszerint tiz e tcinben, mindenuemü bél­és külföldi szövetekből nagy raktárt tartok, a vá­lasz' attdó szövetekből m 'r lék szerin’i öltönyök e készítését a legújabb fran­cia ntiuia szerint, jutány 01 áron a legrövidebb idő a’a t pontosan teljesítem. Üzlethelyiség Széchenyi utca érsekilak átellenéhen Barchetti-féle házban. Számos látogatásért esd. (i7)2- Hegedűs János. a- lévö már rég ismert varró gép raktáramat, hol is mindennemű varrógé pék, leszállított gyári áron jótállás mellett kap­hatók, úgy szinte részlet fizetésre is megszerez­hetők. ■ ■ ■ Árverési hirdetés. Alulirt kiküldött végrehajtó a polg. tk. rdtt. 403. §-a értelmében ezennel közhírré te­szi, hogy az egri kir. e. f. törvényszék 9629 p. 96. számú végzése által Baranyai Sándor mint Kis Kálmán ügyleti gondnoka ellen, Po- lonkay Endre javára 1300 frt követelés vé­gett elrendelt kielégítési végrehajtás folytán biróilag lefoglalt, s 3566 frt 15 krt tévő kintlévö követelések nyilvános árverés utján eladandók, minek e helyszínén, vagyis Eger­ben alulírt kir. végrehajtó lakásán leendő eszközlésére határidőül 1877-ik évi január hó 26-dik napjának délelőtti 9 órája kitüze- tett, melyhez a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel meghivatnak: hogy az ér­deklőit ingóságok emez árverésen a polg. tk. rdtt. 406. §-a szerint szükség esetében becs- áron alul is eladatni fognak. Kelt Egerben, 1877-ik évi jan. 8-ikán. Tauszig Péter, kik. bírósági végrehajtó (13)2-3 (Főutca Sich Tamásné-féle ház.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom