Eger - hetilap, 1870

1870-07-14 / 28. szám

228 franczia kormány a kamrától 140,000 ujoncz és 500 milliónyi köl­csön fölvételére fölhatalmazást fog kérni. Florencz, jul. 12. A „Gazetta di Torino“ erősiti, hogy a florenczi cabinet a franczia csapatoknak Civita-Vecchiából kivoná­sáért föltétien segélyét ajánlotta föl Francziaországnak. Pár is, jul. 12. A kamara tegnapi ülésében kinyilatkoztatta Grammont hg., hogy a kormány érzi a ország türelmetlenségét, de most nem közölheti elhatározását. A kormány választ vár, mely őt vezérleni fogja. Eddig minden kabinet méltányolni látszik Fran- cziaország jogosult panaszait. Bécs, jul. 12. Mint a „N. Fr. Presse“ értesül, a Bécsben tar­tózkodó porosz honvédkötelezettek parancsot kaptak, hogy gyorsan haza térjenek. Vegyesek. j- József főherczeg neje f. hó 6-án Alcsuthon szerencsésen egy heczegnőt szült. f A közoktatásügyi miniszter az egri bírói kir. ál­lamvizsgálati bizottmányhoz Alexy Mihály és Mossóczy János ügy­védeket s Burik István jogtanárt vizsgáló tagokká nevezte ki. f Ludvigh János, orsz. képviselő s a „Hon“ egyik bel- munkatársa, e hó 11-én, 58 éves korában, mellvizkórban meghalt. t A pesti királyi itélő-tábla rendes biráivá kine­veztettek : Bernolák Károly, volt kir. tálai biró, Kubinyi Zsigmond, nyitramegyei első alispán, Kuby Antal, belügyminiszteri osztálytaná­csos, Hajdú Lajos, pénzügyi feltörvényszéki biró, Breuer József, bu dai bányabirósági helyettese elnök, Dessewffy János, semmitőszéki segédhivatali főigazgató, Ostffy Pál, sopronmegyei első alispán,Rud- nay István, nyitramegyei második alispán, Papp József, kövárvidéki alkapitány, Lázár Mihály, volt kir. táblai biró, Csörghe László és Jankovich Gyula, országgyűlési képviselők, Deréky István, Buda- fővárosi helyettes főbíró, Biró Antal, Szabadka városi főbíró, Balá- zsovits Zsigmond, biharmegyei volt alispán, B irthodeiszky Gyula, zalamegyei törvényszéki elnök, Rudnyánszky Béla és Pósfay Károly, pesti ügyvédek, Okolicsányi Zsigmond, belügyminiszteri és Lehocz- ky Kálmán, igazságügyminiszteri titkárok, Bellaagh István, Rosem- berszky Antal, Kiss Gusztáv és Karlovszky Gusztáv, semmitőszéki segédelöadók, Csanády György, debreczeni váltótöryényszéki czim- zetes biró, May Árpád, legfőbb itélőszéki elnöki titkár, Lipthay Kor­nél, pesti királyi táblai elnöki titkár, Farkas Géza, Dány Nándor, Kautz József, Kaszay Zsigmond és Süteő Rudolf, pesti királyi táblai pótbirák, Szabó Albert, pesti ügyvéd és YecseySándor, magyar föld­hitelintézeti jogügyi előadó. f József főherczeg. ki nagy kedvelője a régészetnek, a kö­vetkező levelet intézte jun. 15-én Rómer Florishoz: „Kedves Atyám Uram! Jelentem, hogy tegnap este 7 órakor a kastély előtti 2 s egy negyed lábnyi mélységben egy női és egy férfi-csontvázat találtunk. A nőin réz karperecz van, a férfié mellett nagyobb cserépedény ál­lott, mely azonban minden elövigyázat mellett szétmállott. A kar­perecz tojásdad kerületű. Most indulok körútra, de lö-én este haza­jövök, és megmosom a találtakat. Az edény egy részét talán össze­állíthatom. Ha ismét egy szabad napja lenne, ne felejtse el végkép a szegény, de classicus római földön álló Alc3uthot. Maradok váltig őszinte és háladatos tanítványa: József főherczeg.“ — 15-én este R. FI. a köv. táviratot vette a főherczegtől: „Távollétem alatt na­gyon érdekessé váltak az ásatások. Több egész edény és ékszer!“ t Az abaujmegyei rögtönbiróság által gyújtogatás miatt halálra ítélt Sv. Györgynek ő Felsége, az abaujmegyei első alispán által megkeresett igazságtigyminiszter ajánlata folytán, a halálbün­tetést elengedte, s megengedé, hogy időleges börtönbüntetésre Ítél­tessék. f Aradon készülnek a természetvizsgálók és orvosok szep­temberi nagygyűlésére. A beiratás szept. 2—4-én lesz a polgármes­teri hivatalban; szept. 4-én ismerkedési estély, 5-én megnyitási közgyűlés, 6. és 7-ikén szakülések, 8-án kirándulás Lippa, Radna és Világosra, 9-én szakülések, 10-én zárközgyülés s nagy társas ebéd, 11-én kirándulás Déva, Vajda-Hunyad, Hátszeg, Petrozsényig. Aradmegye és Arad város monográfiáját Parecz István fogja szer­keszteni. A nagygyűlés emlékére érmek veretnek. f Egervári Ödön „Rokkant-honvéd-napló“-ra hirdet elő­fizetést, melynek tiszta jövedelme felerészben a honvédmenházra fog fordittatni. Előfizetési ára 1 ft, mely Pestre, az „Atheneum-tár- sulat“ kiadó-hivatalának aug. 15-ig küldendő be. f Az aratási kilátás Magyarországban jónak mondható. Az osztrák tartományokban azonban nem átalános a jó eredményben való hit; Kariatidában é3 Krajnában rósz aratás­tól félnek, sőt Morvaországban, FelsŐ-Ausztriában is panaszkodna k a gazdák. Magyarország kivitelének mérve sokban függ azon or­szágok aratásának eredményétől, melyek vele a franczia, az angol, sőt a svájezi piaczokon versenyeznek, s ezek : Dél-Oroszország és a Dunafejedelemségek. Mivel pedig ezen országokban a vetések álla­pota jó, valami rendkívüli kivitelre aligha lehet számolnunk, még a külföld nagy szükséglete mellett is. v f Szénsav az iskola termek levegőjében. A szénsav a légköri lég lényeges alkatrészét képezi, a jó levegő azon­ban csak Vioooo szénsavat tartalmaz ; ha ezen arány növekszik, ne­vezetesen, ha a levegő szénsavtartalma egy századrészt tesz, akkor az ily levegő az egészségre már ártalmas befolyással van. Hogy mennyire fölszaporodik az iskolatermek levegőjében a szénsav, ki­tűnik a dr. Breiting álsal Baselben tett kísérletekből. Oly iskolate­remben, melynek köbtartalma 25l.6i köbmétert tett, s melyben az ajtók és ablakok fölülete 10.54 □ meter volt, s a teremben 64 tanuló tartózkodott, dr. Breiting úgy találta, hogy reggel 3/48 órakor az előadás előtt 2.21, tizenegy órakor már 8.u% volt a levegő szén­savtartalma; d. u. %2-kor 5.30, négy órakor az előadás után már 9.35% volt a terem levegőjének szénsavtartalma. Méltányos tehát a szegény tanítók panasza, főleg oly iskolákban, melyek szellőzésé­ről nincs kellőleg gondoskodva; egyszersmind nagyon kívánatos, hogy a tanterem minden óra után szellőztessék. f Kormányozható léghajó. Horváth-Horti honvédszá­zados egy kormányozható csavarléghajó tervezetét nyujtá be a hon­védelmi miuiszteriumhoz. A mellékelt leírás szerint, a szerkezet puha fából készülne, selyemfalakkal. Horváth számítása szerint, minden egyes hajóval 80—100 mázsa terhet lehetne fölvinni a leve­gőbe, s ezenkívül 3 embernek kényelmes helye volna benne. A ki állítási költség 15 —20 ezer ftra rúgna. A tervezet kiadatott egy szakbizottságnak megbirálás végett. f A m. kir. közgazdászai minisztérium junius 24-iki leirata következtében a budapesti keresk. iparkamra közhírré teszi, hogy a magyar korona országaiból az 1871 íki londoni nem­zetközi kiállításra vonatkozó bejelentéseket elfogad. A budapesti kamra kerületéből a bejelentések e kamaránál, a többi kamrakerü- letekböl azonban az illető kamráknál is eszközölhetők. f Horn Ede követté választásának Pozsonyban az lett a következménye, hogy a város képviselő-testUlete Lónyay Menyhér­tet díszpolgárrá választó, Juszti polgármester pedig lemondott; azonban a képviselőtestület kérése folytán lemondását visszavette. f A b ud ai r ud a sf ür d ő b e n egy épületalap ásása köz­ben, a mint egy sziklát fúrtak, egyszerre 32 foknyi meleg, vastag vizsugár lövelt föl. — Sorsjáték. Budán jul. 9-én kihúzattak: 51, 24, 53, 34, 40. A legközelebbi húzás jul. 23-án leend. — Börze, jul. 12. Arany 5 ft 80 kr. Ezüst 119 ft. Nyílt tér. *) Orvosi bizonyítvány. Alólirott folyó év junius 24-én tettes Kosa György közigazgatási tanácsos és Suttág János gyógyszerész urak jelenlétében Brayer József szódavizgyárát megvizs­gáltam; a szódavizet készítő készlet (apparatus) egészen szétszedetvén, az kellően kiczinezve, tisztának találtatott. — Maga az újabb mód szerint készült szódavíz, vegytanilag vizsgálat alá vétetvén, az tökéletesen minden oly szertől, mely az egész­ségre legkevésbbé is kártékonyán hatna, mentnek találtatott. S igy a Brayer József ur által készített szódavíz, mint olyan, mely különben is az emésztésre nézve igen jóhatásu, méltán ajánlható a közönség figyelmébe. Eger, julius 6-án. 1870. Dr. Bartha Bndva, városi főorvos. Hivatkozva e fentirt hiteles orvosi bizonyítványra, tisztelettel ér­tesítem a n. é. közönséget, hogy a kitűnő készítésű és jótékony hatású Szóda- vagy szik-vizei folyton kellő mennyiségben készen tartom, és azok úgy nálam, mint bi- zottmányi raktáraimban mindenkor kaphatók. Eger, jul. 13. 1870. Brayer József, szódavizgyáros. Tewfik Mehemed pasa, az egyiptomi alkirály fia, dr. Popp J. Gr. gyakorló fogorvostól egy díszes tartályt a hires anatherin-szájvízzel saját használatára el­fogadott. *) Az itt közlöttekért semmiféle felelősséget nem vállal a Szerk. Kiadó és felelős szerkesztő: Vida József.

Next

/
Oldalképek
Tartalom