Eger - hetilap, 1870

1870-12-15 / 50. szám

416 az ujonan alakult polgári zenekar és t. Deits Jozéfa k. a. czimbalom- játéka közreműködésével hangversenyt tartaná, melyre a nagy nem­zet iránt tanúsítandó részvétből a n. é. közönség pártfogását kéri a választmány. ( gr) Színház. — Decz. 8. „Vicomte Letoriéres“ Völgyiné assz. a hálás czimszerepben újabb tanúságát adá szép tehetségeinek. Ez­úttal — a többi derék szereplők között — Virág Lujza is föltűnt kel­lemes színpadi alakja s szende játékával. Decz. 10. „Corvin, a tör­vénytelen vér“ dráma, Aranyossy Gyula jutalom játéka. A jutalmazott a társulat legtehetségesebb tagja. Csaknem minden elő­adásnál van alkalmunk jeles sziniképzettségében, sok oldaluságá- ban s szorgalmas tanulmánynyal párosult játékában gyönyörködni. — Decz. 11. „Miksa császár halála.“ Decz. 13. „A liget leánya“ vigj. Mánn Jolán k. a. úgy korábban, mint különösen ez alkalomból, a naiv szerepkörökre kiváló tehetségnek mutatta be magát. Ezt kö­vette „Béla futása,“ első magyar opera Ruzsicskától. Primitiv zene, gyarló előadásban. — Meghaltak decz. 7-től 14-ig: Koncz Mihály 53 éves, Bóta Ferencz 2 éves, Papp Erzsébet 11/2 éves, Oroszlány János 27 éves, Rozsuyai István 1 y3 éves, Szeberényi Anna lő napos. 4 a fi , 2 a nőnemből, összesen fi. Születetett 6 fiú, 9 leány, összesen 15. Vegyesek. f Gr. Andrássy Gyula minisztereluöknél e hó 11-én fényes estély volt, melyen jelenvoltak: Albrecht és József föhercze- gek, Klotild főherczegnö, a miniszterek nagyobb része, magyar és német delegátusok, képviselők, Liszt Ferencz és számos más kitűnő­ségek. f Schwarzenberg hg. bibornok, prágai érsek, f. hó 8-án Esztergomba utazott a herczegprimás látogatására. Utazásának czéljáról az „U. LI.“ a következőket irja : Azon kivaló szerep, me­lyet a herczeg a legközelebbi egyetemes zsinaton a kisebbség főpap­jai között elfoglalt, arra enged következtetni, hogy a herczegbibor- noknak ismét fontos küldetése van; ez nem egyéb, mint az osztrák és a magyar püspöki kar között egyezményt hozni létre azon magatar­tásra nézve, melyet a püspöki kar a lehető zsinati határozatokkal szemben elfoglaljon. A bibornok ez ügyben azon irányhoz tartozik, mely a többségi határozatoknak való alárendelést hangoztatja, ily értelmű eljárásban állapodott meg előbb Rauscher bibornokkal, s most hasonló czélból kérésé föl a magyar herczegprimást. fPápa ö szentsége számára Karolina Auguszta császárné 5000, Ferencz Károly főherczeg 5000 és Zsófia főberezeg- asszony 3000 irtot adományozott. f A „Magyarország és anagyvilág“ czimti képes hetilapot, mely Agai Adolf szerkesztése mellett, a Deutsch- féle könyvnyomda- és kiadói részvénytársaság kiadásában jele­nik meg, ajánljuk a közönség figyelmébe. E lapnak , mely csinos képei mellett gondosan összeállított szövegtartalommal bir, különös érdeket fognak kölcsönözni a keletázsiai expeditióról, ennek egy tagja által írandó népismei czikkek, kalandok sat., eredeti rajzokkal illustrálva. Minden évnegyedben 2 ingyen-mülap lesz a laphoz mellékelve. Azonkívül az előfizetők Munkácsi Mihály hires „Sira lomház“ czimti képét sikerűit kőnyomatban 1 ftért szerezhetik meg; e kép kereskedésbe nem bocsátiatik. A „Magyarország és a nagy­világ “ előfizetési ára egész évre 8 ft, félévre 4 ft, negyedévre 2 ft. f Az Esz tér há zy-k éptár t a kormány hir szerint l mil­lió 300 ezer fi ért vette meg. f Borzasztó fölrobbanás történt az angol birming­hami tölténygyárban e hó 10-én. 17 ember megöletett, 100 pedig megsebesült. f Nagy szere rencsétlenség történt Lippán decz. 3-án. A Lipa és Radna közt levő marosi hajóhíd leszakadt, s az épen rajta levő emberek közül mintegy GO a Marosba esett. Néhá- nyan odavesztek, többen pedig súlyosan megsérültek, de a nagyobb rész szerencsésen kiúszott, vagy kimentetett. A főszolgabíró hiva­talosjelentése szerint, a szerencsétlenség abból eredt, hogy a hajóhíd gerendázata rothadt állapotban volt, s a hídon volt mintegy 150 em­bert meg nem bírván, leszakadt. így a felelősség a hid tulajdonosait terheli, annál is inkább, mert a hid jókarban tartására többször fel- szólittattak, de sikertelenül. f Uj lapok. Újévkor Vértessy Arnold „Országvilág“, s Va- hot Imre „Magyar Phoenix“ czimü képes lapot indit meg. Áldor Imre pedig „Gyorsposta“ czimü politikai napilapot, s Hollós László bSzabad választó-polgár“ czimti napilapot fog szerkeszteni szél­ső baloldali szellemben. Végül Pogonyiné Egloffstein bárónő a női munkaszabadság érdekében készül kiadni heti közlönyt. f Csata Bécsben. Bécsben a józsefvárosi nagy lovas­sági laktanyában, hol több dzsisás- és huszárezred van beszállásolva, folyó hó 3-án szóvitából uagyszerti verekedés, egész csata támadt, melyben mindkét részről körülbelül egy század vehetett részt. A tisztek parancsszava, az őrjárat beavatkozása mit sem használt; dzsidások és huszárok rakásra hullottak, mig a vezénylőtiszt szinleg kiadta a parancsot az ágyuk megtöltésére. Erre aztán a csatázok szétfutottak. Két dzsidás holtan, 7 dzsidás súlyosan és 4 könnyen sebesülve; ezenkívül 2 huszár súlyosan, 6 pedig könnyen sebe­sülve maradt a csatatéren. A vizsgálat megindittatott. f Id. Dumas Sándor e hó 5-én Plyben Dieppe mel­lett, 67 éves korában elhunyt. Nagyszámú regényei és színmüvei által milliókat szerzett — s el is költött; most, mint hírlik, meglehe­tősen szegényen s elhagyatottan halt meg. f Egy elsassi árva leányka vetődött a napokban Pestre. Egész családja a nagyapjától kezdve lefelé, a háború áldoza­ta lett. A csinos leánykát, ki mintegy 10 éves, valaki egy ország­gyűlési képviselőhöz intézett ajánlólevéllel küldte Pestre. A szegény árvát egy gyermektelen pesti polgár vette magához addig is, mig valaki reclamálni fogja. Ha senkisem reclamálja, úgy magánál fogja tartani. f Tévedések elkerülése végett azon intéz­kedés tétetett a postahivataloknál, hogy az érték- és pénzküldemé- nyekröl szóló leadási vevények, a többiektől való megkülönböztetés kedvéért, rózsaszínű papírra nyomott banquetteken állíttassanak ki. f Az osztrák-magyar monarchiának jelenleg 900.000 db. hátultöltő fegyvere van, melyekből 250,000 a Werndl-, 650.000 pedig a Wanzl-féle rendszer szerint készült. Ezenkívül van a magyar honvédségnek 80000, az osztrák honvédségnek 52,700 Werndl-fegyvere. A Werudl-gyár most úgy van berendezve, hogy 8—10,000 fgyvert képes készíteni hetenkint. f Azon léggömb, mely a Ducrot szerencsés kitöréséről szóló táviratokat szállította Párisból, — mint Toursból jelentik — Belle-Ile-en-Mer-ben ama házra szállott le, melyben Trochu tábornok született. f 12 éves katona. A Lipcsében belebbezett e megsebesült franczia foglyok közt egy 12 éves metzi születésű fiú is van ; neve Aubertin Ferencz, ki az 5-ik tüzérezred első osztályában szolgált. f A pesti városháznál ez év elejétől fogva 4 millió forintnál több adó folyt be, s ebből 800,000 ft községi, a többi állami adó. •f Kivándorlási statisztika. Az osztrák-ma­gyar birodalomból 1850-töl 1868-ig összesen 57,726 egyén vándorolt ki, mi a német és angol kivándorlottak számához képest nem nagy, de eléggé tekintélyes szám. Átlagban minden évre 3038 ember esik, de legkevesebben vándoroltak ki 1850-ben, mikor 508-an, — s leg­többen 1867-ben, midőn 9299-en hagyták el hazájukat. — Börze, decz. 13. Arany 5 ft. 88 kr. Ezüst 122 ft. Legújabbak. Berlin, decz. 13. Montmédy lövetése e hó 12-én kezdődött meg. Lafére előtt ma franczia csapatok jeleutek meg. Pfalzburg e hó 12-en kapitulált; a németek 13-án veszik át a várat. Bordeaux, decz. 12. (Hivatalos.) Az e hó 10-iki csata reg­geli 8 órától esti 5% óráig tartott. A francziák 400 németet fogtak el, Ocigny falut ismét elfoglalták. A foglyok megerősítik, hogy a németek veszteségei e hó 9. és 10-én tetemesek voltak ; azonban a francziák vesztesége is érzékeny. Normandiában a németek megszál­lották Evreux-t, mig másrészt Elboeuf és Oissel helyeket odahagyák. Brüssel, decz. 13. Liliéből azon bir hallatszik, hogy Laonnál e hó 12-én csata volt. Berlin, decz. 13. (Hivatalos.) A király Versaillesböl decz. 12- röl következő táviratot intézett a királyáéhoz: A Beaugency körül négy napig folyt s ránk nézve folyvást győzedelmes csaták után — melyek következtében a francziák túlnyomó ereje miatt nem sok tért nyerhettünk — a francziák váratlanul Tours és Blois felé vonul­tak el, valószínűleg a tetemes veszteségek következtében, mig a mi veszteségünk csekély. Beaugencynél és Rouennál sok menekülő je­lentkezik. A mozgó-őrök közül sokan eldobták fegyverüket s-hadi szerelvényüket; azok mennek hazafelé; azonban még mii dig elég nagyszámmal maradnak fegyverben. Ma teljesen lágy időnk van. Vilmos. Kiadó és felelős szerkesztő: Virta József.

Next

/
Oldalképek
Tartalom