Eger - hetilap, 1890

1890-10-14 / 41. szám

325 M nata“ (Angyalok karéneke) Bragatól. b) Oláh legenda; énekli Semsey Mariska urhölgy, kísérik: gordonkán dr. Tróján Alajos, zongorán dr. Philippi Ödön urak. 5. „Románcz“ Berénstől, hegedűn játsza Gombosi Aranka urhölgy, zongorán kiséri Rosenfeld Sarolta urhölgy; 6. a) „Románcz,“ Tho­mas „Mignon“ czimü dalművéből; b) „Dal“ Lassentől; énekli Semsey Mariska urhölgy, zongorán kiséri dr. Philippi Ödön ur. — Helyárak: ülőhely (számozatlan) 1 frt 50 kr. Belépti jegy 70 kr. Karzatjegy 30 kr. Fölülfizetések a jótékony-czél tekinteté­ből köszönettel fogadtatnak, s hirlapilag nyugtáztatnak. Jegyek előre válthatók a Szolcsányi-féle könyvkereskedésben (Széchenyi- utcza, Alapítványi ház), s a hangverseny estéjén a pénztárnál, n^** A rendezőség tisztelettel kéri a hangversenyen megjelenni szándékozó művelt közönséget, hogy helyeiket a hangverseny kez­dete előtt idejekorán elfoglalni kegyeskedjenek, miután a hangver­seny részleteinek teljes és háborithatlan élvezhetése tekintetéből előadás alatt a terem ajtói zárva leendenek. A választékos és gazdag változatossága hangversenyt nem csupán a jótékony-czél pártolása, de az abban Ígérkező nem mindennapi műélvezet tekin­tetéből is, melegen ajánljuk t. zenekedvelő müveit közönségünk pártoló figyelmébe, miután úgy a kiváló tehetségű s ritka szép hangú Semsey Mariska urhölgy ének-művészetéről, valamint Rosenfeld Sarolta kisasszony művészi zongora-játékáról, többszöri nyilvános föllépésük alkalmából, a budapesti lapok a leg­szebb elismeréssel nyilatkoztak. — A hangversenyt esetleg tánczmulatság fogja követni, ha az egri jeunesse d’orée-nak úgy fog tetszeni. — Hevesvármegye monográfiája czimü munka megírásával Hevesmegye közgyűlése még az 1886-ik évben Balássy F e- rencz makiári plébános, jeles történet-buvárunkat, s Szeder­kényi Nándor Eger város országgyűlési képviselőjét bízta meg. Balássy Ferencz Hevesvármegye történetének a legrégibb időktől a mohácsi vészig, — Szederkényi Nándor pedig a mohácsi vész­től napjainkig terjedő részének megírását vállalta el. Szederkényi Nándor munkálatával már elkészült, s ez egy 33 Ívnyi, kellő csín­nal s ízléssel s számos illusztráczióval, facsimilével stb. kiállított vaskos kötetben, e napokban fogja az egri érs. lyceumi nyomdát elhagyni. — Török vendég Egerben. Ozmán pasa, tábornok és dan­dárparancsnok a török hadseregben, a konstantinápolyi felsőbb katonai-iskola igazgatója, hazánkfia, rokonai látogatására közelebb­ről hazánkban s Budapesten időzvén, a múlt kedden, f. hó 7-én Egerbe is belátogatott, s itt t. Póka István egri főkáptalani jószágkor­Szeréna tudá csak, de hallgatott, — és Sándor ott az enyedi collegiumban, ki már annyira vitte a lövés-gyakorlást, hogy a repülő fecskét leejti . . . Most már bizonyára oda megy a golyó hová szánta. — E fölötti örömében, mivel épen azon napon érte el a tökélyt, soká, igen soká nem tudott aludni. Tudja isten, mi is járult még az örömhöz?! Olyan busitó gondolat, mit akkor érez az ember, midőn épen attól, kit szeret, hidegen mellőztetik. — Föl-föl-könyökölt ágyában, s merőn nézett a sötét ablakra. — Lelke messze járt — Zalatnán. — Előtte állt Szeréna, örökké mosolygó arczával, s kérte, hogy danoljon valami vígat. . Aztán kezdte őt pajzán- kodó kedves hangon dorgálni. — Danoljon már no . . Szép is az, engem igy unatkozni hagyni! Majd meg küzelébb húzódott hozzá s igazán részvevő han­gon kérdé: — Miért oly bus mindig ? És elmondá Sándor, mind a mi úgy fáj a szívnek s oly jól esik, ha elmondhatjuk . . . elmondá mind a néma falaknak. Csend uralkodott, csak olykor olykor üté meg fülét valami nesz; mintha lassú léptek s ajkak susogását hallaná. — Tán elmaradt tógátusok másznak be a falon? Vagy tán csak neki tetszik ez igy? Hallgatódzott. Lassan kinyitá ablakát. Sötét ember-alako­kat látott a collegium körül. Nagyon sok lehetett. Néha egy-egy hang üté meg fülét — és az nem ma­gyar volt. Egy gondolat villant átt lelkén: ezek oláhok. Már akkor a N. Enyeddel határos falvakat hamuvá égették, s már akkor féltek látogatásuktól. Az éj elég kedvező volt arra, hogy a n. enyedi őröket nesz­telenül legyilkolják. mányzónak volt kedves vendége. Ozmán pasa, magyar nevén Farkas J. az 1848/9-iki magyar szabadságharczban, mint a hi­res bécsi légió tagja, utóbb, mint Bem tábornok kedvelt hadse­géde, az erdélyi hadjáratban vett tevékeny részt. Póka István jószágkormányzóval a karlsbadi fürdőben ismerkedett meg, s a nemes szivéről, magyar egyeneslelkűségérő), s páratlan jó, vidám kedélyéről és szeretetreméltóságáról széles körben ismert jószág- igazgató annyira megnyerte Ozmán pasa vonzalmát s ragaszko­dását, hogy hazánkban időzése alatt sietett őt saját vendégsze­rető hajlékában, Egerben fölkeresni s üdvözölni. Ozmán pasa másnap, szerdán, f. hó 8-án távozott városunkból. — Választás. A hevesmegyei árvaszéknél, Kapácsy De­zső megyei árvaszéki jegyző s előadó nyugalmaztatása folytán megürült megyei árvaszéki jegyző-előadói tisztre, a most folyó megyei közgyűlésen, négy pályázó közöl jelentékeny szótöbbség­gel Síkhegyi Károly megyei árvatár-rendező lett megvá­lasztva. — Az egri méltóságos fökáptalan, a néh. Mego J. elhalálo­zása folytán megürült egri központi kasznári tisztségre, — mint biztos forrásból értesülünk, — Yasita János margita-basa- pusztai kasznárt nevezte ki. — Adományok. A Barna Manó butorgyáros által, f. é. októ­ber 5-én, az ó-kaszinó termeiben rendezett jótekony-czélú szüreti mulatságra felülfizetni kegyeskedtek: Ludányi Antal, Barna Manó 5—5 frt, Kozma Károly, dr. Schwartz Sándor, Fekete Jakab (Arad), Wertheimer M. (Bécs) 2—2 frt, dr. Kállay Zoltán főis­pán, Debreczeni János, Begovcsevics Róbert, özv. Frantz Alajos- né, dr. Alföldi Dávid, dr. Udvardy László, dr. Kregizky Ottó, Fehér Gyula, Sebestyén István, Szerencsi Samuel, Kohn Dávid, Fejes István, Barna Albert, Radoiz János, Keller József, Gold­berger Adolf 1—1 frt, Bucher Béla 80 kr., Spiller Ferencz 50 kr., Vörös Lajos, Domán Miksa, Verebélyi J. 30 -30 kr. A mulat­ság a kitűzött jótékony-czélnak 51 frt 63 krt hozott. E mulatsá­gon a következő hölgyek szíveskedtek jelmezben közreműködni: biróné volt: Mátyássy Róza k.-a. Csőszleányok: Bucher Róza, Hausenbauer Vilma, Hamza Erzsiké, Klaminovszky Pepike, Kovács Mariska, Libenanszky Teiike, Merczel Annuska, Molnár Mariska k.-asszonyok, úgy a műkedvelők, mint a felülfizetők nem külön­ben a nagy érdemű közönség kik szívesek voltak ezen általunk ren­dezett jótékouyczélú szül éti mulatságon megjelenni, fogadják hálás- köszönetünket főleg az egri törzs-kaszinó t. választmánya mely múlt vasárnap, f. hó 12-én tartott ülésében, az ezen mulatság alkal­Sándor fölöltözött. Oldalára köté kardját, megtapintá: vájjon éles-e? Az volt; hajh! sokáig köszörülte! Pisztolyait is kezébe vette. Megnézte, rajtok van-e a gyu­tacs? Rajtok volt. Azzal társait vala felkeltendő . . . Egyszerre pokoli fény árasztja el szobáját, s éktelen orditás üté meg fülét. Az oláhok felgyujták a collégium-utczát, megtámadták a várost. Aludt csendesen a collegium ifjúsága ; de felébredt az isko­laharang éles szavára. Megértve a veszedelmet, védeszköz után látott mindenki. A város rémült lakói, jobb ha fel sem ébredtek volna. Iszonyú lön a zavar mindenfelé. Kint égő háztetők lángja még rémségesebbé tévé az éjsza­kát. — Bent a házakban kétségbeesett nők, anyák, siró gyerme­kek, remegő hölgyek, — kint bőszült, vérszomjazó, rabló nép, — puskaropogás, jajkiáltás, vadlárma, harangok zúgása, leroskadó háztetők zuhogása. Az anya gyermekét, a gyermek anyját kérésé jajgató sí­rással. Borzasztó jeleuetek, miket gyönge emberi toll leírni képtelen. Toussaint lapjaiu vannak ily borzasztó festések. A fanatisált román nép dühe a sz. domingói indiánokétól e napokban nem különbözött. Nem volt Erdély nyugati felén oly hely, hol a magyar lehajtsa üldözött fejét. Ily vérengzések által akarta a román nép megalapítani a nagy Daco-rom ániát, ez által akará kivívni nemzetté emeltetését. Pedig a mely nép csak úgy vél befolyást szerezhetni, ha elébb száz­ezrekkel egy nemzet értelmiségét kiirtja, az az isteni és emberi törvények szerint nagy felelőssé­get von magára s a politikai érettség koszorújára számot nem tarthat. *

Next

/
Oldalképek
Tartalom