Eger - hetilap, 1864

Üres lap

418 nak f. 1864 ki deczember 11-ke hajnalán, áldásos élete 72-ik évé­ben, a szentségek ájtatos fölvétele után, tüdöszélhüdésben történt csendes kímultát. A boldogultunk földi maradványai f. hó 12-kén délesti 4 órakor, a házi sírboltban, nagyszámú mindenrendü kö­zönség kíséretében tétettek le az örök nyugalomra. — Nem cseké­lyebb részvéttel állottuk körül nt- P r i v ic z e r Antal, egri főmegyei áldozár s nyugalmazott ujhuttai lelkész ravatalát. E férfiút a város kicsinye és nagyja s csaknem az egész környék ismerte, s jó szive- és önzetlenségéért becsülte, ki nyugdijának megtakarított, gyak­ran magától megvont filléreiből házacskát vett, ott szegény gyer­mekeket tartott, ruházott, s ápolásukra egy öreg nőt fogadott, —- és a szegények iránt annyiszor bebizonyított ezen részvétének még az által is jelét adá, hogy házacskáját, végrendeletileg az ir- galmas-szerzet egri házának hagyta a végre, hogy annak jövedel­me a kórházi betegek szobájának éjjeli kivilágítására fordittassék. Született Bajmóczon 1782-ben, pappá szenteltetett 1816-ban. Meg­halt f. évi deczember 13-án, 82 éves korában. 0 volt kor szerint a megye Nestora. Hült tetemeit másnap délutáni 4 órakor adtuk át az örök nyugalomnak. Áldás emlékökre! f (A hatvan-gyöngyös i vasút.) Gyöngyös városa Hatvantól Gyöngyösig egy vasútvonal kiépítését óhajtván, e vég­ből 0 Felségéhez folyamodott, minek-eredménye az lön, hogy az említett vasútvonal előmunkálataira az engedély, a keresk. min- niszterium f. évi nov. 30-iki kibocsátványával megadatott. Gyön­gyös városa az előmunkálatok költségeire, a vasuttársulat kíván­sága folytán, 4000 frtot ajánlott meg, mely összeg aláírás utján le­szen megszerzendő, mi végből Gyöngyös város polgármestere föl­hívást bocsátott közre. Az aláirt összegek annak idejében, az alá­írók kívánsága szerint, vasúti részvényekben, vagy készpénzben fognak Gyöngyös városa által megtéríttetni. Az aláirt összegek egy negyedrésze az aláírási Ívvel együtt, legfölebb jövő január hó 5-ig a gyöngyösi polgármesteri hivatalhoz beküldendők. f (A „Hasonszenvi Közlöny“ czimü hetilap,) mely Gyöngyösön ez évi nyár folytán keletkezett, pályáját a jövő évben is ernyedetlen buzgalommal folytatandja. E lap, mint a köze­lebb kibocsátott előfizetési fölhívásban olvassuk, feladatul tüzé ki: aa gyógyászatot eredeti kutforrásához , a természet törvényeihez visszavezetni, a hasonszenvröl alapos ismereteket terjeszteni, s ezál­tal a közönségnek módot nyújtani, hogy e természetszerű gyógy­módot ne hallomás, ne theoretikai álokoskodások, ne rágalom vagy dicséret, hanem alapos ismeretek utján önmaga ítélje meg.“ Meg­jelenik e lap minden hó 1. és 15-én.‘Elöfizetési ára egész évre 6 ft, félévre 3 ft. Előfizethetni Gyöngyösön a szerkesztőnél, dr. Horner István közkórházi igazgatónál, Egerben a lyc. nyomdában s min­den cs. k. postahivatalnál.-- (Uj huttáról) a borsodi Bükkhegység legmagasab­ban fekvő völgyéből, f. hó 10-röl Írják nekünk, hogy e községben is dühöng a keleti marhavész, mi annál szomorúbb e szegény nép­re, mert csekély marháján kívül semmi mással, egy talpalatnyi föld­del sem bir. Marháival fuvarozás által kérésé élelmét, és most ezen élelemkeresö jószágában van megtámadva. f (A S z e n t-I s t v á n-t á r s u 1 a t) elhatározta, hogy a jelen kedvezőtlen pénzviszonyok közt, népirodalmi vállalatára előfizetést nem nyit, hanem hazánk legjobb nevű népiróitól rövid, legfölebb két ives müveket fog kiadni, s azok terjesztésére minden becsüle­tes utat s módot fölhasznál.-{■(Szerkesztői változás.) Bulyovszky Gyula jelenti, hogy Kecskeméthy Aurél, a hivatalos „Sürgöny“eddigi felelős szer­kesztője visszalépvén, a lap szerkesztését a múlt vasárnapi szám­tól kedve ő vette át. — (K é r e 1 e m.) Az évenkint közhasznú czélokra dús si­kerrel gyümölcsözni szokott újévi terhes látogatások megváltását az egri casinó-egylet a közeledő 1865-diki évfordulatra akként Lásd folytatását a mellékleten. rendelvén el, hogy az ebből jövendő pénzösszeg a városnak éji 1 á m p a v i 1 ág ositására fordittassék ; ezen, főleg a mostani évszakban oly igen szükséges czél tekintetéből a tisztelt közönsé­get teljes reménynyel [hivja föl a megváltásbani buzgó részvétre. Egy részvény- d i j 2 0 uj k raj ez ár. Aláírási ivek talál­tatnak : a casino-egylet helyiségén, az érseki lyceumi könyvnyom­da irodájában, özvegy Barchetti Károlyné asszony, Steinhäuser István, Sir Antal, Móczer Ignácz uraknál, valamint Bild úr kávé­házában. Az egri casino-egylet. f (A pesti színházi képezdében,) mely jövő janu­árban fog megnyílni, Gyulai Pál aligazgató a nyelv- és költészet­tant s a dramaturgiát, Egressy a szinészkedés elméletét, Szigeti pedig annak gyakorlatát fogja tanítani. f(A keszthelyi országos gazdasági taninté­zet igazgatójául) ideiglenesen Péterffy József lön kinevezve, ki össze nem tévesztendő Jagócsy Péterffy vei, ki nehány év előtt a keszthelyi vinczellér-képezdét alapította, s Liebig nagy gazdasági munkáját meginditá. Hirszerint ez utóbbi is állomást kap a Geor- giconnál. + (Személyzeti) Nt. Piczek Károly, eddig tiszaszalóki lelkész, jász-jákóhalmi lelkészszé neveztetett ki. — (Halálozások.) Meghaltak decz. 6-tól 13-ig: Kor- rentsh Imre 1 3 hónapos : Horváth Borbála 1% éves ; Fényes Fe- rencz l'/2 éves; Nagy líozál 46 éves; Molnár János 61 éves; Má­tyási Mária 2/3 éves, Vigh Antal 3/4 éves; Zsasskovszky Johanna ’/a éves ; Szegedi Mária 43 éves, Smutzer Ágnes 42 éves, Zay Vilhelmina 5';2 éves, Gyükér József 63 éves, Molnár Julia 1% éves, Fekete Fiilöp 72 éves, Váradi Eszter 2% éves, Sári Mi­hály 42 éves, Menner Gábor 11 hónapos, Priviczer Antal 82 éves. Összesen 9 fi, 9 nőnemű. — Született a hétfolytán 6 fi, 5 nő Gazdaság és üzlet. Eger, decz. 12. Mai hetivásárunkon volt: búza 270, kétsze­res 145, rozs 238, árpa 62, zab 74, kukoricza 231 — összesen 1020 köböl, oly mennyiség, mely csak ritkán fordul elő. Az árak igy álltak: búza 4 frt 40 kr, kétszeres 3 frt 40 kr, rozs 2 frt 70 kr, árpa 2 frt, zab 1 frt 90 kr, kukoricza 2 frt köblönkint. Burgonya zsákja 80 kr, széna mázsája 70 kr; mindkettőből sok volt. A múlt pénteki hetivásáron a szemesélet 709 köbölre rúgott. A búza 40, a kétszeres 20, a rozs 10 krral drágább, az árpa és széna pedig 10 krral olcsóbb volt, mint ma. — (A budai c s. k. 1 o 11 e r i á n) f. hó 10-én kihúzattak : 28, 88, 66, 3, 55. A közelebbi húzás f. hó 21 -én leend. — (Börze, decz. 12.) Arany 5 frt 56 kr. Ezüst 116 frt. Nyílt üzenet. Eger. II. E. A küldeményt át fogjuk nézni, s ha használható, közlendjük; azonban egyhamar nem kerülhet rá a sor, mert e ne. mü dolgozatokkal el vagyunk halmozva. Felelős szerkesztő: VidaJózsef. Legjutányosabb ígérvények (Promessen) a hitelintézeti sorshúzásra 1865. Január 2-án; főnyeremények 250,000; 40,000, 20,000 írt, stb, ára 3 frt 40 kr. — bélyegdij 50 kr. összesen 3 írt 90 kr. Sir Antalnál, 1 — 3 (150.) a főtéren.

Next

/
Oldalképek
Tartalom