Eger - hetente kétszer, 1912

1912-06-15 / 48. szám

4 EGER. (48. sz.) 1912. junius 15. Guttmann Vilmos dr., Szegő László, Hunyor N., Rédey Gerő, Bartók E. dr., Horánszky Nán­dor, Miskovits Flóris, Tóth Sándorné, N. N. özv. Poncsák Jenőné, Németh Béla, Csepreghy Gyula, Puskás Lajos, Csutorás László dr., N. N., Özekkel János, Polátsik Ferdinand, Orosz Ti­bor, Brozicsevics Ferenc, Salamon Endre 1 K 20—1 K 20 f. Fodor Ferenc, Bársony Endre dr. 1 — 1 K, Izsépy Béla 80 f. N. N. 50 f. N. N. 40 f. N. N., N. N. 20—20 f. értékben. — A május hó 19-én tartott matiné alkalmából felülfizettek: Babocsay Sándor, Stészel Sándor 4—4 K, Isaák Gyula, Fekete Károlyné, Tol- vay Ágostonné, Berko Aladár 3—3 K, Udvardy László dr., Rátvay Géza dr., N. N. 2—2 K, Racser Kelemen 1 K. Ez adományokat köszö­nettel nyugtázza az Egri Dalkör Elnöksége. Kamara-ülés. A Miskolczi Kereskedelmi és Iparkamara junius hó 18-án, (kedden) délután 3 órakor, saját helyiségében teljes ülést tart, melynek napirendjéből kiemeljük a következő­ket: Elnöki előterjesztések. Előterjesztés a kamarai választások elrendelése iránt. Az élel­miszerek árstatisztikájának újjászervezése. A kereskedelmi és vámszerződések előmunkála­tainak megindítása. Határozathozatal az ipa­ros ifjak részére kiirt utazási ösztöndíjról. Állami munkásjutalmak ügyében határozat. A vasúti szállítási mellékilletékek tervezett fel­emelése. Csány község országos vásár iránti kérése. Pétervására község piaci helypénzdíj- szabása. Uj hadapródok. Hevesvármegye közönsége, a neki biztosított jog alapján, a m. kir. hon­védségi Ludovika-akadémiában megüresedett egy alapítványi helyre elsősorban Uihaiovics Géza gyöngyösi, másodsorban Simon József egri il­letőségű ifjakat vette föl. Borkezelési tanfolyam. A földmivelésügyi miniszter lelkészek és tanítók részére a buda­foki pincemesteri tanfolyam helyiségeiben ez év nyarán, két hétre terjedő borkezelési tanfolya­mot rendez, és pedig augusztus 1-től 14-ig. A lelkészek pályázati kérvényeiket közvetetlenül a földmivelésügyi miniszterhez, a tanítók pedig az illetékes kir. tanfelügyelő utján, legkésőbb julius 1-ig, ahhoz a szőlészeti és borászati fel­ügyelőhöz, illetve vincellériskolái igazgatóhoz nyújtsák be, akinek a kerületébe tartoznak. A tanfolyamon résztvevők 70 korona átalányt kap­nak utazási-, élelmezési- és lakásköltségük fe­dezésére. A kérvényre egy koronás bélyeget kell ragasztani. Cégtörzskönyv. Az egri kir. törvényszék­nél vezetett cégtörzskönyvbe május hó folya­mán a következő bejegyzések történtek: Köz­ponti Önsegélyző Szövetkezet Gyöngyös, (ala­kult 1912. évi március hó 17-én, tartama határozatlan idő, üzleti tőkéje 20 koronás üz­letrészekből áll). Tiszafüredi Tégla és Cserép­gyár Részvénytársaság Tiszafüred, (alakult 1912. március hó 23-án, tartama 26 év, alap­tőkéje 150.000 korona, mely 1500 drb. 100 korona névértékű részvényre oszlik). Grósz Kálmán szabóüzlet tulajdonos Eger. Szántó Lajos fűszer és csemege kereskedő Gyöngyös, cégvezető Cipa Alajos gyöngyösi lakos. Ke­resztény Közkereseti Fakereskedés Hegedűs János és Társai cégnél Tomanóczy Béla nyug. gazdatiszt, egri lakos társtagi minősége és cégjegyzési jogosultsága bejegyeztetett, vala­mint özv. Palánkay Sándorné és Palánkay László társtagi minősége és cégjegyzési jogo­sultsága megszűnt. Büchler Testvérek Henger­malom Részvénytársaság cégnél Bokor Andor főkönyvelő p. pa. cégjegyzési jogosultsága be­jegyeztetett. Wohl Ignác Fiai pásztói cégnél, Wohl Vilmos társtag kilépése és cégjegyzési jogosultságának megszűnése bejegyeztetett. Zagyvaszentjakabi fogyasztási és értékesítő szövetkezet, Zagyvaszentjakab, (alakult 1912. évi március hó 24-én, tartama határozatlan idő, üzleti tőkéje 10 K-ás részekből áll). — Cégtörlés: Tiszafüredi Tégla- és Cserépgyár Tiszavidéki Bank r.-t. Tiszafüred. Pályázat ipariskolai ösztöndíjra. Hevesvár­megye alispánja a budapesti, szegedi, kassai és miskolczi m. kir. állami felső-ipar- és a bu­dapesti felső építő-ipariskolákban egy heves­vármegyei illetőségű tanuló segélyezésére ala­pított és az 1912/1913. tanévtől megüresedő egyrendbeli évi 400 koronás ösztöndíjra pá­lyázatot hirdet, amelyre olyan hevesvármegyei illetőségű, jeles vagy jó előmenetelő tanulók pályázhatnak, akik a nevezett intézetek vala­melyikének már tanulói (a Domoszló, Erdő­telek, Márkáz, Feldebrő, Boczonád és Gyöngyös községi illetőségűek egyenlő minősítés esetén előnyben részesülnek); vagy olyan hevesvár­megyei illetőségű tanulók, akik kiképeztetés végett nevezett intézetbe óhajtanak felvétetni. A felvétel föltételei: a) Legalább 15 éves életkor, ép é3 egészséges testi szervezet; b) Legalább négy középiskolai (gymnasium, reál vagy polgári, iskolai) osztály jó sikerrel való elvégzése; c) Gyakorlati működés az illető ipar terén. A folyamodások Hevesvármegye alispánjához adandók be legkésőbb 1912. évi julius hó 10-éig, a következő iratok mellékelé­sével: a) Keresztlevél vagy születési bizonyít­vány, b) az utolsó iskolai évről szóló iskolai bizonyítvány, c) szülők vagyoni állásáról és illetőségéről szóló bizonyítvány. Újszülöttek. Eger városában a lefolyt hé­ten (jun. 7—12 ig) a következő születési ese­tek történtek: Szőllősi Lajos napszámos Rozália, Holló Ignác napszámos Mária, Szilágyi László földműves Szidónia, Schultz István kereskedő József, Árvái Bertalan gőzmalmi munkás Mária, Kelemen József bolti szolga József, Tregova Pál földműves Terézia, Kollár József lakatos György, Rakusz Bernát földműves Terézia, Pogonyi Bernát napszámos János, Reinis Sán­dor ács-segéd Béla, Majoros Ferenc földműves Ferenc, Bárdos Sándor földműves Imre, Dom- boróczki Lajos földműves Julianna, Ambrus József napszámos Margit, Csirke Mihály nap­számos Margit és Szidónia (ikrek), Fülöp And­rás földműves Anna, Ancsa János villanygyári munkás László, Fejes Antal napszámos Antal, Nyeste Sándor urasági iuas Ilona, Lukács Ignác cipész-segéd Rozália, Kovács János nap­számos Rozália nevű gyermek. Eljegyzési tábla. Mezei János főmolnár eger­esein és Erdélyi Erzsébet varrónő egri, Gulyás Sándor földműves és Erős Rozália hajadon egri, Bóta Sándor földműves és Majoros Mária föld­művesnő egri, Molnár Béla kertész és Bukucs Rozália hajadon egri, Józsa Rezső mezőkövesdi tanító és Parentézy Sarolta revistyeváraljai tanítónő, Silverió Dezső máv. altiszt egri és Vasas Terézia hajadon felnémeti, Csernyánszky Kálmán lakatos-segéd és Antal Fáni hajadon egri, Petras János cs. és kir. gyalogos és Ver­mes Erzsébet varrónő egri lakosok, — jegyesek. Házasságot kötöttek. Erős Bernát földmű­ves és Balázs Mária dohánygyári munkásnő egri, Makai Imre nyomdász és Sztrunga Bor­bála hajadon egri, Steinitz Jenő gyöngyösi ke­reskedő és Berger Ilona hajadon egri, Bozso- vitz János gépész és Lintaller Erzsébet egri lakosok. Halottak névsora. Bodó Ferenc 9 hónapos, Kormos Mária 1 hónapos, Bodnár András 6 hónapos, Dongó József 5 hónapos, Madarassy István 10 hónapos, Juhász Sándor 6 hónapos, Tóth Erzsébet 8 hónapos, Nagy György 5 hó- napos, Szűcs Erzsébet 2 hónapos, Szakács József 3 hónapos, Patkó Nándor 15 napos, özv. Czvek Endréné szül. Zakó Zsófia magánzónő 80 éves, Pál Anna 7 éves, Miklóssy Sándorné szül. Petheő Piroska 40 éves, Vas Mátyás földműves 78 éves, Ónodi Jánosné szül. Cseh Etel föld­művesnő 38 éves, Eekermann Vilmos főgimn. VI. oszt. tanuló 15 éves, Altmann Andor fő- reálisk. VII. oszt. tanuló 19 éves, Friedmann Herman magánzó 85 éves korában. Apró krónikák. Eltemetett titok. Bizonyára élénk emlékezetében van még olvasóinknak az az eset, hogy Egerszalók község közházát éj­nek idején kirabolták. Az ott talált Wertheim- szekrényt kiemelték és kocsin a határba szál­lították a vakmerő betörők, ahol azután fel­törték és kifosztották. Összesen 3851 kor. 93 fillér közpénz veszett el így, amiért a község ráadásul még szavatolni tartozik. A rablóknak persze semmi nyoma; azaz hogy csakis a nyoma maradt meg, mert ők maguk elpárologtak és ekként, előreláthatóan, talán örökre megfejtet- len titok marad az egerszalóki rablás a legú­jabb betörő-romantikában. Végre feledésbe megy az egész; a titok egyre mélyebbre temetkezik és minden ásó-nyomnál egy jókora adagot vé­szit a reá irányuló érdeklődésből. Az első lé­pés már megtörtént a feledés felé. A község képviselőtestülete ugyanis a törlését kérte a szenvedett kárnak és a vármegye teljesítette ezt a kérelmet. Rövid hirek. A cigány-ügy. Hevesvármegye közigazgatási hatóságainak is sok a baja az országszerte csavargó cigányokkal, akik állan­dóan veszélyeztetik az élet és vagyonbizton­ságot. A vármegye törvényhatósága most újból fölirt a belügyminiszterhez a cigány-ügynek országos rendezése iránt, illetve a már agyon- anketezett kérdésnek mielőbbi megoldását sür­geti. — Egy község alapítványa. Ecséd község képviselőtestülete a Hatvanban építendő me­gyei közkórház céljaira 1000 koronát szavazott meg. — UJ állatorvosi körök. Az egri járásban egy, a gyöngyösi járásban két állatorvosi kört és ugyanenyi kör-állatorvosi állást szervezett a vármegye. — Uj artézi kút. Karácsond község elhatározta, hogy artézi kutat furat. Közelében, Vámosgyorkön és Nagyfügeden már van artézi kút, mely jó ivóvízzel látja el a lakosságot. — A megye nyereménye. Hevesvármegye közönsége a Magyar Képzőművészeti Társulat idei sors­játékén egy csinos képet nyert, amelyet az al­ispán hivatalos helyiségében helyeztek el. — Párád fürdöv endégsi. Junius első tiz napja alatt 279 fürdővendég és 200 átutazó vendég kereste föl a kies Párád fürdőt. Színház. Suzette. Hétfőn este Brieux e kedves szín­művére gyér közönség volt kiváncsi. Egy da­rab vonul el előttünk az egyszerű életből egy­szerű természetességgel; úgy, ahogy az tör­ténni szokott. Chambert Henry (Bársony) válni akar a feleségétől (Verő J.). A válást nagyon óhajtaná a férj apja és anyja, viszont nem szeretné a nő családja. Az asszony megbo­csátható és százszor megbánt könnyelműségét nem akarja feledni a férj, aki pedig szintén nem ártatlan. Jön azonban a közvetítő: gyer­mekük, a kis Suzette (Sinkó), akiben az egy­mástól távolodó pár érzelmei találkoznak. A megtört asszony lemondása, megadása le is győzi a válást sürgető családot, Chambert Lucient és feleségét (Oláh és Niczkyné) s a kis Suzette nagy örömére szent lesz a béke. A darab egy kissé vontatott természetű s a szereplők még inkább azzá tették. Jobbára olyan kedvetlenül játszották, mintha az üres

Next

/
Oldalképek
Tartalom