Eger - hetilap, 1892

1892-11-01 / 44. szám

352 sekkel, hanem a népszerű orvosi rész is kitűnő tanácsokkal szol­gál az egészség megóvására. Különösen kiemeljük a „bötürendbe szedett jó tanácsokat betegségekben“, melyekből kiki rögtön meg­tudhatja, hogy mitevő legyen, ha bármely baj éri, továbbá a „tiz regulát kolera idején“ az olcsó és egésséges ház építésének részletes leirását, az étkezési és főzési tanácsokat és (Hampelné, Pulszky Polixéna) még sok más hasznos tudnivalót. Csakis az által, hogy nyerészkedni nem akar, adhatja az egyesület potom 30 kiért a „jó egésség naptára“ egy példányát, sőt a ki egy­szerre 2—5 példányt rendel meg, az csak 28 kiért, 6 — 10 pél­dányt 27 krért, 11—25 példányt 26 krért, 26—50 példányt 25 krért, 51—100 példányt 23 krért fizeti a példányt s a külde­ményt bérmentve kapja meg. A pénz előlegesen az. orsz. köz- egésségi egyesület pénztárnokának (Budapest, Eszterházy-utcza 5. sz.) küldendő be. Melegen ajánljuk e naptárt a hatóságoknak, lelkészeknek, néptanítóknak, jegyzőknek terjesztés végett s ez is a legolcsóbb újévi ajándék gyógyszerészeknek, kereskedőknek és mindenkinek a legtanulságosabb olvasmány. Kiállítása díszes, képei nagyon szépek. — Az építő iparosok téli tanfolyama. Ezen tanfolyamra a beiratások — a melyeket a kedvezőtlen egészségügyi viszonyok miatt elhalasztottak — megkezdődtek a budapesti állami iparis­kolában (VIII. kér. Népszinház-utcza 8. szám) s a vasárnapokon és ünnepnapokon, délelőtt 9. órától 12-ig s a köznapokon este 6 órától 7-ig tartatnak. A tanfolyam megnyitása későbben fog közzététetni. Az állami ipariskola igazgatósága. — Tanfolyam a helyhez kötött (stabil) gőzgépek kezelői szá­mára. Ezen tanfolyamra a beiratások — a melyeket a kedvezőt­len egészségügyi viszonyok miatt elhalasztottak — az állami ipariskolában (Budapest, VIII. kér. Népszinház-utcza 8. szám —) megkezdődtek, s az ünnep- és vasárnapokon délelőtt 9 órától 12-ig s a hétköznapokon este 6 órától 7-ig tartatnak. A tanfolyam meg­nyitásának napja későbben fog közzététetni. Az állami iparis­kola igazgatósága. — Új könyvek. A Franklin-Társulat kiadásában Budapes­ten újabban megjelentek: A nagy manőver és egyéb bakatörténetek. Irta Kacziány Géza. Ara tűzve 1 frt. Tartalom: A magyar baka. — A nagy manőver. Újra mondurban. — Taktus-egrecérozás. — Cél! — Tüzü A sátorban. — Nakt-manéber. — Tábor-szemle. — Előőrsön. — A nagy roham. — Oszolj. — A görbe országok­ból: Koplalásaim. — A bóra. — Az üldözött kakas. — De pro- funtis. — Hadjárat békében. Olcsó könyvtár. Szerkeszti Gyulai Pál. Elmélkedések a rómaiak nagyságának és hanyatlásának okai­ról. Irta Montesquieu Károly. Francziából fordította Orlai An­tal 40 kr. Guillot Arséne. — Aubain abbé. Irta Merimée Prosper. — Francziából fordította K. Karlovszky Endre 30 kr. Két fájdalom. Dráma egy felvonásban. Irta Coppée Ferencz. — Francziából fordította ifj. Szász Béla 20 kr. Az atyai ház. Regény. Irta Pálfty Albert. Második kiadás 1 frt. — Jean-Marie. Dráma egy felvonásban. Irta Theuriet A. Francziából fordította ifj. Szász Béla 20 kr. Az én jó csillagom. Vigjáték egy felvonásban. Irta Seribe. — Francziából fordította ifj. Szász Béla 20 kr. Felelős szerkesztő: SzaToÓ Ignácz. íu/ rá. sz. í ——■ - Árverési hirdetmény. iK. loy2. Az egri kir. törvényszék területén Eger városában fekvő és Kis Sándorné sz. Goór Anna végrehajtást szenvedett nevén B/e-od részben és Bodnár Ferencz társtulajdonos nevén Vs'öd részben álló következő ingat­lan u. m. az egri belső 912 sztjkvben Afll60 hrsz. alatt foglalt 835. népsorszámú ház ud­var kerttel a hatvani 3-ik negyedben az 1881: LX. t. ez. 156. §-a értelmében egész­ben, az egri egyházmegyei alapítványok vég­rehajtató által a végrehajtást szenvedő ellen 200 frt tőke, ennek 1888. évi Jun. hó 5-ik napjától járó 7-% kamatai, — 14 frt lejárt évi kamat után 1889. 1890. 1891. és 1892. évi jun. 5-től járó 7% késedelmi kamat, 13 frt 25 kr. árverési kérése, 11 frt 91 kr. és 10 frt 71 kr, árverés foganatositási, 29 frt 73 kr perbeli 7 frt 95 kr végrehajtási már megállapított költségek erejéig vezetett vég­rehajtás folytán 1892-ik évi november hó (22-ik) huszonketedik napján dél­előtt 10 órakor ezen kir. tvszék árverési termében 720 frt kikiáltási árban árvereltetni esetleg kikiáltási áron alól is eladatni fog. Az árverelni szándékozók tartoznak a ki­kiáltási ár 10%-át bánatpénzül a bírósági kiküldött kezéhez letenni. A vételár három részletben, u. m.: ‘/.j-da az árverés jogerejüvé váltától számított 15 nap alatt, 1/3-a ugyanattól számított 2 hó alatt, Vj-da ugyanattól számított 4 hó alatt, az árverés napjától járó 6% kamatokkal az egri m. kir. adóhivatalnál lesz be­fizetendő. Az egyidejűleg megállapított árverési fel­tételek ezen kir. törvényszék telekkv. hiva­talánál a szokott hivatalos órák alatt, vala­mint Eger város elöljáróságánál megte­kinthetők. A hirdetménynek az egyik helyi lapban leendő egyszeri beigtatását végrehajtató kép­viselője eszközöltesse, s az illető lappéldányt A hOSSZÚ téli-estékre, kellemes szórakozásul ajánlom a n. ér­demű közönségnek kölcsönkönyvtáramat melyet most ismét, több mint 200 uj regénynyel frissitettem fel. Azonkívül ajánlom könyv- zenemű és papirkereskedésemet, hol az e szakba vágó czikkek jó minőségben jutányos árakon szerez­hetők meg. István, Blay (195) 2-2 könyv- zenemű és papirkereskedő. Egerben (Fő-utcza.) a felveendő árverési jegyzőkönyvhöz csa­tolja be. Ezen árverés dr. Frenzl János és dr. Kozma Endre csatlakozott végrehajtatok ér­dekében is elrendeltetett. Egyszersmind végrehajtató részére a je­len kérvénnyel okozott költség 10 frt 90 krban álapítatik meg. Kelt Egerben, a kir. törvényszék telek­könyvi hatóságánál 1892. augusztus hó 24-én. (202) 1* Dr. Philippy, kir. tvszéki biró. Tűzifa és kőszén eladás. Első rendű Tűzifa, Porosz- és Salgó- tarjáni-köszén valamint kitűnő Mész és minden erdei termékek házhoz szállítva vagy a nélkül megrendelhetők; I. rendű kitűnő szöllö karókra tölgyfából hasítva már most elfogad megrendelést Fischer Lajos, (huspiacz.) (i76). e- Schmidl Soma, (Götzház.) PHOTOPLASTICUM! Piacz-utcza, Mednyánszkyféle ház 4. sz. Tisztelettel értesítem a m. t. közön­séget, hogy Mindenszentek ünnepétől kezdve Jézus életéből és Rómából vett képek lesznek láthatók. — A jövő csü­törtökön és pénteken II. Lajos bajor ki­rály gyönyörű palotái, és München; — szombaton pedig Északamerika, a Nia- gara-zuhatag, Svéd és Dánországok, valamint Oroszország legérdekesebb rész­letei lesznek kiállítva. — A photoplasti- kum nyitva van délut. 4 órától esti 9 óráig. Belépti dij személyenkint 20 kr. 6 dr. belépti jegy 1 frt. Iskolai tanulók csoportos látogatásának dija közmegegye­zés szerint állapittatik meg. Tisztelettel. STRECKER JÁNOS, a Panoptikum arany érmekkel (203) 1* kitüntetett tulajdonosa. Kiadótulajdonos az egri érseki-lyceumi nyomda. Eger, 1892. Nyomatott az egri érseki-lyceumi nyomdában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom