Eger - hetilap, 1871

1871-03-16 / 11. szám

IX. éri folj am. II. szám. Marcziiis lö-áii 1871. Előfizetési dij : Egész évre Félévre Negyedévre, . Fgy hónapra Egyes szám . 5 ft kr. . 2 ft 50 kr. . J ft :»o ki. . — -15 kr. — 12 kr. Hirdetésekért : minden hasábzott petit sorhely után 4, bélyegadó fejében minden hirdetéstől 30, nyilttérbeu egy petit sorhelyért 10 kr fizettetik. Poliiikai s vegyes larlalinu hetilap, megjelenik minden csütörtökön. Kiadó hivatal : a lyceumi nyomda Mlólitetrsrliet rlliHtsd o » z e r k e * s tö s é g (Szichenyi-uteza 26. »z.)Jrnt»eh G. kőni/vkereskedése s minden k. postahi.vata Hivatalos hirdetésekért előre fizetendő : egyszeri közzétételért 1 firt. 30 kr. Vidéki hirdetéseket elfogadnak MoSSC R. Bécsben. előfizetési fölhívás AZ CZIMÖ POLITIKAI S VEGYES TARTALMÚ HETILAP KILENOZEDIK ÉVFOLYAMÁRA. Előfizetési föltételek. Egész évre ....................................................5 ft — F élévre ....................................................2 ft 50 kr. N egyedévre....................................................1 ft 30 kr. E gy hónapra.....................................................— 45 kr. Egyes szám.....................................................— 12 kr. Kérjük az előfizetési pénzeket az „Eger1' kiadó-hivata­lába (lyceumi nyomda), vagy a szerkesztőséghez (Széchenyi- utcza, 26. sz.) mielőbb bérmentesen beküldeni, annál is in­kább, minthogy a lap csak az előfizetési pénz elöleges beküldése mellett fog megküldetni. 'SSF” Minthogy a posta-utalványok használata az előfizetéseknél átalánossá lön, ennélfogva ajánljuk t. előfize­tőinknek ezek használatát, melyek csak 5 krba kerülnek. A lap pontos szétküldése iránt gondoskodni fog az „Eger“ kiadó-hivatala. Megyei élet. Heves-Szolnokmegye bizottmányának márcz. havi üléseiből. (Vége.) A Jászkun-kerületek közönsége az iránt kérésé meg a megye közönségét, hogy miután a Tárná folyónak gáttörése Örs és Erk községek közt történt, az ez alkalommal megrongált töltések kija­vítása iránt kellőleg intézkedjék; továbbá újabban arról értesülvén, hogy a Tárná ismét fenyegetőleg árad, minek (bokául az Örs község határában levő zugó idejekoráni felhúzásának elmulasztása állittatik," az emlitett zugó folytonos figyelemmel tartására is fölhívja a megye közönségét. Majzik Viktor föszolgab ró mind a megrongált töltések hala­déktalan kijavíttatására, mind az örsi zúgó folytonos figyelemmel tartására, s átalában az ügy körüli kellő intézkedések megtételére utasittatik, clváratván az eredmenyröli hivatalos jelentése. A magyar kir. közmunka- és közieked. minisztérium közli ab­beli leiratát, hogy az 1867. évi megyei útépítési alapról szóló szám­adás megvizsgáltatván, helyesnek találtatott,s az ellen észrevétel főn nem forog. A fölolvasott miniszteri rendelet az illető számadáshoz csatol- tatni rendeltetik, a miniszteri rendelet másolatban Okolicsányi Jó­zsef megyei főpénztárnoknak azzal adatik ki, miszerint az 1867. év­ről vezetett megyei útépítési alap számadására nézve, a szokott óvá­sok föntartása mellett, a további felelősség alól fölmentetik. Borhy Dániel szolgabiró jelenti, hogy Gyöngyös Halász község régi iskolája elégtelenné s alkalmatlanná vált; hogy az uj iskola a czélnak megtelelöleg már elkészült ; hogy az építési költségek fede­zésére a község 1000 forintnyi kölcsönt 6% kamatra vett föl, és ugyané czélra egri érsek ö nagyméltóságától 24 év alatt törlesztendő 600 ftnyi, kamat nélküli kölcsönt nyert ; továbbá, hogy az 1000 ftnyi kölcsön az eladatni kért belsőségért nyerendő összegből czéloztatik visszafizettetni, a 600 ft kölcsön pedig pót- és iskolai adóból fog törlesztetni ; végre, hogy az építkezés igen is jutányosnak mondható, és a község tulajdonát képező, hasznot nem hajtó belsőségnek el­adat,ása, az elért előnyöket tekintve megengedhető. A most (Vdolvasott jelentés a f. évi 78. szám alatt tárgyalt, 66. számú szolgabirói jelentéstől eltérő lévén, a mennyiben az utóbbi je­lentésben csupán a földbirtok elidegenítéséről volt szó, és a fölme­rült költség a már elidegenített földbirtokból nyert előlegfizetésekből állíttatott fedezettnek; holott a jelenlegi jelentés szerint a költség kölcsön által fedeztetett : az összes iratok Borhy Dániel szolgabirónak azzal rendeltetnek visszaadatni, hogy a két eltérő jelentést öszhang- zásba hozván, újabb jelentést mutasson be. Borhy Dániel szolgabiró 150. sz. a. az 1870. évi 801. számú bizottmányi végzés folytán jelenti, miszerint Adács községnek a vas­úti vonal által elfoglalt földterület kisajátítására nézve beadott ké­relme folytán helyszíni vizsgálatot tartván, a következőket véli figye­lembe vehetőknek : 1) Hogy a vasúti vonalhoz kisajátított földterületnek a ni. főmér­nök általi fölméretése csak a kisajátítási összegek kifizetése utánienne szorgalmazandó. 2) Hogy a kisajátított földek után fizetendő kárpótlási Összeg, mely még 1870. év november havában volt kifizetendő, s melynek Vb része minden ok nélkül még most is visszatartatik, teljesen kifi­zettessék. 3) Hogy a község tulajdonához tartozó, a karácsondi határ mellett fekvő tagositott birtokhoz, úgy a zsellérek részére kihasított földterülethez, a termények beszóllithatása tekintetéből út nyittassák, és a 17. sz. örháztól nyugatra, egy dülöfóldnyi távolságra a vaspá­lyán át átjárás készíttessék. 4) Hogy Kelemen Mátyás, Major András, Rapi József, Pálik József, Juhász József. Major György, Barna János, és Péter András, adácsi lakosok azon területekért, melyek utólag az örházakhoz ker­teknek elfoglaltattak, kártalanittassanak. 5) Hogy Bencsik József örökösei, Harmos József örökösei, Pólyán János, Gulyás József, Ács Albertné, Labancz János, Szekeres Mihály, Pálik Mihály, Lenárt János, Major András, Szécsénjü Fe- rencz, Tót". Ambrusné és Juhász József özvegye részére a kisajátí­tási ár, mely eddig azon okból, mert családjaikban kiskorúak is van­nak, visszatartatott, a nagykorú családtagok jótállása mellett, a me­gyei törvényszék által kiadassák. 6) Hogy Major István és Szekeres Mihály adácsi lakosoknak beltelkeikbő!, tüzrendöri tekintetből kisajátitni ezélzott terület □ ölenkint 40 krral fizettessék, illetőleg, hogy a vasútvonalhoz, az ilietö tulajdonosok és a község érdekét tekintve, a nevezettek beltelkei egészben átvétessenek, és a tulajdonosoknak a község más részén hasonló területű beltelek vásároltassák. 7) Hogy János Antal, Kovács János és Lonárt János adácsi lakosok, kiknek csekély terjedelmű földeik a vasút által hosszában átmetszetnek, azon csekély földért, mely nekik megmaradt, s mely csekélységénél fogva teljesen haszonvehetetlen, szintén kárpótlást nyerjenek, s ezen kis tér is a vasútvonalhoz csatoltassék. Mely hivatalos előterjesztés 1 ) pontja tudomásul vétetik, az 5) iránti intézkedés a m. törvényszék hatásköréhez tartozván, e végből ezen határozat az Egerben székelő megyei törvényszék polgári ősz-

Next

/
Oldalképek
Tartalom