Eger - hetilap, 1883

1883-03-01 / 9. szám

79 folyamatban van mind. 1882. évben a kamara ügyésze által vádinditvány tétetett 14. Vádhatározat hozatott 12. Vádhatározatok ellen tett felebbezések száma 3. Helyben hagyva visszaérkezett 2, feloldva 1. Végtárgyalás tartatott 9. Ennek folytán vétkesség kimondatott 3 ügyben. Nem vétkesség 6 ügyben. Vétkesség kimondásánál megfeddetett 1. felfüggesztett 2 ügyvéd. III. Az ügyvédekről: 1881. év végén bejegyezve volt . 125 ügyvéd 1882. évben bejegyeztetett. . . 3 „ 1882. év folyama alatt összeg . 128 tagja volt a kamarának. Ezek közül 1882. évben töröltetett: a) öBkénytes lemondás folytán... 4 I b) elhalálozás következtében . . . c) kamaraterületről eltávozása folytán 1882. év végén 122 tagja volt a kamarának, kik közül kettő fel van függesztve. Egy ügyvédnek felvétele megtagadtatott. Pártfogóul 9, gond­nokul 1 ügyvéd rendeltetett ki. II Összeg fi IV. Az ügyvédjelöltekről: 1881. év végén bejegyezve volt...........................................43 1882. évben bejegyeztetett: a) felvétellel. • . . . . 9 | * . b) átköltözés következtében 5 j u^s-e6 • 1882. év folyama alatt bejegyezve volt 57 kik közül kitöröltetett: a) elköltözés folytán ... 4 b) ügyvédi vizsga alapján . 2 c) meghalt ................................1 d ) gyakorlatból kilépett . . 4 Összeg . 11 1882. év végén tényleg bejegyezve volt 4fi Ezek közül a lajstromból való kitörlés kérése nélkül a gya­korlatból kilépését bejelentette 1. A tényleg gyakorlaton levő ügyvéd-jelöltek közül alkalma­zást nyert: a) biróságnál.....................10 } b ) ügyvédeknél.....................35 j I rodát 6 ügyvéd-jelölt hat esetben változtatott s az ügyvédi vizsgára 3 folyamodott. Egy iigyv. jelöltnek felvétele megtagad­tatott. Összeg 45 Ügyeit a kamara l közgyűlésen, 30 választmányi és 15 fe­gyelmi ülésben intézte el. A kamara ügyésze által fentebb jelzett 28 panasz, a tagdíj nem fizetése indokából emeltetett. Jelentés a magyar szent korona országai vörös-keresztegylete heves­megyei választmányának 1882. évi működéséről. Ez évet a felkelés elnyomása végett táborba szállt csapa­taink számára sebkötszer csomagok készítése és készíttetésével kezdettük meg. Más alap hiányában e czélra az egri fiók pénztárából vet­tünk 145 frt 55 kr előleget, mely összegen azonnal 150 darab kész sebkötszer csomagot rendeltünk a Schottola Ernő budapesti ezég útján az igazgatósághoz, azután pedig a felkelés tartama alatt külömböző mennyiségű részletekben házilag készített 723 darabot, és igy összesen 873 darabot bocsájtottunk az igazgató­ság rendelkezése alá. A szabás, varrás és vasalásban tevékenyen közreműködtek a következő egyleti tagok: Ury .Tózsefné, Frantz Alajosné. özv. Okolicsányi Józsefné, Székely .Tánosné, Rósa Gusztávné, Nánásy Gyuláné, Kliegl Pannika, Szuhányi Anna és Irma. Hogy ezen előlegezett összeget az egri fiók pénztárának megtéríthessük, ezen megyei választmány nevében és beleegyezé­sével alólirott alelnök sebkötszer csomagok és a sebesültek ápo­lásához szükséges kórházi felszerelvények beszerzése czéljából inegyeszerte adománygyűjtést indított 55/882. szám alatt múlt évi febr. 28-án kelt és a megye minden községe elöljáróságához, a rendezett tanácsú városok polgármestereihez, a megyei szolga- birákhoz, a pénzintézetekhez, casinók, jótékonyegyesűletek és számos egyesekhez is megküldött felhívással. A gyűjtés eredménye ez ideig a következő : 1) Boczonád község lakosaitól Végli Péter és Novák István gyűjtése....................................... 2) Nagy-Fügéd község lakosaitól Lechner Lajos gyűjtése.......................................' 3) Szóláth község lakosaitól Tóth Endre gyűjtése................................................ 4) Domoszló község lakosaitól Kilián Endre gyűjtése ........ 5) Ecséd község lakosaitól Hegedűs András, Pete István és Siposs Lajos gyűjtése . 6) A tagok között helyben köröztetett ivén 7) Recsk, Derecske és Bállá községek lako­saitól Ficzere Alajos gyűjtése .... 8) A heves-megyei nőegylet ivén Egerben özv. Nánásy Mihályné sz. Csernyus Amália gyűjtése 9) A heves-megyei takarékpénztár adománya Egerben.................................................................... 10) Gyöngyös-Tarján község lakosaitól Ozs­vart Ferencz gyűjtése................................................ 1 1 Egerváros lakosaitól Tavasy Antal pol­gármester gyűjtése................................................ 12) Kompokról Töttösy Sándorné gyűjtése . 13) Az egri törzs-casinó egylet adománya . 14) Kömlő község lakosaitól Schvorbauer La­jos gyűjtése .... • _______________ összesen 213 frt 23 kr. Némely községekből bejelentett adakozások, a szolgalmak­nál kint lévő egyleti taggyűjtő aláírási ivekre tett befizetésekkel azonosoknak tűnvén fel; azok beérkezéséig szabályszerüleg el nem számolhatók. Ezen összegből 145 frt 55 kr. beutaltatott a fentebb említett előleg megtérítése fejében az egri fiók pénztárába, a fel­maradt részlet pedig a megyei választmány pénztárában ke­zeltetik. Ugyan e czélra begyült Egerben Rósa Gusztáváétól 12, Szentkirályi Kázmérnétól 16, Kolossy Gusztávnétól 14, Székely Jánosáétól, 8, Fógel Ágostonnétól 6, özv. Kosa Györgyimtől 6 elkészített pólya. Az angolkisasszonyok egri intézete részéről Toldy Izabella főnöknőtől 172 méter hosszúságú pólya anyag. Bandy Sándornétól 2 pár harisnya és 3 pár iitérmelegitő, Sza- bóky Irmától 6. Steinfeld Hermáimétól 1 csomag tépés. Ezen készletek az igazgatóság 107/882. szám alatti intézke­dése értelmében itt helyben elnöknő lakásán helyeztettek el. Azon sebesült harczosoknak a vasúti indóháztól a helybeli 8 frt 5 7? 2 >7 4 26 75 kr. 18 77 30 „ 10 77 90 ,. 65 77 30 ,, 10 77 4 77 34 „ 35 77 59 ,. 14 77 20 „ 5 77 3 77 85 „ irgalmas betegápoló rendi és az egri alapítványi kórházba szál- lithatások czéljából, kiknek ott gyógykezelés végett leendő felvé­telüket már a múlt évi jelentésünk szerint biztosítottuk, követke­ző minőségű fogataikat a következő uraságok voltak szívesek fel­kérésünk következtében az egylet rendelkezésére bocsájtani: Ba­bies János, Begovcsevics Róbert, dr. Akantisz Jusztin, Sehvartz Herman. Kánitz Lipót, Steinhäuser István és Streimelvöger Rezső 1—1 ruganyos kocsival — dr. Frantz Alajos, Szele Gábor, Len­gyel Miklós, dr. Kösztler József, Matékovits Mór 1—1 ruganyos kocsi és 1—1 szekérrel, — Sir Gyula 2 ruganyos kocsi és 2 sze­kérrel, — Ferenczy Imre, Györgyényi Ignácz, Kudlik Ignácz, Koz­ma Károly, Kovacsócy ístván, Zsendovits József, Szávits Pál, Détsi és Rothschild 1—1 szekérrel Egyletünk szervezetének tovább fejlesztése, üdvös működési képességének kiterjesztése körül is sikerrel működtünk ; mert a lefolyt évben megyénk területén 2 új fiók egyletet, és pedig az egyiket Tisza-Füreden. a másikat Verpeléten sikerült meg­alakítani. A tiszafüredi fiók egylet megalakult 1882-ik évi okt, 22-én Tisza-Füreden tartott népes közgyűlésén kiválólag Lipesey Ta- másné sz. Benviczky Gabriella ügybuzgó közreműködésével; a verpeléti fiókegylet pedig ugyanazon év deczember 10-én kiváló­lag Almásy Géza tarnajárási szolgabiró buzgólkodása mellett. Az egylet sorsjegykölcsönjegyeinek eladása körűi is buz­gón közreműködtünk, azonnal elárusítván az igazgatóság 1440 szám alatt kelt levele szerint az egri fiók egylet részére névér­tékben feltartott 66 és a heves-megyei választmány részére fel­tartott 12 db. összesen tehát 78 sorsjegyet: utóbb pedig az igaz­gatóság 1635/882. szám alatt kelt felhívása alapján mint aláírási hely működvén, eladtunk a kibocsájtási áron 145 db. sorsjegyet, *

Next

/
Oldalképek
Tartalom