Eger - hetilap, 1879

1879-06-19 / 25. szám

197 is tudtam, hogy ily kitűnő színész ön, a jövő héten előadást ren­dezünk itt Trianonban; számolok önre!“ viszonzá pajzánul mo­solyogva. „Kegyetlen, ez sok!“ „A pokolba miniszteri tanácsaitokkal; nekem a titkos zárt kell kinyitnom!“ szólalt meg újra a király fölébredve. „Ab mily kellemes csalódás! Azt álmodtam miniszteri értekezletbe kell men­nem s im a kedves kis majorosné mellett vagyok,“ mondá megcsó­kolva neje kezét. HIEFTJZÉB. * Az Űr napja, egyházunk e lélekemelő ünnepe, várakozá­sunk ellenére veröfénynyel köszöntött be s igy az ajtatoskodók se­rege a főtemplom körül már korán kezdett gyülekezni, várván a körmenet megindulását. Ezt Érsek úr ö excja által fényes egyházi segédlet mellett végezett ünnepélyes isteni-tisztelet előzte meg; mire megszólaltak a harangok s a zöld gályákká! díszített és illa­tos füvekkel behintett utczákon megindult a szent körmenet, mely­ben a megyei, városi s katonai tisztikar, a tanuló ifjúság, kát. le­gény-egylet, czéhek s a buzgó hivek nagy száma vett részt. Dél­ben Érsek úr ö excja disziakomát adott, melyre városunk szá­mos előkelősége volt hivatalos. Ebéd alatt Szuhányi János kir. tör­vényszéki biró mondott felköszöntöt kegyes, jótékony Föpászto- runkra, melyre mindenfelől lelkes éljenek hangzottak fel. Ebed után ö excja szokott nyájasságával társalgóit vendégeivel az érseki lak díszes kertjében, hol a virág kedvelők nem bírtak eltelni a leg­szebb rózsavirány nézésében. Ugyanez alkalommal többen a házi­kápolnát is megtekintették, melyet ö exja nem rég Storno művész- hazánkfia által ujittatott meg nagy költséggel. * A helyőrségünk fölötti szemle megtartására Edelsheim- Gyulai báró, lovassági tábornok úr ö excja, táborkari főnöke, hadsegéde, a kát. ügyelöségi (inteudatura) és egészségügyi főnökök kíséretében e hó 17-én érkezett városunkba. A vezénylő tábornok úrral egyidejűleg érkezett meg Szapáry gróf katonai parancsnok úr ö exja táborkari főnökével, és előtte való napon az esteli vo­nattal Ziegler osztályparancsnok úr ö excja Kr zisch vezérőr­nagy- s több törzstiszttel együtt. A hadcsapatok fölötti szemle az izr. temető előtti térségen ment végbe, regg. 7 órakor vette kez­detét és d. u. 2 óráig tartott; mire a magas vendégek ebédre, va­lamint estelire is, Érsekünk ö exjához voltak hivatalosak. A tábor­nok urak, kik ittlétük alatt Érsek úr ö excja, a fökáptalan s a zircz-cziszterczi rendház vedégei valának, kiséretökkel együtt még e napon éjjeli */a 11 órakor hagyták el városunkat s Kassára utaztak. * Köszönet nyilvánítás. Egri érsek úr önagyméltósága a vö- röskút utczába felvezető „ttindérpart“ kikövezéséhez 25 írttal já­rulni kegyeskedett, mely kegyes adományért legmélyebb köszönetét nyilvánítja az ottani lakosok nevében Pittler László és Felber D. István. * Olaszország fiatal korona herczege a napokban kedélyesen mulatott Monterena markiné a királyné udvarhölgye leányával a ki­rályi palotában, s mi közönséges emberek gyermekei között meg­történni szokott, megtörtént a királyi palotában is: a gyermekek összekaptak s a kis koronaherczeg dühében a hajába kapaszkodó kis leáoynak azt kiáltá, „Ha király volnék most levágatnám a fe­jedet.“ Ezt csakhamar elmesélték Umberto papának s ez a királyné minden kérése daczára 8 napi szoba áristomra s katonai rangjának ugyanazon időre való felfüggesztésére Ítélte a kis dühönczöt, azon­felül, mig fogsága tart, csak fele kosztot kap. * Meghívás. Az egri községi iskolaszék határozatánál fogva a községi népiskolákban a zárvizsgálatok következő napokon fognak megtartatni: A belvárosi fitanodában a vallástanból jun. hó 20-án, az előirt többi tantárgyakból jun. hó 21. 23 és 24-én; a tornászai­ból jun. hó 24-én délután 5 órakor a torna-egylet helyiségében. A hatvani II. negyedben levő külvárosi vegyes iskolában jun. hó 25-én; a hatvani III. negyedbeli külvárosi vegyes iskolában 26-án; a czifra- külvárosi vegyes iskolában 27-én ; a makiári külvárosi vegyes is­kolában jun. hó 28-án fognak a vizsgálatok megtartatni. — A vizs­gálat naponként reggeli 8 órakor veszi kezdetét, melyre a t. ez. szülök, valamint a népnevelés iránt érdeklődő ügybarátok tisztelet tel megbívatnak. Derszib Rudolf, igazgató-tanitó. * Az épületek szabályszerű készítése, a szabályellenes épületek átalakítása, úgy a közútezák és terek rendbentartása és csinosítása czéljából alkotott „szépészeti szebályok“-at, melyek csak kevés példányban forognak városi közönségünk kezén, több oldalról vett felszólítás folytán, egyik legközelebbi számunkban közölni fogjuk. * A Mindszenty-emlék — irja a helyben megjelenő „Irodalmi Szemle“ — készen van és csak a kedvezőtlen időjárás akadályozta eddig az alaplerakást és felállítást, mi azonban nemsokára meg fog történhetni. — Interpellate. Tisztelettel fölhivatik Hevesvármegye kir. fő­mérnöke , méltóztatnék nyilatkozni: vajon bejelentette-e az illető útbiztos azt, hogy a felnémeti zúgó hídja mellett az árvíz, már több méternyi bosszaságban és majd két méternyi szélességben az országút testét kimosta; és vajon szándékában van-e ezen mind a közbiztonságot veszélyeztető, mind az állam vagyonát megtámadó hibát, mielőtt szerencsétlenség bekövetkezhetnék, kevés költséggel kiigazítani? Becses válaszért a közönség megnyugtatása végett esd egy gyakran ezen hídon át utazó. D. * Áradás Kispesten. Kispesten a föld árja annyira megnőtt, hogy a kutak mindenfelé kiáradtak s döntötték az egész kis tele­pet. Eddig már 80 ház omlott egészen össze s még több összeom­lás várható. A kormány rögtön 3000 frtot utalványozott az Ínsége­sek felsegélésére. * Üngvárt borzasztó szerencsétlenség érte folyó bó 9-én. Az ég már este felé borulni kezdett, s a sötéten tornyosuló fellegek mindinkább fenyegető alakot öltöttek. Csakhamar iszonyú orkánban tört ki az ég haragja. Esti 7 órakor már oly felhőszakadás borítá el a várost, hogy az utczákon valóságos tengerré áradt a hegyek­ről rohanó víz. A kai vári ahegyröl lefutó víztömeg 2—3 mázsás kö­veket sodort az utczákra. Kilencz óra után nagy sötétségben vész­kiáltások és vészjelzések riasztották fel azon városrészek lakosait, melyeket az árvíz kikerült. A katonai iövöhely felöl ugyanis oly nagy mennyiségben tódult a.viz a városba, hogy a kaszárnyától a kis hidig minden viz alatt állott. Ekkor kezdték az utczai lámpá­kat meggyujtani, a hol még lehetett, a nem szorongatott házak lakosai ablakaikba világot helyeztek, s a tűzoltóság, rendőrség és katonaság megfeszített erővel hozzáfogott az életmentéshez, s nekik köszönhető, hogy a néhol öles viz nem ragadt el emberáldozatot. Nyolcz ház még akkor éjjel lerogyott s tegnap estig még egy, de várhatni még többnek beomlását is. Daczára a legnagyobb erőfe­szítésnek, több mint öt ember élet veszett a hullámok közé. * Tűzoltó egyletünk f. hó 29-én tehát Péter-Pál napján tartja meg diszgyakorlatát s az érsekkertben nyári mulatságát. A részle­tek a falragaszokon lesznek olvashatók. Az előkészületetek nagy­ban folynak, s igy, ba az idő kedvez, ezen mulatság a régiek jó hírnevét csak emelni fogja. A legmelegebben ajánljuk közönségünk figyelmébe s pártolásába. * Az. egri rom. kát. hitf. belvárosi fitanitók tornászati vizsgálata a torna helyiségben f. évi junius hó 20-án délutáni 5 órakor fog megtartatni, melyre a t. ez. szülőket és érdekletteket tisztelettel meghívja az iskolaszéki elnökség. * Sáskák az orosz-osztrák határon. Lublin kormányzóságból je­lentik, hogy az orosz-osztrák határon, Gácsországhoz közel fekvő Andrejewo nevű helységben vándor sáskák mutatkoztak. A sáska­raj 3 hüvelyk magasságban több mértföld területet lepett el. Más­nap a sáskák tovább vándoroltak.-)- Gyászhír. Lapunk zártakor vettük a lesújtó hirt, miszerint városunk közszeretet- s tiszteletben álló polgára, Mossóczy Já­nos, hosszas szenvedés után szemeit örök nyugalomra zárá. Fé- nyeskedjék neki az örök világosság! * Apró hírek. A kassai evaog. egyház f. hó 12-én tartott közgyűlésén egyetemes felügyelővé Kadvánszky Antal báró válasz­tatott meg. — A Duna Bécs mellett átlépte a balpartját s nagy területet öntött el. A bele szakadó Wien folyó is annyira dagadt, hogy árvízzel fenyeget. Oderberg */4 része is viz alatt áll. — Sze­geden a szivattyúk szakadatlanúl működnek, azonban meglepöleg csekély eredménynyel. Nagy baj az is, hogy ugyanott kiütött a hagymáz (typhus) s a betegek között sokan küteges hagymázban szenvednek. — A magyar jogászgyíilés állandó bizottsága a VII. magyar jogászgyülést ez évi okt. 19—22-ikére hívta egybe Bu­dapestre. * A vetések állása. Hevesmegyében. (Alsó-tarnai járás.) Buzavetések mindenütt, hol még most is tulnedves talajban vannak, sárgák, sovány és beteges kinézésüek, felnyulók, de nem bokrosak. Gabona szintén minden bokrosodás nélkül most már fejét hányja. Sok a vetésekben az ászát. Repcze virágzik. Földárja és esővíz által a legelők elboritvák. Takarmányhiány miatt a tiszai járásban Sarud községében néhány szarvasmarha éhen döglött meg. (Csányi járás.) Őszi vetések sárgulnak és rozsdásodnak. Középszerű aratás sem várhátó. Tavasziak nagyrészt még most is vetetlenek. (Felső tárnái járájs.) A buzavetések állása naponként aggasztóbb mérvet ölt. Még a dombos helyeken is sárga beteges szinbe estek, ezen­

Next

/
Oldalképek
Tartalom