31 találat (0,213 másodperc)

Találatok

1. IV. Tárca • Ima gróf Széchenyi István halálának 50-ik évfordulóján. Lic. Rácz K. (123. oldal)
Ima gróf Széchenyi István halálának ötvenedik évfordulóján Irta lic [...] tanuljuk meg hogy a haza kérése parancs és hogy semmi áldozatot [...]
2. VI. Könyvismertetés • Tavasz. Ism. Borsos István (411. oldal)
[...] megjelentek szeretete köszönete és szeretetteljes kérése hogy máskor is látogassam meg [...]
3. (_tart_03. oldal)
[...] Egyházunk és az intelligencia Bernáth István 218 Egy igazi nemeslevél Earagó [...] J 170 Egyházi élet Németh István 322 Egyházkerületi közgyűlés 340 Egy [...] hivatalnokok beteg­segélyező intézetét Dr Kovács István 409 417 Javaslat Patay Károly [...] Kovács József 261 A Diákszövetség kérése a lelkészekhez Rényi György O [...]
4. Lapszámok • 1922-03-19 / 12. szám (48. oldal)
[...] Elek József Enyedy Andor Farkas István Kovács István Szalócsy Pál Szentmártoni Dániel Zsinati [...] aljegyzők Márton János és Lengyel István Világi aljegyző dr Nagy Barna [...] egyházkerület első tisztikarát köztük Sulyok István püspököt és Domahidy Elemér főgondnokot [...] építeni Az országos gyűjtésre engedély kérése most van folyamatban A hivek [...]
5. VIII. Hivatalos rész • A belsősomogyi egyházmegye esperesétől: • 1711–1935. Költségvetések elkészítése tbn. (194. oldal)
[...] verse alapján mely igehirdetésnek visszatérő ké­rése és követelése ez volt Az [...] presbiter kö­telessége családjával szemben Farkas István nemeskis­faludi lelkész tartotta Üvegház a [...] Váradi Krónikás í ének Bocskay Istvánról Melodráma Előadja Eötvös Ella I [...] a tanítónőképző intézeti énekkar Ritoók Ist­ván tan kép zenetanár vezetésével és [...]
6. VIII. Hivatalos rész • Mezőföldi egyhm. lelkészértekezlet elnöke: • Meghívó lelkészegyesületi gyűlésre (164. oldal)
[...] Géza és az aljegyzők Gombos István és dr Szász Gábor a [...] tanácsbirák Vörös Lajos főjegyző Gombos István aljegyző referálták Vitát az őriszentpéteri presbité­riumnak és lelkipásztorának azon kérése produkált csak melyben a hozzá [...] felekezetek közötti viszonyra Előadó Somogyi István csőszi ref lelkipásztor 3 Melyik [...]
7. Lapszámok • 1918-10-06 / 40. szám (179. oldal)
[...] lettek 1919 21 évre Németh István püspök gróf Tisza István főgondnok póttagok Nagy Lajos Szabó [...] végett Csekey Dávid és Végh István a helyszínére kiküldet­tetek A szépen [...] adták A lévai lelkésznek ama kérése hogy segédlelkésze fenntartására kerületi alapból [...]
8. VI. Könyvismertetés • Vincze K.: Az Istennek angyalai (112. oldal)
[...] akaró lelkipásztorok lélekből fakadó reszkető kérése adj hogy adhassak Gy E [...] betöltő nagyszámú közönség jelenlété­ben Süvegh István lelkész palástosan köszönti Püspök­urat az [...] 1 versét énekeljük majd Süvegh István helyi lelkész imádkozik utána az [...] munkára A presbiteri gyűlést Süvegh István helybeli lelkész imája zárta be [...]
9. II. Egyházi élet • Az O. R. L. E. választmányi ülése. 1908 ápr. 1. (225. oldal)
[...] Baltazár Dezső elnök dr Tüdős István és Kis József alelnökök dr [...] választmányi tag Jelen voltak Hamar István theol tanár és Kontra Aladár [...] karöltve együtt működésének védelmének támogatásának kérése mellett tudomásul vétel végett az [...]
10. IX. Pályázatok • Gige kántortanítói állásra (24. oldal)
[...] tanítónőképző intézeti egyházkerületi képviselő Ritoókh István 420 szava­zattal polgári iskolai képviselő [...] tanulót 100 P és Rácz István VII o tanulót 100 P [...] részesítette A Magyar Aiíiansz Bizottság kérése Az egye­temes imahetet az Evangéliumi [...]
11. II. Egyházi élet. • A dunántúli egyházkerület közgyűlése. (543. oldal)
[...] r 28 29 v NÉMETH ISTVÁN EGYHÁZI ÉLET A dunántúli ev [...] komáromi egyházmegye két segédlelkészének azon kérése hogy a minősítésre vonatkozó püspöki [...] tanítókat soha ne alkalmazzanak Barthalos István a főiskola pénztárnoka és ügyésze [...]
12. IX. Vegyes közlemények • X. Üzleti hirdetések • Lapszámok • 1916-04-30 / 18. szám (137. oldal)
[...] küldendők a Belső munkatársak Borsos István Czeglédy Sándor Pongrácz József Az [...] szabadítás előtt megfáradt elgyötört lelkünk kérése volt s talán nincs bennük [...]
13. Lapszámok • 1895-09-15 / 37. szám (589. oldal)
[...] s miután Szappanos Péter is kérése Il ik fizetési osztályba helyeztetése [...] s a tanári karból Németh István dr Antal Géza Póttagok Eácz [...] nélkül elfogadtatott 13 L Márton István sírjának gondozásával a gazdasági tanács [...]
14. IX. Vegyes közlemények • X. Üzleti hirdetések • Lapszámok • 1917-08-12 / 32. szám (239. oldal)
[...] cimére küldendők Belső munkatársak Borsos István Czeglédy Sándor Pongrácz József Előfizetési [...] az elhanyagolt sokszor talán gáncsolt kérése add meg a mi mindennapi [...]
15. IX. Vegyes közlemények • X. Üzleti hirdetések • Lapszámok • 1917-01-28 / 4. szám (25. oldal)
[...] küldendők a Belső munkatársak Borsos István Czeglédy Sándor Pongrácz József Előfizetési [...] ké­rést Bálák nem tud belenyugodni kérése el­utasításába Elkülde azért ismét több [...]
16. IX. Vegyes közlemények • X. Üzleti hirdetések • Lapszámok • 1916-02-20 / 8. szám (57. oldal)
[...] küldendők a Belső munkatársak Borsos István Czegtédy Sándor Pongrácz József Az [...] főmunkatárs cimére küldendők A Diákszövetség kérése a lelkészekhez A Keresztyén Diákok [...]
17. I. Vezető cikkek és értekezések • Hiveink lelki gondozása. Somogyi Zoltán (37. oldal)
[...] vértanu halált halt gróf Tisza István egyházm gondnoki székfoglaló beszédéből 1902 [...] és a debreceni gróf Tisza István tudományegyetem hittudományi fakultásának tanárai február [...] Marton János 15 Szakáll János kérése doktori szigorlat engedélyezésére Előadó Marton [...]
18. III. Tanügy • Az orsz. ref. tanáregyesület sárospataki közgyülése. Kis Ernő (599. oldal)
[...] Pártolólag felterjesztetik Szentkirályszabadja egyháznak azon kérése hogy 892 korona 10 éves [...] Kenessey Móric Demjén Márton Galamb István póttagok Szőke Ignác Jákóy Pál [...]
19. Lapszámok • 1930-06-01 / 22. szám (93. oldal)
[...] nem zárkózott el a vakok kérése elől Az erre vonatkozó határozatot [...] egyházközségek kü­lön egyházmegyét alkotnának Vásáry István Debre­cen polgármestere beszél elsőnek a [...]
20. Lapszámok • 1922-05-28 / 22. szám (88. oldal)
[...] 23 án kész szolgája Németh István püspök A m kir vallás [...] megokoltnak tekintendő a fenntartó szabályszerű ké­rése alapján az új állás szervezését [...]
21. VIII. Pályázatok • Pápai felsőbb leányiskolai tanitónői és nevelőnői állásokra. (475. oldal)
[...] a pa­naszokról a miket Makay István fölhozott azok csak helyenkint való [...] vádolóan szólt az értekező atya kérése juttatta mert ha nem temeti [...]
22. II. Egyházi élet • A tatai egyházm. gyűlései. Besse L. (134. oldal)
[...] jóváhagyást nyert a másikban fellebbező kérése teljesült Gyűlés után közebéd volt [...] A tan­folyam rendezősége nevében Farkas István sk püspök dr Mátyás Ernő [...]
23. VI. Könyvismertetés • Protestáns irodalom. (833. oldal)
[...] hivatal is felülvizsgálatatta az egyház kérése folytán s az is kifogástalannak [...] érmek Meghatározta és leírta Borsos István főgimnáziumi tanár Pápa a főiskolai [...]
24. II. Egyházi élet • A szétszórt csontok. Miklós Géza (683. oldal)
[...] Marosi Já­nos Tóth Kálmán Jakab István Patkó Károly egyenként 50 kor [...] el de ennek az a ké­rése hogy a fát a gyülekezet [...]
25. II. Egyházi élet • Gyülési tudósitás a b.-somogyi egyházmegyéből. Nagy Lajos (547. oldal)
[...] az egyház­megyei pénztárból fizettetnek Matolcsy István és neje Németh Hermin 1000 [...] tud ily nagy számú tagoknak kérése teljes bizalmának megnyilvánu­lása talán a [...]
26. Lapszámok • 1895-03-10 / 10. szám (151. oldal)
[...] is kapcsolunk el­marad az áldás kérése is Hát a teljes közönnyel [...] dolog hogy Jankovics Juliannának Berecz Istvántól házasság törésből származó és így [...]
27. II. Egyházi élet • Templomfelavatás Istvándiban. D. I. (709. oldal)
[...] ur a darányi állomásra Begedy István istvándii lelkész Baranyaszent­lőrincig eltbe utazott [...] s Isten áldásának a gyülekezetre kérése után lelkes éljenzés közben ült [...]
28. VII. Könyvismertetés • Énekügyi előmunkálatok. Fülöp József III. füzet: (365. oldal)
[...] és IV füzet Kiadta Fejes István egyetemes biz elnök 8 r [...] segiti s to­vábbra is jóságának kérése a XXI ik mely a [...]
29. I. Vezérczikkek és értekezések • A kálvini hitjavitásról. Miklós Géza (723. oldal)
Kovács Lajos VIII Pálffy István VII o tanulók A jutalmakat [...] hogy a görög katholikus magyarok kérése nemcsak magyar nemzeti hanem egyházi [...]
30. VIII. Könyvismertetés • Dr. Futó J.: Gárdonyi Géza. Sándor P. (191. oldal)
[...] e törekvésében Veszprémhez hasonlóan Ifjúságunk kérése Feljebb emeljetek feljebb Ott az [...] udvarán folyt le ahol Sulyok István püspök meg­nyitója után A református [...]
31. II. Egyházi élet • Válasz Id. Csire István urnak. Nagy Lajos. Melléklet a 8-ik számhoz. (131_u04. oldal)
[...] az egyházmegyét és ifj Gsire István urat is Különben ennek magyarázata [...] hová alludál a tanácsbiró ur kérése Ezt irja szó szerint Kérem [...]