2. oldal, 78 találat (0,141 másodperc)

Találatok

51. 1937-11-14 / 46. szám
[...] Homannay Tivadar országgyűlési képviselő és Bozoky Alajos nyug ezredes felkérése A [...] 69 éves felső­városi asszony Lócsi István fuva­rossal Mikor a kocsi a [...]
52. 1910-01-08 / 2. szám
[...] ezenkívül napirendre kerülnek 1 Schlosszer István kérelme hogy a bolt­bérleti szerződése [...] és közok­tatási miniszter megbízást adott Bozóky Endré­nek az orsz közoktatási tanács [...] Antal cipész segédnek ki Schlosszer István cipésznél 28 éve dolgozik Milyen [...]
53. 1941-06-08 / 23. szám
[...] pénzadományok folytak be Dr Antal István államtitkár egy ezüst cigaretta tárca [...] Marko Mar­cell rendházfőnök 10 P Bozóky Ta­sziló ezredes 10 P Dr [...] bank fiókja 5 P Kopcrniczky István igaz­gató 5 P Varga József [...] féle étteremben Ebéd után Molnár István hittanár kalauzolása mellett a vendégek [...]
54. 1943-07-03 / 27. szám
[...] Szabó Honor Szabó Mária Száki István Takács Irma Tischler Mária Tóth [...] Horváth Elvira Hubert Gizella Kocz István Könye Margit Mészáros Rozália Mohácsy [...] Szabó János Szabó László Száki István Takács Irma Tischler Mária Tóth [...] o Billitz Gizella II o Bozóky Éva Fers Lenke Horváth Elvira [...]
55. 1935-09-15 / 38. szám
[...] melyen Radványi prelátus a gyermekről Bozóky Pál ny ezredes a családról [...] teljes kiképzést nyer Várhelyi Márton Ist­ván utca 3 HOLDANKÉNT 10 Kiló [...]
56. 1943-05-09 / 19. szám
[...] szél borzolja szép fehér hajunkat BOZÓKY ÉVA Honvédeink keleten nehéz terepen [...] virágai illatoztak Tíz órakor Molnár István hittanár szentmisét mon­dott Evangélium után [...] Bernát ünnepség illán dr Tóth István ügyész a M K E [...]
57. 1942-09-26 / 39. szám
[...] meg 3 DONSÁGOK Dr Antal István nemzetvédelmi propaganda miniszter városunk képviselője [...] mint a megye vöröskeresztes főápolója Bozóky Ta­sziló városparancsnok Hamuth János polgár­mester [...]
58. 1943-02-28 / 9. szám
[...] Szívesen hal­lottuk volna ugyanezen okból Bozóky Évát is no és Tóth [...] tanultam Különösen so­kat köszönhetek Csapváry Istvánnak a he­rendi gyár kiváló tervezőjének [...] A szobrok között fel­ismerhetjük Kaszap Istvánt Kereszt előtt térdel Szenvedve szeretettek [...]
59. 1931-01-24 / 4. szám
[...] a nagyvilágból Szombattól szombatig Bethlen István gróf miniszterelnökünk a következő vasárnap [...] Béla Bostrenhardt János Kállay Tamás Bozóky Ádám és Petzrik Jenő A [...] majd belügymi­niszter lett Mint Rakovszky István bizalmi emberének jelentékeny része volt [...]
60. 1941-06-01 / 22. szám
[...] Eucharisztia mellett A plébániatemp­lomban Hörcsöki István hittanár a Szt Anna templomban Molnár István hittanár a bencés templomban László [...] város vezetőségé­ből többen jelen voltak BoZóky 1 Tasziló int kir ezredes [...] gyűlését melynek élőadói Dragovics j István esperes dr Magyarász Ferenc i [...]
61. 1942-12-26 / 52. szám
[...] közön­ség s Hamuth János és Bozóky Tasziló város­parancsnok is megjelent A [...] ő miséz a szentbeszédet Hörcsöki István hittanár tartja A református templomban [...]
62. 1941-10-18 / 42. szám
LÖWY BUTORHÁZ GYŐR GR TISZA ISTVÁN TÉR 5 Y IDE MENJEN [...] hab 1 ringatja a napot Bozóky Éva ÚJDONSÁGOK Ügyeletes gyógyszertári szolgálat [...] szerint a Kormányzó úr Magdics István helybeli m kir állampénz­tári tanácsosnak [...]
63. 1916-05-14 / 20. szám
[...] hogy a Széchenyi utcában Pipók István helyiségében új széket állít fel [...] Tanulmányok Fényűzés és háború Dr Bo­zóky Géza Népesedés és házasság Bangha [...]
64. 1945-03-10 / 20. szám
[...] érdeklődésre A be­vezető cikket dr Bozóky Lajos főszerkesztő írta Sok művészi [...] szedett szavak kettőszörösen számítandók Orbán István keresi fiát Orbán Gyulát Bp [...]
65. 1942-08-23 / 34. szám
[...] a hitvány munkák Most Antal István véget vetett ennek a rákfe­nének [...] lapot és levelet amit Je­ney Istvánok Kollár Kálmánok Pauer Jenők Föi [...] emlékművét A megkoszo­rúzáson jelen volt Bozóky Tasziló vá­rosparancsnok vitéz Karcsay Béla [...] és legénységi kara Vi­téz Szalay István a régi bajtársak nevé­ben mondott [...]
66. 1941-08-30 / 35. szám
[...] zsarátnok Fölébreszthetné az égi lángot Bozóky Éva ÚJDONSÁGOK Ügyeletes gyógyszertári szolgálat [...] és műszaki vállalatnál Pápa Márfon István utca 3 szám Telefon 12 [...]
67. 1943-06-19 / 25. szám
[...] Lux Adrienne jelesen Bakó Ilona Bozóky Éva Karikó Er­zsébet Karner Ilona [...] Radnay Irén üakítása továbbá Papp István Zvikli mókázása és Jeney Irén [...]
68. 1942-12-12 / 50. szám
[...] A zászlóaljparancsnok lelkesítő szavai után Bo­zóky Tasziló ezredes Szecsődi Ferenc g szá­zadosnak és Balázs István tiszthelyettesnek át­nyújtotta a Kormányzó kitüntetését [...]
69. 1942-05-17 / 20. szám
[...] nevében mondott lelkesítő beszédet majd Bozóky Tasziló városparancsnok figyelmez tette a [...] intézetek három kiváló tanára Mayer István Tölgyes László és Biró Károly [...] legnagyobb magyar filmsikere Dl Kovács István Főszereplők Páger Antal Simor Erzsi [...]
70. 1946-02-10 / 6. szám
[...] vádolóan a cs dálkozó gyermekszemek Bozóky Éva ftHW Bt MífliWftWftiWHIíBMffiMBWWi l [...] Lőrincz Antal ügyész dr Maurer István pénztáros Mórocz Zoltán Számvizsgáló könyvtárosi [...]
71. 1942-09-27 / 39. szám
[...] utunkat mutató csillagok ragyognak Szent István ki katolikus hittel épített hazát [...] vitéz Karcsay Béla ezredes kórházparancsok Bo­zóky Tasziló városparancsnok vitéz Fekete Lajos [...]
72. 1941-03-30 / 13. szám
[...] valóság lUuzió vagy muló fiatalság BOZÓKY ÉVA a Cgycletfrs gyógyszertárak Március [...] Móritz Gyula Studringer Ferenc Simonits István Szabó Ferenc és V Vadkerti [...] vállalat RÁTKAI KÁROLY Pápa Márton István utca 3 Katula cukrászdával szemben [...]
73. 1942-02-28 / 9. szám
[...] Mihály Sándor 10 10 P Bozóky Tasziló 8 P Jankó Mihály [...] Máv elnökévé amely állás Horthy István kormányzóhelyettessé történt kinevezésé­vel üresedett meg [...]
74. 1943-04-25 / 17. szám
[...] Józsefné Körmendy Ágostonné Dr Saáry István Nagy Jó­zsef tiszthelyettes neje és [...] Biró Lucián ben­cés igazgatót vitéz Bozóky Tasziló ez­redes állomásparancsnokot Dr Harasz­tossy [...]
75. 1914-12-06
[...] Mariska 1 régipénz törmelék Osezli István Bo­zóky Józsefné 1 1 óralánc Meinhart [...]
76. 1910-04-23 / 17. szám
[...] Gábor püspökkel és gróf Tisza István főgond­nokkal élükön a kerület alkotó [...] is állítottak Tanintézeteink felszerelése Dr Bo­zóky Endre az országos közoktatási tanács [...]
77. 1943-10-03 / 40. szám
[...] Pápa és Vidéke c heti­lapban Bozóky Éva tollából a követke­zőket olvasom [...] János veszprémi csősz és Segesdi István fuva­rozó között szóváltás keletkezett Ebből [...]
78. 1878-05-12
[...] évi ápril 15 én Dr Bozóky Alajos s k a római [...] r kath lOhónapos sorvadás Jákli István gyermeke János r kath 2 [...] kath halva Gocza János gyke István r kath 3 éves sor­vadás [...] 29 SS 54 Felelösszerkesztö Szikszay István Értesülésünk szerint a leltár bármiképen [...]