Pápai Hírlap – XXVIII. évfolyam – 1931.

1931-01-24 / 4. szám

Hogyan teszi tönkre egy kicsapongó apa feleségének és fiának az életét, ez a darab tárgya. Igazi tragédiatárgy. A darab úgy is indul, mintha tragédia lenne belőle. A fele­ség tudja, hogy a férje úton-útfélen meg 1­csalja, de tűri ezt a megalázó helyzetet, mert magyon szereti tizenhat éves, egyetlen fiát. A fiú lassanként rájön, milyen áldozatot hoz érte az anyja, megutálja az apját, aki amúgy sem mutat semmi szeretetet sem iránta; ehe­lyett az erkölcsbiró magaslatáról leckézteti az egyébként tisztalelkü fiú diákcsinyekben meg­nyilvánuló féktelenségét. A fiú, anyja iránti szeretetből, megpróbál változtatni ezen a két­ségbeejtő helyzetein. Először is komolyan nekilát eddig elhanyagolt tanulmányainak. Azután ravasz fogásokkal változtat azokon a körülményeken, melyek lehetővé tették apja bűnös életmódját. Meg is változik az apának, ha nem is az erkölcsi felfogása, de legalább az életmódja. Ennek azonban nagy ára van. Miközben a fiú vissza akarja szerezni anyjá­nak a férjét, éppen e fáradozásának következ­mény ekép maga a fiú esik egy gonosz orosz asszony csábításának áldozatul. Mikor ezt az anya megtudja, először kétségbeesik, de ha­marosan beletörődik a helyzetbe és a darab végén olyan derült és jókedvű, mintha mi sem történt volna. A darab azzal végződik, hogy apa és anya vidáman készülnek vacsorázni, így lesz a tragédiából vígjáték. Az író meg­alkudott lelkiismeretével. Lemondott a tömeg­siker kedvéért a tragikus megoldásról, pedig csak a tragédia vihara oszlathatta volna szét azt a mocsári légkört, amelyik a darabot vé­ges-végig megüli. Ezért a súlyos erkölcsi fo­gyatkozásért nem kárpótol bennünket sem az a sok találó megfigyelés és csillogó ötlet, mellyel teleszórta darabját az iró, sem az a pompás előadás, melyben a Kamaratársulat szinre hozta ezt a darabot. Joggal kérdezhet­jük: hogyan tartja összeegyeztethetőnek a Ka­Bk tnaraszinház igazgatója a maga közismerten magas nivóju kulturprogrammjávai egy ilyen súlyos erkölcsi fogyatkozásban szenvedő da­rab szinrehozatalát? ^ Dr. Szabadi Béla. '5 nek ét, ml. A ZÖLD KALAP. Irta: Csokonai Vitéz Mihály. A divat és én, a városi élet aszfaltjáró­ján még soha nem találkoztunk. Az elmúlt nyáron egy könyvesbolt pultján, majd meg tégy ágyterítőn, aztán sorozatosan a kávéházi pp fogasokon hozott vele össze a Sors és azóta folytonosan a sarkamban van, illetőleg a fe­jem körül settenkedik, kitartóan üldöz a divat! Igen konzervatív, mondjuk meg magya­rul: igen maradi vagyok az öltözködésben. Én rajtam soha nem feszült, de nem is lötyö­gött a nadrág. A nyakam sem szorult hat és feles gallérpáncélba, de azt sem láthatta soha senki, hogy milyen hosszú kortyokban teme­tem el a fordított spriccert. A fejemről is csak •L'gysy er és csupán öt napra tünt el a puha Kos f..uih-kalap. Szerelmes voltam kérem szí­vesen, egészen a fejem tetejéig. És a szere^ 1 n — hiszen tetszenek tudni a gyakorlati életből — még a konzervativizmusba is éket ver. Az én fejemről is leépítette a Kossuth­kalapot és kobakkal cserélte fel. Tessék el­képzelni, hogy nézhettem én ki egy Habik­utánzatu köcsögkalapban. De hát Emikének, 17 éves szivem oltárképének csak a kobak tet­szett. De jött március idusa. És március 15 egyben az én születésnapom is. A hazafiasság szent oltárán darabokra tépve, feláldoztam az öt inapos kobakot, de vele együtt első szerel­memet is, mert Emiké valószínűleg csak a kobakot szerette bennem, azaz a fejemen. Amikor ugyanis ismét Kossuth-kalapban je­lentem meg előtte és nemcsak a szivemet, de a selyemcukros tasakot is kitártam előtte, csak annyit mondott: »Maga nem modern«. S ott hagyott a faképnél. Sem azelőtt, sem azóta nem viseltem én más kalapot, mint Kossuth-kalapot, mind­addig, mig a divat, csupa szatírából mellém nem szegődött. A nyáron történt, hogy bementem egyik könyvesboltunkba. Gyöngéden, figyelmesen le­tettem a Kossuth-kalapomat a pultra és Író­szereket, papirt vásároltam. Mikor kész volt a csomagom és távozván az üzletből, feltet­tem a kalapot, az lesiklott — mint a ródli a hegytetőről — a fülemig. Visszarobogtam a keskenyszélü, hátul lötyögő csokrétás fekete kalappal az üzletbe. A kalap 59-es volt, mig az én fejkörletem csak 56-ra szabatott. Hiába volt minden fejtörés, hogy kivel történt a ka­lapcsere, nem tudott a kereskedő nyomára jönni. Az 59-es fejű úr sem jelentkezett az 56-os Kossuth-kalapommal. Én pedig kényte­Élen-kelletlen — esős időben — hordtam az 59-es divatos fekete kalapot, kibélelve körös­körül egy budapesti lap vasárnapi számával, az irodalmi- és rádiómelléklettel együtt. Két hónapig vendégszerepelt már nálam a divatos feketekalap, amikor meghívtak a nagyigmándi hősiemlék leleplezési ünnepé­lyére. Autóval mentünk Nagyigmándra. Ka­lapra feltétlenül szükség volt. Magammal vit­tem az 59-es divatost, Urmánczy Nándor ve­zér- és Hegedűs Lóránt vasárnapi 'cikkével, valamint a regény- és képesujság mellékletek­kel. Nagyigmándon valami bús, de divatos magyar, a divatos 59-es feketét kicserélte egy legdivatosabb 58-as haragoszöldszinü kalap­pal, amelynek betétjéül már elég volt egyik helyi újság hétköznapi száma is. Mondanom se kell, hogy a nagyigmándi bús, de divatos: magyar soha sem jelentkezett az 59-es feke­témmel. A legdivatosabb haragos y>zöldeta két hét multán a kávéházi fogasról emelték el s helyette ott hagytak egy 60-as számú élénk­világos, de zsiros zöldkalapot. Ismét fel kel­lett áldoznom egy budapesti lap vasárnapi számát, most már az összes mellékletekkel. A 60-as zsiros, élénkzöld kalap még-újabb-diva­tos gazdája három hét múlva jelentkezett Sze­meréről. Haragos zöldemet tehát visszakaptam. Négy nap múlva a kávéház fogasáról új­ból eltűnt a haragos zöldem és kaptam he­lyette egy bolyhos, tűrhetően jókarban levő, ismét világos zöld kalapot. Ebbe már nem kell betét. Most csak arra vagyok kíváncsi, hogy ez az 56-os zöld meddig tart ki mel­lettem. Én már meg is szoknám ezt a zöldszinü, legújabb divatú kalapomat. Meg is adnám magamat a sorsnak és be is hódolnék a divat­nak, ha nem volna olyan gyakori változás a hozzám kerülő zöld kalapok méreteiben. így azonban mégis csak visszatérek, a hozzám formájából való kimenésig hűséges, Kossuth­kalaphoz. SINGER WRÓGÉPEK1 tW, MÉGIS A LEGJOBBAK Hazánkból s a nagyvilágból Szombattól — szombatig. Bethlen István gróf miniszterelnökünk a következő vasárnap érkezik Bécsbe, hogy ott Schober, volt kancellár, jelenlegi külügymi­niszter budapesti látogatását visszaadja. A miniszterelnök érkezését a bécsi lapok mele­gen üdvözlik. A képviselőház e hó 23-án, pénteken kezdte meg újból tanácskozásait. A Ház elé kerülő kartelljavaslatot a bizottságok már le­tárgyalták, mig az iparfejlesztési javaslat most van tárgyalás alatt. A főváros új törvényhatósági bizottsága csütörtökön ült először össze, hogy magát az örökös és az érdekképviseleti tagokkal kiegé­szítse. Örökös tagoknak megválasztattak: Raffay Sándor, Pompéri Elemér, Tapercer Ákosné, Glückstahl Samu, Kajár Ferenc, Usetty Béla, Bostrenhardt János, Kállay Tamás, Bozóky Ádám és Petzrik Jenő. A szavazásban a baloldali pártok nem vettek részt. — Tiszt­újításra a jövő héten kerül a sor. A magyar-osztrák kereskedelmi tárgyalá­sokat Budapesten újból folytatják. Ebből a célból Calice báró vezetésével az osztrák dele­gáció a fővárosba már megérkezett. Minden közegés?s|gi|gyi hatóság ' » Á ® KP felhívja a közönség figyelmét arra, hogy a járványok terjedésének meggáflására a legnagyobb óvatosságot és tiszta­ságot tartsa szem előtt, mert ez az egyetlen biztos védekezés a bakté­riumok támadása ellen. A járványok leküzdésére tehát mindenkinek meg kell tennie a magáét és terje­désük ellen a leghatalmasabb fegy­verekkel kell harcolni. A szájüregen és a torkon át behatoló baktériumok ártalmatlanná tételére igen alkalmas a naponként többször végzendő öblögetés, gargalizálás sosoorszes hígított oldatával Mindennemű meghűlésből eredő fájdalmak csillapítására, náthánál belélegzésre, fejfájásnál boroga­tásra, szaggatásnál bedörzsölésre, azonkívül belsőleg is cukorra cse­pegtetve mindig kitűnő hatású a valódi sósborszesz, mely az egész országban mindenütt kapható. Ügyeljünk a DIANA névre és a közismert* sárga csomagolásra. Beniczky Ödön volt belügyminiszter a héten főbelőtte magát és meghalt. Beniczky a háború előtt néppárti képviselő volt, aki a kommunizmus után jutott nagyobb szerephez, amikor belügyi államtitkár, majd belügymi­niszter lett. Mint Rakovszky István bizalmi! emberének, jelentékeny része volt Károly ki­rály hazatérési kísérletében. Ennek balsikere után visszavonult a politikától, anyagi hely­zete is rosszabbodott és tán ez bírta rá vég­zetes tettének elkövetésére. Genfben megkezdődtek a népszövetségi tanácskozások és pedig a felsősziléziai vá|­lasztásokkal kapcsolatos német beadvány tár­gyalásában. Curtius német külügyminiszter ereljes beszéde után Zalesky lengyel külügy­miniszter maga is elismerte, hogy közigazg. ha­tóságok részéről hibák történhettek, amit vizs­gálat fog földeríteni. — A gazdasági bizottság elé Laucheur francia közgazdasági miniszter ja­vaslatot terjeszt be, amely az agrárállamok, köztük Magyarország jövő évi termelésének elhelyezését kívánja biztosítani. A francia kormánynak a parlament csü­törtöki ülésében bizalmatlanságot szavaztak azzal az interpellációval kapcsolatban, mely] a* kormánynak a gabonaárak felemelését célzó tervére vonatkozott. A volt Tardieu-kormány tagjai már előzőleg is támadták Steeg mi­niszterelnököt, amiért a gazdasági beruházá­sok céljaira kölcsönt akar felvenni. Szavazás* nál a kormány 283 szóval 293 ellenében ki­sebbségben maradt s ennek következtében ter­mészetesen lemond. Pozsonyban Petőfi — előbb Petrovics névre átkeresztelt, majd helyéről eltávolított — szobra helyébe Hviezdosláv tót költő szob­rát fogják felállítani. Szavahihető szlovák tu­dósok állítása szerint nevezett Hviezdosláv ép oly világirodalmi híresség, mint Petőfi volt. Baj csak az, hogy a szavahihetők szavát egyet­len élő ember se hiszi él. Pápai terménypiac január 23-án. Buza Rozs Árpa 10 50-11-60 P 8 00 - 9'20 P 15-00 -15-50 P Zab . . . 17-00-17-50 P Tengerim. 11 00—1200 P Burgonya . 4*00— 5*00 P

Next

/
Oldalképek
Tartalom