Pápai Hírlap – XXXIX. évfolyam – 1942.

1942-09-26 / 39. szám

Jó minőségű NŐI FÉRFI GYERMEK kötöttáru Mű anyagmentes INGEK Iskola-harisnyák nagy választékban Tel. 17-02. divatuzletében Főtér 16. talékos főhadnagy 'emléke előtt, így tekintünk vitézi hamvait borító, s a messze távolból is idevilágító sírhalma feíé. Sírhalmát azok a hűséges katona-kezek rakták meg, amelyeket olyan melegen tudott megszorítani. Amikor elvesztésének lesújtó fájdalmát érezzük és hor­dozzuk, nemcsak a kegyelet, de a büszkje magyar öntudat virágait hintjük nemes alak­jára, mert benne a magyarság virtusa, ereje (ragyogott. S ez a büszke öntudat felemel ben-t nünket a fájdalom sötét mélységeiből és vi­gasztal minket kínzó tépelődéseink között. Lein künk látja azokat az arany-szálakat, amelyek vitéz Karcsay Miklós egyéniségének alapszö­vetét alkotják. A vitézi címet nem dísznek',, hanem komoly kötelességnek tekintette. Ezt a drága örökséget a Karcsay-család már ha­gyományossá vált áldozatai szentelték meg. A vitézi címnek benső erői adtak tartalmat. Egész élete a vitézi szellemet sugározta. Személyes bátorság, önfeláldozó szolgálat hajtották, he­vítették. Katonái nemcsak az ősi magyar vir­tus hősi hordozóját látták benne, de érezték és tapasztalták benne a komoly felelősséget,! amellyel katonái életére vigyázott. Megható (az a ragaszkodás, amellyel századának katonái őt mint édesapjukat körül ve'tték. Hisz a ka­tonai feladatok megoldásában saját életét so­hasem kímélte katonái rovására. Városunk társadalmának életében pedig hiányzik kedves, szerény egyénisége, amely Ikerülte a tülekedő világ szennyes áradatát, vá­sári zaját; hiányzik egy melegszívű magyar* aki a szolgálatkészségben mindig előljárt; hiányzik egy nyiltlelkű, önzetlen jóbarát, aki sohasem okozott csalódást! Emlékét áldva őrizzük meg. Szűcs Dezső. — Munkás-szandálok ára. A közellátás­ügyi miniszter az arató (munkás) szandálok fogyasztói árát — felső-bőrrel, merev fatalppal, zárt fejrésszel — 7 90 P-ben állapította meg. 3DONSÁGOK — Dr. Antal István, nemzetvédelmi propaganda miniszter, városunk képviselője f. hó 26-án, szombaton a kora délutáni órákban Pápára érkezik s 5 órakor panasznapot, este Va7 óraktDr pedig választmányi-vezetőségi ülést tart a MÉP Főtéri helyiségeiben. — Kitüntetett hősi halált halt orvos. Angeli Henrik dr. pápai tartalékos orvos-had­nagynak a szovjet elleni hadműveletek során az ellenség előtt tanúsított kiválóan vitéz maJ gatartásáért a Kormányzó Úr a hadiszalaggal és kardokkal ékesített Signurn Laudis-t adomá­nyozta. A kitüntetést városunk polgármestere ünnepélyes keretek között ínyujtja át a hősi halált halt orvos hozzátartozóinak. — A Magyar Élet Pártja kitüntetettjei. A MÉP országos vezére — főispánunk, mint vármegyei pártelnök előterjesztésére — a MÉP számos, olyan megyénkbeli tisztségviselőjének, aki a magyar élet örök céljainak szolgálatában kiválóan értékes tevékenységet fejtett ki, el­ismerésül díszes dicsérő oklevelet adományo­zott. A kitüntetettek között van vitéz Karcsay Béla ny. ezredes, a MÉP helybeli nagyérdemű elnöke és felelős szerkesztőnk: Szűcs Dezső kollégiumi tanár, a MÉP páratlan buzgalmú helyettes kerületi vezetője. — Sebesült katonák érkezése.* Közel öt ezer főnyi tömeg várta a Szombathely felől hétfőn délután 4 óra 6 perckor befutó első, sebesülteket hozó vonatot. A vonatról leszálló 51 sebesült katona példás rendben a fogadód bizottság elé vonult, amelynek élén Hamuth János polgármester a város és a Vöröske­reszt nevében köszöntötte őket igazi magya­ros szeretettel. Hangsúlyozta, hogy a "pápai vöröskeresztes üdülőkórházban derék honvé­deink meleg otthonra találnak, mely egészsé­gük helyreállítását szolgálja. A sebesült kato­nák ezután kivonultak a tömeg tomboló lel­kesedése közben az állomás előtti térre, ahol a katonai autóbuszok vártak rájuk. A beszálló katonákat virágcsokrokkal halmozták el. A do-* hánygyári munkásság nevében Harsányi Jó­zsefné mondott köszöntő szavakat, majd ki­osztották a cigarettákat. Lelkes éljenzés köz­ben haladt a sebesülteket szállító autóbusz végig az Esterházy-úton és rövid út után meg­érkeztek a kastélyból átalakított üdülőkór­házba, melynek udvarán folytatódott az ünnep­ség. Vitéz Karcsay Béla ezredes, kórházpia-\ rancsnok szeretetteljes szavakkal üdvözölte a sebesülteket, majd a kórházi ügyrend ismer­tetése után elhelyezték őket a földszinti szo­bákban, ahol felváltva kilenc pápai ápolónő teljesít szolgálatot. Az ünnepélyes kórházi megnyitáson és a katonák fogadtatásán megje­lent dr. Mesterházy Ferencné lőispánné, mint a megye vöröskeresztes főápolója, Bozóky Ta­sziló városparancsnok, Hamuth János polgár­mester, az egyházak képviselői, társadalmi és felekezeti egyesületek küldöttségei, leventék, cserkészek, iskolák ifjúsága. A város közön-f sége méltó megbecsüléssel fogadta sebesült katonáinkat, akik a hazáért, az igazság győ-i zelméért hoztak súlyos áldozatot. — Sorozó-bizottsági elnökök. A vár­megye alispánja akadályoztatása esetére sorozó­bizottsági elnökké a mult heti vármegyei köz­gyűlés a pápai járásba vitéz Karcsay Bélát, Pápa városba pedig Kende Bélát küldötte ki. Hormocith szépségápolás. Hormocith B. krém 1 tubus . . 4-55 P (száraz arcbőrnek) Hormocith l-es krém 1 tubus . . 4-55 n (nappali púder alá) Hormocith 3-as krém 1 tégely . . 5*12 n (lemosó krém) Hormocith arcvíz 1 üveg . . 6-37 » (pórus tisztító) üveg . Hormocith szemráncolaj 4-55 » Hormocith krém-emulsio 1 üveg . . 5-46 » (pórus összehúzó) üveg . Hormocith púder 1 doboz. . 5-12 » száraz érzékeny arcbőrnek) Kizárólagos eladás a nagyilíatszeríárban. — Segédnyilvántartói állások. Pápa megyei varosnál két segédnyilvántartói állást szerveztek. Az állásokra a pályázat határideje szeptember 20-án járt le. A két állásra három páiyázó adta be kérvényét. Mikóczy Alajos ke­zelő, aki 21 éve teljesít szolgálatot a városnál és Bódy József kezelő, aki közel 20 éve műkö­dik. Van egy harmadik pályázó is, egy nemes­kereszturi fiatalember, de ő a helybeli pályá­zókkal szemben nem jöhet számításba. A vá­lasztás október első napjaiban lesz. — Ünnepély a tanítóképzőben. Ünne­pélyes külsőségek között nyitották meg a tanító­képzőben a Mária-kongregációs tanévet. Dr. Csertő Antal püspöki tanácsos a kongregáció céljáról, hivatásáról beszélt, Gelesz András pre­fektus megnyitó beszédet mondott. Szavalatok és énekszámok egészítették ki az ünnepélyt. Divatos női kötött blúzok Nagy választékban — Képkiállítás nyilt meg Horthy Miklós Fő-utca 11. szám alatt (a Bencések templo­mával szemben) kiváló" budapesti festőmül vészek eredeti alkotásaiból. A tárlatot Fe­renczy József rendezi, akit városunk közönsége jól ismer, mivel többször rendezett már itt kiállítást szép eredménnyel. E mostani kiállí­tása művészi értékben felülmúlja az eddigie­ket, mert anyagát több hírneves festőművé-/ szünk munkájával gazdagította. Az eladási feli­tételek igen előnyösek. 12 havi részletre lehet vásárolni előleg nélkül, az első részlet novem4 bérben fizethető. A tárlat egész nap belépő­díj nélkül megtekinthető. Ajánljuk olvasóink figyelmébe. — Községek a honvédekért! A külső­vati leventék a honvédek téliruha akciójára készpénzben 426 P-t, ruhaértékben 1500 P-t, a nemesszalóki leventék készpénzben 348 P-t, ruhaértékben 1000 P-t-, a marcalgergelyi le­venték készpénzben 465 P-t," ruhaértékben 150 P-t-, a vinári leventék készpénzben 128 P-t, ruhaértékben 60 P-t gyűjtöttek. A gyűjtés érdekében a nemesszalóki leventéknél Soós An­tal, a külsővati leventéknél Molnár Gábor le­vente-csoportparancsnokok fejtettek ki nagy buzgóságot. óriási a volt PFOJégpálya helyén (a piac mellett) vonatkésés miatt szombaton (26=án) tarifa nagy megnyíló díszelőadását este pont órai kezdettel. 9 6 elsőrangú s^eméJ^e//eí mindent nyújt, ami egy világvárosi cirUussz műsorában elKépssel&etö. 3000 embert befogadó modern új tribünszerű berendezéssel, teljesen új vízhatlan sátorral. Müvésxet, erő, fiumor, idomítás, látványosság. iiniiinmiiii Minden egyes szám világattrakció. Arabok, négerek, riffkabilok tömeges felléptével, iwinpiin Vasárnap 3 előadás : 3, 5 és fél 8 órakor. Helyórak: 4tO fillértől 3-— pengőig. »

Next

/
Oldalképek
Tartalom