Pápa és Vidéke, 38. évfolyam 1-52. sz. (1941)

1941-03-30 / 13. szám

ÍREK Ifjúság Mint mály varázsa repkény zöld (anyán, -Wint gyémánt-csillag tél fehér havon, Mint napfényben szálló lepkeszárny Vagy napsugárban játszó porszem.^ Halavány csillag az esthajnali ködben. Szentjánosbogár erdő éjjelében, Fejetetején álló délibáb. Röpke felhő csak; s nem látni tovább, Csak sejtelem és mégis szép valosag, Illúzió vagy : múló fiatalság. Mert sejtelem csak ... édes, boldog álom, Olyan, mint harmat a nyíló virágon. Mint madárdal a rügyet bontó ágon. Ha jön az ősz, elhervad a virág, A harmatcsepp felhőként száll tovább, Elérve látszik a tűnő délibáb. Lesz idő majd az álmokat feledni; Sűrű könnyekkel mindent eltemetni. Az ősz ködében lassan messze menni. Most szép az élet, nyílik sok virága. Mert eddig van csak a dalnak varázsa. Míg sejtelem van, s hisszük, hogy valóság lUuzió... vagy: muló fiatalság. BOZÓKY ÉVA. —a— Cgycletfrs gyógyszertárak. Március Jl-ig a Városi, április 1-től 6-ig aMichna fógyszertár tart vasárnapi és éjjeli [szolgálatot. Névmagyarosítás. Kneisz Mihály Városi tisztviselő a ni. kir. Bélügyiminisz­engedélyével családi nevét »Karády.«­fa változtatta. A KLOSz. pápai Csoportja f. hó -án, vasárnap délelőtt fél 11 órakor a >encés gimnázium dísztermében tartja fvi rendes közgyűlését, mélyre a Cso­>rt tagjait ezúton is meghívja az El­íökség. A pápai Jókai-kör 1941. március -án, vasárnap .délután 6 órakor a Nő­ié velő-intézet dísztermében Vándor Lálmán író (Budapest) közreműködé­fcével előadó-iilést tart. Beutalás az iparosok hévízi és ba­latonfüredi gyégvházaiba. A hévizi 'vógyház idénye május 1-én kezdődik Ps szeptember végéig tart. Május hónap­uin azonban csakis ingyenes tagok ve­tetik igénybe. A napi ellátási dij 3.50 P. K balatonfüredi .gyógvház egész éven át Nyitva van. A napi ellátási dij egy­jyas szobákban napi 4 E, a kétágyas pobákban napi 3.50 P. A jelentkezést a Legelőző hónap,10-ig kell beadni. A je­mtkezéseket az Ipartestületnél kapható irlapokon lehet megtenni, ahol bővebb felvilágosítás is kapható. — —^—ii angóharmonika Izenekar és iskola (£*«) hölgyek és urak részére íövebb felvilágosítást ad délután 3—5 óráig lát vári táncmester, 3í kai-utca ¥0 Rerum novarum szellemében Folyt le a Keresztény Munkás­egyesület közgyűlése A Ker. Munkásegyesület vasárnap . u 4 órakor tartoita tisztújító közgyü­két a tagok nagy érdeklődése mellett. közgyűlést a Magyar Hiszekegy eA­íon'dása után Schneider Géza ügyv. el­lök nyitotta meg, majd Szalay Lajos mdosan összeállított titkári jelentés­ien számolt be az egyesület által vég­lett szociális és kultúrális munka nagy­ságáról és mint történelmi visszaemlé­kezést emelte ki. hogy ez év május 15-én [ész ötvenedik esztendeje annak, hogy .rii. i .eó pápa kiadta a nevezetes terűm novarum kezdetű munkáskör­jvelét, melyre a földkerekség minden lépe felfigyelt és elindítója lett a ke­tesztényszociális mozgalomnak. Magyarországon közel negyvenéves iu.lt van e mozgalom hátamögött, — mondta Szalay titkár. — mélynek XIII. Leó, XI. Pius pápák, Prohászka Ottokár, Giesswein Sándor voltak eszmei vezérei és megalapítói, az ország legkiválóbb szellemi nagyságai, mint Csernoch Já­os, Turi Béla, Ernszt Sándor, stb. vol­d h\ ní rdető ií papok és munkások voltak aiaiLs* ?uvedö márti rj a i. irók é s költők voltak igehi rdetői izz ó | €lkü és lán g_ szavú munkások voltak úttörői aJ_ tatorai es yegul m a i s, a nagyobb darab kenyerert kuzdo munkástizezrek a hűsé­ges tagjai. Ma nem divatcikk a keresztényszo­cializmus és jöhetnek nagy hangú alaku­latok mellettünk, vagy utánunk, ahogy tetszik, s nevezzék magukat aminek akarják, mi hittel és meggyőződéssel megyünk a magunk útján, mert hisszük és követjük a halhatatlan emlékű Pro­hászka püspök azon mondását: keresz­tényszocializmus a cél, más programm nincs! A tetszéssel fogadott titkári jelentés után Jáhny József a pénztári, Jankó Mihály a számvizsgáló bizottság jelenté­sét terjesztették elő, amit a közgyűlés elfogadott. Majd a következő új tiszti­kart választotta meg a közgyűlés egyhan­gúlag. Elnök: Németh József apátplébá­nos, ügyvezető elnök: Grátzer János, al­elnök: Lóskay Béla, ügyész: dr. Aradi Alajos, titkár: Szalay Lajos, háznagy: Nyárs Gyula, pénztáros: Schneider Géza, jegyző: Gondol Dániel, könyvtá­ros: Ohr József, ellenőrök: Jáhny Jó­zsef, Szőnyi Károly és Jankó Mihály, kultúrbizottság elnöke: Gergyesi Fe­renc, tagjai: Némon János, . Marék László, Pernyeczi Ferenc, Bíró Károly és Csuti Ferenc, vigalmi bizottság el­nöke: Sálváry Gergely. Választmányi tagok: Biró Lucián, Berky Ferenc, Bag­ladi Mihály, Bolla Ferenc, Csehi Ottó, Edelényi Szabó László, Gerencsér An­tal, Horváth Lajos, Harkay József, Her­mann József, Kerekes Lajos, Kernya Jenő, Karády Mihály, Kenesei János, László Mihály, Móritz Gyula, Studringer Ferenc, Simonits István, Szabó Ferenc és V. Vadkerti Béla. A megválasztott tisztikar nevében Grátzer János ügyv. elnök mondott kö­szönetet a bizalomért és összetartásra buzdító szavai után a lélkes közgyűlés a Himnusz elének! ésével fejeződött be. TELEFON: 12-87. ff ERO" villamossági és műszaki vállalat RÁTKAI KÁROLY Pápa, Márton István-utca 3. (Katula cukrászdával szemben.) rádiók, gramofonok, írógépek, csillá­rok, kerékpárok, villanymótorok, ház­tartási készülékek állandóan raktáron. A fentiek szakszerű javítását jutányos áron vállalom. Szíves pártfogást kér RATKAI KAROLY tulajdonos. Keresztény vállalat. Meghívó. A Pápai Fűszerkereske­dők Szövetkezete a Baross Szövetség Fő-tér 23. 'szám alatti hivatalos helyisé­gében 1941. április 6-án 'déletőtt 11 óra­kor rendkívüli közgyűlést tart, melyre a tagokat ezúton meghívja az Igazgatóság. Tárgysorozat. Alapsza­bálvmódositás. CORSO Március 31, április 1., hétfő kedd. Csak 16 éven felülieknek! A FRANCIA FILMGYÁRTÁS REMEKE VI. EMELET Fösz.: Janine Darcey, Pierre Brasseur. Április 2—3., szerda—csütörtök JEANETTE MAC DONALD és NELSON EDDY főszereplésével Nyugat lánya Vadnyugati történet. A. C. HÍREK A Katolikus Kultúrház ügyében folynak az előkészítő munkálatok. A kultúrház helyének a meghatározásáról a közeljövőben komoly értesüléseket re­mélünk. Az egyesületekhez intézett fel­hívásra várja a vezetőség a válaszokat. Felhívás a Háziasszonyokhoz! Kö­zeleg a húsvét. Adjunk alkalmat arra, hogy azok, akik a mi háztartásunkban, mint alkalmazottak élnek, eleget te­hessenek vallási kötelezettségeiknek, kü­lönősképen elvégezzék a húsvéti szent­gyónásukat. Meggyőződésem, hogy Is­tennek tetsző dolog lenne, ha úgy oszta­nánk be munkánkat, hogy alkalmazot­taink is részt tudjanak venni a nagy­templomi lelkigyakorlatos beszédeken, melyek április 3, 4, 5-én lesznek, este 7 órakor. Egyébként is, társadalmi hely­zetünkből folyó köteles, fenkölt gondol­kodásunkból következzék, hogy minden­kor törődünk háztartási alkalmazotta­ink s'velünk munkaviszonyban élőknek lelki életével. Adjunk lehetőséget a min­den vasárnapi szentmise meghallgatá­sára. S ragadjunk meg minden alkal­mat, hogy a felebaráti szeretet sürgeté­sére, saját házunk békéjéért, rendjéért, tisztaságáért való aggódásból szóval, példával, jÓ tan áccsal, türelemmel mun­káljuk környezetünk lelki életét. Tő­lünk ezt várja az A. C. Egy háziasszony. A pápai rom. kat- egyházközségi képviselőtestület tagjai a Bencés-tem­plomban április 7, 8, 9-én tartandó férfi lelkigyakorlaton vesznek részt. A Főtemplomban április 3, 4, 5-én Pusztay Gábor szentferencrendi atya, a III. rend vizitátora, tart nagyböjti szentbeszédeket, esténkint 7 órakor. A Kat. Legényegylet Pusch: »Ma­gyar Passióját« a nagyhét folyamán mutatja be. Az Űr Jézus életének és szenvedésének fenséges drámáját 58 sze­replő alakításával hozzák' színre. Gvűmölcsoltó Boldogasszony ünne­pén délutáni 6 órai imádásí óra és szent­beszéd mintegy ünnepélyes befejezése volt a női lelkigyakorlatnak, melyet Huchthausen Lajos balatonki'liti espe­res-plébános tartott. A nagytemplom­ban összegyűlt kat. női tábor előtt fej­tegette a női hivatás értékét és erejét, amire ebben a lángoló világban oly szükség van. — A felszerelt akusztika­javító berendezésnek ez az alkalom volt az első próbája. Közmeggyőződés: be­vált! Emericanás konferencián március 26-án nagyszámú hallgatóság előtt be­szélt dr. Kalmár Gusztáv bencés tanár geopolitikai kérdésekről. Dr. Kalmár e tárgyban elismert tekintélv, élőadása fé­nyesen bizonyította ezt. Utána Katona Lajos városlődi esperes-plébános mon­dott tüzes, komoly gondolatoktól gaz­dag beszédet. Minden szava tűz volt, mely mélegit, világit a hideg éjs zavaros világban. — örömmél látjuk, hogy e konferenciák kezdenek a kat. intelli­gencia ünnepei lenni. Ez' is a hivatá­suk. Kár, hogv kevés lett előirányozva ebből a komoly A. C. munkából Jókai Mozgó Március 31, április 1., hétfö-kedd. LÁSZLÓ MIKLÓS magyar vonatkozású színmüve LUBITSCH ERNŐ rendezésében Saroküzlet Főszereplök: Margaret Sullavan, James Steward, Franck Morgan. Április 2-3., szerda-csütörtök. 2 film egy műsorban I Vadnyugati történet Buck Jones föszerepl. Erdők haramiája és PÁGER —TURAY—RAJNAY—GÓZON remek magyar vígjátéka Péntek Rézi Április 4 én, 5 én és 6 án, péntek—szombat—vasárnap. Óriási filmsiker! Csak 16 éven felülieknek! Óriási filmsiker! 1UD SÜSS , Főszereplők: FERDINÁND MARIAN, HEINRICH GEORGE, WERNER KRAUSS. Előadások kezdete: hétköznap Vs7 és 3/49 órakor, ünnep- és vasárnap 4, V27 és 8A9 órakor. — Jegy­elővétel mindennap 11—l-ig és egy órával az elő­adások kezdete előtt. Telefon: 11-33 Előadások kezdete: Hétköznapokon 1/i7 és 1/*9, vasár- és ünnepnap V44, 6 és 1/s9 órakor. — Jegy­elővétel délelőtt 11—l-ig, délután az előadások kezdete előtt 1 órával. Jegyrendelő telefonszám: 10—88. — A telefonon rendelt jegyeket kérjük V« órával az előadás kezdete előtt kiváltani. PÁPJL és vnÉm 1941. március 30, vasárnap 3 Modern és styl b u t o r o k kombinált szekrények, recamiék, fotelek, konyhaberendezésekstb. Kedvező fizetési feltételekkel az 54 éve fennálló KOPSTEIN buforcégnél PAPA, FŐ-TÉR 14 II Pápai Hitelbanft hözgyíílése I A Pápai Hitelbank Részvénytársa­ság március 16-án tartotta meg 63. évi rendes közgyűlését a bank helyiségében Medgyasszay Vince dunántúli reformá­i tus püspök, intézeti elnök elnöklése és nagyszámú részvényes érdeklődése mel­lett. Az elnök megnyitó beszédében vá­zolta az elmúlt esztendő közgazdasági szempontbóLkiemelkedő eseményeit. Az igazgatóság jelentését, a zárószámadá­sokat és az azzal kapcsolatos javaslato­kat dr. Sulyok Dezső intézeti ügyész, a felügyelő bizottság jelentését pedig Varga László bizottsági tag terjesztette elő. A jelentés foglalkozik az európai háborúnak a magyar közgazdasági élet­re gyakorolt befolyásával, megemlíti az elmúlt év kivételesen rossz időjárási vi­szonyait, melyek a mezőgazdasági ter­melés eredményére döntő befolyással voltak és beszámol arról a gazdasági és politikai optimizmusról, mely a ke­letmagyarországi részek és Észak-Er­dély visszatérése nyomán általánosan tapasztalható volt. Megemlíti a jelentés az intézeti ügyész és tisztviselők katonai szolgálatát, akik nagy számban és hosz-" szú időn át teljesítettek az elmúlt év­ben honvédelmi szolgálatot. A részr vénytársaság üzleti eredményei közül említést érdemel a takarékbetét állo­mány jelentékeny, kozél 200.000 pengős emelkedése, mely a tőkéjét biztonságos módon elhelyezni kivánó közönség tel­jes bizalmának biztos jéle, továbbá az a körülmény, hogv az intézet az elmúlt év folyamán 1,123.000 pengő új kölcsönt fizetett ki és ezzel hozzájárult a gazda­sági élet vérkeringésének élénkebbé té­teléhez: A visszleszámitolásba adott vál­tók aránya újra tovább csökkent, úgy­hogy az intézet váltóállományának már csak 23 o/ 0-a volt az elmúlt év végén visszleszámitolásban. Külön kiemelkedő pontja a jelentésnek a bank jótékony­sági és szociális tehervállalásának foko­zott mértékben történt növekedése, melynek eredményeként az intézet, —• messze megelőzve a vele egyenlő elbírá­lás alá eső egyéb hasonló vállalatokat, — az elmúlt év során 2.600 pengőt jut­tatott a most tárgyalt célokra. Az inté­zet mult évi nyeresége 37,800.94 pengő, amelyből részvényenként az élőző évi­nek megfelélően most is 3 pengő oszta­lékot fizet. A tartalékalapok megfelelő dotálása után az intézet rendes tartalék­alapja a részvénytőke értékéig emel­kedve elérte a 200.000 pengőt, az intézet egész vagyona pedig 550.000 pengőre emelkedett. Jelentékeny összeget, 4.870.40 pengőt kiván átvinni az igazga­tóság javaslata a nyereségből a jövő évre. A jelentéseket a közgyűlés tágjai nagy érdeklődéssel és lelkes hangulat­ban hallgatták meg és utána azokat a közgyűlés egvhangúan elfogadta. A meg­ejtett választások újból a régi vezető­ségnek adtak mandátumot, új tag lett az igazgató tanácsban Katula Károly, a pápai fiatal kereskedő-nemzedék egyik legértékesebb, kitűnő tagja. G u m m i-esőea H ér gyermekeknek és felnőtteknek. Felfújható gummiállatok olcsó áron kaphatók a KRRCZRGI illatszertárban Pápa, Koscuth-utca 32.

Next

/
Oldalképek
Tartalom