Pápa és Vidéke, 39. évfolyam 1-52. sz. (1942)

1942-05-17 / 20. szám

m - '^-r I a & ítóIPiM ÍREK Vgye leles gyógyszertárak. Május 17-ig PhtlsVk, 18—2í-ig a Városi gyógyszertár tart vasárnapi és éjjeii ügyeletes szolgálatot.' Személyi hir. Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát, m. kir. titkos taná­eos, a pápai bencés székház és gimná­zium látogatására f. hó 11—13-ig váro­sunkban tartózkodott. Közben a pápai házfőnök és Szalay Jeromos dr. főisko­lai tanár kíséretében a celldömölki apát­ságot is meglátogatta. XII. Piufr pápa 25 éves püspöki ju­bileuma emlékére tartott ünnepélyes szentmisén, május 10-én a Szent Anna templom kórusa énekelt Szekeres Lajos tanító vezetésével a Főtemplomban. A szépen kidolgozott és művészien elő­adott énekek áhítatra hangolták a híve­ket. A Szenl Anna kórust mindig öröm­mel hallgatjuk. Érettségi vizsgálatok. A bencés gimnáziumban az érettségi vizsgálat Írásbeli része f. lió 15., IC. és 18. napjain, szóbeli része június 1—5-ig lesz. — A: vizsgálat elnöke: Tamás Viktor t. fő­tanácsos* az újpesli Könyves Kálmán gimn. igazgatója, kormányképviselő: Szentgyörgyi Ferenc leánygimn. tanár, tanulmányi felügyelő. Bíró Lucián igaz­gatót a VKM: a székesfehérvári ciszter­ci-rendi gimnáziumba küldte ki kor­mányképviselőnek. Első szenl áldozás. Áldozócsütörtö­kön 350 fiú és leány járult először ;a szentáldozáshoz a plébániatemplomban. Utána a gyermekek a zárdában szeretet­vendégségen vettek részt, amelyet a ked­ves nővérek és. a szülők áldozatkészsége hozott össze. líafla^*. - -L Kiuwé.v ííicnn VJU asZ; j tályt végzett növendékei f. hó 13-án déli 1 12 órakor ballagtak. Az intézet növendé­keinek sorfala között vonultak le a fel­virágozott aulába, ahol egy kis elsős bú­csúztatta őket kedves szavakkal. A balla­gok nevében Varga József búcsúzott a tanári kartól és az intézettől, majd Bíró Lucián igazgató buzdította megható sza­vakkal az éleibe kilépő fiatalokat. Ünnepélyes búcsúztatás a pálya­udvaron. Szerdán este 8 óraltájban ün­nepélyes keretek között búcsúzott el a város katonai és polgári hatóságainak jelenlétében a keleti harctérre induló pápai 103/2 zászlóalj 150'emberből álló százada. Dr. Hermann László főjegyző a város közönségének nevében mondott lelkesítő beszédet, majd Bozóky Tasziló városparancsnok figyelmez tette a front­ra induló katonákat a katonai erények szem előtt tartására. Gobbi Ede főhad­nagy felolvasta az eskümintát és mielőtt elindult volna a vonat, valamennyien letették az esküt. A búcsúztatáson szá­mosan vettek részt. ( Tisztelgő ünnepség az Országra szfó­nál. Szombaton, 16-án este fél 9 órakor a három helybeli tanítóképző most ké­pesítőző tanító jelöltjei tisztelegnék az Országzászló előtt. Az intézetek a rövid ünnepségen a város nagyérdemű kö­zönségét örömmel látják. f fi meg ennyi nezo tornaünnepélyen Pápán Áldozócsütr.rtökön délután 3 óra­kor tartotta a bencés gimnázium, a m. kir. állami tanítóképző és róni. kat. pol­gári fiúiskola ifjúsága nyilvános torna­ünnepélyét a Ligeti-sporttelepen. Pápa diákváros és megszoktuk', hogy a tanulóifjúság minden szereplése kellő figyelembe részesül a szülők részé­ről. De soha nem történt ínég meg, hogy olyan nagy nézősereg vonuljon fel tor­naünnepélyre, mint amilyen áldozócsü­törtökön volt. Ennek egyik oka az volt, hogy az összhangban dolgozó intézetek három kiváló tanára: Mayer István, Tölgyes László és Biró Károly nö,vendékei a múltban is páratlan szépségű gyakorla­tokat mulattak be és remélni lehetett, hogy most is ezt nyújtják. Nem is csalódtunk bennük. Ami a Lijgeti-sporttelepen történt, az a maga nemében egyedülálló. Percről-percre újabb és változatosabb gyakorlatokat mutattak be a növendékek. Nem 1 volt benne semmi zavar, kiáltó hiba. Egyik­másik szám olyan tökéletes és hihetet­lenül merész volt, hogy szinte megder­medve néztük. És méigis.tökéletes, hibát­lan volt. A nemzetnek ilyen ifjúságra van szüksége, akik nemcsak lélekben, hanem testben is épek és erősek. Gratulálunk a kiváló tanároknak és növendékeiknek. Asq Emericana f. hó 18-án, hétfőn este fél 9 órakor a Központi-szálló nagy­termében corporatiiós gyűlést és tiszt­újító kiskáptalant tart. A vezetőség ez­úton is kér minden Emericamás itajgtojt, hogy lehetőleg teljes számban jelenje­nek meg a tisztújító évi közgyűlésen. A KLOSz pápai csoportja az elmúlt héten tartott összejövetelén kedves ven­dégel üdvözölhetett Vitái Vali központi titkár személyében. A szép számban megjelent tagok szeretettel fogadták ven­dégüket, kiknek nevében Dr. Csarmasz Ferencné klub-mama mondott üdvözlő szavakat. Vitái Vali szeretettől áthatott közvetlen szavakkal buzdította a megje­lenteket a további klub-életre, rámutat­va arra, ha valaha, akkor most nagy szükség van minden katolikus magyar leány, minden téren megnyilvánuló munkásságára. Majd közvetlen hangon elbeszélgetett a leállókkal, kik nagy ér­élete iránt. Az előadás után Simonics Alojzia ifjúsájgi elnök köszönte meg Vi­tái Vali megtisztelő látogatását, s egy­ben szeretettel meghívta a KLOSz-nak ősszel tartamit tanulmányi napjára. Állampolgárság megfosztás. A m kir. minisztérium 2.820/1942. M. E. sz. határozata alapjai állampolgárságuktól megfosztották ja következő személyeket: ibiji 1917. évbíen született áitilr. akinek anyja f- nőtlen, volt budapesti fi. városban 1918. évben akinek Regina, — nőtlen, volt |st; Pápa m. városban az ár hó 23. napján szüle­ír Miklós, — akinek anyja nőtlen, volt budapesti egyet kérdezünk: kik ,(magyarok f öldl legújabb száma al megjelent. Mutat­Magyar Föld kiadó­VII., Erzsébet-kör­A káromkodást Isten é* a törvény bünteti! Bélyeggyűjtők gyűlése. A pápai bélyeggyűjtők az elmúlt hét végén tar­tották népes gyűlésüket a Kaszinó he­lyiségében. Egyesületi ügyeket tárgyal­tak meg. Baleset. A Kohn József tulajdouát képező Korona-utcai cementgyártelepen szerencsétlenség történt. Füredi Mária fiatal munkáslány a magasba rakott ce­mentlapok mellett dolgozott, melyek le­dőltek s a közelben álló munkáslányra hullottak és hátán eléggé súlyos sérülést okoztak. Pápa m. váró Rosenberg N Czipfer Etel lakost; Pápa született Lő\§ngtjr Dezső anyja Grossiii budapesti lat 1917. évi jai tett Schlésind Frank Gizeit lakost. — d voltak ezek A Magy r gazdag tart/o ványszánio/kíü hivatala, jBudap út 7. szám. Kerli vetőmaiányt pótolhatjuk, hogyha idejében i\mk begyüjtjük Erről, valamint a sic hajtásválogatá­sáról, a fagy- és vizkl szenvedjet t gyü­mölcsfák megmentés! a gyümölcs, szőlő, zöldséges- és vi% skert aktuális teendőiről, a baromfiA ^éhtenyész­tésről ir a »Magyar Gyíi^t^ legújabb száma, melyből lapun sal egy alkalommal ingy számot küld a kiadóhiv V., Vilmos császár-út 76. s Eltiporták a lovak. AV.™ ur a. dalomban Góczán József 7 4Vesl Zd a­sági cselédet a lovak elgázoV tők súlyos állapotban szálli^ákb^ a a kórházba. A Bencés IMáksegfélyzíö alapszabá­lyait 458,522/1941. B. M. VII. b. szám alatt a belügyminiszter jóváhagyta. Az egyesület, — amelynek bárki tagja le­het évi 2 P tagsági díjjal, — már két év óla segiti az intézet szegénysorsú diák­jait. így karácsonykor 6 fiú cipőt, 9 egy­egy öltözet ruhát és 2 fiú téli kabátot, húsvétkor 13 fiú egy-egy öltözet ruhát és 8 fiú cipőt kapott. Hisszük, hogy ál­dásos, jótékony munkáját az Egyesület ezután még nagyobb arányban fogja tel­jesíteni. Ezúton is felhívjuk a Diákse­gélyzőre K. Olvasóink figyelmét! Jelent­kezni lehet a bencés gimn. igazgatójánál. Hadászati haszonbírleti árverési hirditménj A szűcsi volt úrbéres telkes gazdák erdöbirtokossága és Legeltetési társulata Szűcs községben (Veszprém megye, pápai órakor a községházánál zárt írásbeli aján­latokkal egybekötött nyilvános szóbeli árve­résen bérbeadja -558 6/io-d kat. hold kiter­jedésű erdő és részben fásított legelő terü­letén gyakorolható vadászati jogot, 1942. évi augusztus hó 1-tCl kezdődő 10 egymás­után következő évre. Kikiáltási ár 500.— P., • bánatpénz 50.— P. A részletes árverési és szerződési fel­tételek és egyebek 'a birtokossági elnöknél, valamint a veszprémi m. kir. erdőfeltigyelö­ségnél megtudható. Szűcs, 1942. április 19. Vágenhoffer Antal bírt. elnök. 1942. május 17, vasárnap JJ Bár gazdag lehetnék! ÉüfiÉfeá ilü —gazdag lehetnék—mondja vágyakozva sok ember. Ez a vágya már a közeljövőben teljesülhet, ha egy három vagy másfélpengős állam­sorsjegyet vásárol. A húzás már Június 5>én lesz. Főnyeremény : 40.000.- AR. P. További nyeremények : P 20 000.—, P 10.000,—, kétszer P 5.000.—, négyszer P 2.500.—, hatszor P 2.000.—, harminchá­romszor P 1.000.—, stb.. 5tb., stb. ^atkozás­^tatvány­i ^dapest, Száj- és körömfájás. Pápán meg­szűnt, de vidéken mindig tart a száj- és körömfájás. Több hónapja már, hogy a ragályos száj- és körömfájás miatt be kellett szüntetni a heti és orszájgos vásá­rokat. Ezáltal a város lényeges bevétel­től esett el és a gazdasági életre is erő­sen rányomta bélyegét a vásárhiány. A Pápán fellépő veszedelmes állatbetegsé­get gyorsan követte a környékbeli fal­vakban is a járványos betegség. Az ál­latorvosok minden lehetőt elkövettek, szigorú rendelkezések előírásával igye­keztek elfojtani a betegséget, d'e ha egyik helyen megszűnt, akkor a másik hely­ről érkezett jelentés a betegség fellépé­séről. Jelenleg 1 az a helyzet, hogy Pápán teljesen megszűnt az állatbetegség, a vá­ros felszabadult a vásárkorlátozás alól, de viszont vidéken még mindig tart és se ki, se be nem lehet állatokat vinni. Meg kell tehát várni, míg a falvakban is sok kárt okozó betegség, amely elő­reláthatólag, ha közben ismét fel nem lép valahol, a hónap végére teljesen megszűnik és a júniusi országos vásárt már meg lehet tartani. PAPA, Fő-tér 23. sz. Búto"\Nkodémnál íren! 100 Raktári Varga-u. 2. A kassai bíróság! Pápán.'Mindtenki­! nek élénk emlékezetében él az a véres szerelmi tragédia, mely februárban Pá­pán, a Kisfaludy-utea 1. számú házban játszódott' le. Itt lakik ifj. Horváth La­jos fűszerkereskedő fiatal feleségével. Egy keddi nap reggelén 9—10 óra közt megjelent a lakásban Gál'Elek csapi 30 i éves fiatalember és revolvert rántva elő, ; Horváth feleségére rontott és rálőtt. A nagy riadalomra besietett Horváth, akit 1 össze-vissza vagdalt, majd elővette zseb­kését és bevágta nyakát, kezein pedig felvágta ereit. A három sérültet a men­tők beszállították az irgalmasok kórhá­zába, ahonnan hetekkel később mijiídl a hárman gyógyultan távoztak. A kassai bíróság pénteken szállt ki Pápára. A vé­rengző'Gált az enyhítő körülmények fi­giyekmbf ^^­1 0^ "-egy ínv^pi ragliaz­zal sújtotta, melyből két és fél hónapot kitöltöttnek vett a bíróság. Szerelmi ügy állt a tragédia hátterében. Gálnak há­rom évig menyasszonya volt Horváth felesége és mivel őt cserben hagyta, el­határozta, hogy bosszút áll. Jubiláns munkás. Az egyik pápai fakereskedőnél 30 évig dolgozott Imre Ernő pápai munkás. A becsületes, ki­tartó szorgalmú, fáradhatatlan munkást ritka szép évfordulója alkalmával sokan felkeresték szerencsekivánataikkai. Előadás a Perutz gyárban. A mun­kásság élénk részvétele melleit Riegler János mester volt a nemzetvédelmi elő­adás multheti előadója. Találtak pénztárcát; igazolt tulaj­donosa a rendőrkapitányságon átveheti. CORSO Május 18-19., Hétfő-kedd. ZILAHY örökbecsű regénye filmen A két fogoly Főszerepben a magyar színművészet büszkesége: BAJOR GJZ1 . Május 21-25., Csütörtök—hétfő. Az idei évad legnagyobb magyar filmsikere! Dl; Kovács István Főszereplők: Páger Antal, Simor Erzsi, Puskás Tibor, Tóth •Júlia, Rajnay Gábor,' Vaszary Piri, Gárday Lajos, Mihályffy Béla Előadások kezdete: hétköznap i/ 2 7 és >/ 4 9 kor, ünnep- és vasárnap 4, y 27 éa s/ 49 órakor. — Jegyelővétel mindennap 11—l-ig és egy 6rá­val az előadások kezdete előtt Telefon: 11—13.

Next

/
Oldalképek
Tartalom