Pápai Lapok. 41. évfolyam, 1914

1914-12-06

Az alakuló gyűlésen közfelkiáltással ilr. Kapossy Lucián főgimnáziumi tanárt parancsnokká, Baöoi Mihály ipartestületi jegyzőt pedig parancsnok­helyettessé választották meg. Ezután még több felszólalás történt az őrség szervezésére, oktatá­sára és működésére vonatkozólag és minderre csak az a megjegyzésünk, hogy ez az ügy olyan természetű, hogy ehez nem értekezletek és fel­szólalások kellenek, hanem az, hogy az őrség mielőbb megkezdje működését, ami — mellesleg j megjegyezve — ez ideig még nem történt meg I — A v. tisztviselők es a nemzeti köl­csön. Pápa r. t. város tanácsának 11) 14 évi no­vember hó 28-áu tartott üléséről felvett jegyző­könyvi kivonata. A városi hözgyülés lapunkban is ismertetett határozata alapján a városit jsztvi­selök hadikölcsön jegyzése céljából a városig nyugdíj alapból öt év alati részletekben letör-! lesztendö kölcsönt kaphatnak, fél évenként előre I fizetendő öt és fél %-kamat mellett Ezen hatá­rozat folytán beérkezett hadikölcsön jegyzéseket a vár. tanács a l().()0ü K erejéig kiutalta és uta­sította a v. pénztárt, hogy ezen kiutalt kölcsön összegeket a hadikölcsön jegyzésnél esedékes részletekben. B már felmondott takarékpénztári betétekből a pénzintézeteknél fizesse le és az el­ismervényeket pedig és az ezek ellenében át­veendő kölcsön kötvényeket fedezetül őrizze meg. Ezek csak a tartozás lefizetése után lesznek a tisztviselők részére kiadhatók. — Kitüntetett tűzoltók. A niagy. kir. belügyminiszter a király felhatalmazása alapján dr. Löwy László és dr. Rechnitz Ede tűzoltó­orvosokat és Bikky Sándor tiszteletbeli alparanc*­nokot a király által a tűzoltás és mentés terén kifejtett 25 éves elismerésre méltó tevékenység jutalmazására alapított diszéremmel tüntette ki. A diszérmek átadásával a vármegye főispánja Mészáros Karolj" polgármestert bízta meg, aki e megbízatásának a tűzoltó testület mai napon tartandó közgyűlésében fog eleget, tenni. A köz­érdek érdekében kitejtett fáradhatlan és önzetlen munkásság méltó megjutalmazása alkalmából melegen gratnlaljuk a kitüntetetteket. — Figyelmeztetés. Esetleges tévedések, visszaélések elkerülése végett figyelmeztetjük a közönséget, hogy a pápai vöröskereszt egylet céljaira adományok gyűjtésével senkit meg nem bízott és ha valakit megbíz, annak minden eset­ben fel kell mutatni az elnökség altul aláirt s a hivatalos pecséttel ellátott felhívási ivet. — A vöröskereszt egylet elnöksége. — A vármegyei központi választmány f. hó 20-án ülést tartott, melyben elintézték a különböző Veszprém vármegyei választókerületek ideiglenes névjegyzékei ellen beadott 83 felszó­lamlást. — Dr. Spitzer Mór papai huszártiszt. Dr. Spitzer Mór, a városunkban is általánosan ismert, kitűnő veszprémi ügyvéd, volt tüzértiszt még a háború kitörésekor reakti válását, kérte a honvédelmi minisztertől, aki az 5(1 éves ügyvéd kérelmének helyt adva, öt. a pápai 7-es huszá­rokhoz nevezte ki hadnagynak. — A vöröskereszt választmánya f. hó 28-áu szombaton délután a városháza nagyter­mében (iyurátz Ferenc és Galamb Józsefné el­nöklete elatt ülést tartott. Az ülésen a tagok igen szép számmal jelentek meg. Nagy örömmel vették tudomásul Bélák Lajos főszolgabíró, al­elnök előterjesztését, aki beszámolt a szomszédos községek meglepően gazdag természetbeni ado­mányairól, melyek részletes kimutatását később fogjuk közölni. Az ülés köszönetet szavazott a láradhatatlan buzgalmu alelnöknek, kinek felhí­vására indult meg a szép eredményű gyűjtés. Ezután dr. Weltner Sáudorné számolt be az egylet pénztári állapotáról. Bár az egylet kór­házának teutartása a mai pénztári helyzet mel­lett is hónapokra biztosítva vau, mégis ha azt akarjuk, hogy az egyesület humánus, de nagy költséggel járó működését idővel beszüntetni ne legyen kénytelen, egy napig sem szabad kiapadnia a közönség áldozatkészségének. Tudomásul vette | gyűlés az elnökség ama intézkedését, hogy a sportegyleti kisebb kórházat a kollégiumi kór­házba helyezte át s hogy dr. Fehér Marcel az egyesület nagy buzgalmu, agilis orvosa városunkba visszaérkezvén, újból átvette ugy a kórházi, mint az ambulanciára jaró sebesültek kezelését. El­határozták, hogy az egyesület ez évben is ki­osztja a szokásos 12 öl fát. köszönettel vették tudomásul Galamb Józsefné elnöknönek az Ara­uyat-vasért akció eredményéről szóló beszámoló­ját s egyhangú lelkesedéssel választották meg Melák Lajos alelnök indítványára az egyesület gondnokává a táradhatatlan ügybuzgalmu Lang téf Zsigát. Végül elhatározták, hogy az egyesület kollégiumi kórházában ápolt sebesültek számára maga az egylet fog karácsonyfát állitani. Biz­tosra vesszük, hogy városunk többi egyesületei melyek nemes versenyben vetélkednek egymással, hogy a háború által rajok rótt kötelességeiknek minél nagyobb áldozatkészséggel tegyenek eleget, követni fogják a Vöröskereszt péljdáját s váro­sunk hazafias közönségének bevonásával lehetővé teszik, hogy ne legyen városunkban egyetlen kórházi sebesült sem, akire nézve karácsony szent ünnepe nyomtalanul, megörvendeztető ajándék nélkül múljon el. l'gy tudjuk, hogy a pápai Leányegyesület máris elvállalta az egyik tarta­lékkórházban a karácsonj'ta felállítását. — A pápai Leányegylet tudakozódó irodája. A Laányagylat fáradhatatlan vezető­sége egy igen üdvös terv megvalósításán fára­dozik. Tudósító irodát fog az egylet szervezni, melynek feladata lesz mindennemű felvilágosítást nyújtani a Pápán ápolt sebesültekről bárhonnan érkező tudakozódásokra. Az iroda heljisége dr. Fehér Dezső házában lesz s az előreláthatólag nagy fáradságot ós türelmet igénylő munkára ugyanazok az uri leányok vállalkoztak, akik ed­dig is mindennemű munkából sz oroszlánrészt, vállalták magukra. Az iroda bizoujára nagyon sok aggódó léleknek fogja a megnyugvás bal­zsamát nyújtani ós nagyon üdvös dolog volna, ha mindenhol működnék egy ilyeu iroda, ahol csak nagyobb számmal vaunak sebesültek. — Báró babarczi Schwarczer Ottó Pápán. Előkelő vendége volt a hét folyamán városunknak: báró babarczi Schwarczer Ottó, az országos Vörös Kereszt egylet lömegbizott­helyettese iuspiciálta kedden, f. hó 1-én a hely­beli sebesült-kórházakat. A fömegbizotthelyettes az iuspekció befejeztével, amelynek folyamán nem győzte eléggé dicsérni a tapasztalt rendet és tisztaságot, a legteljesebb elismerését és kö­szönetét fejezte ki ugy a Vöröskereszt helybeli vezetőségének, mint a kezelés nehéz munkáját végző dr. Fehér Marcel orvosnak. — A segitő iroda áthelyezése. Dr. Csoknyay Jáuos t. főügyész, aki az általános ^mozgósításkor mint népfelkelő hadnagy vonult be és mint a pápai vasúti állomás parancsnoka működött, hosszabb szabadságot kapott betegség cimén s enuek folytán hivatalát újból elfoglalta, Eunek következtében a városi segitő iroda, amely a főügyész távolléte idején ennek hivatalos he­lyiségében volt, december hó 1-töl a városi fő­mérnök hivatalos helyiségébe helyeztetett át, — Áthelyezés. A vallás- éa közoktatás­lügyi miniszter Bugel Jenő Veszprém vármegyei kir. segédtantelügyelöt a pancsovai kir. tanfelü­gyelöségi kirendeltséghez helyeyt.e át. —- A pápai Izr. Nőegylet köréből vett értesülésünk szerint ismételten fényes tanújelét adta nemes hivatásának és áldozatkészségének azzal, hogy a pápai hadikórházban érkező sebe' sültek részére 1000 korona értékű kötszert ét fehérneműt bocsátott a parancsnokság rendel kezesére. — Népfelkelői szemle Mult hó 28-ái ós 30-án volt Veszprémben a 24— líd éves pápa népfelkelők bemutatószemléje. 2S-án az 1890­1885, 30-án sz 1884 —1878 évi korosztálynak ke riiltek bemutatóra. A 12 évfolyamból összeiratot Papán 711 egyén, ehez járult még 15 olyan, aki nek már az októberi népt. szemlén kellett volm megjelenuie, özszeiratott tehát mindössze: 72*J Bbböl a szemléken megjelent 040, kik közül al­(almasnak találtatott több, mint 70 százalék, azaz 139, alkalmatlan volt 201. A pápai illetőségűek iüzül tehát alkalmasnak találtatott 191, mig a Pápán tartózkodó idegeu illetőségűek közül 248. — A szemlebizottság tagjai voltak : Nagy László íruagy, \Veiner Dávid főorvos és Kiss Elemér öhaduagy, — Pápa város hatóságát Kemény féla v. tanácsos képviselte. — Az állatvédő egyesület gyermek­íaptára. Gyermekkorunkból emlékezünk azokra L csinos kis füzetkékre, amelyekkel az elemi skolában a tauitó urak szokták kitüntetni a szorgalmasabb gj-ennekeket és amelyekből ked­res olvasmányok kapcsán megtanultuk az állat­ilág hasznát és irgalmat, szelid bánásmódot anultunk az állatok iránt. A tauács, mint min­ien esztendöbeu, az idén is 100 darabot rendelt neg az ügyesen szerkesztett kis állatvédő nap­árból, amelyből 40 darabot a róni. kath. elemi, ÍO-l'O darabot a ref., ev. és izr. elemi iskolák ognak kapui. — Izr. népkonyha, ürttaanaMihály, fran Jrlhelm Singer Urén 100—100 K, Schlesinger tiudolfné 50 K, Böhm Ignác 20 K, dr. Roth Miksa Bécs 14 K, Bülitz Ferencné, Gerstl Leo, Krausz I. IL, ifj. Eisler Mór, Schreiber Beruáfuó 10—10 K, Süsz Bernátné, dr. Scheiber Jenöué s—8 K, Nobel Armiuné 0 K, Landler Szidorné, Kisler Béla, Keichniaim József Petend, (íold­íchmied Róza 5—5 K, Lenbach Ferenc 2 K. — Kinek van szüksége lovakra? llun­iár Déned főispán, úgyis mint a veszprémme­^yei lótenyésztési bizottság elnöke értesítette a polgármestert, hogy a hadsereg részére törtóut lóvásárlások folytán mutatkozó kaucahiány ós luunkásló anyagnak pótlása érdekóban a kormány Etz ország területén szervezett ló kórházakból tenyésztésre alkalmas kancákat a szokásos 100 K átlagárban és az időközi takarmányozási ós szál­lítási költségekben később megállapitaudó 20-30 kor. közti kiadás megtérítése mellett, a haszná­lati lovakat pedig egy később megállapitaudó becsárbau az erre jelentkező ós megbízható gaz­dáknak átad. Tervbe van véve az is, hogy a hadi célokra besorozott, de vemhesnek bizonyult kancák megbízható tenyésztők között kiosztat­nának oly feltétellel, hogy az illető az általa átvett kancát a leelléstöl számított 0 hónap múlva visszaszolgáltatni tartozik, az anyakauca tartása fejében pedig a csikó a tenyésztő korlátlan tu­lajdonába megy át. Annak megállapítása céljából, hogy a pápai gazdák hány ilyen ló elhelyezésére vállalkoznának, a városi hatóság az érdekelt gaz­daközönséget f. hó 0-án délelőtt 9 órára érte­kezletre hívta egybe. — Természetes jégtermelés. A v. tanács legutóbbi ülésén tárgyalta a természetes jégter­melés ügyét. Minthogy a rendőrkapitányból, fő­mérnökből, főorvosból és v. gazdából álló bizott­ság megállapította, hogy természetes jég csak Asztalos Sándor és Hajdani Vince kishegyi la­kosok, továbbá Hevessy Györgyné Tapolca mel­letti bérletén tern»elhetö, a tanács a bizottság véleménye alapján felhívta a városi gazdát, hogy lépjen érintkezésbe a tulajdonosokkal, hogy haj­landók volnának-o és mily feltételek mellett te­rületeiket jégtermelésre átengedni. — Aranyat-vasért c. hirünk folytatása : Z. J., — H. J., Ív. E. 1 — 1 kereszt, Matus Etus 2 gyürü. Horváth Mariska, Bezeubach Adél, Hor­váth Terus. Zabok Anna, Böröndy lmréné 1 — 1 karkötő, Polgár Károlyné 1 lánc szívvel, törme­lék, Bezenbach Emma 1 lánc, törmelék, Krausz Rózsi törmelék, Horváth Irén 1 karkötő és tör­melék. Vésey Rózsi 2 függő, törmelék, Révész Viktor óralánc, Kovács Teréz 3 függő, Somogyi Annus törmelék, Matus Erzsi törmelék, Cset.a Julcsa 3 függő, Fekete Magda 7 régipénz, Szabó Lajosué 2 függő, Czibel Erzsi 2 függő, Neumann Mariska 1 régipénz, törmelék. Osezli István, Bo­zóky Józsefné 1—1 óralánc, Meinhart Emma .2 függő, Böröndy Gizella 1 függő, 1 gyürü, Bolla Sándor régipénz, Szenté Józsefné és leánya 2—2 függő, Madarász Magda e. melitü, Kocsia

Next

/
Oldalképek
Tartalom