Pápa és Vidéke, 38. évfolyam 1-52. sz. (1941)

1941-06-01 / 22. szám

„Nyelvében él a nemzet." Magyar Könyvnap: június 4—5—6! Legértékesebb kötelei: Gv6B |' K Erdélyi. Reménvlk összes versii filléres áros. Kaphatók: a PAX könyvkereskedésben Pápa, Fö-u«ca 9. Kérjen könyvnapi árjegyzéket: ÍREK Az Országos Magyar Sajtókamara határozata Az Országos Magyar Sajtókamara, hogy a háborús viszonyok folytán a lapkiadásra háruló rendkívüli nehéz­ségeket némileg enyhítse, kénytelen voit egyes megtakarítási rendelkezéseket életbe léptetni, amelyek minden lap­kiadóra nézve egyaránt kötelezőek. Ezek szerint a budapesti és vidéki sajtónak egyaránt megtiltotta tiszteletpéldányok adását, valamint eltiltotta a lapkiadó­kat bárminemű ajándékozás, pályázat és rejtvénymiegfejtési jutalom, kedvez­mény nyújtásától. Ezen tilalom kiter­jed minden előfizetésgyüjtéssel foglal­kozó vállalkozásra is. Tudva, hogy az általános anyag­drágúlás, a hiányzó vasutszállitás he­lyett beállított autó, sinautó és repülő­gépszáltitás hatalmas túlkiadásai alig elviselhető terheket rónak a lapkiadás­ra, az olvasóközönség bizonyára meg­értéssel fogadja az Országos Magyar Sajtókamara kényszerű intézkedéseit. —o— Ügyeletes gyógyszertárak. Június l-ig a Michna, 2—8-ig az Irgalmasrend gyógyszertár tart éjjeli és vasárnapi szolgálatot. Eljegyzés. Várnagy Mihály várme­gyei tisztviselő (Érsekújvár) eljegyezte Geiling Margit oki. kézimunkatanitónől (Pápa). (Minden külön értesítés helyett.) Kinevezés. Szalay Jenő városi adó­hivatali dijnoköt a polgármester június 1-től kezelővé nevezte ki. Kovács Zoltán főmérnök búcsúz­tatása. A Hungária gyár gépészmérnö­kétől vett búcsút f. hó 24-én a gyár al­kalmazottai. A vacsorán az első felkö­szöntőt nemes Martsa Dániel ezredes hüszpk. a Kormányzó Ürra mondotta. Dr. ötvös Dániel igazgató-főmérnök emlékbeszédében kiemelte, hogy a bú­csúzásnál szokásos szomorú hangulat­nak itt nincs helye, mert Kovács Zoltán főmérnök áthelyezésével a megérdemelt előléptetését kapta; másrészről, akit sze­retnek, annak az eltávozása csak in cor­pore lehet, mert alkotásában mindig itt marad. Kemény Ede főgépész az iparo­sok nevében emlékezett meg a nap je­lentőségéről, mig Schindler Károly vil­lanyszerelő saját költeményét adta nagy hatással elő. Jól esett látni a vezetőket a munkásokkal igen szépen feldiszitett Varró-féle étterem fehér asztalánál együtt ünnepelni, ahol meglátszott az igazi együvétartozás nyugodt szemlé­lete. Hivatalos látogatás. Dr VanekGéza tanügyi titkár május 29—30-án a hely­beli ref. polg. leányiskolában és a Ra­nolder-intézet polgári leányiskolájában Végzett hivatalos látogatást. Növendékhangverseny. A zeneis­kola hangversenyeit június hó 7-én ós 14-én. szombaton délután 4 órakor az áll. polgári leányiskolában tartja. A pápai m. kir. Mezőgazdasági Szakiskola és Mezőgazdasági Szakta­nácsadó Állomás ifjúsági gazdaköre 1941. május hó 25-én, vasárnap délután 4 órakor Ugod községben vándorgyűlést tartott, mely alkalommal a mezőgazda­sági szakiskola tanulói megkoszorúzták Ugod község hősi emlékművét. Átmeneti kabátok, felöltők, divat­öltönyök, magyaros formaruhák a legutolsó divat szerint készülnek H1KLE1 íél bó nf Rákóczi-utca 6. Kerlmegnylló ünnepség! a Kai. Körben. A Pápai Belvárosi Katolikus Kör, a Foederatio Emericana pápai Corporatiója, a Bencés Diákszövetség pápai Osztálya és a KLÖSZ pápai Cso­portja június hó 2-án, pünkösdhétfőn (rossz idő esetén 14-én, szombaton) este fél 9 órai kezdettel a Katolikus Kör kerthelyiségében (Csáky-utca) tánccal egybekötött zártkörű kertmegnyitó ün­nepséget, ugyanakkor délután 6 órai kezdettel pedig értékes és szép dijak ki­tűzése mellett tekeversenyt rendez. — A kertmegnyitó ünnepségre személy­jugy 1.— pengő- — Színházi zenekar és cigányzene. Megjelenés utcai ruhában. Rendőrkapitányság felhívása. Meg­állapítást nyert, hogy olyan motorke­rékpárokat is tartanak forgalomba se­gédmotoros kerékpárok gyanánt, me­lyek a megengedett 37 és 1/2 kg- súly­határon felül vannak. A rendőrkapi­tányság felhívja az érdekelteket, hogy a fenti súlyhatáron felüli segédmotoros kerékpárok csak levizsgáztatás után szabályszerű rendszámtáblával ellátva, mint motorkerékpárok közlekedhetnek, vezetésükhöz gépjárművezetői igazol­vány szükséges. Segédmotoros kerék­párként csak az olyan leszerelhető se­gédmotorral ellátott legfeljebb 37 és 1/2 kg. önsúlyú kerékpár tartható forga­lomban, mely a segédmotor leszerelése után közönséges kerékpárként használ­ható. Az olyan 37 és 1/2 súlyhatár alatti segédmotoros kerékpárok pedig, amelyekről a segédmotor nem szerel­hető le. olyan különleges gépjárműnek tekintendő, melynek vezetéséhez »Haj­tási igazolvány« szükséges. Ajka hatalmas fejlődése. Júniusban már teljes erővel megindul az ország egyik legnagyobb ipartelepének, az ajkai villa­mos erőforrásnak és aluminiumgyárnak az építkezése. Kirándulás. A r. kat. polgári fiú­iskola I— III. osztálya a héten Szombat­hely—Kőszegre, a II. osztály pedig Esztergom és Győrbe rándult ki. HALLÓ! - ÉRTESÍTÉS! — HALLÓ! Értesítjük a n. é. Közönséget, hogy 1941. május hó 31-én, szombaton este 6 órakor a pápai Máv—Kinizsi Sport Egyesület teljesen újjáépített tekepályá­ját a Varró-féle étterem kerthelyiségé­ben 8 drb. értékes dijjal díjazott teke­versennyel kapcsolatban újból meg­nyitjuk. Ügy a Kinizsi híveit, mint a Varró-étterem vendégeit és az érdek­lődő közönséget tisztelettel meghívjuk és szeretettel várjuk. Pápai Máv—Kinizsi Elnöksége és Varró vendéglős. A ref. főiskolaii ifjúságii Képzőlár­saság 1 100 éves jubileuma. A református főiskola »ifjúsági képzőtársasága« hét­főn ünnepelte fennállásának százéves jubileumát. Az ünnepségen megjelent Zsindely Ferenc államtitkár is. A disz­gyűlésen Medgyaszay Vince püspök és Szabó Imre budapesti esperes beszéltek az ifjúsági önképzés jelentőségéről. Fel­olvasták Bárdossy László miniszterel­nök levelét. A miniszterelnököt dád­atyja, Tarczy Lajos, a pápai református kollégium' nagynevű professzora révén fűzi meleg kapcsolat a főiskolához. Bár­dossy László levelében sikert kivánt az ifjúsági képző társaságnak második év­századát kezdő munkájához. A továb­biakban Karácsony Sándor, Németh László, Szabadi Béla, Komjáthy Aladár és Olé Sándor tartottak előadást. A gyümölcstermelők részére a raf­fia megérkezett és elnöki utalványra át­vehető Balta Endre üzletében, Széciie­nyi-tér 8. szám alatt. Dr. Fischer Gyula orvos rendelő­jét Szt. László-u. 8. sz. alá helyezte át. (Steiner dr. féle ház.) Találtak egy órát és pénzt; igizilt tulajdonosa a rendőrkapitányságon át­veheti. JL C. HÍREK Szentatyánk. XII. Pius pünkösdva­sárnap déli 1 órakor beszédet mond a vatikáni rádióba a »Rerum Novarum« szociális pápai körlevél ötvenedik év­fordulóján. Az áldozdcsiilőrtőkj szentségimá­dási órákon éreztük, amit Glattfelder püspök irt: »A budapesti Eucharisztikus világkongresszus bűvös hatása alól ma sem vonhatjuk ki magunkat, bár azóta három olyan év telt el, amely a törté­nelemi legmozgalmasabb három száza­dával felér«. A szentségi Jézus imádá­sára összejött hivek áhitata öntudatos vallomástétel volt Egyházunk kincse, az Eucharisztia mellett.— A plébániatemp­lomban Hörcsöki István hittanár, a Szt. Anna templomban Molnár István hittanár, a bencés templomban László Keresztély tanár, a ferenceseknél pedig P. Polykárp vezették az elmélkedést. Május 25-én este 1/2 8 órakór volt a ferences templomban annak az em­léktáblának leleplezése, melyen hat aranybetűs név hirdeti a pápai feren­ces rendház világháborús hőseinek örök emlékét. — »Ez a hat név beszé­des tanú ja annak, hogy a kat. Egyház szolgái milyen tevékeny hazaszeretettel álltak őrt a nemzeti ideálokért a nagy világégés idején — mondotta többek kő­zött szentbeszédében Biró Lucián ben­í cés igazgató. — Az ünnepségen a hon­j véd tisztikarból, s a város vezetőségé­ből többen jelen voltak BoZóky 1 Tasziló int. kir. ezredes, állomásparancs­nok és Hamuth János polgármester ve­zetésével. ' ! A pápai esperest kerület gyűlése. ' A pápai esperesi kerület papsága csű­' törtökön tartotta tavaszi koronáját. Né­' meth József apátplébános dr. Tótn I Tihamér veszprémi püspökről tartott í Megemlékezést, Szentgyörgyi Ignác ker. I esperes, külsővati plébános a közigaz­j gatás problémáiról, Illés Béla pápai , káplán pedig az anyakönywezetésrői I tartott értékes és gyakorlati előadást. A' ! gyűlés ezeken kívül még több fontósabb ! kérdést is megbeszélt. A csótl rám. kat. tanítót kör 1941. évi június hó 3-án a lovászpatonai r. kat. iskolában tartja évi rendes köz­j gyűlését, melynek élőadói: Dragovics j István esperes, dr. Magyarász Ferenc i plébános, Bozsó Gyula és Horváth Imre §jf kántortanítók lesznek. Pápa legforgalmasabb részén bevezetett — jóforgalmú fűszer-, csemege­és vegyeskereskedés elköltözés miatt — szabadkézből átadó. Azonnal is átvehető. — Cim a kiadóban. Bár gazdag lehelnék) fohászkodik sok ember. Ez a vágya nem elérhetet­len. Egy három vagy másfél pengős ál­lamsorsjegy sok boldogságot valóra válthat. Közeledik június 5-e, a húzás ideje, vásárolja meg sorsjegyét. Aulóbuszközlekedés a Varrói kert­helyiséghez. Minden vasárnap és ünnep­nap 3/ 4 11. 12 és 1/4 2 órakor az Önody autóbüszvállalkozó a Széchenyi-tértől a Varró kerthelyiséghez külön járatot indit. Visszafelé a fentjelzett időpont után 15—20 perccel később jön az au­tóbusz. flzt beszélik... hogy a Kat. Kör kertmegnyitő ün­nepélye iránt igen nagy az érdeklődés, ami nagyon is érthető, mert a tekever­senynek remek dijai vannak, a táncmu­latságon pedig ott lesz az egész táncos fiatalság egészen 70 éves korig. (Sőt talán azon túl is.) hogy az OTI építkezés ügye a me­rev mozdulatlanságból mintha kezdene némileg felrázódni. hogy az ankétból csak akkor lesz épület, ha azt anyaggal is kitöltik. Felhívom a t. Közönség figyelmét! 100 pengfil adok annak, aki a Kossuth Lajos-utcán, vagy a Főtéren, vagy a Fő-utca elején megfelelő üzlet­helyiséget szerez raktárral. Cím a kiadóban. pámésvmém 1941. június l, vasárnap IGAZ ami igaz, egy főnyeremény nagy szerencse! De hogy módunkban legyen nyerni, vegyünk idejében 3 P-ért egy egész, vagy 1*50 P-ért egy fél jóté­kony c é 1 u állami sorsjegyet, mellyel a következő összegeket nyerhetjük: 40.000 ar. P főnyereményt, vagy: 20.000 P, 10.000 P, kétszer 5.000 P, négyszer 2.500 P, hatszor 2.000 P, huszonkilencszer 1 000 P, összesen 24.000 nyereményt 348 000 P értékben. Kapható osztálysorsjegy főáru­sitóknál és dohánytözsdékben. Húzás június 5-én. A stmaperemíí 2 filléresek becseré­lése. Illetékes helyről felhívják a közön­ség figyelmét arra, hogy a simapenemű (nem recézett) kétfilléres acélérméket magánosok már csak május 31-ig köte­lesek 1 elfogadni. Az állami és egyéb köz­pénztárak, tehát postahivatalok! is, a si­maperemű acél kétfilléreseket július 31-ig fogadják el fizetésül, a Magyar Nemzeti Bank intézetei pedig az ilyen érméket még október 31-ig cserélik át recés peremű érmékre. A közönségnek) ezért érdekében áll a simaperemű acél kétfilléresek átcseréléséről minél előbb gondoskodni. Elidó 7 kat. hold 83 négyszögöl első minőségű, házhely vagy gyártelep célra is megfelelő szántáföld a Beltekek III. kerületében 1607-1609 hrsz. alatt a tanitóképzőlntézet mögött. Komoly érdeklődőnek írásbeli megkeresésre felvilágosítást ad Bodö László igazgató tanliö SÁSD II. ker. Baranya vármegye. HÁZIASSZONYOK! Sokat takarít meg, ha NÉMETH GYÖRGY­NÉ ALKOHOLMENTES ÉTKEZDÉJÉBŐL viteti ebédjét, hol elsőrendű ételekből válo­gathatja össze menüjét. Gyöződjön meg, vitessen próbarendelést. Abonenseket fel­veszek. Ponlos kiszolgálás. Százalék nincs. PÁPÁN, GRIFF-SZÁLLÓVAL SZEMBEN HORTHY MIKLÓS FŐ-UTCA 4., I. emelet CORSO Június 2—3., hétfő-kedd Izgalom, kaland, veszély! ARÁNY hiénái Óriási amerikai kalandorfilm. Főszereplők: JOHN MACK BROWN, Amerika champion lovasa és ELEANOR HANSEN, a gyönyörű nöi cowboy. I. Hajsza az arany utén V. Lines biró II. Az elrabolt levél VI. A végzetes tévedés III. Szorul a hurok VII. Ég a tábor IV. Az uri banditák VIII. A vasöklü sheriff IX. Nincs menekvés Június 5—8., csütőrtöktől-vasárnapig. Az évad legragyogóbb vígjátéka Közbelép a feleségem Fősz.: IRENE DUNNE és CARY GRANT Előadások kezdete: hétköznap V«7 és */<9 órakor ünnep- és vasárnap 4, V«7 és '/*9 órakor. — Jegy­elővétel mindennap 11—l-ig és egy órával az elő­adások kezdete elölt. Telefon: 11-33

Next

/
Oldalképek
Tartalom