Pápa és Vidéke, 2. évfolyam 1-52. sz. (1907)

1907-12-01 / 48. szám

4. PAPA és VIDÉKE 1907 november 2. hozni,-hogy a számra nézve sokkal kisebb tábor elhalássza orrunk elől a falatot. El bi­zony! Annak dacára, hogy a jogosság és mél­tányosság legelemibb követelménye szerint minket illetett volna meg, Ennek oka nem is aunyira a szervezetlenségben sejlik, mint ama sajnos tünetben, hogy az intelligens osztály nem rendelkezik a kellő kitartással, minek folyománya, hogy a kevésbbé intelligens elem kedvét vesztve szintén abba hagyja a küzdel­met. Ez a dolog azt a benyomást kelti, mintha nem lenne a kath. férfiak között vezérszerepre hivatott elem:'s bizalmatlanságot gerjeszt a köznép között" Tulajdonképen pedig mindkét elem hibás. Az intelligensebb annyiban, hogy hogy nem tart ki teljes erővel, kitűzött célja mellett, a többi azért, mert úgyszólván min­dent készen vár. Ameddig ezt a betegséget meg nem gyó­gyítják, a katholikusok érvényesüléséről szó sem lehet. Nehéz dolog lesz. annyival inkább, mert népünket a mult elég kézzelfoghatóan arra tanította meg, hogy őrá csak akkor van szükség, ha szavazni kell. Ebből magyaráz • ható, hogy kétkedéssel fogad minílen mozgal­mat, mely tőle bármily csekély fáradtságot, vagy áldozatot kíván. Innen van, hogy távol­tartja magát még oly mozgalmaktól is, me­lyek elsősorban az ő anyagi és erkölcsi javait célozzák. Ez tovább igy nem tarthat! Szóval, Írás­sal, de különösen tettekkel meg kell győzni, hogy az intelligens osztály társadalmi munkál­kodása a nép jóvoltáért történik; vissza kel! plántálni a nép szivébe az uri osztály iránti bizalmat, mert ez szüli a szükséges egyetér­tést, mely minden társadalmi munkának alap­ját képezi. Felekezeti béke. Egyes országos ügyek hely; ügyekké vál­nak, mivel a szereplő személyek azon város vagy vidék ismert férfiai. pelt föl a fondOrkodás is, sőt felmerült az a ] terv is, hogy Erzsébetet haza küldik Magyar- ! országba. Volt rá gondjuk, hogy mindez fülébe jusson a viruló szépségű leánynak. Élgondul­hatni szegénynek aggodalmát. Ám a helyzet hamarosan tisztult. Szokása volt Lajosnak, hogy amikor valahonnyan haza tért, mind­annyiszor valami kis tárgyat hozott neki sze­relme zálogául. Történt, hogy amikor egyszer ismét megjött, vendégei miatt nem tudta üdvözölni s szokása szerint neki az ajándékot átadni. Erzsébet elpanaszolta ezen való szive fájdalmát egyik hűséges udvari emberének, aki egyszer igy szóllitotta meg urát: — Kérdezni szeretnék valamit fenséged­től, kapok-e választ? — Szólj bátran, ha tudok, szívesen vá­laszolok. — Akarod-e, én jóságos uram, feleségül a magyar királylányt, avagy ismét hazaküldöd? — Látod ott azt a nagy hegyet? — szólt Lajos odamulatva. Volna bár színarany s egészen az enyém: mégis inkább róla mon­danék le, mintsem az én édes játszópajtásom­ról, Erzsikéről; csak hadd járjon a világ szája; én mondom, ő az én drágám s nincs a nagy világon nálánál kedvesebb valamim. — Hirül vihetem ezt neki? Cii. Igy vált Pápán helyi érdekűvé Bánffy Dezső ev. ref. főgondnok kolozsvári beszéde, mivel egy Pápán megjelenő kékkabátos heti­lapban Borsos István irt e beszédhez kom­mentárt. Azt mondja B. I. ur, hogy aki igazat szól, annak betörik a leje. Hát ez általában igaz, de B. I. ur ne higyje, hogy neki törik be a feje, mivel, hogy nem őneki van igaza. (Ez az okozati összefüggés elvénél fogva le­hetetlen.) De ha ugy érzi, hogy Apponyi a Bozó­kynak adolt válaszban pozdorjává zúzta az 1907: XXVIT. 35. §. ellen berzenkedűk minden szoíizmáját és e nagy cséplés közben B. f. urnák is a körmire koppintottak, igaza van. Azt mondja Bánffy után B. I., hogy a »szerzetes rendi tanítóknak és tanítónőknek szabad a) a magyar nyelvtanítását elhanya­golni; b) államellenes irányt követni; c) a hitfelekezetek ellen izgatni, növendékeik val­lását sértő nyilatkozatot lenni; d) kivándor­lási ügyekkel foglalkozni. Erre az az ok bátorítja fel őket, hogy »a törvény 22. §-ának intézkedéséi reájuk ki nem terjesztetnek«. — (D. Pr. L. 1907. 819—822.) Apponyi Bozókynak adott első válaszá­ban kijelentette, hogy nincs oly szerzetes iskola, ahol a magyar nyelv lanilását el­hanyagolnák és »csak a törvény nem olva­sása folytán kockáztathat valaki cly állítást, mintha szerzetesi iskolákban — a magyar nyelv tanítását elhanyagolni és egyéb szabály­talanságokat elkövetni lehetne«. (A félhiv. nyil.) Államellenes irányt nem követhetnek a szerz. rendű tanitók és tanítónők a törvény azon kivételes rendelkezésénél fogva sem, (26. §.), mivel »épen a rendi szolidaritás alap­ján a miniszter azt a sulyosbilő eljárást al­kalmazhatja, hogy külön min. biztossal meg­— Csak vidd és ezt add oda neki bi­! zonyságul. Azzal egy kellős tükröt vett elő, amely­ne egyik fele tükör volt, a másik felére Krisztus keresztje volt oda festve. Es amikor Erzsébet kezébe vette, az öröm mosolygása játszott rózsás arcán. A suttogás megszűnt egyidőre, de a hamu alatt izzott a parázs s nem hagyták kialudni. Tüneményes fiatal ember volt Lajos: határozott egyéniség, bátor a veszélyben, ki­tartó és törhetetlen á fáradalmakban; maga lábán, maga feje után járó, Édesanyja, Zsófia, aki nem volt talán olyan rosszlelkü, mint in­kább ravasz besúgóknak engedő; két öcscse, akik kárvallottaknak tartották magokat: lábat adtak az idegen menyasszony elleni fondorla­toknak. Ám Lajos ép azért szeret'e válasz­tottját, amiért ellenségei gyűlölték: ártatlan jámborságáért s alázatusságáért. Megszólták szegényt, hogy nem visel bíborköpenyt, sem arannyal hímzett selyemruhát, sem külföldi keszkenőket, sem sáfrányszinü fátyolt nem köt a fejére. Az is szálka volt a szemükben, hogy imádkozott, mielőtt felhúzta keztyüjét, hogy kevélység, gőg meg ne szállja szivét, mert drága gyöngy, arany s egyéb ékesség, meg paszománt ragyogott a keztyün, melyre szokás volt gyürüt húzni, szemnek káprázta­vizsgáltatja az esetet és a vizsgálat ered­ménye szerint az iskolát bezárathatja« Tehát »kivételes állami illetékesség van, meg pedig abban a súlyosbított atakbau, hogy amig másutt csak a tanítót sújtja ez az intézke­dés« itt az iskolát is bezárják. Igy áll azután elő az az eset, hogy »a törvénynek kivételes szigora folytán a miniszterek sokkal mé­lyebbre ható beavatkozást jogot biztosit ezekkel (a szerzetes iskolákkal) szemben, mint más iskolákkal szemben; ha van valami kü­lönbség, akkor ez a különbség inkább hátrá­nyára, mint előnyére van a szerzetes rendi . . . iskolákra nézve.« »A kir. tanfelügyelőnek, a közigazgatási bizottságnak és általában a többi tanügyi ha­tóságnak ugyanaz a felügyeleti hatásköre van a szerz. rendű . . . iskolákban, mint minden más iskolában.« »A törvénynek az esküre vonatkozó intézkedései a szerzetesrendő tanítókra és tanítónőkre is kifejezetten kiterjesztetnek.« Hogy a szer. tanítóknak nem kellene honpolgároknak lenniök, azt mondja Apponyi: »Ezt csak olyan valaki állithatja, aki a törvényt el nem olvasta.« Végül, »fegyelmi tekintetben ha van különbség szerzetesrendi és világi tanitó kö­zött, ugy ez a különbség az, hogy a feleke­zetiek (szerzetesek) sokkal súlyosabb helyzet­ben vannak, mint a világiak.« Hitfelekezet ellen semmiféle zerzetes nem izgat. Senkinek a vallását semmiféle szerzetes iskolában nem bántják, nem sértik. A hitéhez hű kath. a maga dogmáiból, er­kölcsi normáiból nem enged, de mást hitéért nem bánt. Pl. a kath. növ. imádkozik, a más val­lásunak csak fel kell állnia! Hogy kivándorlással a Misster-cég, meg a Cunard foglalkozik, azt egész Európa tudja, de hogy ugyanezt a szerzetesekről mondják, tása végett. És ha megesett, hogy egyszer­máskor lehúzta kezéről az ilyen drágaságot s valamely az Isten nevében könyörgő koldus­nak adta: no ez hallatlan tékozlás számba ment. Még nagyobb megütközést keltett, mi­dőn jövendő napával s Ágnes kisasszonnyal teljes díszben, fejőkön a hercegi koronával a templomba ment s az urfehnutatás alatt alá­zatosan levette fejéről a hercegi rang e jel­vényét; az is botrányszámba ment, hogy nem akart enni oly élelmiszerekből, melyekről tudta, hogy hadi zsákmánybői vagy szegény emberektől erővel el harácsolt szerzeményből való; ebben pedig vőlegénye teljesen egyet értett ővele. Határt nem ismert végre a bot­ránykozás akkor, mikor egy bélpoklos koldus­nak sebeit mosogatta, bár a betegség ragadós természetű. Mikor aztán mind e vádak s fondorko­dások dacára is, Lajos hű maradt, feleségül vette a vele lelkileg is egyívású ieánykát, éle­tének megirója igy kiált fel: »Micsoda ked­ves, ártatlan és szent pár került itt Isten akaratából össze«. És amikor később vissza­emlékezett az ő zavartalan boldogságukra, igy sóhajt fel: »Oh mily nagyon is boldog élet volt ez!« (Folyt, köv.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom