Pápai Lapok. 5. évfolyam, 1878

1878-05-12

Egyptom térképe; az összes államok nevezetesebb rendjelei (szines kép); az emberi test; az összes államok címerei stb. Egy-egy füzet árát 80 kr.-ban állapítottuk meg; ily „Icsó árt, mely magyar könyveknél majdnem hallatlan, csupán azon reményben szabhattunk, hogy a magyar Közönség-, méltá­nyolva jóakaratunkat és hazafias buzgalmunkat szives támoga­tásában fog bennünket részesíteni. Minden hónapban megjelenik két füzet. — Egy-egy kötet tíz füzeiből áll. Megrendeléseknek a „Magyar Lexikoir'-ra minden könyvkereskedés, szintúgy az alulirt kiadó is mindenkor készséggel tesz elegeit. Kérjük a tisztelt megrendelőket, hogy g} üjtöknek és ügynököknek semmi cselre se teljesítsenek előleges fizetéseket. Mutatványfüzeteket a kiadó, kívánatra készséggel juttat kézhez. Rautmann Fri­gyes, a „Magyar Lexikon" kiadója, Budapest, koronaherceg­utcza 3. sz — Tiszteletiéi felkérem a hazai írókat, művészeket s általában mindazokat, kik a köztéren működnek s érdemeket szereztek maguknak, hogy életrajzi adataikat, műveiket, ezek megjelenését, szereplésük főbb mozzanatait közölni szíveskedje­nek. Budapest (Kerepesi ut, 63}, 1878. máj. 3-án. Somogyi E d e, a „Magyar Lexikon" szerkesztője. — Értesítés. „Romai I' er jog" cimü munkám, mely 280 lapra (17'/^ ivre) terjed, már megjelent. Ara 2 frt. o. é. Megrendeléseket ezen. kivált jogszigorlóknak és vizsgálatra ké­szülőknek szánt, müvemre még folyvást fogadok el. Legcél­szerűbb azokat közvetlenül nevemre szóló postautalvány utján eszközölni, mire a munkát a f. c. megrendelőknek bérmentve küldöm meg. Tiz egyszerre megrendelt példányra egy tisztelet példány jár. Kívánatra azonban utánvét mellett is küldöm a mun­kát, ha a t. c. megrendelők erről engem levelező lapon értesí­tenek: de ez esetben a postai szállítás saját költségükre törté­nik. Könyvkereskedés utján a mű nem kapható. Kelt Nagyvá­radon, 1878. évi ápril 15-én. Dr. Bozóky Alajos s. k., a római jog ny. r. tanára. — A3 ..Apolló'" zenemufojóiral legújabb száma egy érdekes, nagyobb terjedelmű zongora-ábrándot tartalmaz, melyet jeles fiatal zeneszerzőnk Magurányi József Verdi „Aida" dalmüvéből veit dallamok lelett irt. A zongorázok és énekesek számára igen ajánlható Jjplyóirat előfizetési ára. egész évre 6 frt. félévre 3 frt, a jelen szám ára 50 kr., mely a kiadóhivatalhoz (Budapest vár országházutca 94 sz. a.") legcélszerűbben postu­utalvátiynyal küldendő be. Még folyton előfizethetni az égés z é v f o ly a iu r a. - Kívánatra a lap utánvétellel is küldetik. — Lénárd és Gertrud* könyv a nép számára). írta Pestalozzi líeniik, fordította Zsengén Samu. Megjelent Budapesten a „Franklin társulat" kiadásában, 3 kötet ára 1 frt. 50 kr. Ezen epochalis mü magyarosítását az összes hazai sajtó meleg rokonszenvvel fogadta, s mi pápaiak még büszkék is le­hetünk ezen sikerült mű megjelenése felett, mert a fordító Zsen­ge rí Samu úr városunk szülöttje, a ki ezen munkájáért legfel­sőbb elismerést nyert Felséges királynénk részéről. Mivel mai tárcánk ezen mű ismertetéséről szól, e helyütt csak azt jegyez­zük meg, hogy Lénárd és G ertru d oly irodalmi termék, mely leginkább hivatva van a nép erkölcsi állapotának javítására hatni, s ezért és főképen a műben mesferileg leirt és a nép életéből merített érdekfeszítő tanúságos és könnyen érthető irályban tar­tott beszély, megérdemli, hogy azt minden jó gondolkozású ma­gyar család megszerezze. Sí egyei és helyi hírek. — Személyi hirek. Folyó hó 7-én Németh Antal úr kir. tanácsos s a dunántúli kerület tanügyi főigazgatója a helybeli rom. kath. gymnasium megvizsgálása végett városunkba érke­zett s itteni hivatalos működését több nap múlva befejezvén, ha­son célból Sopronba utazik. — A polgári leányiskolában a zenetanári állomásra az iskolaszéki elnök úr által, Tóth Dánielné úrhölgy, kitűnő művésznő ló'n felkérve, s öröm­mel értesítjük a t. szülőket, hogy nevezett jeles művésznő te­kintve az intézet humánus célját ezen ajánlatot el is fogadta.— Dr. Kövy József úr folyó hó 14-én fog bécsi tudományos útjából körünkbe visszatérni. — Szenté Pongrác úr ügyvédi irodája még mindig az új utcában van, csakis a lakását változ­tatta, mit mint helyreigazítást ezennel közlünk. — Szokoly Jguátz ur ügyvédi vizsgál letévén, irodáját legközelebb meg­nyitni szándékozik. Főtisztelendő K a r s a y Sándor ur győri lelkész és a dunántúli ág. ev. egyházkerület superinteudense és Marton Pál ur vönöcki ügyvéd egyházi ügyben városunkba érkeztek. — Hymen. Dr. Rechnitz Ede városunk egyik legked­veltebb és legjelesebb orvosa f. hó 21-én d. u. 3 órakor tartja Straus Aranka kisasszonynyal Siklóson egybekelési ünnepélyét. xVz ég áldását kérjük frigyökre. — Sárvárról irja levelezőnk, folyó hó 7-én d. u. 2 és 3 óra közt Sárvárt az úgynevezett tizenhárom városrészben tüz ütött ki, s mivel a szél erősen fujt, rövid '/„ óra alatt 4 ház esett a lángok martalékául. A tűzvész elfojtása körül az önkéntes tűz­oltók, valamint a vaspálya személyzete vezetve a sárvári állo­másfőnök úr által — tüntették magokat leginkább ki. De elis­merő dicséretet érdemel Bezerédy szolgabíró úr is azon rendsza­bályaért, melyet ez alkalommal ä közrend szigorú fenntartása körül eszközlött. Ez alkalommal felemlítjük, hogy Babos János vasúti raktár felvigyázó és egy urasági gépész életveszély kö­zött egy lángban álló házba behatoltak és a bennt levő 3 éves leánykát a biztos halál körmei közül kiragadták. Ezen uraknak nemes tette megérdemli a nyilvános elismerést és hálát. Tudva levő dolog, hogy oly esetekben midőn valaki életveszélylyel más szerencsétlen ember életét megmenti, 0 Felsége által különösen kitüntettetni, sőt érdemjellel feldiszíttetni szokott, ennek folytán Sárvár elöljárósága csak az érdem megjutalmazása! teljesítené azon esetben, hogy ha ezen két derék ogyén tettét Ó Felsége zsámolya elé terjesztené. Karpeles. — Babona. Alig múlik el hét, hogy a butaság azon el­sisonioritó nyomára ne akadnánk, mely mint babona népünk al­sóbb rétegeit minden tekintetben károsítja. Ugyan is az öngyil­kos Berki Zsuzsi temelésén a sok kíváncsi között Sör Juli pá­pateszéri származású szolgáló is részt vett, a temetőben valami Szórádi Rozi 17 éves cigány leány által arra szóliitatott fel, hogy miután a cigány leány a boszorkányság magas mesterségét érti, közölje vele szerelmi vágyait, s ö az esetben varázsló ha­talmát felfogja használni ana ? hogy Sör Juli imádottját meg­fogja baboiiázni, s igy bűvös uton arra kényszeríteni, hogy Julit feleségül vegye. A babonában hivó Sör Juli ezen otromba csa­lásnak hitelt adva, nem csak szivének titkát tárta fel a ravasz cigány leány előtt, hanem teljesítette is mindazon feltételeket, melyeket'a cigány leány mesterségének teljesítése céljából tőle követelt. Ezen szögletes feltélelek abból állottak, hogy Sör Juli egy fehér kötényt, egy keszkenőt és 1 frt 50 kr készpénzt, ad­jon a büvésznőnek, ki azután az imádott férfit megfogja boszor­kányozni, és az ördög segedelmével a párt oly módon ge­rebléli össze, hogy belőlük rövid idő múlva boldog házs felek fognak válni. Az együgyű leány ezen ravaszságot át nem látta, s a kért tárgyakat a csalónak kiszolgáltatta, hanem alig jutott a cigány leány ezek birtokába már is újabb előnyök kizsákmá­nyolására gondolt, azt mondván: hogy nekem háromféle tárgyat fog adni, melyhez még 1 frt 60 kr, is járulad, melynek megtör­ténte után egy hóval Budapestről el fog jönni az imádott, a várva-várt vőlegény. Másnap ezután a cigány leány r látván a szolgáló strup'n tságát, azt mondta, hogy az ördögi mesterség ha­tásos eszközléséhez még arany ékszer is szükségeltetik, s e cimen a leánytól arany fülbevalóját kicsalta, mondván: hogy ezen fülbevalókat egy pohárba fogja tenni, melyet a fehér kö­ténynyel és keszkenővel leterítve, majd agyaggal beragasztva a tűzhelybe fogja elásni, a honnan két hó múlva ki fog vétetni, mely esetben már minden bizonynyal a Bpesten lövő vőlegény a bűvös szer által Sör Julcsa karjai közé fog omlani. A még mindig roszat gyanítani mim tudó » az ördög hatalmában hivő szolgáló ezen áldozatokat is meghozta, s azután epedve várta a jövendő boldogságot a megvásárolt és boszorkányt hatalommal Pápára idézett vőlegényt. A gonosz csaló pedig az együgyűség felett jót nevelve a fülbevalókat 3 Mért elzálogositotta, a kö­tényt pedig egy helybeli cselédnek 40 kiért eladta. Hetek mul­tak, a cigány leány jó szóval tartá, ámitá és biztatá a vakhit­ben levőt, ki napról-napra nyugtalanabb lett, anélkül, hogy az ígért jelek bármiképen is mutatkoztak volna, végre elbeszélte házi urának, s ez uton az ügy, rendőrségünk tudomására jutott, s a házasság gereblyéző boszorkány hűvösre került. Valóban az ember nem hinné, hogy ilyesmiféle otromba csalás felvilágoso­dott korszakunkban előfordulhasson, ha Pápa város rendőrkapi­tány'! hivatalában az ez érdemben felvett jegyzőkönyv ezen bo­szorkány perről tanúbizonyságot nem szolgáltatna. — Tolvajlás. Egy békási paraszt embertől szűrét va­laki ellopván, azt Pápára behozta, s itten 1 frt 50 krért el­zálogosította. A rendőrségnek azonban sikerült a lopott jószá­got kikutatni, s azt a tulajdonosnak visszaadni. — MadárpiiszWás. Az összes művelt népek régóta be­látva azon kimondhatatlan hasznot, melyet a szárnyas állatkák a növényzetet pusztító rovarok kiirtása által az emberiségre hoz­nak, mindenféle rendszabályokat alkottak oly célból, hogy a ma­darak pusztításának véget vessenek, sajnosán kell tapasztalnunk, hogy népünk ez érdemben épen nem tett ez ideig semmit, s en­nek folytán boldog boldogtalan, minden meggondolást nélkülözve az emberiség ezen hasznos barátjait, az apró madarakat lövi, fogdozza és minden cél nélkül pusztítja. IIa ilyesmit, a bőrében megférni nem tudó iskolás gyermek, vagy r a lauulatlan pórnép egyes elvadult tagja cselekszi, nem csodálkozik az ember, de ha azt olyan emberek is télen nyáron passióképen űzik, a kik műveltségűk és társadalmi állásuknál fogva ezen tettük követ­kezményeit belátni képesitvék, akkor csak csodálkozni kell az embernek. — Ideje volna, hogy idevonatkozólag társadalmunk valamit tenne, vagy legalább az eíréle mulalságot kedvelő em­bert erkölcsileg kényszerítené, az ilyen káros manipulatiótóli el­állásra. Ez érdemben szerkesztőségünkhöz valaki ellen egy ala­pos panasz küldetett be, s reményleui akarjuk, hogy jelen fel­szóllaiásunk után lőfegyverét más célra mint az ártatlan madarak pusztítására fogja használni, mert ellenkező esetben kötelessé­günknek fogjuk tartani az illető uri embert e helyütt megnevezni. — Stampfl nem került meg. A Pozsonyban történt ön­gyilkossági eset némileg gyanítani engedé, hogy a minden nyo­mot eltitkoló öngyilkos nem lehet más mint a mi Stampílink. A közvélemény egyhangúlag Stampflit vélte a Pozsonyi öngyilkos­ban felismerhetni s e végből a vizsgáló biró Simor János úr ál­tal a posonyi kapitányság megkerestetvén az, az e helyről nyert fényképre válaszképen kijelenté, hogy lehetséges, miképen az öngyilkos csakugyan Stampfl, az ide küldött fénykép Stamllné asszonyság által megnézetvén, azonosnak találtatott szökevény férjével, noha városunkban mindenki az ellenkezőt állitá. Hogy ide vonatkozólag minden kétség eloszlattassék, a vizsgáló biró úr Stamllné és ennek édes atyja Steiner József kíséretében Po­zsonyba utaztak s ott -folyó hó 8-án kora reggel a hullát ki­ásatván constatálták, hogy az nem Stampfl Gusztáv hullája volt. Ez idő szerint Stampfl holléte felől mi hír sem mondható. —T Pollák Ármin f. A pápai aut. orth. izr. fi- és le­ánytanító testülete mély fájdalomtól áthatott szívvel tudatja ér­demekben megőszült kartásának Pollák Ármin főelemi tanító urnák folyó hó 9-én d. u. a helybeli izr. tanodában fáradhatlan működésének 17. évében hosszas betegség után történt gyászos elhunytát. A megboldogult hűlt tetemei ma, május hó 10-dikén d. u. 5 órakor fognak a helybeli izr. sírkertben örök nyuga­lomra elhelyeztetni. Béke lengjen hamvai fölött! Áldott legyen emlékezete. Pápán. 1S78. május hó 10-én. A testület nevében Horovitz Sanra. — A helybeli ref. főiskola gymnasiumi ifjúsága f. hó 25-én majálist rendez az Ugocl-vadkerti fürdőhelyiségben. A melyre a meghívók már szétküldettek; a kik tévedésből meg­hívót nem kaptak s arra igényt-tartanak, forduljanak a rende­zőséghez. Kelt pápán, 1878. máj 10. a bizottság nevében Ba­ranyay r Ödön alelnök. — Veszprémből írják lapunknak: A polgári és hon­védségi lövölde f. hó 5-éu délután tartotta megnyitási ünnepé­lyét, mely alkalommal a zászlóval és virággal gazdagon díszí­tett diadalkapu alatt szép társaság gyűlt egybe, és késő estig tartott a mulatság és céllövészet, melyben jobbnál jobb lövészek vettek részt és méltánmegérdemelték a tapsot és jutalmat. Patay­István 1848-diki honvédezredes és volt országyülési képviselő elhunyta alkalmával, veszprémi tisztelői az elhunyt özvegyéhez táviratilag küldtek részvét nyilatkozatot. Folyó hó 6-án esti 10 órakor a pápai útban egy ház kigyuladt, s mire a tűzoltók a járhallan utakon át a vész helyére eljutottak, a ház teteje el­hamvadt, csupán a szomszédos házak megmentésére irányulha­tott a tűzoltók működése. B—g. — A népbank liquidált Kár, hogy bankok számára „címert" nem szoktak adományozni, mivel ez esetben a helybeli népbank számára cimer gyanánt egy fátyolt és egy legyezőt hoztunk volna ajánlatba. Ezen, különben a hölgyeknél nélkülöz­hetlen, két divac cikkből egy nemesi címert szépen össze lehetne állítani s az igy nyert címert aztán a népbank földi maradvá­nyait rejtő ravatalra kifüggesztve jellemzőleg tüntetné fel a halott múltját. Valóban példás és hűséges ragaszkodást tanúsít ezen intézet még halálos órájában is múltjához, melyben a fátyol és legyező fontos tényező s mint látszik életfeltétel gyanánt szerepelt, s igy megvalljuk, hogy a f. hó 8-án megtartott köz­gyűlésben nem várt ki sem egyebet mint azt, hogy a t. intézet „történelmi alapjához" híven ragaszkodva ezen a „alapon" fogja megkísérteni, az epedve várt Jiquidátió kimondását. A hosszas erőmegfeszités után a szükséges % részvénymennyiség idejekorán deponáltatott s igy e tekintetben a közgyűlésnek jogi alapja és határozatai ellen kifogást ki sem emelhetett volna, s mi bizonyára azok közzé tartozunk a kik már csak az áldott nyugalom és béke tekintetéből is a liquidatiót óhajtottuk a miért is azon meg­győződésben éltünk, hogy a bank ez időszerinti igazgatója ré­széről minden elfog követtetni, hogy a kimondott lipuídatiót a törvényszék annak idejében helyben hagyhassa. Tudvalevőleg a liquidátió csak is „mérleg" fjnlantia) alapján mondható ki s ezt tudva nem értjük ennek elmaradását. Az igazgató részéről fel­olvasott „leltár" alapján a banknak még közel 17000 ftnyi activ vagyona volna, csakhogy ezen leltár tételei sok tekintetben ki­fogás alá vehetők. Nevezetesen a segélyegyleti követelések nem egyeznek meg azon adatok és összegekkel, melyeket ezen egylet tagjai a banktól jogosan követelhetnek, — azután az in­gatlanok értéke a mai viszonyoknak sehogy sem felel meg, s ezt a kereskedelmi törvény értelmében tényleges értékükben kel­lett volna felvenni, végtére pedig a bank azon adósságai, melyek érette a kezesek által Győrött és Iglón fizetve lettek, felvéve nincsenek, már pedig több mint valószínű, hogy a kezesek közül azon esetben, ha a Stampll-féle pince-váltókat értékesí­teni nem lesznek képesek — a mi tényleg nem is értékesíthető — akkor bizonyára a népbank irányában követeléseiket tökéle­tes jogos alapon támasztani fogják. Miután pedig ezen leltár többi tételei is, a tényekkel alig fognak megegyezni: mi azon nézetben vagyunk, hogy Magyarország területén nem létezhetik olyan kir. törvényszék, mely ezen az alapon és ilyen leltár mel­lett a liquidátió kimondását helyben hagyja. — A közgyűlés egyébb határoznia közül felemiitjük, hogy Tarczy Dezső titkár ur helyett a közgyűlés végleg Galamb József ügyvéd urat vá­lasztotta az intézet jogi képviselőjévé, — ez esetnél felemiitjük, hogy az igazgatóság részéről noha ők Tarczy ur visszahelye­zését proponálták egyetlen egy indokló nyilatkozatot sem hal­lottunk, a mit pedig ugy hisszük az igazgatóság erkölcsi köte­lessége lelt volna megtenni, hivatalnok társuk érdekében is. Classicus különben a részvényesek azon közönye, melyet ezen fontos közgyűlés alkalmakor tanúsítottak, a határozatokat be sem várták, hanem a mint az idő 12 óra felé közeledett, hátat fordítottak , s igy utoljára az igazgatókon kivül még csak két részvényes képviselte a közgyűlést. Liquidatorok sürgősen ke­restetnek mivel a közgyűlés ilyeneket csak kis számban tudott fogni, s ezek is csak a „leltár" tartalmának biztosítása mellett hajlandók a nehéz munkára vállalkozni *). — Halálozás. Ramazetter Vincze sümegi birtokos, ha­zánk egyik legkitűnőbb iparosa, világhírű bortermelő, nagylelkű emberbarát és az iparoktatás nemeskeblü pártolója f. hó 10-én d. c. 10 órakor Sümegen elhunyt. Temetése f. hó 12-én d. e. 10 órakor tartatik meg. Mint halljuk, nagy vagyonából külön­böző jótékony célokra nevezetes hagyományokat tett. Béke ham­vaira ! — Városunkban meghaltak f. évi május 2—8-ig: Hoszu János gyermeke József, r. kath., lOhónapos, sorvadás. Jákli István gyermeke János, r. kath. 2 éves, sorvadás. Láng ígnácz gyermeke, izr., halva. Szekeres József gyke. Pál, r. kath. 13 éves, tüdőgümőkór. Hegyi Mihál gyermeke rom. kath. halva. Gocza János gyke. István, r. kath. 3 éves, sor­vadás. W e i s z József n é, r. kath. 28 éves, vízkor. Fischer Lá­zár leánya Fanni, izr. 4 hetes, gyengeség. Vincze Gábor leá­nya Zsfia, h. hitv. 6 éves, agylob. Szalma Imre, r. kath. 37 éves. agylob. Tóth Józzef leánya Mária, r. kath. 8 hóna­pos, kanyaró. Sí pos József n ő, h. hitv. 37 éves, tüdővész Egyletek és intézetek. — A pápa városi jótékony nőegylet választmánya, Mányoky Hermiii kisasszonynak, ki eddig a választmány meg­bízásából az egyletnél a női munkákat elismerésre méltólag ve­zette és kezelte s most ezen munkafelügy r elői állásról a választ­mánya sajnálatára vissza lépett: eddigi szives fáradozásáért s buzgalmáért, hálásköszönetét nyilvánítja. — A pápa városi és vidéki lanitöegylet mint ezt annak idején jelentettük, félévi rendes közgyűlését f. hó 14-én d. e. 9 órakor fogja a városi polgári iskola helyiségében meg­tartani. t özg az d a s á g. — A biharmegyei gazdasági egylet jelentése sze­rint az úgynevezett „Bihari barlang" tetemes mennyiségű telivér guanót rejt magában. — A budapesti fogyasztási szövetkezet március hó 31-én tartotta Ráth Károly ur elnöklete alatt rendes évi közgyű­lését. A közgyűlés tudomásul vette a felolvasott jelentéseket s megadta a fölmentvényt. Az igazgatósági jelentésből kiemeljük: A szövetkezet tényleg csak 1877. évi márcz. hó óta áll fenn. A tagok száma a mult évben csak 206-ra rúgott, ezeknek fo­gyasztása azonban a szövetkezet közvetítésével már is 18,300 frtot tett ki. A szövetkezet öszszes mult évi bevétele 768 frt. 46 kr, kiadása pedig 533 forint 79 krajcár, a megtakarítás tehát 234 frt. 76 kr. A jutalékok levonása után átvitetett a f. évi számlára 195 frt. 48 kr. Következett ezután egy alapszabály­módosítást tárgyazó indítvány, mely azonban el nem fogadtatott. Végül megejtettek a választásokat. Igazgatókká lettek: Maduro­vicz, Grünwald és Maurer. ni ájus 11-xlti bécsi lottó számok. 8, 32, 29, SS, 54. Felelösszerkesztö : Szikszay István. *) Értesülésünk szerint a leltár bármiképen is leszállíttassék activ vagyont tüntet fel, s a líquidálo bízottság már megalakult*. Szcrk A

Next

/
Oldalképek
Tartalom