Pápa és Vidéke, 39. évfolyam 1-52. sz. (1942)

1942-05-10 / 19. szám

PÁPA ÉS VIDÉKB Jkmmmmmmmmmmmm^mmmmmmm^ i , 9 4 1942. május 10, vasárnap SPORT Sárvár—Krni/.i II. 1:0 (0:ft). II. o. bajnoki. Sárvár. Vezette: Mikóczy. Állandóan zajosan viselkedő sár­vári közönség majdnem botrányt oko­zott a mérkőzés végén. Csúszós talajon potyogtak a játékosok, ez azonban sem­mi okot nem szolgáltat'arra, hogy & já­tékvezetővel szemben sportszerűtlenül viselkedjen. Ha egy-két ilyen eset elő­fordul, a pályaválasztási jogot elveszik Sárvártól. A Kinizsi lelkesen'játszott és bizony nagy feladat elé állította a nehé­zen győző Sárvárt. Szándékos utánru­gásért Puklért Mikóczy kiállította. Erős­iramú, kemény játék volt Sárváron. Szü­net utáni 30. percben közelről lőtt gióllal győznek a sárváriak.' VASÁÉN AJ* SPORTJA. Vasárnap a ligeti soprttelepen Pe­rutz NBC csapata a PATE együttesét fo­gadja A Kinizsi Szombathelyre utazik a Haladás II-höiz. SPORTHÍR. A Tanítóképző, bencés gimnázium ; és polg. fiúiskola tornaünnepélye májns j 14-én, áldiozócsütörtökön délután 3 óra- j kor a ligeti sporttelepen. A pápai kir. járásbíróság, mint telek! könyvi hatóság. 875/1942. tk. szám. Árverési hirdttiéRj-hinonat j Dr. Györké Sándor véglrehajtaté­nak Somogyi János végérehajtást szen­vedd ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 :LX. tc. 144., 146. és 147. §-ai értelmében az újabb árverést 249 P 65 f. tőkekövetelés, ennek 1937. évi január hó 20. napjától járjó 5 o/o kamata, és 280 P tőke, ennek 19319. szeptember 29-től járó 5 o/o kama­ta, 139 P 65 f. eddig megállapított per­és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 22 P 50 f. költség behajtása végett a Pápán fekvő s So­mogyi Jánosnak a pápai 419. sz. tkvi be­tétben -f- 1. sorsz. 2253/1. hrsz. illetősé­giére 2300 P kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1942. évi május hó 26. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Fő-utca 17. sz.) fogják megtartani. i Az árverés alá kerülő ingatlan a fk[i, L kiáltási ár felénél (kétharmadánál) ala­csonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozóik köteiesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 o/o-át készpénzben vagy az 1911:1. t.-c. 127. §-ában meghatározott árfolyammai szá­mított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénz­nek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldött­nek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c- 147., 150., 170. §§; 1908 : XLI. t.-c: 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többéi senki sem igér, köteles nyomban a ki­kiáltási ár százaléka szerint megállapí­tott bánatpénzt az általa ígért ár ugyan­iannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: -XLI. 25. §.) Pápa, 1942. évi február hó 17. nap­ján. Kapossy sk. kir. jb- alelnök A kiadmány hiteléül: Toréky Lajos irodasegédüszt. Hálanyilatkozat. Mindazoknak, akik felejthetetlen jó férjem, illetve édesapánk elhunyta alkalmából részvétükkel bánatunkat enyhítették, koszorút, csokrot küld­tek, a temetésen megjelentek vagy bármi módon fejezték ki részvétüket, ezúton mondunk háiás köszönetet. Kohányi család. SZflLRY KÁROLY: Életem. Költemények. Pápa, 1942. „Csak magyarul, magyarom, ebek csaholnak az ősi ugaron, Most szorítsuk meg egymás kezét, melegebben, mint valaha rég." A falu küldötte, ősi magyar ugar dalosa Szalay Károly. Csupa báj, erő, színpompa mindén sora. Nem hencegés amit ír, de mély átélés szülötte. Szereti fajtáját, szereti azt a népet, akik közül kiszakadt és akikről tudja, — jogosan, — hogy bennük virul a jövendő ma­gyarság élete. Kötetében közölt versek legnagyobb része lapunkban is megje­lent. Igy összegyűjtve azonban: egy cso­kor mezei virág, melyben szépség, illat, élet van. Gratulálunk és várjuk a továb­biakat. PÁPA MEGYEI VÁROS HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI. —©— Hirdetmény. Pápa megyei városban 1942. évi május hó 18-án és 19-én délelőtt 10—12 között himlő újraoltást végeznek a vá­rosi orvosok az anya és csecsemővédő intézetben a 12 éves korúaknái, 20—21­én délután 4—6 között pedig himlő ol­tást végeznek ugyanott az 1 éven alu­liaknál, 27-én és 28-án délelőtt 10—12 között dipthéría elleni oltást végeznek a 2 éven aluliaknál uganott. A bemutatásra fürösztés után jelen­jenek meg a beoltandök. Felhívás. Pápa megyei város adóhivatala fel­hívja a háztulajdonosokat, hogy az 1942. évi házadókivetés alapjául vett bérjöve­delemmel szemben időközben beállott béremelkedést vagy csökkenést folyó évi március hó 20-ig jelentsék be. A beje­lentéshez szükséges nyomtatvány- a vá­rosi adóhivatalnál szerezhető be. Kiadó Pápán, Bocsor István-u. 46. alatt egy konyha, kamra; 14 drb. szarvasmar­hára való istálló ; 7 sertésól hizlaldával; 2 vagon szálastakarmány befogadására alkalmas, cserepes, csukható íakarmá­nyos pajta; 120 q-t befogadóképességű kukoricagóré, betakarulásra és cséplésre alkalmas hely. — Érdeklődők felvilágosí­tást nyerhetnek: Lovászpatonán, Pongrácz Ernő nagy vendéglősnél. 132 „Magyar cél" szfndsrab pályázat Megindult az átalakulás az egész magyar életben. Folyik az őrségváltás. Űj embereket, új szellemet várnak az öntudatos magyar dolgozók. ízig-vérig keresztény és magyar légyen minden Szent István szellemében. Ezért szükségesnek látjuk, hogy eb­ben a nagy átalakító munkában olyan nagy szerepel betöltő műkedvelő szín­padokon is — ahol a magyar népi léléki formálása folyik — az eddigi zsidöszel­lemü izzadmányok helyett jóízű, a ma­gyar lelket és keresztény erkölcsöt su­gárzó színdarabokat nyújthassunk a dblgoző magyar munkásságnak. Ennek a célnak előmozdítására az EMSzO Központ kultúrosztálya a fent­említett keresztény és magyar szellem­Eladó hirdessen a „Pápa és Vidékéi-ben A „Pápa és Vidéke" menetrendje. Budapest-Győr—Pápa-Celldömölk-Szombathely 2055 _ _ 1300 _ j | 025 _ —1458 — é 115 612 _ 1508 1832 i 234 745 _ 1635 1959 é 244 748 1415 1639 _ i 322 826 1509 1719 _ é 342 __ 1727 _ i 501 __ — 1842 — é , Budapest * Győr Győr Pápa Pápa Celldömölk Celldömölk Szombathely s. é 740 _ _ i 350 _ — _ é 253 532 _ 1741 i 133 405 . 1613 é 127 __ 728 1606 i 047 — 640 1523 é 027 __ 1508 | i 23io — — 1400 Pápa — Veszprémvarsány ( 415 1 138 1425 2003 í | 523 1250 1535 2150 é 750 1458 1933 é 1010 1710 2155 — é, Bánhida- Budapest) | Pápa Veszprémvarsány Bánhida Budapest Veszprém-Baiatee » é 720 1005 1333 2225 é 545 857 1224 2115 é — 505 925 1902 1 i — 2055 630 800 1710 528 1545 j | 710 1732 é 733 1753 é 820 1829 é 834 1841 é 900 1933 é , | Veszprémvarsány * Veszprém k.pu. Veszprém Almádi Alsóőrs Balatonfüred | > é 849 1219 1629 i • 713 1040 1445 i 654 1012 1430 i 612 __ _ i 555 _ __ | i 522 - ­Pápa—Csorna-Sopron Fápa-Ce1Idom61l(-!feszppÉn-Sséb8SfghÉPváP 450 1430 j 605 1546 é 805 1750 é Pápa Csorna Sopron * é é i 744 1914 632 1800 450 1430 Hirdessen a „Pápa és Vidéftf-ben! 244 1415 i || 322 1509 é 638 1520 i 8*5 1740 é 909 1926 é Pápa 127 127 Celldömölk i 047 047 Celldömölk é 1658 2136 Veszprém k.pu. é 1440 1954 Székesfehérvár 11 I 1330 1903 2 hold déli fekvésű, 8 éves beültetett szőllő, termő gyümölcsös, gazdálko­dásra alkalmas épületekkel, bekerített udvarral, kúttal Gecse község legszebb részén, vasútállomás negyed óra járás. — BÉRBE vennék 10-20 holdig min­dent termő szántóföldet, közvetlen Pápa határában. Mindenről közelebbi megbeszélés Veszprémi út 16 alatt. 133 ben, a magyar nép életéből vett — ipari munkásság számára alkalmas — egyfel­vonásos, vagy egész estét betöltő szín­darabok megírására pályázatot hirdet. A színdarabok humoros, valami­lyen mély emberi vonást ábrázoló, szo­ciális problémákat felölelő, alkalmi, ha­zafias tárgyú darabok legyenek. A téma kidolgozásánál a legelső kö­vetelmény a cselekmény könnyed (nem erőltetett!) megfogalmazása. Életét és élő embereket írjunk!'! Pályázati feltételek. I. díj: 200P, II. 100 P és a III. díj 50 P. A pályamunkák bekü 1 désé t jelitével kér j tik! A pályázati határidő: 1942 július 1. \ Cím: EMSzO Központ, Budapest, IV., Irányi-u. 21. EMSzO Központ. Gyorsvonat. (Celldömölk—Székesfehérvár között.) Az esetleges menetrendi változások a MÁV állomások hirdetőtábláján megtudható. Az esetleges sajtóhibákért felelősséget nem vállalunk. A pápai Actio Catholica Karitász Osztálya által 1942. évben rendezett jel­képes NÉMABÁL «-R A a következő adományok érkeztek, mely adományokért az A. C. Karitász Osztály vezetősége hálás köszönetei mond. 10—10 P-t: Gróf Esterházy Tamás, Mika Antal. 5 P-t: Dr. Csarmasz Ferenc. 2—2 P-t: Csillag Antal, Veszely Ferenc, dr Sörös Béla, Szil István, Csekő Gyula Ferenc, Ráth Jenő, Katula Károly, Borossay józsef, Fa László. 1—1 P-t: Dr. Maurer István, dr. Edeiényi Szabó Gyula, Vaspék Józsefné, Hajnal Ferenc, Papp Sándorné, Mészáros Kálmán, özv. Onody Dezsőné, Dankó Károlyt dr. Kolbe Lajos, Szűcs János, Wohlráb Gyula, Mar­ton Jenő, Cziller Péter, Renczes József, Koper­nitzky István, Wágenhoffer János, ifj. Buday La­josné, Dr. Vitzeraecz Árpádné, özv. Lázer Tarnás­né, Bidics Jenő, özv. Endrődi Károlyné, Lefosik Lajos, Dolgos Lajos, Kohányi'Róbert, Földi De­zső, Molnár István, Presztics Mária, özv. Novitz­ky Pál né, v. Balázs Jenő, Witz Iván, Balogh End­re, Pados Ferenc, Sü!<e Gábor, Irgalmas Nővérek, Brenner Paula, Papp Gyula, Tömör Bálint, Lacz­kovitz Izabella, özv. Wohlmuth Dezsőné, Kovács Ernőné, Korcsmáros József, Sillinger Nándorné, Dr. Huszár Etek, özv. Vésey Józsefné, Molnár László, özv. Roller Sándorné, Tóth Mária, özv. Boksay Endréné, özv. Lengyel Róbertraé, Roz­mann Gizella, Jászay József, Szekeres Gyula. Vér Imre, Szeifried Viktor, Köszeghy Jenöné. Székely Ferenc és Sándor, Dr. Gergely József, Csekő Árpádné, v. Farkasházy Henrik, ifj. Búzás József, Istenes János, Pozsgai Erzsébet, Cziiirfusz Vince, Lóránt ödörnié, Jászberényi József, Por­páczy Zoltán, Schlamadinger Müklósné, Fertői József, Rózsás Imre, özv. Kolbe Nándorné, Szabé Kálmán, Szabó József, Dr. Farkas Pál, Dr. Diósy Ferenc, Bozöky Tasziló, Keszey Ferenc, Jilek Fe­rencié, Szendrői János, Szendrői cég, Debreceni János, Matkovits Gyula, v. Szügyi Zoltán, Noll Béla, Gombás Antal, Turchányi Konrád, Tóth László, Paksi József, Böröczky Károly, Nesz­mélyi Pál, Császár Géza, Csiszár Erzsébet, Schvartz István, Keltemen Krizosztom, Sfrnonits Alojzia, özv. Simonits Györgyné, Wiimner Ká­roly, Bilitz Béla, K. Németh Jánosné, Szedeczky Kató. ÁLLAMI ANYAKÖNYVI KIVONAT. 1942. május 1—7. Születtek: Szalay József, konyhakertész és Horváth Jolán, fia: József, ref. — Badics József, napszámos és Velner Erzsébet­fia: Sándor József, rk. — Viczmándv Károly, m. kir. ejtőernyős honvéd es Farkas Mária, í'ia: Tibor Károly, rk. — Forró Mátyás, textil-technológus, szövő­gyári üzemi organizátor és Schőn Vero­nika, leánya. Mariánna Veronika, rk. — Gáncs Dezső, napszámos és Illés Erzsé­bet, fia: Lajos, ref. — Hatvani Lajos, szabó és Szabó Erzsébet, fia: Lajos, rk. — Viczai József, földimivelő és Vajda Terézia, leánya. Ilona, rk. — Neumann Sándbr, halkereskedő és Weber Eszter fia: Jenő, izr. Házasságot kötöttek: Wrana Róbert Jenő, szénbánva tisztviselő, rk. és Hajnal Irma. állami tanítónő, rk. — Horváth ilstván Mihály, vasiúti vonatkísérő, rk. és Brenner Paii­lin Irma, rk. — Kínál István, mal om­üzemi könyvelő, rk. és Bognár Gizella, rk. — Horváth Béla, villanyszerelő- és műszerészsegéd, rk/és Borsivicki Ka­talin, nőiszabósegéd, ref. — Leipnik Sán­dor. kárpitos, izr. és Steiner Cecilia, nv. tanítónő, izr. — Varga Károly, m. kir. pénzügyőri fővigyázó, ref. és Hrabov­szky Mária Magdolna, rk. . Meghaltak: Pais Eugénia Terézia, háztartás­beli, rk. 50 éves. tüdőasztma. — Balas­sa István, rk. 11 hónapos, angolkór. — özv. Berger Zsjguiondné Unger Szidó­nia, izr. 79 éves, végelgyengülés. — Ko­hányi Róbert, nyug. dohánygyári gond­nok, rk. 69 éves" agyvérzés. — Steinhof Mária, magánzónő, izr. 71 éves, agyér­elmeszesedés. — özv. Seelenfreund Mik­sáné Marton Rozália, nyug. tanítónő, izr. 81 éves, tüdőlob. — Széli Zsuzsánna Mária, 15 napos, szívbaj. — özv. Weisz Salamonné Deufsch Karol in. izr. 90 éves, végelgyengülés. Laptulajdonos : a Pápai Belvárosi Katolikus Kör. Felelős kiadó: NEMCSICS ELEK. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pápa, Korvin-utca 3. sz. Előfizetési ár : egész évre 8 P, félévre 4 P, negyedévre 2 P. Hirdetések díjszabás szerint. Lapzátfa: szerda délután 5 óra, hirde­téseké csütörtök délelőtt 11 óra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom