Pápa és Vidéke, 11. évfolyam 1-52. sz. (1916)

1916-05-14 / 20. szám

2. PÁPA ÉS VIDÉKE. 1916 március 118. honosítását tűzték ki célul; betetőzése e nemes munkának a nemsokára meg­nyíló háziipari tanfolyam lesz. Most már csak a közönség van hátra a maga támogatásával, hogy a fáradságot na­gyon is megérő ügy minél fényesebb diadalra jusson. A kiállítás a megnyitás napjától a bezárásig naponként d. e. 10—12 és d. u. 3—6 óra között tekinthető meg. Állandó belépőjegy 3 K. Látogató­jegy 1 K; május 14.-én d. u., 16., 19. és 21.-én (kedd, péntek, vasárnap) 50 fillér. A kiállításon tárgy sorsjáték lesz. Közélelmezési bizottsági ülés. — 1916 május 9. — Mult kedden délután ülése volt a közélelmezési bizottságnak. Az ülésen, melyen Mészáros Károly polgármester elnökölt, a jegyzőkönyvet vezető Csok­nyay Károly v. főjegyzőn kívül ott vol­tak: Szokoly Ignác rendőrkapitány, dr. Hoffner Sándor t. ügyész, Freund Fe­renc v. főszámvevő, Pápai Lajos v. állat­orvos, továbbá Gyurátz Ferenc, Kis József, Hajnóczky Béla, Lippert Sándor, Ács Ferenc, dr. Lakos Béla, Harmos Zoltán, Kristóffy Gyula, dr. Steiner Jó­zsef, Wittmann Ignác, Böhm Samu, Langraf Zsigmond, Krausz J. N. és Steinberger Lipót. A mult számunkban említett kár­térítésre vonatkozólag a bizottság újra megállapította, hogy a szerződés és megegyezés alapján Spitz Márkot 2500 K illeti meg, melyet ezúttal ki is utalt. Bejelentette a polgármester, hogy a kereskedelmi miniszter nem engedte meg a városnak, hogy a főzőlisztet a megállapított maximális árnál magasab­ban árusíthassa, e szerint tehát 100 kg-kint 51 K 44 f az ára a főzőlisztnek. Bejelentette továbbá a polgármes­ter, hogy a burgonyán a későn érke­zése miatt 402 K 94 fill.-t vesztett a város. Ez okból a bizottság utasítja a tanácsot, hogy legközelebb csak annyi és oly terményt hozasson, melynek meg­felelő árát az igényt bejelentők előre lefizették. Bejelentette azután a polgármester, hogy a Haditermény r.-t. 10 vaggon búzát (épp azt az Aranyos-pusztait, melyet a kormány nem engedett le­szállítani, s mely miatt 2500 K kárt szenvedett a város) Pápán a Puchinger­féle malomban megőrlet és kijelentette, hogy a nyerendő lisztet a város igénybe veheti. Harmos Zoltán szóvátette, hogy a hatósági husszékek nem elegendők a forgalom lebonyolítására. Ajánlja, hogy egy-két széket még állítson fel a város, továbbá a városból való kicsempészés meggátolhatása céljából zsir- és húsra is vezesse be a jegyrendszert. A bizott­ság elfogadta az indítványokat olykép, hogy a Széchenyi-utcában Pipók István helyiségében új széket állít fel, s a jegyrendszer bevezetésének előkészíté­sére Harmos Zoltán elnöklete mellett Hajnóczky Béla, Langraf Zsiga és Pápai Lajos tagokból álló albizottságot kül­dött ki. A sertésállomány érdekében a bi­zottság szükségesnek tartja a korpa­szükséglet biztosítását s Csoknyay Károly főjegyzőt, Hajnóczky Béla és Langraf Zsiga bizottsági tagokkal a budapesti korpaközponttal való személyes tárgya­lás céljából kiküldötte Budapestre. Egy­ben elfogadta Jilek Ferenc ajánlatát, aki hajlandó a korpa kiosztását kilo­gramonkint 1 fillér díj ellenében elvé­gezni. IRODALOM. „Ne sírj". Evangéliumi vigasztalások a hősök sírja felett. — Irta Nagy Gyula. — Kicsiny könyv, de annál értékesebb. Egy fiú írta hősi halált halt öccse emlékéért gyászoló édesanyja vigasztalására, egy fiatal pap gyűj­tögette össze szent vallásunk tanításának balzsamcsöppjeit, hogy kibékítsen sorsával minden anyát, minden szenvedőt, kinek ugyanilyen fájdalma, gyásza van. Sorba veszi, vizsgálja egy vérző szív sebeit s mindenre talál az evangélium gazdag tárházában bizto­san ható orvosságot. A naimi ifjú édesanyjá­nak csak ennyit mondott a könyörülő Jézus: Ne sírj! — s mikor szavára föltámadt az ifjú, átadá őt anyjának. Ma is köztünk jár az Úr! Találkozik nem is eggyel a fájdalmak útján s megszólítja a szenvedőt: Ne sírj! S a hivő lélek nem csügged el, hanem hiszi Jézus Krisztusban a szentek egyességét, a test föl­támadását és az örök életet. — A csinosan kiállított könyvecske, melynek a mai gyászos időben olyan nemes hivatása van, a győr­egyházmegyei nyomda terméke. Ára 1 kor. A lelkipásztorkodás és rokon tudomá­nyok köréből szerkesztett Havi Közlönynek, mely folyóiratnak a temesvári püspöki theo­lógiai akadémia egyik neves tanára, dr. Czapik Gyula a tulajdonosa és szerkesztője, meg­jelent az 1916. év (39. évf.) 4. száma is. Már többször volt alkalmunk rámutatni a folyóirat gazdag tartalmára, s midőn ezúttal ismét nagy részletességgel soroljuk fel a leg­utóbbi szám cikkeit, megjegyezzük, hogy előfizetési ára évi tíz korona s megrendelhető Temesvár, Szeminárium cím mellett. A tar­talom ez: Ifjúsági szervezetek Németország­ban, A házasság és a család problémája az intelligencia pásztorációjában, Eucharisztikus Gyermekszövetség, Az emberi élet végcélja Aristoteles és Aqu. sz. Tamás szerint, Gyón­tatás és kétszermisézés ellenséges országok­ban, A pap consecrálási hatalmáról, Hogyan intonálja a pap a Tantum ergot, Az egyházi világításról, Az évszaki időszámítás, A mu­tatómódszerhez (Hitoktatás), Ószövetség és prédikáció, Perikópa-szószék, Kongregációi beszédanyagok, Az első áldozókhoz, Májusi beszédvázlatok, A misestipeudiumról, Néhány szó anyakönyveinkről, Harangfelirások a Csa­nádi egyházmegyében, Minő megszólítást használtak az első keresztények imáikban ?, Őrtüzek, Villanyos öröklámpa, Krónika, Az öreg plébános levelei, Irodalom, stb. (Lap­szám 241.—320.) Eltűnt katonák nyomozása. A cs. és kir. közös hadügyminisztérium, a magy. kir. honvédelmi minisztérium és a Magyar Vörös Kereszt Egylet hozzájárulásával és támogatá­sával a budapesti »Tudósító Iroda« mult év december óta »Katonanyomozó-Jegyzék« cím­mel lapot ad ki, amely kizárólag az eltűnt katonák felkutatását célozza s a kutatás sike­rességének előmozdítására sok keresett ka­tona arcképét is közli. A lap — melynek élén gróf Batthyány Lajos és gróf Hadik­Barkóczy Endre főmegbizottak állanak — havonként kétszer jelenik meg legalább 15.000 példányban és az összes csapattestek­nek a harctérre és a front mögött, az összes kórházaknak Magyarországon és Ausztriában, valamint a hadifogságból hazatért rokkant katonáknak hivatalból ingyen küldetik meg. A lap felelős szerkesztője B. Virágh Géza. A kutatások közlési feltételei megtudhatók a »Katonanyomozó-Jegyzék"« szerkesztőségé­ben és kiadóhivatalában (Budapest, IV., Váci­utca 38., 1. emelet). A kis árva. Énekes színmű 2 felvonás­ban; írta Mózner Ferenc. Zenéjét szerzette Gaál Sándor. Ára 1 K. Egy csöpp kis szín­darab, egy bájos hangulat az egész, amelynek értéket a benne letett gondolat és a kedves énekek adnak. Egy pár eleven kis leány, telve hazaszeretettel és vidámsággal, kik kö­zül azonban az egyiket árvává teszi a háború. A többiek szeretete és az Isten rendelésein való megnyugvás adják neki a vigasztalást. Melegen ajánljuk nőiskoláknak és női egye­sületeknek. Az énekek zenéje a d irab végén mellékelve van zongorakísérettel. Magyar Kultúra. Társadalmi és tudo­mányos folyóirat. (Megjelen havonként két­szer: 5.-én és 20.-án, legalább 3 ívnyi terje­delemben). A keresztény nemzeti kultúrát szorgalmazó, öntudatos és cselekedni kész katholicizmus orgánuma. Több tagból álló szerkesztőbizottság szerkeszti, melynek nevé­ben a szerkesztésért Bangha Béla S. J. felelős. Előfizetési ára: egész évre 12 K, félévre 6 K, negyedévre 3 K; tiz példány egy címre ren­delve: egész évre 8 K, félévre 4 K, negyed­évre 2 K. Egyes szám ára 70 fillér. Meg­rendelhető: Budapest, VIII., Horánszky-utca 20. szám. Legújabb száma most jelent meg a következő gazdag és változatos tartalommal: Tanulmányok: Fényűzés és háború. Dr. Bo­zóky Géza. — Népesedés és házasság. Bangha Béla S. J. — Sheehan Patrik Ágoston. Nagy Miklós S. J. — Tárca: Lappáliák. Luis Coloma S. J. (9). — Pajzs és kard : Levélszekrény: A pokol és az üdvözültek. B. B. — Rózsika. B. B. — Szemlék és kritikák: Tavaszi kiállí­tás. Ifj. Gonda Béla. — Dr. Mester János: Rogerius Baco, fejlődése, jelleme és szerepe az emberi művelődés történetében. Dr. Vár­konyi Hildebrand O. S. B. — Fáy András : Attila. Dr. Alszeghy Zsolt. — H. Frobenius : A németbirodalom sorsdöntő órája. Acker­mann Kálmán. — Napló: Dudek János. B. B. — Még egyszer a Szekfü-ügyhöz. Burján Károly. — A szabadkőmívesség és a Gileád. B. K. — Rudnay prépost. — Rövid följegy­zések.

Next

/
Oldalképek
Tartalom