Pápai Hírlap – XL. évfolyam – 1943.

1943-06-19 / 25. szám

Minőségben és ízlésben Kopstein=butor vezet. Fő-tér 14. állnak. Ha a város nem tud belevágni a dologba, tárgyaljon a Bacon vezetőivel. Kérünk friss halat, füstölt halat! S ne féltsük a szabad halász gyermeke­ket sem. Nagy a Bakonyér, s ha megjön a július-augusztusi forróság, akad még ingyen ízes falat az ő kosarukba is. Dr. Trócsányi Dezső. Június 12-én, szombaton nagy opera elő­adás volt. A fővárosi Opera művészei adták elő Puccini »Tosca«-ját. A nagy művészi él­ményben — fájdalom — csak gyenge félház gyönyörködött. De ez a közönség maradékta­lanul és hozzáértőén élvezte a nagyszerű ze­nét és a szereplők csodás énekét, művészi já­tékát. Rigó Magda magas énekkultúrája, Járay József csodás tenorja (Cavaradossí), Losonczy zengő baritonja (Scarpia), Dalnoky Viktor és ifj. Toronyi stílusos alakítása, végül Ábrányi Emil nagyszerű vezénylete örökké feledhe­tetlen marad előttünk. Tapsorkán jutalmazta mindegyiknek szereplését. (jean d'Or.) Tisztítsa meg olykor szervezetét a bélben felhalmozódott sok káros salaktól akkor is. há nincs székrekedése. ÚJDONSÁGOK. — Érettségi vizsgálatok. A múlt héten és e héten folytak le a pápai középiskolák és tanítóképzők érettségi, illetőleg képesítő vizsgá­latai. Az eredményeket az alábbiakban közöljük: A bencés gimnázium érettségi vizsgálatai f. hó 7—-9-ig folytak le. A vizsgálatok elnöke Madocsai Pál tanügyi tanácsos, kormánykép­viselő dr. Kurucz György tanügyi főtanácsos, a győri Révay-gimn. igazgatója volt. A 25 érett­ségiző eredménye: kitűnően érett 2, Harsányi László és Kertész László, jelesen érett 3, Berecz Endre, Horváth Zoltán és Schweighoffer Tibor, jól érett 9, érett 11. Nem bukott senki. A ref. felsőkereskedelmi iskolában június 9—12. napjain volt az első érettségi vizsgálat, amelyen Győry Elemér püspök és dr. Deési Daday Dezső tanügyi főtanácsos, kormány­képviselő elnökölt. A vizsgára jelentkezett 41 jelölt közül jelesen érett 5 (Büki Ferenc, Erdős Tihamér, Molnár Zoltán, Vass Lajos és Szügyi Viktória), jól 8, elégségesen 18, míg javító­vizsgálatra utasíttatott 10 növendék. A Ref. Nőnevelö-intézet tanítónőképzőjében a tanítóképesítővizsgálatok június 7—10. nap­jain voltak Ólé Sándor főisk. gondnok elnök­letével és Csekő Árpád áll. tanítóképző-intézetí igazgató, kormányképviselő részvételével. A 27 jelölt közül kitüntetéssel megfelelt: Lux Adrienne, jelesen: Bakó Ilona, Bozóky Éva, Karikó Er­zsébet, Karner Ilona, Maller Júlia, Papp Alice, Pap-Kovács Magda, Eőri Szabó Lenke, Szik­szay Edit, Tarján Margit Katalin, jól: Kelemen Erzsébet, Kelemen Ilona, Nagy Ilona, Szabó Rozália, Szalay Erzsébet, Tóth Ilona. Megfelet 7 jelölt. — Református vallástanítói pótvizsgát tett három tanítónő, kik a veszprémi róm. kat. tanítónőképzőben kaptak oklevelet. — Orgonista kántortanítói képesítővizsgálatot tett egy oki működő tanító és a helybeli áll. tanítóképző­intézetből 5 jelölt jeles eredménnyel. A Ranolder-intézetben jún. 11. és 12-én voltak a tanítóképesítő vizsgálatok. Elnökölt dr. Becker Vendel tanítóképző-intézeti igazgató, tanügyi főtanácsos, kormányképviselő volt dr. Vanek Géza tanügyi tanácsos. Tanítói oklevelet kapott 16 növendék. Jelesen végzett Czingiszer Emilia, Hajnal Hedvig, Kovács Sarolta, Pfund Erzsébet, Tóth Piroska. Jó oklevelet kapott 10, elégségesen képesítőzött egy növendék. Jeles kántori oklevelet szerzett Balogh Jolán, Bugaci Elvira, Kovács Sarolta. — A Perutz-kultúrház felavatása. A Pápai Pamutfonó, Pápai Textil és Perutz Test­vérek hadiüzemei által alapított Kultúrház fel­avató ünnepségét 1943 június hó 20-án d. e. 10 óra 30 perces kezdettel rendezzük meg. Külön meghívó nincs. Vendégeket szeretettel látunk. Műsor: I. A kultúrház udvarán (Kis­faludy-utca) 1. Felvonulás. 2. Himnusz. Játssza a pápai Levente-zenekar. 3. Megnyitó beszéd. Tartja Küttel Nándor központi igazgató. 4. Ma­gyar Hiszekegy. Szavalja Török Lajos. 5. Fel­vonulás a díszterembe. II. A díszteremben. 1. A hadiüzemi személyzeti parancsnok felavatója. 2. Ünnepi beszéd. Tartja dr. Sulyok Dezső vállalati ügyész. 3. A hadiüzemi alkalmazottak köszönetének tolmácsolása. Elmondja Fülöp Lajos. 4. Szózat. Énekli az üzemi dalárda és a megjelentek. 5. Az egyes műsorszámok között magyar dalokat énekel az üzemi dalárda. Ve­zényel Szabó Sándor zenetanár. Ezen ünnep­ségeken való részvétel belépődíjmentes, hely­jegyről a díszterembe felmenni óhajtók gondos­kodjanak. Kapható a gyár portáján. III. 17 óra 30 perckor a kultúrház dísztermében Zilahy Lajos színművét „Süt a nap" adják elő a hadi­üzemek alkalmazottai. Belépőjegyek elővételben a gyár portáján igényelhetők. — Államtudományi doktorátus. Szent­mihály Tibort, a polgármesteri hivatalhoz be­osztott városi számtisztet, a városi tisztikar ambiciózus és szorgalmas tagját a pécsi Erzsébet­tudományegyetemen sikerrel letett szigorlatok után az államtudományok doktorává avatták. ÖRÖMREPESVE SZÁLLNA LELKED. Ha jobbra nézel, vagy ha balra, örömkeresve, vágyva dalra, csak könnyíeket találsz, s a távol­s közeinek minden kis zugából keserv csak az, mi tör feléd ... Örömrepesve szállna lelked, de hát nem hagyja elfeledned a legfőbb kényurunk, a lét. Mert bús, borús ma itt az élet: fagyosra senyved férfi lényed, s öröm kacsint ha néha rád is, de már tudod, csak léha frázis, örök csupán a gond, nyomor... Nem enged fel már itt a lélek, ajkadra fagy mosoly s az ének... ki víg marad ma, csak botor... Szalay Károly. Színház. Pünkösd hétfőjén lejárt a hathetes szín­házi évad és színészeink a bájos »Diákszere­lem« operett reprízével búcsúztak el tőlünk £gy teljes esztendőre. Bezárultak hát újra Thália templomának kapui s mi, akik gazda­gabbak lettünk néhány igazán művészi értékű darab megismerésével, kellemes emlékekkel őrizzük az eltávozott művészek tiszteletreméltó emlékét. Szalay Károly igazgatóban nem csa­lódtunk, aki a művészi nívó fenntartásáért semmiféle iáídozattól sem riadt vissza. Minden előadása nívós volt; sok előadás zsúfolt házat vonzott, igen sok telt házat, csak kevés előadás folyt le félház, vagy gyérház előtt. Ez viszont a papai közönség ismert szeszélyes voltának tudható be. Elég itt csak a prózai darabokra s főleg »Tosca«-;ra hivatkozni. A hiba tehát bennünk volt és bennünk van. Ha jót kívá­nunk, adjunk mi is, áldozzunk mi isi Az ellen^ érték niem marad el. De elsősorban adjunk lehetőséget, hogy egy ilyen nagy társulat kifejthesse művészi képességeit. Bővítsük ki a színpadot, építsünk (öltözőket s lássuk el kedves »:színhíázunkat« a művészet technikai követelményeivel. Június 11-én és 13—14-én d. u. is, este is »Mária főhadnagya nagy operett ment zsúfolt házak előtt. A hazafias tárgyú darab tele van komoly és víg jelenetekkel. Tartalmi és zenei része egyaránt megtette hatását. Feledhetetlen marad Feszty Kató (Mária), Leviczky, Kormos (Kossuth), Radnay Irén üakítása, továbbá Papp István (Zvikli) mókázása és Jeney Irén boszorkányos elevensége. — Kormánytanácsosi kinevezés. Magyar­ország Kormányzója a m. kir. Miniszterelnök előterjesztésére Hajnóczky Ferenc ipartestületi elnököt az Ipartestület érdekében kifejtett ered­ményes szolgálatai elismeréséül kormány­tanácsossá nevezte ki. Hajnóczky Ferencnek a legmaga sabb helyről történt kitüntetése nem­csak az iparostársadalom kebelében váltott ki igaz örömet, hanem a város közönsége is őszinte örömmel vette azt tudomásul. Hajnóczky Ferenc az 1932. évben az Ipartestület elnöke lett és ezzel nyomdokába lépett édesatyjának, Hajnóczky Bélának, aki 25 éven át vezette az iparosságot. 1932 decemberében a város má­sodik kerületének képviselőjévé lesz, míg 1933­ban vármegyei törvényhatósági bizottság tagjai közé is beválasztják. Ugyanekkor a győri Kerületi Kereskedelmi és Iparkamara is rendes tagjává választja, sőt az Ipartestületek Országos Központja is tagjai közé sorolja és az igazga­tósági bizottság elnökének jelöli ki. 1941-ben a győri Kereskedelmi és Iparkamara bizottsági tagjává nevezik ki. Míg 1943-ban a főispán a megyei közellátási bizottságba küldötte ki. 1936-ban az Ipartestület 50 éves jubileuma alkalmával rendezte meg a Pápai-héttel kap­csolatos ipari és mezőgazdasági kiállítást. Ugyancsak ő szervezte meg a Pápai Iparos Kört is. Élénken részt vesz a városi és megyei közgyűléseken, hol minden esetben az összes­ség érdekében fejt ki érdemleges munkát. Ki­nevezéséhez mi is őszinte szívvel gratulálunk. — Magas egyházi kitüntetés. Kreizer József pápai kályhagyárost, mint az új plébánia templomatyját és jóltevőjét XII. Pius pápa a Pro Ecclesia et Pontifice arany kereszttel tüntette ki. Kreizer József derék és kiváló iparos polgár­társunk kitüntetését örömmel jegyezzük fel. — Orvosi hír. Dr. Kolbe Lajos nőorvos, v. klinikai tanársegéd, harctéri szolgálatából megérkezett. Szakrendelését új lakásán, Jókai­utca 24. szám alatt megkezdte. (OTBA-igény­jogosultak részére július 1-től rendel.) — Tanügyi hírek. A kultuszminiszter Biró Lúcián bencés gimn. igazgatót a budapesti ciszterci-rendi gimnázium júniusi vizsgálataira kormányképviselőnek kinevezte: — Veszely László polg. isk. igazgató a keszthelyi r. kath. polgári leányiskolában a szóbeli vizsgálatokon fog elnökölni. — A veszprémi egyházmegyei rk. főtanfelügyelő a pápai népiskolák igazgató­jává Hajnal Ferenc tanítót nevezte ki. Az új el. iskolai igazgatót, aki e kitüntetést minden­képen kiérdemelte, e helyről is őszinte szívvel köszöntjük.

Next

/
Oldalképek
Tartalom