Pápai Hírlap – XXXIX. évfolyam – 1942.

1942-02-28 / 9. szám

A.gyíoll olcsón! Tarka toll 70 f, jobb 1*20, sz. vegyes fosztott 1 '40, jobb 2*20, még jobb 2-80, fehér fosztott libától! 4-20, jobb 5 20, még jobb 6-20, ki­mondott jóminőségü 7*—. Pehelyest 8 50 P-től szállít 5 kilós papirzsák-csomagolásban bér­mentve utánvéttel. Tisztviselőknek 3% kedvez­mény. Varga An4ai ágytollvállalata, Kiskun­félegyháza, Szent János-tér 30. — Felülfizetések. A »Kárpát Dal- és Zene­egyesület február hó 14-i táncestélyén az alábbi felülfizetések és adományok folytak be: V. Karcsay Béla 15 P; Baksy Andor, Leipnik és Társai, n. Mihály Sándor 10—10 P; Bozóky Tasziló 8 P; Jankó Mihály 1 P; Baán Dénes, dr. Csarmasz F., Edelényi Testv., Dunánt. Árú- és Állatkeresk., Karlovitz A., Kende Béla, Kovács I., Kunt Testv., Lakossy 1., Medgyasszay V., dr. Nagy Béla, dr. Nagy Ignác, dr. Nagy György, Pause A., Pápai, Hitelbank, Pápai Takarék, Pátkai L., Perutz Testv., Mika M., Péterffy Béláné, Poels és Tsa, dr. Sulyok D., v. Szalay I., Szőnyeghy E., Török M. 5—5 P; Böröczky Testv., Csekő Á., Karczagi J., Katula Gy. 4—4 P; dr. Balla Z., Barcsv F., Borbély K., Böröczky G., Csil­lag A., dr. Edelényi Sz. Gy., Fraknói V., Gerdenics L., Grácsmann J., Hodik I., dr. Horváth K., Hubert F., dr. Huszár I., Katula K., Keszey F., Kozla A., Küttel N., gr. Lu­bienski C., Major Gy., Major L., dr. Maurer I., Páldy B., Puchinger K., Téglássy J., Vafró J. 3—3 P; Abos J., Ágoston J., Balla K-, Bácsi S., Baranyai Gy.-né, Bárány L., dr. Benedek S., Básler G., Bódy J., Bogyai J., dr. Breuer P., Csaba A., Darány Á., d'r. Do­monkos G., Edvy K., Erdős I., Fazekas M., Farkas F., v. Fekete L., Filippi J., Füredi 1 Gy., Gémes J., Hajdú Zs., Harsányi J:, Hápli J., dr. Horváth E., Horváth M., dr. Jílek J., ifj. Jílek F., dr. Kiss G., Koloszár F|., dr. Kőrös E., dr. Kovács S., Koréin M., Kraft J., Kutassy M., Lamperth S., Lőke K., Mészáros L., Metzger Ö., Molnár A., Molnár E., M.ichna M., Martsa D., Nánik P., dr. Németh B., Németh J. apátpleb., Ólé S., Ovády Z., Pol­gárdi I., Rab I., Reizer J., Rosta J., Rózsaj J., Schneider F., Schwarcz I. bankhiv., Sil­lingi Gy., dr. Soós A., Szente J.-né, Szily D., dr. Szőllőssy S., Szűcs D., dr. Tomor D., dr. Tóth I., Tuczai S., dr. Takács L., dr. Uzonyi K., Witz I., Hoffer K., Ligárt í., dr. Merétey K. 2—2 P; Geiling Gy. 2.50 P; Balla E., Bartl J., Németh J. 1.50—1.50 P; dr. Cseh-Szombathy, Kiss I., Kovács J., László K., N. N., Paál G., Szabó G., Szabó S., Szkurszky P., Vér I., Vizváder L. 1—1 P. Fenti adományokért ez úton mond bálás kö­szönetet az Egyesület Elnöksége. — Találtatott kulcs és pénz; igazolt tu­lajdonosaik a rendőrkapitányságon átvehetik. — Új katona-dal. írjatok !... címmel Sebők László, sok szép magyar nóta szerzője, új katona-dalt írt és szerzett, amely nagy népszerűségre számíthat. Ára 20 fillér. Kapható zeneműkereskedőknél. x Az első nagy tavaszi divatbemutatóról hoz részletes képes tudósítást a Színházi Magazin leg­újabb száma, Babay József v Imádság" című alkalmi köl­teménye, Baróty Géza kritikája a „Sasfiók" felújításáról, stb. díszítik e számot, valamint Hortobágyi és Vasi raj­zos humoreszkje Vaszary Piriről és kislányáról. x A Tenyészáilatvásár a mezőgazdasági ha­ladás szolgálatában címmel írt vezetőcikket Konkoly Thege Sándor a Magyar Föld legújabb számában. Sok évtize­des tapasztalat Igazolja, hogy az állattenyésztés fejlesz­tésének és a mezőgazdasági szaktudás terjesztésének egyik legjobban bevált eszköze és intézménye a buda­pesti tenyészállatvásár és az ezzel kapcsolatban kiépült mezőgazdasági kiállítás. Mutatványszámot küld a Magyar Föld kiadóhivatala, Budapest, VII., Erzsébet-körut 7. Hazánkból s a nagyvilágból A képviselőház keddi üléséből a japán országgyűlést a japán hadsereg fényes sikerei alkalmából melegen üdvözölték. Miután az újon­nan behívott erdélyi és felvidéki képviselők lel­kes éljenzése mellett a Házba bevonultak, Bár­dossy László miniszterelnök felolvasta a leg­felsőbb kéziratot, mellyel a Kormányzó az or­szággyűlés ülésszakát bezárta s az új ülésszakot március 10-re összehívta. -^fg A felsőház ugyancsak keddi üléséből szintén üdvözölte a japán felsőházat. Ezután általánosságban és részleteiben elfogadták a nemzet nagyjainak és az egyház szentjei nevé­nek az ipari- és kereskedelmi .[életben való használatának korlátozásáról, valamint Meskó Zoltán felszólalása és Keresztes-Fischer minisz­ternek erre adott válasza után az orvosi rend­tartás módosításáról szóló törvényjavaslatokat. A legfelsőbb kormányzói kézirat felolvasása után elhatározták, hogy a legközelebbi ülést március 10-én tartják. A honvédvezérkar főnöke, vitéz Szom­bathelyi Ferenc vezérezredes e héten hivatalos látogatáson járt Szófiában. Ott tartózkodása alatt hatalmasan nyilatkozott meg a bolgár test­vér nép szeretete nemzetünk iránt és az az elismerés, mellyel Bulgária a magyar honvéd­ség legújabb nagyszerű teljesítményeiért adó­zik. Borisz király Szombathelyi vezérezredest a katonai érdemrend hadiékítményes nagykereszt­jével tüntette ki. A Máv. elnökévé, amely állás Horthy István kormányzóhelyettessé történt kinevezésé­vel üresedett meg, dr. Imrédy Kálmán min. osztályfőnököt, az elnök eddigi állandó helyet­tesét nevezték ki. Helyettese vitéz Szente János igazgató lett. A magyarországi németségnek, mint azt a Volksbund naggyülésen ismertették, ez idő szerint a következő iskolái vannak hazánk­ban : 7 gimnázium Budapesten, Pécsen, Uj­verbászon, Apátinban, Besztercén (2) és Szász­régenben, 6 polgári Baján, Németbolyban, Nagy­károlyban, Hidason, Ujverbászon és Újvidéken és 2 tanítóképző Ujverbászon és Szászrégenben. A Magyar Távirati Iroda és Rádió Rt. most töltötte be a Kozma Miklós elhúnytával megüresedett elnöki tisztet. Elnöknek vitéz Náray Antal vezérkari ezredest, a legfőbb honvédelmi tanács volt vezértitkárát választották meg. Ügy­vezető elnök dr. Háve Béla, az MTI felelős szerkesztője továbbra is dr. Zimmer Ferenc lett. A háborúnak (az európai és afrikai há­borúnak) nem voltak e héten nevezetes ese­ményei. Az orosz fronton számos nagy erővel megkísérelt bolsevista támadást a németek vissza­vertek. A csütörtöki német jelentés szerint ezek­ben a sikeres hadműveletekben magyar és ro­mán csapatok is részt vettek. Összefoglaló je­lentés szerint január és február hó folyamán a németek 57.000 orosz foglyot ejtettek. Az észak­afrikai arcvonalon csupán felderítő csatározások folytak. A tengereken német búvárhajók számos brit hajókaravánban haladó hajót elsüllyesztettek. A távolkeleti háború e heti eseményei: Burmában az angolokat a japánok visszaszorí­tották. A fővárost, Rangoónt a britek kiürítették és a várost tervszerűen elpusztították, a kor­mányzóság székhelyét Rangoontól 400 kilométerre helyezték át. Küszöbön állónak tartják Jáva sziget megtámadását, ahol jelenleg a csendes­óceáni brit főhadiszállás van. A szigetet a ja­pánok három oldalról bekerítették. Ausztrália a csendes-óceáni események miatt a legnagyobb veszedelemben forog, minden lehető intézke­dést megtettek az ötödik földrész és Uj-Zeeland védelmére. Japán tengeralattjárók az amerikai partokon is megjelentek és számos kereskedelmi hajót elsüllyesztettek. Japán és Szovjetorosz­ország között a kelet-szibériai halászati jog te­kintetében nem jött létre megegyezés. Számolni lehet Japánnak a szovjet elleni akiójával is. Nagybritanniában Churchill nagy válto­zásokat eszközölt kormányában. Tagja lett a kormánynak Cripps, a volt moszkvai nagykövet is, megváltozott a haditermelés minisztere Bevin személyével, hadügyminiszter továbbra is Chur­chill miniszterelnök maradt. Churchill az alsó­házban beszédet mondott, vázolva a hadihely­zetet, bevallotta a legutóbbi nagy kudarcokat és Amerika és Oroszország segítségét ígérvén további kitartásra buzdította a képviselőházat. H A R 8 S N Y Műselyem és hernyóselyem összes minőségben Kérje minden üzletben Vigyázzon a márkára: coc Washingtonban Washington György szü­letése napja alkalmából Roosevelt rádiószózatot intézett Amerika népéhez. Ebben azt mondta, hogy Amerika még ha az további hátrálással is jár, eddigi harcmodorát fogja folytatni, mert jelenleg az a főteendője, hogy nyitva tartsa a szövetségesek atlanti-óceáni-, északi- és déli-, indiai-óceáni- és csendes-óceáni déli útjait. Ecsetelte még a német és japán búvárhajók ál­tal okozott veszedelmeket. Végül minden erejé­nek megfesüítésére szólította fel az Egyesült Államok népét. Ankarában az utcán egy bomba robbant fel, amely azt a férfit, aki a bombát posztóba takarva vitte, darabokra tépte. Az utcán haladt épp akkor Papén német nagykövet és felesége, akiket a légnyomás földre terített, de egyébként sértetlenek maradtak. A török rendőrség erélyes nyomozást kezdett, mert azt hiszik, hogy a né­met nagykövet ellen terveztek merényletet. SPORT. Kezdődik a tavaszi szezon. Észak­dunántúli kerület székhelyén, Győrött kisorsol­ták az 1942. évi tavaszi mérkőzések sorrendjét. Érdekes mérkőzések várhatók a március 15-én meginduló bajnokságban. Kinizsi első és máso­dik, valamint Perutz I. és II. csapatainak sor­solását az alábbiakban adjuk: Márc. 15. Kinizsi—SzFC II. Márc. 22. Siófok—Kinizsi, Sárvár—Kinizsi II. Márc. 29. Perutz—Váci Reménység, Perutz II.—Sárvár, Kőszeg—Kinizsi. Ápril. 5—6. Kinizsi—Mura SE, Perutz II.—Kinizsi II. Ápril. 12. BRSC—Perutz, Kinizsi—Hajmáskér, János­háza—Perutz II., Kinizsi II.—Tapolca. Ápril 19. Perutz—ARAK, Perutz II.—SzFC III. Ápril. 26. FTC—Perutz, Fűzfő—Kinizsi, Perutz II.—Kör­mend, Bőrgyár—Kinizsi II. Május 3. Perutz—Váci SE, Perutz II.—ZLE, MOVE ZSE II.—Kinizsi II. Május 10. Perutz—T. Előre, Haladás II.—Kinizsi. Május 17. UTE—Perutz, Bőrgyár—Perutz II. Május 24. Perutz—III. ker., Kinizsi II.—Jánosháza, Ta­polca—Perutz II. Május 31. TSC—Perutz, Kinizsi-Pét, MOVE ZSE II.— Perutz II., Kinizsi II.—ZLE. Junius 4. Előre—Kinizsi, Kinizsi II.—Körmend. funius 7. Hubertus—Perutz, Unió—Kinizsi, SzFC III.— Kinizsi II. Junius 14. Perutz—Dorog, Kinizsi—CVSE. Junius 21. Kinizsi—MOVE ZSE. Junius 28. Kinizsi—Ajka.

Next

/
Oldalképek
Tartalom