Pápai Hírlap – XXVIII. évfolyam – 1931.

1931-06-27 / 26. szám

— Erős, vérbő, kövér emberek számára a természetes »Ferenc József« keserűvíz na­ponként való ivása a legkisebb erőlködés nél­kül könnyű és rendes bélműködést biztosít. Számos szakorvosi jelentés bizonyítja, hogy a Ferenc József viz szív- és idegbajosoknak, vese- és cukorbetegeknek, valamint köszvény­ben és csúzban szenvedőknek is nagyon jót tesz s ezért méltán megérdemli a legmelegebb ajánlást. A Ferenc József keserűvíz gyógy­szertárakban, drogériákban és füszerüzletek­ben kapható. x Új főképviselet. A Gazdák Biztosító Szövetkezete biztosított feleinek kívánságára és a biztosítások hathatósab előmozdítása céljából Pápa városban főképviseletet létesített, melynek vezetésével Cziller Péter ny. postaföellenör, pápai lakost bizta meg. Mint tudvalevő, nevezett Szö­vetkezet egyedül áll kartelien kivül és jóval elönyösebb feltételek mellett vállal mindenféle biztosításokat, u. m.: tűz-, jég-, betörés-, bal­eset-, szavatosság, valamint autó-, élet- és állatok vészelleni biztosítását, mint bármely más biztosító intézet. Biztosítási ügyekben bármikor készséggel a feleknek rendelkezésére áll, Pápán, Rákóczi-utca 34. szám alatt az irodahelyiségben. x Mi történik a Sipiczky-szállodában? Pár nap óta nagy sürgés-forgás van a Si­piczky-szállodában. Seregestől mennek fel az érdeklődők az emeletre egy érdekes ember­hez, Szakái Zoltán világjáró hírlapíróhoz, aki mint grafológus és astrológus világhírt szerzett magának. A mult és jelen, valamint a jövő titkait fedi fel szenzációs készséggel az írásból. Pár napig marad még csak itt s ez idő alatt található egész nap a szobájá­ban. Vasárnap és hétfőn este padig a Si­piczky-vendéglő kertjében szenzációs elő­adást tart Szakái mester. Bravúros fejszámo­lási és mesteri memória-produkciók szerepel­nek műsorán. Csodálatos agytehetségét és sokoldalú zsenialitását itt is meg fogja cso­dálni a közönség. A vendéglős áldozatkész­sége folytán a fél 9-kor kezdődő előadásokra belépődíj nincs. x Szabadtéri színház Budapesten. Ezen a címen irt Csathó Kálmán vezércikket a Szinházi Élet új számába. A politikusok feleségei nyilatkoznak férjük­ről. Krúdy Gyula érdekes cikket irt nyíregyházai repü­léséről. Báró Hatvaniné Windsloe Christa színdarab­járól fncze Sándor irt cikket. Lea Seidel a Wtíite Horse Inn primadonnája pesti emlékeiről és Korda Máriáról írt. Week-end a Dunán. Karinthy Frigyes megirta a vveek-end történetét. Riport Elisabeth Bergner buda­pesti vendégszerepléséről. Beszámoló a „Békebeli boldog Budapest" Szinházi Élet báljáról. Felvételek a vasár­napi derbiről. Rengeteg érdekes cikken és képen kivül az Andrássy-úti Szinház nagysikerű színdarabját,, a „Hercegnő és a parkettáncos"-t közli a Szinházi Élet darabmellékletül és ezenkívül még három egyfelvonásos Színdarabot, folytatja az Ismeretlen Szerző „A néma primadonna" cimfi regényét. Gyermekújság, kotta- és kézimunka-melléklet egészíti ki a Szinházi Élet új számát, amelynek ára egy pengő, negyedévi előfize­tési díj tiz pengő. Kiadóhivatal Budapest, VI., Aradi­utca 8. sz. x Hogyan lesz valakiből tudós ? John Bozoky a magyar származású amerikai tudós, egy angol újság­író előtt nemrégiben érdekes nyilatkozatban mondta el élettörténetét. Elmesélte, hogy gyermekkorában házukba járt Tolnai Világlapja és a lapban közölt érdekes ismeretterjesztő cikkek annyira felkeltették érdeklődését a tudomány iránt, hogy minden áron tudós akart lenni. Ez a kívánsága aztán teljesült is és ma már az egyik amerikai egyetem hires és tudós tanára. x Világhírű filmszínésznek — analfabéták. Nemrégiben kiderült, hogy az egyik világhírű filmszinésznő nem tud irni és olvasni. Ezzel kapcsolatban felmerült az a kérdés, hogy a népszerű filmcsillagok milyen iskolát végeztek. Bizony nem egy kiválóság még elemibe sem járt. Erről közöl nagyon érdekes és pompás képekkel illusztrált cikket a Délibáb szinházi képeslap új száma. — Lopás. Folyó hó 19-én Pápadereske községben Kolompár Ágnes és Kolompár Teréz cigányasszonyok Szakái Zoltán ottani korcsmá­ros és vegyeskereskedőtől a pult fiókjából 10 pengőt elloptak. Miután a lopást a káros észrevette, a pénzt neki visszaadták, de mert befejezett lopásról van szó, a csendőrség ennek ellenére is a cigányasszonyokat feljelentette. § 8 mag; Szombattól — szombatig. Az országgyűlési képviselőválasztások f. hó 28-án, illetve Budapesten és még néhány kerületben f. hó 29-én és 30-án fognak végbemenni. Az ajánlások alapján eddig be­érkezett jelentések szerint 45 képviselő rész­ben azért, mert ellenjelöltjük nem volt, rész­ben azért, mert ellenjelöltjük nem kapta meg a szükséges ajánlást, már is megválasztottnak tekinthető. Az egyhangúlag megválasztottak legtöbbje az egységes párt kötelékébe tarto­zik, közöttük vannak Alayer János, Szci­tovszky Béla, Zsitvay Tibor, Ernst Sándor miniszterek, Almássy László, volt képviselő­házi elnök, Sztranyavszky Sándor és dr. Lázár Andor államtitkárok. Szobrot emelnek Tisza István grófnak és nagyatádi Szabó Istvánnak. Tisza István szobrát a parlament és a hidfő bejáratánál állítják föl. A szobrot Zala György készíti. —= Nagyatádi Szabó István szobrának elké­szítésére Sikló Ferenc kapott megbízást és rövidesen döntenek e szobor helyének meg­állapításáról is. Fázisrendszert vezetnek be a bőr- és textiltermékeknél, amivel az érdekeltségeknek régi óhaja megy teljesedésbe. A forgalmi adó komplikáltsága, ezzel lényegesen enyhül és sok hoszuságnak; veszi elejét a rendelet, amely a bőripari cikkekre még e héten, a textil szakmát illetőleg pedig.a jövő hóban jelenik meg. Ismét kommunista összeesküvést fedez­tek fel Budapesten. Az összeesküvők röpira­tokat bocsátottak szét, amelyek egyikében arra hívják föl a munkásságot, hogy dolgoz­zanak a szovjetunió elismeréséért és az Orosz­országgal való gazdiasági kapcsolatok kiépí­téséért. A mozgalom vezetője Kiss Zsigmond, a budapesti Hofher és Schrantz-gyár tisztvi­selője volt, akit, valamint öt társát, a rend­őrség letartóztatta. — Ugyancsak kommunista összeesküvést fedeztek fel Győrött is. Itt négy egyént tartóztattak le az összeesküvésben való részvétel miatt. Hoover, az Egyesűit Államok elnöke Németország és a többi legyőzött államok felsegítésére azt a javaslatot terjesztette a győztes nagyhatalmak elé, hogy adjanak a legyőzött államoknak £gy, illetőleg két évi moratoriumot a jóvátételi fizetésekre — nép­szerűbben a hadisarcra — vonatkozólag. Anglia kész a moratoriumot megadni, ellen­ben Franciaország, Németország kérlelhetett len ellensége, állást foglalt a halasztás ellen. Végül is azonban neki is be kell adnia a derekát. A bolgár választások, amelyek mult va­; sárnap zajlottak le, nagy meglepetést hoztak. ( Az ellenzéki blokk óriási győzelmet aratott a kormánypárt felett. Leadtak az ellenzékre 561.000 szavazatot, a kormányblokkra 372 ezret. A Lyapcsev-kormány helyzete ezzel tart­hatatlanná vált, s kedden átadta a királynak lemondását. Egyes bolgár lapok azt irják, hogy most már csak diktatúra következhetik; viszont a szélsőséges elemek a proletárdikta­túra útját készítgetik elő. Félmillió zsák kávét égettek el Brazília Santos nevű városában. Nem kevesebb, mint 530.000 zsák gyengébb minőségű kávét petró­leummal leöntöttek és meggyújtottak. A la­kosság tiltakozott a rengeteg kávé elégetése ellen, mert csipős, sűrű füstje az egész va­rost elborítottla. Kissé furcsa, hogy amikor a szegény nép a kávé drága árát megfizetni nem tudja, ugyanakkor a kartell elégetteti a gyengébb minőségű kávé garmadáit csak azért, hogy az árakat leszállítania ne kelljen. A magyar munkások a legutóbbi két esztendő alatt tömegesen telepedtek le Olasz­országban munkakeresés céljából, ahol az olasz "hatóságok ezt nem akadályozták meg. Mivel azonban az utóbbi időben Olaszország­ban is növekedett a munkanélküliség, az olasz kormány engedélyhez köti a magyar munká­sok letelepedését és csak abban az esetben engedi ezt meg, ha az illetőket egy ottani iparvállalat vagy munkaadó előzetesen, szer­ződés útján alkalmazta. A már letelepedett, munkában levő munkásokat olaszországi tar­tózkodásukban továbbra sem zavarják. Pápa város választóinak körzeti beosztása. Mult szombaton megjelent rendes számunkban közöltük a folyó hó 28-án végbemenő képviselőválasztás tárgyában kiadott hivatalos hirdetményt. Ennek kiegészítéséül a városi választók tájékoztatására közöljük még a városnak körzeti beosztását is. !. körzet. Szavazóhelyiség: Belvárosi róm. Hat. elemi iskola. Az I. szavazókörbe tartoznak: Fő-tér, Gróf-út, Csáky-utca, Ruszek­utca, Szent-Benedek-tér, Dr. Antal Géza tér,. Liget-utca (Dr. Antal Géza tértől a tisztviselőtelepig), Tókert-utca, Levente-utca, Horthy Miklós-Fő-utca, Deák Ferenc utca, Közép-utca, Márton István utca. II. körzet. Szavazóhelyiség: Csutorna-utoai ovoda. A II. sza­vazókörbe tartoznak: Győri-út, Flórián-utca, Varga-utca, Szentilonai­utca, Kigyó-utca, Assisi Szent Ferenc utca, Csatorna-utca, Korvin­utca, Kard-utca, Kuruc-utca, Kis-tér. III. körzet. Szavazóhelyiség: Izraelita elemi iskola. A 111. sza­vazókörbe tartoznak: Kossuth Lajos utca, Major utca, Ányos Pál utca, Rákóczi-utca, Báró Eötvös-utca, Petőfi-utca, Szent László ufpa, Bástya-utca, Irhás-utca, Salétrom-utca, Vajda-utca. IV. körzet. Szavazóhelyiség: Török Bálint utcai elemi iskola. A IV. szavazókörbe tartoznak: Török Bálint utca, Viasz-utca, Vásár­utca, Hosszú-utca, Hamuház-utca, Jégveremhid-utca, Császártelek, Fe­hérmalom, Külümalom, Garai-utca, Szarvas-utca, Tapolca-utca, Malom­utca, Bezerédy-utca, Vakbottyán-utca, Pacsirta-utca, Dobó-utca, Szondy­utca, Virág-utca. V. körzet. Szavazóhelyiség: Anna-téri iparostanonc-iskola. Az V. szavazókörbe tartoznak: Celli-út, Bethlen-utca, Sorompó-utca, Ko­rona-utca, Honvéd-utca, Füst-utca, Zárda-utca, Tüzoltó-utca, Árok­utca, Gyurátz Ferenc utca, Zöldfa-utca, Rozmaring-utca, Laki-utca, Czuczor Gergely utca, Lajos-utca, Szladik János utca, Kertsor-utca, Tamás-utca, Rohonczi-utca, Somlói-út, Bocsor István utca, Verbőczy­utca, Sas-utca, Kinizsi-utca. VI. körzet. Szavazóhelyiség: Evangélikus elemi iskola. A VI. szavazókörbe tartoznak: Széchenyi-tér, Széchenyi-utca, Zimmermana­utca, Főiskola-utca, Anna-tér, Zrinyi-utca, Damjanich-utca, Batthyány­utca, Sárkány-utca, Csóka-utca, Temető-utca. VII. körzet. Szavazóhelyiség: Állami polgári leányiskola. A VII. szavazókörbe tartoznak: Jókai-utca, Szalmavári Kovács János utca, Klapka-utca, Liget-utca, Tókert-város, Gyimóti út (Hodoska és Kluge­major), Veszprémi-út, Teleki-utca, Wesselényi-utca, Földmives-iskola és major, Alsóvárosi malmok, Kishanta, Nagyhanta, Sávolyi öreg­hegy, Igali öreghegy, Igali major, Igali ménes, Sávoly-puszta, Tör­zsökhegy, Horgaséri major, Bárochegy, Bárochegyi újmajor (Stan­kovánszki major). VIII. körzet. Szavazóhelyiség: Ligeti sport-pavillon. A VIII. szavazókörbe tartoznak: Esterházy-út Kálvária, Hunyadi-utca, Ba­konyér-út, Vörösmarty-utca, Arany János utca, Kölcsey-utca, Kisfa­ludy-utca, Vasút-utca, Vasúti állomás, Vasúti őrházak, Urdomb-utca, Kazinczi-utca, Pápai major, Pálháza-puszta, Zápolya-utca, Árpád-utca, Lehel-utca, Attila-utca, Döbröntei-utca, Bercsényi-utca, Tompa Mihály utca, Meggyes-utca, Műtrágyagyár, Böröllő-puszta, Dörzemény-puszta, Szövőgyári munkástelep, Bánóczi-major, Acsádi-út, Perlaky-major,.. Város-puszta, Vaszari-út mentén épült házak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom